Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29218 mükerrer

 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, kamu idareleri bazında ve konsolide verilerden genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri düzeyinde malî rapor, tablo ve istatistiklerin üretilip, belirlenen sürelerde yayımlanmasına imkân verecek detayda ortak yardımcı hesapların oluşturulması ve detaylı hesap planlarının hazırlanmasında kamu idarelerinin uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 307 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü),

b) Kamu idaresi: 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini, (II) sayılı cetvelde sayılan özel bütçeli idareleri, (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumları, sosyal güvenlik kurumlarını ve mahalli idareleri,

c) Yönetmelik: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Detaylı hesap planı sınıflandırması

MADDE 5 - (1) Detaylı hesap planları aşağıda gösterildiği gibi sınıflandırılacaktır:

X                                                                                 Ana Hesap Grubu

XX                                                                               Hesap Grubu

XXX                                                                            Hesap (Büyük Defter Hesabı)

XXX. XX                                                                    1 inci Düzey Yardımcı Hesap

XXX. XX. XX                                                              2 nci Düzey Yardımcı Hesap

XXX. XX. XX. XX                                                      3 üncü Düzey Yardımcı Hesap

XXX. XX. XX. XX. XX                                              4 üncü Düzey Yardımcı Hesap

 

a) Çerçeve hesap planı: Yönetmelikte belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapların tamamından oluşur.

b) Hesap planı: Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur.

c) Detaylı hesap planı: Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapları içeren hesap planı ile her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur.

ç) Kamu idaresi hesap planı: Yönetmelikte yer alan çerçeve hesap planından kamu idarelerinin ihtiyacı olarak seçilen hesaplar ile Bakanlığın uygun görüşüyle ihdas edilip kamu idaresi hesap planına eklenen hesapların tamamından oluşur.

d) Kamu idaresi detaylı hesap planı: Kamu idaresi hesap planına eklenecek bu Tebliğ eki ortak yardımcı hesaplar ile kamu idarelerince ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesapların tamamından oluşur.

 

Ortak yardımcı hesaplar ve kayıt önceliği

MADDE 6 - (1) Kamu idarelerine ait malî işlemlerin Yönetmelikte belirlenen muhasebe ve raporlama standartlarına göre çerçeve hesap planında yer alan hesaplara kaydedilip, Yönetmelik eki malî rapor ve tabloların düzenlenmesi, bu rapor ve tablolar esas alınarak kamu idareleri bazında ve konsolide verilerden genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri düzeyinde malî rapor, tablo ve istatistiklerin üretilip, belirlenen sürelerde yayımlanması gerekmektedir. Bu nedenle, çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan konsolide malî rapor, tablo ve istatistiklerin üretilmesine imkân verecek detayda ortak yardımcı hesaplar oluşturulmuştur. (Ek:1)

(2) Kapsama dâhil kamu idarelerince hazırlanacak detaylı hesap planlarında ortak yardımcı hesaplara yer verilmesi ve en az bu detayda kayıt ve raporlama yapılması zorunludur.

(3) Kurumlar vergisi mükellefi olan kamu idareleri, vergi kanunları gereği kullandıkları hesap planlarında yer alan ilgili hesapların detayında bu Tebliğ ekinde belirtilen ortak yardımcı hesapları açacaklardır.

(4) Bütçe hesaplarında, kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan bütçe gelirleri ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır. Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin olarak idare bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada kullanılacaktır.

(5) Faaliyet hesaplarında, yansıtmada ve uygulamada kolaylık sağlamak amacıyla bütçe hesaplarında yer alan ekonomik kodlarla paralellik sağlanacaktır. Ayrıca, faaliyet hesapları ile bağlantılı bilanço hesaplarından “12-Faaliyet Alacakları” hesap grubunda yer alan hesaplarda olduğu gibi dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynaklar ana hesap gruplarındaki aynı nitelikte olan hesapların detaylandırılmasında da ortak yardımcı hesaplar esas alınacaktır. Böylece, bilanço ve faaliyet hesaplarının detaylarında paralellik sağlanacaktır.

(6) İşlemler gerçekleştiğinde; tahakkuk esasına göre faaliyet hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekli ise nakit esasına göre bütçe hesaplarına yansıtma hesapları aracılığıyla kaydedilecektir.

(7) Ekli “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu”nun yedi numaralı dipnotunda açıklanan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da kullanılacaktır.

(8) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hesap planında yer alan tüm hesaplara kayıt yapılırken kurumsal kod kullanılacaktır.

 

Kurumsal ihtiyaçlara göre açılabilecek yardımcı hesaplar ve uygun görüş alınması

MADDE 7 - (1) Kamu idareleri muhasebe düzenlemeleri çerçevesinde oluşturdukları hesap planında yer alan ilgili hesapların detaylarında; bu Tebliğ ekinde belirtilen ortak yardımcı hesaplar ile bütçe gelirleri ve bütçe giderleri hesaplarında kurum bütçelerinde yer alan ekonomik sınıflandırmaya yer vermek kaydıyla, kurumsal ihtiyaçlarına göre ve detaylı hesap planının sınıflandırma mantığına uygun olarak detaylı hesap planlarına istedikleri düzeyde yardımcı hesapları açabileceklerdir.

(2) Kamu idareleri bu Tebliğ hükümlerini göz önünde bulundurmak suretiyle hazırlayacakları detaylı hesap planlarını Bakanlığın uygun görüşüne göndereceklerdir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 - (1) 7/10/2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 23) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

 

Eki için tıklayınız.

Sayfa