Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24789

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

 

Tanım ve Amaç

Madde 1 — Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan; düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'larını yükseltme; herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilmek; başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran ek bir eğitim öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

Akademik Takvim

Madde 2 — (Değişik:RG-12/6/2016-29740)  

Yaz Okulu ile ilgili süreç, Senato tarafından kabul edilen akademik takvim içerisinde yer alır. Bu takvimde, ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.

Öğretim Süresi

Madde 3 — (Değişik:RG-23/5/2018-30429)

Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla 13 kredilik/20 AKTS’lik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 13’ün/AKTS’sinin 20’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 13 kredi saati/20 AKTS miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir. Yıllık kayıt donduran öğrenciler Yaz Okulundan ders alamaz.

Açılacak Derslerin Saptanması ve Derslere Kayıt

Madde 4 — Atatürk Üniversitesi fakülte, yüksek okul ve enstitülerinin öğretim programlarında yer alan bütün derslerin, verilmesi gerekli olan yarıyıllarda (güz veya bahar) bir kez açılması zorunludur. Bu derslerin Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün değildir.

Madde 5 — Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25 (yirmi beş) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurulu; lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Madde 6 — (Değişik:RG-27/4/2018-30404)

Yaz Okulunda açılacak ön lisans ve lisans dersleri, fakülte/yüksekokul bölüm/anabilim dalının, lisansüstü dersler ise enstitülerin ilgili anabilim dallarının, dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine fakülte/yüksekokul veya ilgili enstitü kurulunun onayı ile belirlenir ve en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını  izleyen hafta içinde, ilgili birimlerde ilan edilir. Bir ders, en fazla iki öğretim elemanı tarafından yürütülebilir. Ancak, normal eğitim-öğretim programlarında haftalık ders saati altı saat ve üzerinde olan dersler için, dersi verecek öğretim elemanı sayısı ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre, dersin açılıp açılmayacağı hususunda 5 inci madde hükümleri uygulanır. Eğitim-öğretim programlarında yıllık olarak belirlenen dersler Yaz Okulunda açılmaz. İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli aynı kredi/saatli veya AKTS’li derslere, ilgili kurumun yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilir.

Madde 7 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Yaz Okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO'larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Yaz okulunda iki dönem üst üste AGNO’su 2.00’ın altında olmayan öğrenciler yaz okulunu takip eden güz ve bahar yarıyıllarından ders alabilirler. Yaz Okulu sonunda AGNO’su iki dönem üst üste 2.00’ın altına düşen öğrenciler başarısızlığı devam ettiği sürece müteakip güz ve bahar yarıyıllarında yeni ders alamazlar. Sadece yaz okulunda aldığı derslere kayıt yaptırabilirler. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir. Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir.

Madde 8 – (Değişik:RG-27/4/2018-30404)

Yaz Okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla 13 kredilik/18 AKTS’lik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 13’ün/AKTS’sinin 18’in üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz Okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 13 kredi saati/18 AKTS miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir. Yıllık kayıt donduran öğrenciler Yaz Okulundan ders alamaz.

Madde 9 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Yaz Okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir. Atatürk Üniversitesi öğrencileri, diğer üniversitelerin yaz okulundan; lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurullarının; lisansüstü dersler için de ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla faydalanabilirler.

Madde 10 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Yaz Okulunda, dersler başladıktan bir hafta sonra, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılamaz. Yaz okulunun ilk haftası içerisinde yapılacak ders bırakma ve ders değiştirme işlemleri de ancak dersin açılması için gereken öğrenci sayısını aksatmayacak şekilde yapılabilir.

Madde 11 — (Mülga:RG-12/6/2013-28675)

Madde 12 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Yaz Okulunda mazeret ve bütünleme sınavları yapılmaz.

Başarı Durumu ve Değerlendirme

Madde 13 — Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti lisans/ ön lisans dersleri için ilgili fakülte/yüksek okul ve lisansüstü dersler için ilgili enstitünün öğretim ve sınav yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde yapılır.

Madde 14 — Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan genel not ortalamasında dikkate alınır.

Diğer Hükümler

Madde 15 — (Değişik:RG-25/5/2009-27238)

Yaz Okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, bahar yarıyılı sonunda yapılan mezuniyet sıralamasını değiştirmeyecek şekilde belirlenir.

Madde 16 — Yaz Okulunda geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

Mali Hükümler

Madde 17 — Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığınca saptanan esaslara göre belirlenecek ders ücreti ödenir.

Madde 18 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Öğrenciler yaz okulu öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler. Yaz Okulunda normal örgün ve ikinci öğretim öğrencileri, yaz okulu öğrenim ücretlerini Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre öderler.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 19 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde fakülte, yüksek okul veya ilgili enstitü yönetim kurulları karar verir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 20 — 24/4/1996 tarih ve 22620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik Yaz Okulu programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/6/2002

24789

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

25/5/2009

27238

2

31/5/2010

27597

3

12/6/2013

28675

4

12/6/2016

29740

5

27/4/2018

30404

6

23/5/2018

30429

 

Sayfa