Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 27.06.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28336

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN KULLANDIRILAN DIŞ FİNANSMAN İMKANLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/1)

 

MADDE 1 – Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili mevzuat kapsamında kurum ve kuruluşlara kullandırılmış olan dış finansman imkanlarına ilişkin ikraz ve/veya devir anlaşmalarında yer alan masraf, diğer masraf, diğer yükümlülükler ile ilgili maddelere “kreditöre yapılacak her türlü ödemeler kapsamında doğabilecek her türlü ücret, komisyon ve masraf ödemelerini Müsteşarlığın ilgili hesabına yapar” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 2 – İlgili mevzuat kapsamında Müsteşarlık tarafından ikrazen dış finansman kullandırılmış olan kurum ve kuruluşların bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Müsteşarlığa yazılı olarak başvuruda bulunmaması halinde, iş bu Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan düzenleme, ilgili ikraz ve/veya devir anlaşmasına derc edilmiş sayılır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa