Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 07.07.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27281

İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİGAT MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİGAT MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İflâs İdaresi Ücreti

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uyarınca, iflas idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin ödeme şeklini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (l) Tarifede yazılı iflas idaresi ücreti, iflas tasfiyesi sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün hizmetlerin karşılığıdır. Ücretin belirlenmesinde iflas idaresi memurlarının emeği, çabası, işin önemi ve niteliği göz önünde tutulur.

Dayanak

MADDE 3 – (l) Bu Tebliğ, İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uyarınca hazırlanmıştır.

Ücretin ödenmesi

MADDE 4 – (l) Ödeme, iflas idaresinin seçildiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife hükümlerine göre yapılır. Tarife gereğince takdir olunacak ücret, iflas idare memurlarının her birine ayrı ayrı ve eşit oranda ödenir.

Ücret ödeme zamanı ve avans ödenmesi

MADDE 5 – (l) İflâs idaresinin ücreti, tasfiyenin sonunda ödenir. Ancak iflas idaresinin talebi üzerine icra hâkimi, gerektiğinde iflas dairesinin görüşünü de alarak, ücrete mahsuben makul ölçüde bir miktar avans ödenmesine karar verebilir.

Ücret miktarı

MADDE 6 – (l) İfa edecekleri hizmetler karşılığı olarak iflas idaresine; nihai hesapta adi alacaklılara ödenmesi öngörülen toplam alacak miktarı üzerinden aşağıda yazılı olan nispetler nazara alınarak ücret ödenir.

1 - İlk (2.000) TL için

%10

2 - Sonra gelen (3.000)TL için

%8

3 - Sonra gelen (5.000) TL için

%6

4 - Sonra gelen (10.000) TL için

%4

5 - Sonra gelen (20.000) TL için

%2

6 - Sonra gelen (40.000) TL için

% 1

7 - (80.000) TL'den, (120.000) TL'ye kadar

binde 6

8 - (120.000) TL'den, (530.000) TL'ye kadar

binde 2

9 - (530.000) TL'den yukarısı için

binde 1

 

(2) Rehinli alacağın paraya çevrilmesine ilişkin hizmetler için de, (sarf edilen mesai ve gayret göz önünde tutularak) tasfiye idaresine ek ücret ödenebilir. Ancak bu Surette ödenecek ek ücret, rehinli alacak miktarı üzerinden yukarıdaki nispetlere göre bulunacak miktarın %25 ini geçemez.

İcra mahkemesince ücret takdiri

MADDE 7 – (1) İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarın üç katına kadar ücret takdir edebilir.

(2) İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarların altında ücret takdir edebileceği gibi, haklı sebeplerin mevcut olması halinde ücret ödenmemesine de karar verebilir.

İstifa, azil ve ölüm gibi hallerde ücret

MADDE 8 – (l) İflâs idare memurunun istifası, azli, ölümü gibi hallerde ücret, o zamana kadar sarf ettiği emek ve mesaisi, işin önemi ve niteliği nazara alınarak icra hâkimince takdir olunur.

(2) Yukarıdaki fıkrada anılan boşalma hallerinde iflas idaresinde görev alanlara, idareye katılma zamanından sonraki emek ve mesaileri nazara alınarak, yerlerine kaim oldukları şahsın bakiye ücretinden ödeme yapılır.

Konkordato halinde ücret

MADDE 9 – (l) Konkordato nedeniyle masa müflise intikal ettiğinde, iflas idare memurlarının o zamana kadar yukarıdaki esaslar dairesinde icra mahkemesince belirlenecek ücretleri, müflis tarafından peşinen iflas dairesine yatırılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Masraf ve Tebligat Ücreti

 

Masraf ve tebligat ücreti

MADDE 10 – (1) İflâs idaresi, İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kendilerine tebligat yapılmasını isteyen alacaklılardan, tasfiye sonunda mahsup ve iade edilmek üzere tahmini tebligat sayısı nazara alınarak hesaplanacak yazı ve normal tebligat masrafı toplamının üç misli kadar avansı, iflas dairesine yatırmasını ister.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 15/7/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Sayfa