Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 18.10.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28445

YANGINDAN KORUNMA-YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER-TOZLAR  İÇİN ÖZELLİKLER (SINIF D TOZLAR HARİÇ)

 İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 615) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/26)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 2 – (1) 13/2/2001 tarihli ve 24317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/8-9) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN 615 “Yangından Korunma -Yangın Söndürücü Maddeler - Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) Özellikler” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN 615 “Yangından Korunma - Yangın Söndürücü Maddeler - Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç)” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

 

MADDE 3 – (1) TS EN 615 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, A, B ve C sınıfı yangınlar için yangın söndürücü tozları ve tanımlanmış deney yöntemleri yoluyla, fiziksel ve kimyasal özellikler ve en düşük söndürme gücü için asgari özellikleri ve ayrıca tedarikçi tarafından verilen bilgi ve veriler için kuralları kapsar.

Bu standard, D sınıfı yangınlar için kullanılan tozları kapsamaz.

Not 1 - Yangınların sınıflandırılması EN 2 [1]’de verilmiştir.

Not 2 - Bazı ülkeler D sınıfı tozlar için ulusal standardlara sahiptir.”

 

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

 

MADDE 5 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Sayfa