Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

 

Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” uyarınca yaptırılması gereken sigortaları kapsar.

 

I. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI - TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar” ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük” çerçevesinde Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

A. Tarife

1. Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.

2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.

B. Talimat

1. Sigorta şirketleri sigorta primlerini aşağıdaki esaslara göre tespit eder:

a) Tehlikeli maddelerin/tehlikeli atıkların üretimi, depolanması ve toptan veya perakende satışı ile uğraşan işyerleri için sigorta primi, sigortalanacak işyerinin tahmini satış hasılatı, konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak belirlenir. Tehlikeli maddelerin/tehlikeli atıkların kullanımıyla iştigal edecek kişiler için yaptırılacak sigortalarda prim hesaplanmasında tehlikeli maddenin/tehlikeli atığın cins ve miktarının belirtildiği ihtiyaç raporunda yer alan hususlar, tehlikeli maddenin/tehlikeli atığın hangi amaçla kullanılacağı, kullanılacağı yerin ve işin nitelikleri göz önünde bulundurulur.

b) Tehlikeli maddelerin/tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımı işlerinin demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşıtları ile gerçekleştirilmesi halinde sigorta primi, araç bazında veya sigorta dönemi süresince araç ile taşınacak tahmini miktar üzerinden belirlenir. Taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin boru hattı ile gerçekleştirilmesi halinde ise tahmini taşıma miktarı, (m3 x km ) veya (ton x km ) kıstası esas alınarak hesaplanır. Taşımacılık ve/veya dağıtım işlerinin prim hesabında, taşımanın izleyeceği güzergah ve bu taşımacılıkla ilgili mevcut güvenlik önlemleri de dikkate alınır.

2. Tahmini satış hasılatı veya tahmini taşıma miktarı, satış hasılatını tespite yarayacak defter ve kayıtlar; kullanım tutarı, tehlikeli maddeler/tehlikeli atıklar için düzenlenecek ihtiyaç raporu üzerinden hesaplanır. Sigortacı, bu amaçla firma kayıtlarını incelemeye yetkili olup, sigorta ettiren bu incelemenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Belirlenecek satış hasılatı veya taşıma miktarı hiçbir şekilde bir önceki yılın gerçekleşen satış hasılatından veya taşıma miktarından düşük olamaz.

Sigorta ettirenin işyerinde bu sigorta kapsamı dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirler, satış hasılatı veya taşıma miktarının tespitinde dikkate alınmaz.

3. Bu Tarife ve Talimat kapsamına giren maddeleri üreten ve/veya tüpleyen firmalar, dilerlerse, nakliyecilerin, depocuların ve bayilerin tek tek yaptırmak zorunda oldukları bu Tarife ve Talimat kapsamındaki sigortaları "Grup Tehlikeli Maddeler/Tehlikeli Atık Zorunlu Sorumluluk Sigortası" yaptırarak tek bir poliçe altında toplayabilirler. Bu takdirde poliçede, nakliyeciler için aracın plakası, ruhsat numarası, işletenin isim ve ticari unvanı, depocu ve bayiler için ise, bunların isim veya ticari unvanı ve işyerleri birden fazla ise işyerleri tek tek belirtilir.

4. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

 

II. TÜP GAZ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar”a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

A. Tarife

1. Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.

2. Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir.

B. Talimat

1. Sigorta primi, sigortalanacak işyerinin tahmini satış hasılatı, konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak belirlenir.

2. Tahmini satış hasılatı, sigortacı ve sigorta ettiren tarafından satış hasılatını tespite yarayacak defter ve kayıtlar üzerinden hesaplanır. Sigortacı, tahmini satış hasılatı miktarının tespiti bakımından firma kayıtlarını incelemeye yetkili olup, sigorta ettiren bu incelemenin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Belirlenecek satış hasılatı hiçbir şekilde bir önceki yılın gerçekleşen satış hasılatından düşük olamaz.

Sigorta ettirenin işyerinde bu sigorta kapsamı dışındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirler, satış hasılatı tespitinde dikkate alınmaz.

3. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

 

III. ORTAK HÜKÜMLER

1. İlgili kurumlarca 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar” kapsamındaki sigortalar için yapılacak düzenlemeler, anılan Karar’ın 9 uncu maddesi uyarınca bu Tarife ve Talimatta belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

2. Sigorta şirketleri bu Tarife ve Talimatta düzenlenen sigortaların yaptırılmış olması kaydıyla bu Tarife ve Talimat konusu faaliyet ve maddeler için bu Tarife ve Talimat ile tespit edilen teminat limitlerinin üstünde teminat verebilirler.

 

IV. GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar”ın yürürlüğe girdiği tarihten önce, 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca akdedilmiş olan tehlikeli maddeler ve tüpgaz sorumluluk sigortası sözleşmeleri, sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

Bahsi geçen Karar uyarınca hazırlanan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile bu Tarife ve Talimat yürürlüğe girmeden önce akdedilen tehlikeli maddeler ve tüpgaz sorumluluk sigortası sözleşmeleri, 14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve anılan Karara istinaden kabul edilen genel şart ile tarife ve talimat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bu sözleşmeler sigorta sürelerinin sonuna kadar geçerliliğini korur.

İlk defa 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar” kapsamındaki sigortaları yaptırmaları gereken gerçek ve tüzel kişiler sigortalarını, söz konusu Karara göre düzenlenen Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yaptırmak zorundadır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası hükmü saklıdır.

 

V. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 11/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesiyle birlikte 18/06/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ve Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları ile söz konusu Tarife ve Talimatların ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

 

VI. YÜRÜTME

(Ek:RG-27/11/2013-28834)(1)

Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

_____________

(1) Bu değişiklik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Sayfa

 

(Değişik:RG-28/12/2014-29219)(1)

 

 Ek

  Tablo 1

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin

1/1/2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

 

 

               

 

               

Tablo 2

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2015 Tarihinden itibaren

Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

                                                                                                              

Maddi Zararlar

Kaza Başına

112.500

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

282.000

 

Kaza Başına

1.410.000

Daimi Sakatlık ve Ölüm 

Kişi Başına

282.000

 

Kaza Başına

1.410.000

               

 

 

Sayfa

 Tablo 3 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin

1/1/2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

 

 

 

(Ek dipnot:RG-10/4/2016-29680) *Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için kapasite raporunda yer alan tesisin ürettiği, topladığı, taşıdığı, ara depoladığı, yeniden kullandığı, geri kazanım ve/veya bertarafını sağladığı tehlikeli atık miktarı esas alınarak yıllık tehlikeli atık miktarı hesaplanacak ve bu atığın maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosundan seçilecektir. Tesisin kapasite raporunun olmaması veya kapasite raporunda tehlikeli atık miktarına ilişkin bilgi yer almaması halinde tesisin bir önceki takvim yılı içerisinde oluşan veya yönetimini sağladığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden beyanı/kütle denge bildirimi yapılan tehlikeli atık miktarının maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosundan seçilecektir. 

 

 

 

Tablo 4

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2016 Tarihinden itibaren

Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

 

Maddi Zararlar

Kaza Başına

157.500

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

303.000

 

Kaza Başına

1.515.000

Daimi Sakatlık ve Ölüm 

Kişi Başına

303.000

 

Kaza Başına

1.515.000

 

 

 

Sayfa

Tablo 5  

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin

1/1/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

 

 

 

(Ek dipnot:RG-10/4/2016-29680) *Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için kapasite raporunda yer alan tesisin ürettiği, topladığı, taşıdığı, ara depoladığı, yeniden kullandığı, geri kazanım ve/veya bertarafını sağladığı tehlikeli atık miktarı esas alınarak yıllık tehlikeli atık miktarı hesaplanacak ve bu atığın maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosundan seçilecektir. Tesisin kapasite raporunun olmaması veya kapasite raporunda tehlikeli atık miktarına ilişkin bilgi yer almaması halinde tesisin bir önceki takvim yılı içerisinde oluşan veya yönetimini sağladığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden beyanı/kütle denge bildirimi yapılan tehlikeli atık miktarının maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosundan seçilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2017 Tarihinden itibaren

Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

 

Maddi Zararlar

Kaza Başına

220.500

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

326.000

 

Kaza Başına

1.630.000

Daimi Sakatlık ve Ölüm 

Kişi Başına

326.000

 

Kaza Başına

1.630.000

 

 

Sayfa

Tablo 7  

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin

1/1/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

 

 

 

(Ek dipnot:RG-10/4/2016-29680) *Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için kapasite raporunda yer alan tesisin ürettiği, topladığı, taşıdığı, ara depoladığı, yeniden kullandığı, geri kazanım ve/veya bertarafını sağladığı tehlikeli atık miktarı esas alınarak yıllık tehlikeli atık miktarı hesaplanacak ve bu atığın maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosundan seçilecektir. Tesisin kapasite raporunun olmaması veya kapasite raporunda tehlikeli atık miktarına ilişkin bilgi yer almaması halinde tesisin bir önceki takvim yılı içerisinde oluşan veya yönetimini sağladığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden beyanı/kütle denge bildirimi yapılan tehlikeli atık miktarının maliyetine göre sigorta teminatı ilgili yıl tablosundan seçilecektir. 

 

 

 

Tablo 8

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2018 Tarihinden itibaren

Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

 

               

Maddi Zararlar

Kaza Başına

308.700

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

350.500

 

Kaza Başına

1.752.500

Daimi Sakatlık ve Ölüm

Kişi Başına

350.500

 

Kaza Başına

1.752.500

 

 

 

 

_____________

(1) Bu değişiklik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatın 1 inci maddesindeki Tablo 1, Tablo 3, Tablo 5 ve Tablo 7’de sehven yer alan “Ölüm” başlıklı ibareler Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 8/1/2015 tarihli ve 27424242-302.99/675 sayılı yazısına istinaden “C-Daimi Sakatlık ve Ölüm” olarak düzeltilmiştir.

 

Sayfa