Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27449 2. Mükerrer

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)

 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası ile gümrük tarife pozisyonu (GTP) belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Kayda alma

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ’in birinci maddesinde belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir  “Kayıt Belgesi” düzenlenir.

(2) (Değişik:RG-12/1/2013-28526)(1) Bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.

İthalat

MADDE 3- (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, bu Tebliğ’in ikinci maddesinde belirtilen “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur.

Başvuru

MADDE 4- (1) Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Başvurunun sonuçlandırılması

MADDE 5- (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç 10 (on) işgünü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere ilgili kayıt merkezince koordinatör kayıt merkezine intikal ettirilir.

Kayıt belgesine ve kayıt belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6- (1) Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.

(2) Kayıt belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Tekstil ve Konfeksiyon İzleme Komitesi

MADDE 7- (1) Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemlere ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Tekstil ve Konfeksiyon İzleme Komitesi (Komite) oluşturulur. Komitenin üyeleri, oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

      _________________

(1)     Bu değişiklik yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2009

27449 (2. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

27/10/2011

28097

2.       

12/1/2013

28526

3.       

4/7/2015

29406

 

Sayfa

EK I

KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

Fasıl No/GTP

(Ek:RG-27/10/2011-28097)(1)

3005.90.31

(Ek:RG-27/10/2011-28097)(1)

3005.90.50 

3204.11.00.00.00

3204.12.00.00.11

3204.12.00.00.19

3204.13.00.00.00

3204.14.00.00.00

(Ek ibare:RG-27/12/2014-29218)(3)                            (Mülga ibare:RG-4/7/2015-29406)

(Ek ibare:RG-4/7/2015-29406) 41.07

(Ek ibare:RG-4/7/2015-29406) 41.15

(Ek ibare:RG-23/9/2017-30189)(4) 42.02

4203.10

4203.21

4203.29

4203.30

4303.10

43.04

50. fasıl

51. fasıl

52. fasıl

53. fasıl

54. fasıl (5407.20 hariç)

55. fasıl

56. fasıl

57. fasıl (Mülga ibare:RG-18/3/2015-29299)(…)

58. fasıl (Mülga ibare:RG-18/3/2015-29299)(…)

59. fasıl

60. fasıl

61. fasıl

62. fasıl

63. fasıl (6305.32 ve 6305.33 hariç)

64. (Ek:RG-26/7/2014-29072) fasıl (2)

65.05

9404.21

9404.29

9404.30

9404.90

(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)

9607.11

(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)

9607.19

(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)

9607.20

(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)

9619.00.31.00.00

(Ek:RG-12/1/2013-28526)(1)

9619.00.39.00.00

  _________________

(1)  Bu değişiklik yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 10/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

(3)  Bu değişiklik yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik 30/09/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa

EK II

KAYIT MERKEZLERİ

 

MERKEZ ADI

ADRESİ

İLETİŞİM BİLGİSİ

Koordinatör: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

Dış Ticaret Kompleksi

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Tel: (212) 454 02 00

Faks:         454 02 01

E-posta:    evrak@itkib.org.tr

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(EİB)

Atatürk Cad. No: 382 Alsancak –İZMİR

Tel: (232) 488 60 00

Faks:         488 61 00

E-posta:    eib1@egebirlik.org.tr

                  eib@egebirlik.org.tr

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB)

Uray Caddesi Turan İşhanı Kat 3-4 MERSİN

 

Tel: (324) 237 68 00 (5 Hat)

Faks:         237 71 09

                  232 33 25

E-posta:    arge@akib.org.tr

                 ebim@akib.org.tr

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)

Organize Sanayi Böl. Kahverengi Cad. No: 8 Nilüfer-BURSA

Tel: (224) 219 10 00

Faks:         219 10 90

E-posta:    uludag@uib.org.tr

                  ihrbir@anet.net.tr

Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AİB)

Aspendos Bulvarı  No:221 ANTALYA

Tel: (242) 3118000
Faks:         3117900

E-posta :   aib@aib.org.tr

                  aib-arge@aib.org.tr

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB)

İnönü Caddesi Keleş Hoca Sokak No:1

Şahinbey - GAZİANTEP

Tel: (342) 220 00 10 (5 Hat)

Faks:         220 00 15-16

E-posta:    evrak@gaib.org.tr

                  gaib@gaib.org.tr

Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DETKİB)

Ankara Yolu 10. Km. 246. Sokak No: 8 P.K. 402 20002 DENİZLİ

Tel:  (258) 274 66 88 (Pbx)

Faks:          274 72 22

                  274 72 62

E-posta:    detkib@detkib.org.tr

 

Sayfa

 

EK III

KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU

BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

(…………………………………………….……………….. Genel Sekreterliğine)

Tarih: ..../.../....

Dilekçe ve Taahütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz ekte belirtilen ürünlere ilişkin bilgilerin 2010/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde kayda alınarak firmamız adına kayıt belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Kayıt belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, kayıt belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

               

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C.  kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

İHRACATÇI KAYIT NO:

(Farklı ihracatçı için ilk başvuruda doldurulmaz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

2: Aşağıda yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ile üretici ithalatçılar için “Üretici İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının Haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranır.

3: Aşağıda gösterilen İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu 1 yıl süre ile geçerlidir.

Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilebilecektir. Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından onaylanmış İhracatçı Kayıt Formu ve diğer her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

4: Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu (fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulacaktır.)

5: Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyanına tabi eşya için Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf  ve Elyaf Detay Beyan Formu.

 

 

İTHALATÇI BİLGİ FORMU
(Değişik:RG-12/1/2013-28526)(1)

Firma Ünvanı:

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:

Adresi:

Telefonu ve Faksı:

E-posta:

Ortaklara ait bilgiler:

SIRA NO

TC KİMLİK NO* /

UYRUK**

ADI SOYADI

HİSSE PAYI (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Türk vatandaşları için ** Yabancı asıllı vatandaşlar için

*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir.

 

TEK DÜZEN

HESAP NO

HESAP ADI

C.Y.-4

C.Y.-3

C.Y.-2

C.Y.-1

CARİ YIL

(C.Y.)

620

Satılan Mamul Maliyeti

621

Satılan Ticari Mallar Maliyeti

600

Yurt İçi Satışlar

601

Yurt Dışı Satışlar

61-

Satış İndirimleri

152

Mamuller

153

Ticari Mallar

690

Dönem Karı/Zararı

691

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

720

Direkt İşçilik Giderleri

-

İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

İMZASI VE MÜHRÜ

_________________

(1)     Bu değişiklik yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

                                                     ÜRETİCİ İTHALATÇI BİLGİ FORMU

(Yukarıdaki tabloda “satılan mamullerin maliyeti”  satırında  değer gösteren işletmeler bu tabloyu da dolduracaklardır.  Bu tablo YMM tarafından onaylanmayacaktır)

GRUP ADI

ALT ÜRÜN GRUBU

ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI (%)

İPLİK GRUBU

Pamuk dışındaki kısa elyaftan iplikler

 

Suni ve sentetik iplikler

 

Yün ipliği

 

TEKSTİL GRUBU

Pamuklu dokuma mensucat (denim hariç)

 

Denim

 

Suni sentetik dokuma mensucat

 

Pamuklu ve suni sentetik dışındaki maddelerden dokuma mensucat

 

Örme mensucat

 

Dokunmamış mensucat

 

Ev tekstili

 

HAZIR GİYİM GRUBU

Denim giyim

 

Dokuma dış giyim

 

Örme dış giyim

 

İç giyim

 

Çorap

 

Aksesuarlar

 

DERİ GİYİM GRUBU

Deri ve Kürk Giyim Ürünleri

 

DİĞER

 

(Belirtiniz)

 

 

 

Tabloyu Dolduranın Adı Soyadı:

Şirket İçindeki Ünvanı :

İmzası:

 

NOT: Yukarıda sayılan ürünlerin işletmenizin üretim faaliyeti içindeki ağırlıklarını yaklaşık olarak  yüzde (%) oranlarını vererek belirtiniz.

 

 

 

 

 
                                                                                                                      Belge no:

İHRACATÇI KAYIT FORMU

EXPORTER REGISTRY FORM

Legal Title*

 

 

Business Title**

 

 

Address*** 1. Line

 

 

Address 2. Line

 

 

Address 3. Line

 

 

City

 

 

State/Province/Region

 

 

ZIP

 

 

Country

 

 

Phone Number

 

 

 

 

Fax Number

 

 

 

 

URL

 

 

E-mail

 

 

Tax Authority

 

 

Tax Registry Number

 

 

Number of Employee

(Yearly average)

 

 

Total Sales in USD (last year)

 

 

Year of Establishment

 

 

Legal (Corporate) Status

 

 

International quality certificates owned and their registry numbers

 

 

 

Countries products are exported to

Export country(ies)

Product(s)

 

 

 

I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.

Name, surname and title in the company

 

Company stamp and sing of the authorized person

 

*The title that company is registered to.

**The title appears on invoice.

***Legal address that headquarters is legally registered

 

Sayfa

 

MADDE BİLGİ FORMU

PROFORMA/TİCARİ FATURADA BELİRTİLEN HER BİR KALEM İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

PROFORMA/TİCARİ FATURA NO VE TARİHİ:

 

G.T.İ.P. (12’li)

EŞYANIN TANIMI

İPLİK/KUMAŞ/

KONFEKSİYON

 KOMPOZİSYONU

KTG.

NO

BRÜT AĞIRLIK

KG

MİKTAR

FOB

FİYAT

CF / CIF

FİYAT

MENŞE

ÜLKE ADI

Adet/Metrekare/ Çift/Diğer

ELYAF CİNSİ

%

(İstatistiki birim bazında miktarı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa