Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 09.12.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28846

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARINDAKİ ÜYE KAYITLARINA DAİR TEBLİĞ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları odaların tespiti, odalara yapılan hatalı kayıtların düzeltilmesi ile büyükşehir statüsündeki illerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar odalarındaki üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca muhafaza edilmesi, başka bir odaya aktarılması veya bu odalara yapılacak yeni üyelik kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre yapılacak üye kayıtları ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde mülga 17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa göre kurulmuş odalardaki üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca muhafaza edilmesi, başka bir odaya aktarılması veya bu odalara yapılacak yeni üyelik kayıtlarına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı, 63 üncü ve geçici 8 inci maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Üye kayıtları

MADDE 4 – (1) Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlar iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanlar ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanlar karma odaya; karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın ihtisas odasına kayıt edilirler.

(2) Esnaf ve sanatkârların kaydolacakları ihtisas odalarının tespitinde 13/6/2007 tarihli ve 26551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (Karar No:1) esas alınır. (Örnek-1)

21/6/2005 tarihinden önce kayıt olan üyeler

MADDE 5 – (1) Büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmuş ya da daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş olan odalar tarafından, 21/6/2005 tarihinden önce mülga 507 sayılı Kanuna uygun olarak kaydedilen üyelerin tamamı muhafaza edilir.

(2) Mülga 507 sayılı Kanuna aykırı şekilde yapılan üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ilgili odaya aktarılması sağlanır. (Örnek-2)

21/6/2005 tarihinden sonra kayıt olan üyeler

MADDE 6 – (1) Büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmuş ya da daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş olan odaların, unvanları ile uyumlu olmayan mesleklerle iştigal eden üyelerin kayıtlarının, 5362 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ilgili odaya aktarılması sağlanır. (Örnek-3)

Yeni kayıtlar

MADDE 7 – (1) Büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşan ya da büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçelerdeki odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren yeni üyenin kaydı, yalnızca kendi unvanları dahilindeki mesleki faaliyetlerle iştigal etmeleri şartıyla şahsın tercihini beyan eden dilekçeye istinaden bu odalara ya da büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ilgili odaya yapılır. (Örnek-4)

Uygulama

MADDE 8 – (1) 5362 sayılı Kanunun 6 ncı, 63 üncü ve geçici 8 inci maddesi ile Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin uygulanmasında bu Tebliğ esas alınır. Tereddüt oluşması halinde Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

Uygulamaya İlişkin Örnekler

 

Örnek-1: … ilinde “Çorbacılık” mesleği ile iştigal eden esnafın öncelikle, söz konusu meslekle aynı unvana sahip oda var ise bu odaya, yok ise karma odaya kaydedilmesi, karma odanın bulunmaması halinde ise “Çorbacılık” mesleğinin üst başlığı olan “Gıda Maddeleri ile İlgili Hizmetler” başlığı altında yer alan mesleklerde kurulu bulunan ihtisas odasına kaydedilmesi gerekmektedir.

Örnek-2: İstanbul ili … ilçesinde 1969 yılında kurulmuş olan “…Şoförler, Taksiciler, Minibüsçüler, Kamyonetçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası”, 21/6/2005 tarihinden önce odalarına kayıtlı bulunan üyelerinden mesleği, odanın faaliyet alanı olan “Ulaştırma Hizmetleri” ile uyumlu olanların tamamını (taksici, minibüsçü, kamyonetçi, kamyoncu, otobüsçü, servis işletmecisi vb.) muhafaza edecek, ancak diğerlerinin (bakkal, fırıncı vb.) kayıtlarının sicil marifetiyle silinmesini ve ilgili odaya aktarılmasını temin edecektir.

Örnek-3: İstanbul ili … ilçesinde 1969 yılında kurulmuş olan “…Şoförler, Taksiciler, Minibüsçüler, Kamyonetçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası”na, 21/6/2005 tarihinden sonra yapılacak üye kayıtlarında oda, sadece unvanında yer alan mesleklerde faaliyet gösteren üyeleri (taksici, minibüsçü, kamyonetçi, kamyoncu) muhafaza edecek ve üye olarak kaydedecektir. Buna karşın, odanın unvanında yer almayan meslek dalındaki üyelerin aynı faaliyet alanında olsalar dahi (örneğin servis işletmecisi) kayıtları silinecektir.

Örnek-4: İstanbul ili … ilçesinde 1969 yılında kurulmuş olan “…Şoförler, Taksiciler, Minibüsçüler, Kamyonetçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası”nın faaliyet gösterdiği ilçede esnaf ve sanatkâr siciline “minibüsçülük” meslek kolunda kaydolmak isteyen bir şahıstan anılan odaya ya da İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasına üye olmak istediğine dair beyanı içerir dilekçe alınacaktır.

 

Sayfa