Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 16.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29477

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 46)

GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımından farklı olarak uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü kapsamını, bu kapsamdaki kamu idarelerinin malî verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları ve veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ve yaptırımları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre genel yönetim sektörü kapsamında sayılan ve EK-1’deki listede merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri altında sınıflandırılan birimler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi üzerinden yürüten kamu idareleri ile malî verilerini Bakanlığın belirlediği yöntemi kullanarak doğrudan Bakanlığa aktaran diğer idareler sadece 5, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelere tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30, 52 ve 53 üncü maddeleri ile 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine ve 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Ara veri: 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında açıklanan mizanları,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü),

c) Birim: 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere EK-1’deki listede sayılan idareleri,

ç) Çıktı: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 332 nci maddesinde sayılan malî istatistik tablolarını,

d) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu: 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, ihracata yönelik Devlet destekleri kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan hesabı,

e) Genel yönetim sektörü: Uluslararası standartlar esas alınarak belirlenen ve EK-1’deki listedeki birimlerden oluşan sektörü,

f) İl kontrol görevlisi: İl sınırları dâhilindeki birimlere ait hesapların muhasebe birimi kontrol görevlileri vasıtasıyla derlenmesini ve incelenmesini koordine etmekle görevli defterdarlık muhasebe müdürünü,

g) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS): Verilerin Bakanlığa aktarılmasında kullanılan sistemi,

ğ) Kaynak veri: Muhasebe birimlerince yapılan her bir yevmiye kaydını,

h) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

ı) Mahalli idare birlikleri: 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri,

i) Muhasebe birimi kontrol görevlisi: Birimlere ait ara verilerin zamanında derlenmesini sağlamak, muhasebe tekniğine uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yaptırmak için il merkezinde muhasebe müdürünün önerisiyle Defterdar tarafından görevlendirilen defterdarlık uzmanını, ilçelerde malmüdürünü,

j) Risk Hesabı: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, hazine garantileri kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemeler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan hesabı,

k) Sosyal tesis: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olanlar dâhil olmak üzere EK-1’deki listede sayılan kamu idarelerince işletilen ve ilgili olduğu idarenin bütçesi içerisinde yer almayan eğitim, dinlenme ve spor tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, yemekhane, orduevi, askeri gazino, kışla gazinosu, dinlenme kampı, askeri kantin, çocuk bakımevi, öğretmenevi, öğretmen lokâli, öğretmen eğitim merkezi, tatil köyü, polis moral eğitim merkezi, polisevi, polis misafirevi ve lokâli, eğitim ve dinlenme kampı, termal tesis ve benzeri sosyal tesisleri,

l) Üst yönetici: Kanun kapsamında yer alan birimlerde Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen üst yöneticiyi, Kanun kapsamında yer almayan birimlerde ise ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst yöneticisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel yönetim sektörü kapsamının belirlenmesinin esasları

MADDE 5 – (1) Genel yönetim sektörü kapsamının belirlenmesinde, uluslararası standartlar çerçevesinde kamu idaresinin;

a) Yerleşik (mukim) bir birim olup olmadığı,

b) Kurumsal bir birim olup olmadığı,

c) Devlet kontrolünde olup olmadığı,

ç) Piyasa üreticisi olup olmadığı,

d) Devlet için bir malî yardımcı kuruluş olup olmadığı,

hususları esas alınmıştır.

Malî verilerin derlenme biçimi ve kapsamı

MADDE 6 – (1) Birimler, hesap bilgilerine ilişkin veri girişlerini www.kbs.gov.tr internet adresi üzerinden yaparlar. Gönderilen veriler sistem üzerinden muhasebe tekniğine uygunluk açısından kontrol prosedürlerine tabi tutulur ve uygun olmayan veriler gönderilmemiş kabul edilir.

(2) Birimlerin sisteme girecekleri hesap bilgileri, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen ayrıntıdaki mizan bilgilerinden oluşur. Diğer birimler için ise Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüşümü yapılmış ve Bakanlıkça belirlenen ayrıntıdaki mizan bilgilerinden oluşur.

(3) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin konsolide hesap bilgileri Spor Genel Müdürlüğü tarafından KBS’ye girilir.

(4) Sosyal tesislerin hesap bilgileri, ilgili bakanlık veya kamu idaresine bağlı tüm sosyal tesisler için konsolide edilmiş ve Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüşümü yapılmış olarak bağlı bulundukları bakanlık/kamu idaresinin ilgili birimi tarafından KBS’ye girilir. Birimlerce ihtiyaç duyulması halinde, verilerin il düzeyinde konsolide edilerek veya birim düzeyinde girilmesine Bakanlıkça izin verilebilir.

Veri giriş dönemleri ve birimlerce yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Birimler, muhasebe sistemlerinden elde ettiği kaynak verileri ara verileri oluşturmada kullanır ve oluşturulan ara verileri Bakanlığa gönderirler.

(2) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerince, aylık dönemlerde oluşturulan kümülatif verilerin takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar KBS’ye girişi yapılır. Yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar KBS’ye girişi yapılır.

(3) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri haricinde kalan birimlerce, Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi kümülatif verilerinin, söz konusu dönemi takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar; yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise en geç takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar KBS’ye girişi yapılır.

(4) Veri giriş süresinin son günü saat 24:00’e kadar gönderilen veriler süresinde gönderilmiş sayılır. Veri giriş süresinin son gününün resmi tatil olması durumunda takip eden ilk iş günü veri giriş süresinin son günüdür.

(5) Veri girişleri, KBS’ye giriş yetkisi verilen veri giriş görevlilerince Bakanlıkça yayımlanan uygulama kılavuzu çerçevesinde yapılır.

(6) KBS’ye giriş yetkisi ile ilgili şifre talepleri resmî yazıyla il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerince ilgisine göre defterdarlık muhasebe müdürlükleri ve malmüdürlüklerine; üniversite sosyal tesislerince ilgili üniversitenin muhasebe birimine, kalkınma ajanslarınca defterdarlık muhasebe müdürlüğüne ve bunların dışında kalan merkezi Ankara’da bulunan birimlerce ise ilgili bulundukları bakanlık merkez muhasebe birimlerine bildirilir. Sistem üzerinde gerekli tanımlama işlemi ilgili muhasebe birimlerince yerine getirilir. Söz konusu birimler, görevinden herhangi bir nedenle ayrılan ve yerine görevlendirilen kullanıcılarını bir sonraki veri giriş döneminden önce muhasebe birimlerine bildirirler.

(7) Birimler, KBS’ye veri girişi sırasında karşılaştıkları sorunları muhasebe birimi kontrol görevlisine veya il kontrol görevlisine bildirirler ayrıca KBS üzerinden de Bakanlığa e-posta gönderirler.

Valiliklerce yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) İldeki birimlerin malî verilerinin derlenmesi, Valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilir. Valilerce bir vali yardımcısı bu işi koordine etmekle görevlendirilir. İl kontrol görevlileri birimler ile yazışmalarını Valilikler aracılığıyla yaparlar.

(2) Koordinatör vali yardımcısı, defterdar ve il kontrol görevlisi en az üç ayda bir defa toplanarak ildeki veri giriş durumunu, Bakanlığın talep yazısına istinaden uygulanması gereken idari para cezalarının uygulanıp uygulanmadığını, veri göndermeyen birimlerle ilgili olarak birimlere yazılan uyarı yazıları ve düzenlenen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, veri girişinin tamamlanması açısından gerekli kurumsal yapıyı oluşturamayan birimlerle ilgili olarak alınan tedbirleri ve genel yönetim malî istatistiklerinin önemi konusunda birimlerin üst yöneticilerine yapılan bilgilendirme faaliyetlerini değerlendirerek alınması gereken önlemleri belirlerler ve durumu tutanak altına alırlar. Bakanlıkça istenmesi veya koordinatör vali yardımcısı tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetler hakkında rapor düzenlenerek Bakanlığa gönderilir.

Defterdarlıklarca yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Malî istatistiklerin mevzuatta öngörülen süre ve içerikte derlenmesi ve yayımlanması kanuni bir zorunluluk olduğundan, il defterdarınca veri derlenmesi işlemlerine önem verilir ve gerekli önlemler alınır.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, verilerin KBS’ye doğru bir şekilde aktarılması ve muhasebe sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için KBS veri giriş görevlilerine yönelik olarak eğitim programı düzenlenir.

(3) İl kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin bu Tebliğde belirtilen sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri takip edilir.

İl kontrol görevlilerince yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilindeki il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri, sosyal tesisler, kalkınma ajansları, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ile belediye bağlı idareleri ve belediye şirketlerine ait veri giriş durumlarını KBS üzerinden takip ederler. İl kontrol görevlileri, verilerin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesini sağlamak üzere muhasebe birimi kontrol görevlileri ile koordineli olarak çalışırlar.

(2) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilindeki birimlerce KBS’ye girilen verilerin, muhasebe birimi kontrol görevlileri tarafından, Bakanlıkça yayımlanan inceleme rehberine göre kontrol edilip edilmediğini takip ederler.

(3) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilinde yeni kurulan, taşınan, birleşen, adı değişen ya da kapanan birimlerin KBS’de güncellenmesine yönelik olarak Bakanlığa bilgi verirler.

(4) İl kontrol görevlileri, bu Tebliğ kapsamında yürütmüş oldukları faaliyetleri, muhasebe birimi kontrol görevlilerinden gelen bilgileri de içerecek şekilde vali yardımcısı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda komisyonun bilgisine sunarlar.

Muhasebe birimi kontrol görevlilerince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, sorumluluk alanındaki birimlere ait veri girişlerinin zamanında tamamlanması için gerekli önlemleri alırlar.

(2) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerince KBS’ye girilen verilerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planına uygunluğunu ve diğer birimlerin verilerinin Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına uygunluğunu Bakanlıkça yayımlanan inceleme rehberine göre kontrol ederler.

(3) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, sorumluluk alanındaki birimlerden verilerini bu Tebliğde belirlenen sürelerde KBS’ye girmeyenleri uyarırlar ve buna rağmen veri girişi yapmayan birimleri il kontrol görevlisine bildirirler.

(4) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, veri derleme ve inceleme sürecinde yapılan faaliyetleri il kontrol görevlisine raporlarlar.

Bakanlıkça yapılacak işlemler

MADDE 12 – (1) Hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesinin takibi ve gerekli tedbirlerin alınması işlemlerinin genel koordinasyonu,

(2) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 329 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen ara veriler ve çıktıların istatistiksel yöntemler kullanılarak düzenli olarak değerlendirilmesi ve tespit edilen hataların il kontrol görevlileri aracılığıyla düzeltilmesi,

(3) İl kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılması,

(4) Birimlerce veri girişi sırasında karşılaşılan teknik sorunlara ilişkin olarak gerekli önlemlerin alınması,

(5) EK-1’deki listede merkezi yönetim kapsamındaki bütçe dışı kurumlar ile sosyal güvenlik kurumları hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesinin takibi ve veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,

(6) Ara verilerde muhasebe tekniğine uygunluk açısından inceleme yapılması,

faaliyetleri Bakanlıkça yürütülür.

Birimlerin muhasebe işlemleri ve malî tablolarının denetimi

MADDE 13 – (1) İl kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin bu Tebliğde belirtilen sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri merkez ve il denetim programlarına dâhil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak Yaptırımlar

İdari para cezası verilmesinin bakanlıkça talep edilmesi

MADDE 14 – (1) Kanunun 53 üncü maddesinin son fıkrasında, genel yönetim sektörü kapsamına dâhil kamu idarelerinden, malî istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere, Bakanlıkça bir ay ek süre verileceği, verilen ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, ilgili kamu idaresinin üst yöneticilerinden malî hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine idari para cezası verilmesinin Bakanlıkça talep edileceği hüküm altına alınmıştır.

(2) Bu çerçevede, malî istatistiklere esas verilerini süresinde göndermeyen birimler KBS üzerinden tespit edilerek Kanunun öngördüğü idari para cezası, Bakanlıkça talep edilir.

Üst yöneticiler tarafından idari para cezasının uygulanması

MADDE 15 – (1) Kanunun 53 üncü maddesinin son fıkrasında, birimlerce verilerin gönderilmemesi halinde Bakanlığın talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından malî hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Kanunda ayrıca, idari para cezası uygulanmış olmasının, bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı ve idari para cezalarının Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edileceği de hükme bağlanmış bulunmaktadır.

(2) Kanunun 73 üncü maddesinde ise “Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.” hükmü yer almaktadır.

(3) Anılan hükümler çerçevesinde, hesap bilgilerini bu Tebliğde belirtilen sürede göndermediği veya gönderilmiş olan hesap bilgilerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olmadığı Bakanlıkça ve/veya Defterdarlıklarca tespit olunanlara, bu Tebliğde belirlenen veri giriş süresi bitiminden itibaren 1 ay ek süre verilir. 1 aylık süre bitiminde de hesap bilgilerini göndermeyen birimlere üst yöneticiler tarafından birinci fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanır ve sonucundan Bakanlığa ve/veya Defterdarlığa bilgi verilir.

(4) İdari para cezasının uygulanması ile ilgili tüm hususlar Kanun çerçevesinde veya Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde üst yöneticinin yetki ve sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi amacıyla istenecek veriler

MADDE 16 – (1) Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin; gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri, istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına vermek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

(2) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan belediye bağlı idareleri, Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olarak aylık dönemlerde oluşturulan kümülatif verilerini takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar, yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerini ise en geç takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar KBS’ye girerler. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 70 inci maddesi kapsamındaki belediye şirketlerine ait Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi kümülatif mizan verileri, dönemi takip eden ikinci ay sonuna kadar (Mayıs, Ağustos, Kasım); yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif mizan verileri ise en geç takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar bağlı oldukları belediye tarafından KBS’ye girilir.

(3) Talep edilmesi halinde, kamu iktisadi teşebbüslerinin malî verileri Hazine Müsteşarlığınca birleştirilerek Bakanlığa gönderilir.

(4) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgiler Kasım ayı sonuna kadar KBS üzerinden gönderilir.

Genel yönetim sektörü kapsamının gözden geçirilmesi

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen genel yönetim sektörünün kapsamı bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren her üç yılda bir Bakanlıkça incelenir ve ilgili idarelerin de görüşünün alınması suretiyle gerekli görülmesi halinde yeniden belirlenir.

Risk Hesabı ve Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu verileri

MADDE 18 – (1) Risk Hesabı ve Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu Hesabına ilişkin detaylı veriler, hesabın ilgili bulunduğu kurum tarafından aylık dönemler için takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar, yıllık dönemler için ise (Ocak-Aralık dönemi) takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Söz konusu veriler ilgili kurumun mizanıyla birlikte raporlamaya dâhil edilir.

Bakanlıkça re’sen güncelleme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğin ekinde yer alan idarelerden Kanunun I, II, III sayılı cetvellerinde sayılanlarda; kapatılan, adı değiştirilen veya yeni kurulan bir idarenin olması durumunda genel yönetim kapsamını re’sen güncellemeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 20 – (1) 6/4/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Sıra No: 33) Genel Yönetim Malî İstatistikleri 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 15 inci maddesinin ikinci fıkrası 31/12/2015 tarihi itibarıyla, diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğin;

a) 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2016 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

                                                                                                                                 EK-1

 

GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ

I- MERKEZİ YÖNETİM ALT SEKTÖRÜ

          A- Bütçe İçi Kurumlar

1.Türkiye Büyük Millet Meclisi

2.Cumhurbaşkanlığı

3.Başbakanlık

4.Anayasa Mahkemesi

5.Yargıtay

6.Danıştay

7.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

8.Sayıştay

9.Adalet Bakanlığı

10.Millî Savunma Bakanlığı

11.İçişleri Bakanlığı

12.Dışişleri Bakanlığı

13.Maliye Bakanlığı

14.Millî Eğitim Bakanlığı

15.Sağlık Bakanlığı

16.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

17.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

18.Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

19.Kültür ve Turizm Bakanlığı

20.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

21.Avrupa Birliği Bakanlığı

22.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

23.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

24.Ekonomi Bakanlığı

25.Gençlik ve Spor Bakanlığı

26.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

27.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

28.Kalkınma Bakanlığı

29.Orman ve Su İşleri Bakanlığı

30.Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

31.Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

32.Jandarma Genel Komutanlığı

33.Sahil Güvenlik Komutanlığı

34.Emniyet Genel Müdürlüğü

35.Diyanet İşleri Başkanlığı

36.Hazine Müsteşarlığı

37.Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

38.Devlet Personel Başkanlığı

39.Türkiye İstatistik Kurumu

40.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

41.Gelir İdaresi Başkanlığı

42.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

43.Meteoroloji Genel Müdürlüğü

44.Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

45.Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

46.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

47.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

48.Yükseköğretim Kurulu

49.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

50.İstanbul Üniversitesi

51.İstanbul Teknik Üniversitesi

52.Ankara Üniversitesi

53.Karadeniz Teknik Üniversitesi

54.Ege Üniversitesi

55.Atatürk Üniversitesi

56.Orta Doğu Teknik Üniversitesi

57.Hacettepe Üniversitesi

58.Boğaziçi Üniversitesi

59.Dicle Üniversitesi

60.Çukurova Üniversitesi

61.Anadolu Üniversitesi

62.Cumhuriyet Üniversitesi

63.İnönü Üniversitesi

64.Fırat Üniversitesi

65.Ondokuz Mayıs Üniversitesi

66.Selçuk Üniversitesi

67.Uludağ Üniversitesi

68.Erciyes Üniversitesi

69.Akdeniz Üniversitesi

70.Dokuz Eylül Üniversitesi

71.Gazi Üniversitesi

72.Marmara Üniversitesi

73.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

74.Trakya Üniversitesi

75.Yıldız Teknik Üniversitesi

76.Yüzüncü Yıl Üniversitesi

77.Gaziantep Üniversitesi

78.Abant İzzet Baysal Üniversitesi

79.Adnan Menderes Üniversitesi

80.Afyon Kocatepe Üniversitesi

81.Balıkesir Üniversitesi

82.Celal Bayar Üniversitesi

83.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

84.Dumlupınar Üniversitesi

85.Gaziosmanpaşa Üniversitesi

86.Gebze Teknik Üniversitesi

87.Harran Üniversitesi

88.İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

89.Kafkas Üniversitesi

90.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

91.Kırıkkale Üniversitesi

92.Kocaeli Üniversitesi

93.Mersin Üniversitesi

94.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

95.Mustafa Kemal Üniversitesi

96.Niğde Üniversitesi

97.Pamukkale Üniversitesi

98.Sakarya Üniversitesi

99. Süleyman Demirel Üniversitesi

100. Bülent Ecevit Üniversitesi

101. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

102. Galatasaray Üniversitesi

103. Ahi Evran Üniversitesi

104. Kastamonu Üniversitesi

105. Düzce Üniversitesi

106. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

107. Uşak Üniversitesi

108. Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi

109. Namık Kemal Üniversitesi

110. Erzincan Üniversitesi

111. Aksaray Üniversitesi

112. Giresun Üniversitesi

113. Hitit Üniversitesi

114. Bozok Üniversitesi

115. Adıyaman Üniversitesi

116. Ordu Üniversitesi

117. Amasya Üniversitesi

118. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

119. Ağrı Dağı Üniversitesi

120. Sinop Üniversitesi

121. Siirt Üniversitesi

122. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

123. Karabük Üniversitesi

124. Kilis 7 Aralık Üniversitesi

125. Çankırı Karatekin Üniversitesi

126. Artvin Çoruh Üniversitesi

127. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

128. Bitlis Eren Üniversitesi

129. Kırklareli Üniversitesi

130. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

131. Bingöl Üniversitesi

132. Muş Alparslan Üniversitesi

133. Mardin Artuklu Üniversitesi

134. Batman Üniversitesi

135. Ardahan Üniversitesi

136. Bartın Üniversitesi

137. Bayburt Üniversitesi

138. Gümüşhane Üniversitesi

139. Hakkari Üniversitesi

140. Iğdır Üniversitesi

141. Şırnak Üniversitesi

142. Tunceli Üniversitesi

143. Yalova Üniversitesi

144. Türk-Alman Üniversitesi

145. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

146. Bursa Teknik Üniversitesi

147. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

148. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

149. Necmettin Erbakan Üniversitesi

150. Abdullah Gül Üniversitesi

151. Erzurum Teknik Üniversitesi

152. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

153. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

154. Sağlık Bilimleri Üniversitesi

155. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

156. İskenderun Teknik Üniversitesi

157. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

158. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

159. Savunma Sanayi Müsteşarlığı

160. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

161. Atatürk Araştırma Merkezi

162. Atatürk Kültür Merkezi

163. Türk Dil Kurumu

164. Türk Tarih Kurumu

165. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

166. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

167. Türkiye Bilimler Akademisi

168. Türkiye Adalet Akademisi

169. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

170. Karayolları Genel Müdürlüğü

171. Spor Genel Müdürlüğü

172. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

173. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

174. Orman Genel Müdürlüğü

175. Vakıflar Genel Müdürlüğü

176. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

177. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

178. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

179. Türk Akreditasyon Kurumu

180. Türk Standartları Enstitüsü

181. Türk Patent Enstitüsü

182. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

183. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

184. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

185. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

186. GAP Bölge Kalkınma İdaresi

187. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

188. Kamu Denetçiliği Kurumu

189. Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

190. Meslekî Yeterlilik Kurumu

191. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

192. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

193. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

194. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

195. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

196. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

197. Türkiye Su Enstitüsü

198. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

199. Türkiye İnsan Hakları Kurumu

200. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

201. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

202. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

203. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

204. Kamu İhale Kurumu

205. Rekabet Kurumu

206. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

207. Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

B-      Bütçe Dışı Kurumlar

 1. Savunma Sanayi Destekleme Fonu
 2. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Fonu
 3. Özelleştirme Fonu
 4. Başbakanlık Tanıtma Fonu
 5. Döner Sermayeler
 6. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 7. Merkezi İhale ve Finans Birimi
 8. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
 9. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 10. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı
 11. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 12. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
 13. Kefalet Sandıkları
 14. Sosyal Tesisler
 15. Şeker Kurumu

II- MAHALLİ İDARELER ALT SEKTÖRÜ

 1. İl Özel İdareleri (Bozcaada ve Gökçeada İlçe Özel İdareleri Dâhil)
 2. Belediyeler
 3. Mahalli İdare Birlikleri
 4. Kalkınma Ajansları
 5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

III- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI ALT SEKTÖRÜ

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu
 2. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
 3. İşsizlik Sigortası Fonu

 

Sayfa