Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28867 Mükerrer

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2014 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz. hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı yeniden değerleme oranını %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit ve ilan etmiştir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

 

Sayfa