Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26215

Kurum

 

Kurum

Maliye Bakanlığı

Tebliğin Adı                 

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği

Tebliğ No

( Sıra No: 8 )

Resmî Gazete Tarihi

01/07/2006

Resmî Gazete Sayısı

26215

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

( Sıra No: 8 )

 

Bilindiği üzere, (6) sıra nolu 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

                Hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ilişkin olarak faturalama ve ödeme işlemlerinin ne şekilde yapılacağı söz konusu Tebliğ ve eklerinde açıklanmış bulunmaktadır.

                Sağlık harcamalarına yönelik olarak kaynakların tasarruflu ve etkin kullanımını sağlamak, sağlık kurum ve kuruluşlarının faturalama işlemlerinin, geri ödeme kurumlarının ise fatura inceleme ve ödeme işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi açısından ayakta yapılan tedavilerde faturalama ve ödeme işlemlerinin aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde yapılması kararlaştırılmıştır.

                1. Sağlık Kuruluşlarında Vaka Başı Ödeme

Birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar için (Diş ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri hariç ) vaka başına (başvuru başı) ödeme yapılır. Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında vaka başına 11,00 YTL ödeme yapılır. Bu fiyat özel sağlık kuruluşları için % 20 oranında artırılarak uygulanır.

Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi durumunda sadece 5,00 YTL ödeme yapılır.

                2.1. Sağlık Kurumlarında Vaka Başı Ödeme

İkinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında ayaktan tedavi gören hastalar için vaka başına ödeme yapılır. Vaka başı yapılan ödeme tutarına; muayene, konsültasyon, bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede sayılanlar dışındaki tüm tetkik, tahlil, müdahale, girişimsel işlemler ve radyolojik görüntüleme işlemleri dahildir.

Sağlık kurumlarına yapılan acil başvurular ve onkolojik vakalar (bütün dallarda) ile kemoterapi, anjiografi, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, girişimsel radyoloji ve genetik bölümlerinde yapılan ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri ile diş tedavilerinde Tebliğde belirtilen esas ve usullere göre hizmet başı faturalamaya devam edilecektir.

Sağlık kurumlarında ayaktan tedavide ayrıca ücretlendirilebilecek işlemler bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede belirtilmiştir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ayaktan tedavide, bu işlemler dışında kalan işlemler ayrıca ücretlendirilemez; faturalarda yer alan rapor, malzeme, ilaç ve benzeri hizmetler ücrete dahil edilmez.

Tebliğe ekli Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinde (EK-9) yer alan işlemler, sağlık kurumlarında hasta yatırılmadan uygulandığında yine Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesine  ve paket uygulama ilkelerine göre faturalandırılır. Bu şekilde faturalandırma halinde ayrıca vaka başı ödeme yapılmaz.

                2.2. Fiyatlandırma ve Ödeme

Vaka başı ödemeler, sağlık kurumlarında ayakta tedavi gören hastaların hizmet aldıkları uzmanlık dallarına ve hizmeti sunan sağlık kurumunun bulunduğu sınıflamaya göre bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki fiyatlar esas alınarak yapılır. Sağlık kurumlarının sınıf kodları yatak sayıları da dikkate alınarak bu Tebliğe ekli (EK-1/A) sayılı listede belirtilmiştir.

Hastanın ilk başvurusundan sonraki 10 gün içinde aynı sağlık kurumunda aynı dala başvurması durumunda ikinci bir ödeme yapılmaz.

Ayaktan tedavi için başvuran hastalara bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer alan işlemlerin ücretleri, ICD-10 kodu ile uyumlu olmak şartıyla faturada yer alır.

Tıp fakültesi hastanelerine yapılacak ödemelerde, tedavinin yapıldığı uzmanlık dalı esas alınarak bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki E1 sınıfındaki fiyatlar % 50 oranında artırılarak uygulanır.

İkinci basamak özel sağlık kurumlarına yapılacak ödemelerde, tedavinin yapıldığı uzmanlık dalı esas alınarak bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki (H) sınıfında yer alan gruplardan sağlık kurumunun sınıfına ait olan fiyatlar % 20 oranında artırılarak uygulanır.

                2.3. Uygulama Esasları

Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans hizmetlerinin verildiği sağlık kurumlarında (EK-1) sayılı listedeki vaka başı ödeme fiyatına; bilgisayarlı tomografi hizmeti için 0,70 YTL, magnetik rezonans hizmeti için 0,80 YTL ilave edilir. Vaka başı ödeme kapsamındaki fatura ödemelerinde; kurumlarda bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans hizmetlerinin verilmesi halinde, Tebliğe ekli (EK-1/D) sayılı listede yer alan tetkik ve sevk formu kullanılarak yapılan bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans sevklerinde, her sevk edilen işlemin Tebliğe ekli (EK-8) sayılı listede yer alan fiyatının % 40’ı kurumun alacağından indirilerek ödeme yapılır. Her faturalama dönemi için geri ödeme kurumlarına form kullanılarak yapılan sevk işlemlerinin toplam sayısı ve tutarı kurum tarafından bildirilir. Geri ödeme kuruluşlarınca kurumun toplam tahakkukundan, yukarıdaki şekilde bildirilen sevk işlemlerinin toplam tutarının %40’ı düşülerek ödeme yapılır.

Vaka başı ödeme kapsamındaki hastanın bir üst kurum ile aynı yerde veya bir başka yerleşim yerinde bulunan sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde fiyatlandırma ve ödeme % 25 oranında düşürülerek yapılır.

Bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer almayan işlemler için vaka başı ödeme kapsamında olan hastanın sevk edilmesi halinde, bu işlem bedeli; hastanın kurumunca Tebliğe ekli (EK-8) sayılı liste esas alınarak hastaya ödenir, sevk belgesinin bir örneği hastaneye gönderilerek ödeme tutarı hastanenin faturasından düşülür.

İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında, pratisyen hekimlerce verilen acil hizmetler dışındaki diğer  polikliniklerde ayaktan tedavi gören hastalar için de vaka başına ödeme yapılır.  Bu durumda vaka başı ödeme, bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki sağlık kurumun bulunduğu sınıfın “diğer dallar” bölümünde yer alan  fiyatı esas alınarak yapılır.

Diyaliz tedavileri, ESWL tedavisi, tüp bebek tedavisi gibi ayaktan yapılan tedaviler Tebliğde belirtilen esaslar dahilinde uygulanmaya devam edilecektir.

                3. Faturaların Düzenlenmesi

                Ayaktan hasta faturalarında;

                a) Hastanın adı, soyadı,

                b) Hasta sevk kağıdının tarih ve nosu,

                c) Kurum adresi (Tahakkuk dairesinin adresi)

                d) Hastanın dosya numarası,

                e) Hastanın kurum/emekli sicil numarası,

                f) ICD-10 kodu (birinci basamak sağlık kuruluşları hariç),

                belirtilecektir.

Ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ayaktan hasta faturalarında, hastaya yapılan tüm işlemler yer alacaktır . Faturada hastaya yapılan işlemin Tebliğe ekli (EK-8) sayılı listedeki kodu, işlem adı ve adedi bulunacaktır (Bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer alan işlemlerden yapılanlar faturanın ayrı bir bölümünde bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listedeki kodu, işlem adı, adedi, işlemin birim fiyatı ve tutarı  olacak şekilde düzenlenecektir). Faturalarda kurumun bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki sınıf kodu ve hastanın başvurduğu uzmanlık dal kodu ile dal adı yer alacaktır. Ödemeye esas bedel;  kurumun sınıf kodu ve hastanın başvurduğu uzmanlık dal kodu karşısında yer alan fiyat ile bu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer alan işlemlerden yapılanların ücretleri toplamından oluşur. Ödemeye esas tutar faturada gösterilir.

Ayaktan tedavide faturaya eklenecek belgeler Tebliğde belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanacaktır.

                4. Fizik Tedavi İşlemleri

                Tebliğin eki Resmi Sağlık Kurumları Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesine (EK-9) bu Tebliğe ekli (EK-3) sayılı listede yer alan fizik tedavi paket işlemleri ilave edilmiştir.

                Ayaktan hastalara vaka başı ödemeye ilave olarak yapılan fizik tedavi işlemleri bu paket fiyatlar esas alınarak ödeme yapılır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının vereceği tedavi planı (rapor) düzenlenecek faturaya eklenir.

                5. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Ayaktan hastalar için; 6 sıra nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde yer alan,  bu Tebliğde geçen esaslara aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, diğer hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.

                6. Diğer hükümler

Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için (EK-2) fiyat tarifesinde yer alan işlem bedellerine %10 oranında ilave edilerek uygulanacaktır.

                7. Yürürlük

                Bu Tebliğ 01/07/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğde özel sağlık kurum ve kuruluşları için belirlenen fiyatlar, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği yapılana kadar özel sağlık kurum ve kuruluşlarına da resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenen tutarlarda ödeme yapılır.

             Tebliğ olunur.

 

EK-1/A

SAĞLIK KURUMLARININ SINIF VE KODLARI

KODU

SINIFI

E1

Eğitim hastanesi, genel

E2

Eğitim hastanesi, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile gögüs ve gögüs cerrahisi alanında hizmet veren

E3

Eğitim hastanesi, kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren

E4

Eğitim hastanesi, kemik hastalıkları  ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren

E5

Eğitim hastanesi, ruh sağlığı alanında hizmet veren

E6

Eğitim hastanesi,göz hastalıkları alanında hizmet veren

E7

Eğitim hastanesi, onkoloji alanında hizmet veren

E8

Eğitim hastanesi, diğer

H1

İlçe / belde gün hastanesi

H2

Gün hastanesi, tıp merkezi, dal merkezi

H3

Yataklı kurum,Yatak sayısı,1-99

H4

Yataklı kurum,Yatak sayısı,100-499

H5

Yataklı kurum,Yatak sayısı,500 ve Üstü

H6

Yataklı kurum,kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren

H7

Yataklı kurum, kemik hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren

H8

Yataklı kurum, kalp, kalp ve damar cerrahisi ile gögüs ve gögüs cerrahisi alanında hizmet veren

H9

Yataklı kurum, ruh sağlığı alanında hizmet veren

H10

Yataklı kurum, deri ve zührevi hastalıklar alanında hizmet veren

H11

Yataklı kurum, diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

UZMANLIK DALLARINA GÖRE AYAKTA TEDAVİDE VAKA BAŞI ÖDEME LİSTESİ (YTL)

UZMANLIK DALLARI

UZMANLIK KODU

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

 

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

İç Hastalıkları

1000

44

40

40

40

40

40

40

44

 

23

24

25

26

27

26

26

26

26

26

26

Kardiyoloji

1100

49

54

44

44

44

44

44

49

 

27

28

29

30

31

30

30

33

30

30

30

Göğüs Hastalıkları

1171

39

43

35

35

35

35

35

39

 

22

23

24

25

26

25

25

27

25

25

25

Nöroloji

1300

44

40

40

40

40

40

40

44

 

25

26

27

28

29

28

28

28

28

28

28

Psikiyatri

1400

29

26

26

26

40

26

26

29

 

20

21

22

23

24

23

23

23

27

23

23

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1500

35

32

39

32

32

32

32

35

 

21

22

23

24

25

27

24

24

24

24

24

Dermatoloji

1700

34

31

31

31

31

31

31

34

 

19

21

23

23

24

23

23

23

23

29

23

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1800

44

40

40

50

40

40

40

44

 

22

23

24

25

26

25

31

25

25

25

25

Genel Cerrahi

1900

44

44

40

40

40

40

49

44

 

24

25

26

27

28

27

27

27

27

27

27

Çocuk Cerrahisi

2000

39

35

35

35

35

35

43

39

 

22

22

23

24

25

24

24

24

24

24

24

Göğüs Cerrahisi

2200

39

43

35

35

35

35

43

39

 

21

22

23

24

25

24

24

28

24

24

24

Kalp ve Damar Cerrahisi

2300

39

43

35

35

35

35

43

39

 

21

22

23

24

25

24

24

30

24

24

24

Beyin ve Sinir Cerrahisi

2400

44

40

40

40

40

40

49

44

 

23

24

25

26

27

26

26

26

26

26

26

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

2500

44

40

40

40

40

40

49

44

 

22

23

24

25

26

25

25

25

25

25

25

Ortopedi ve Travmatoloji

2600

39

35

35

43

35

35

43

39

 

20

21

22

23

24

23

29

23

23

23

23

Üroloji

2700

44

44

40

40

40

40

49

44

 

22

23

24

25

26

25

25

25

25

25

25

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

2800

34

31

31

31

31

31

38

34

 

20

21

22

23

24

23

23

23

23

23

23

Göz Hastalıkları

2900

29

26

26

26

26

39

32

29

 

19

20

21

22

23

22

22

22

22

22

22

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3000

49

44

54

44

44

44

54

49

 

27

28

29

30

31

27

30

30

30

30

30

Aile Hekimliği

4800

25

25

25

25

25

25

25

25

 

20

21

22

23

24

23

23

23

23

23

23

Diğer Dallar

9999

39

35

35

35

35

35

35

39

 

20

21

22

23

24

23

23

23

23

23

23

Not :Yan dallar, bağlı olduğu ana dal içinde değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

SIRA NO

KODU

İŞLEMİN ADI

AÇIKLAMA

PUAN

BİRİM FİYAT (YTL)

1

 

9.1.BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ

 

 

 

2

900.010

1,25-Dihidroksi Vitamin D

 

43

25,50

3

900.110

17-Hidroksikortikoidler (HPLC)

 

64

38,20

4

900.130

25-Hidroksi Vitamin D

 

43

25,50

5

900.135

5 Hidroksi İndol Asetik Asit

 

43

25,50

6

900.140

ACTH stimülasyon testi

 

46

27,20

7

900.150

Aminoasitler, vücut sıvılarında, Tandem MS

(en az 20 parametre)

72

42,40

8

900.160

Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)

 

17

10,20

9

900.190

Aerotolerans test

 

57

33,90

10

900.270

Alfa- galaktozidaz

 

34

20,40

11

900.280

Alfa- glukozidaz

 

34

20,40

12

900.350

Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)

 

43

25,50

13

900.361

Aliminyum (atomik absorbsiyon)

 

76

45,00

14

900.400

Amniyon sıvısı hücre kültürü

 

43

25,50

15

900.420

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA

 

26

15,30

16

900.430

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG

 

26

15,30

17

900.440

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM