Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 18.10.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28445

GAZ KAYNAK DONANIMI-300 BAR’A KADAR (30 MPa) BASINÇ REGÜLATÖRLERİ VE DEBİMETRELİ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ-KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN TEBLİĞ

(TS EN ISO 2503) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/25)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 7/8/2003 tarihli ve 25192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/72) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 2503 “Gaz Kaynak Donanımı Basınç Regülatörleri (300 Bar’a Kadar) - Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin” standardını içeren tebliğ yürürlükten kaldırılacaktır. Bunun yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN ISO 2503 “Gaz Kaynak Donanımı - 300 Bar’a Kadar (30 MPa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri -Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 2503 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, kaynak, kesme ve yardımcı işlemlerde kullanılan:

- 300 bar’a kadar (30 MPa) sıkıştırılmış gazlar,

- Çözünmüş asetilen,

- Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG),

- Metilasetilen-propadien karışımları (MPS) ve

- Karbon dioksit (CO2)

gazları için kullanılan gaz tüplerine bağlanan, debimetre tertibatı olmayan tek veya iki kademeli basınç regülatörlerinin gereklerini kapsar. Bu standard, p2 > 20 bar anma dış basıncına sahip basınç regülatörlerini kapsamaz.

Bu standard, aynı zamanda kaynak, kesme ve yardımcı işlemlerde kullanılan,

- 300 bar’a kadar (30 MPa) sıkıştırılmış gazlar veya karışımlar ve

- Karbon dioksit (CO2),

için kullanılan gaz tüplerine bağlanan, debimetre tertibatı olan tek veya iki kademeli basınç regülatörlerinin gereklerini kapsar. Bu donanımda kullanılan tip işlemler: Tungsten asal-gaz ark kaynağı (TIG), metal-ark asal-gaz kaynağı (MIG), metal-ark aktif-gaz kaynağı (MAG), plazma ark kaynağı, boru şeklinde-özlü-telboru şeklinde-özlü-tel kaynağı ve plazma kesmedir. Ek B’de akış kontrol sistemlerinin ve bu sistemlerde kullanılan debi ölçüm tertibatlarının örnekleri verilmiştir.

Bu standard tüp demetleri üzerinde doğrudan kullanılması amaçlanan basınç regülatörlerini kapsamaz. Bazı regülatörler ISO 7291’in güvenlik gerekleri ile özellikle de oksijen regülatörleri için ısı iletmeyen sıkıştırma deneyi ile uyumludur.

Not – Bu standardda, üç resmi ISO dilinden (İngilizce, Fransızca ve Rusça) ikisi, İngilizce ve Fransızca terimlerine ilave olarak Almancadaki eş değer terimler de verilmiştir; bu terimler Almanya üye kuruluşunun (DIN) sorumluluğu altında basılmış ve sadece bilgi için verilmiştir. Sadece resmi dillerde verilen terimler ve tarifler ISO terimleri ve tarifleri gibi kabul edilebilir.”

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Sayfa