Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25812

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ JEOTERMAL ENERJİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 — Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı olarak kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

   Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

   Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü Rektörünü,

   Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JEOMER)’ni,

   Müdür: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

   Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

   Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

   ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

   Merkezin amaçları

   Madde 5 — Merkezin amaçları şunlardır;

   a) Jeotermal enerji ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, bu konudaki interdisipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek.

   b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

   c) Diğer üniversite, kamu ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamaktır.

   Merkezin faaliyet alanları

   Madde 6 — Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

   a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.

   b) Jeotermal enerji ile ilgili her türlü bilgi ve veriyi depolamak ve yaymak.

   c) Enstitüde yapılacak lisansüstü ve diğer araştırmalarda Merkezin laboratuar, donanım ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

   d) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek.

   e) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu sistem ve bileşenlerini sanayi ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek.

   f) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak. Bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak.

   g) Jeotermal enerji konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

 

   Merkezin yönetim organları

   Madde 7 — Merkezin yönetim organları şunlardır:

   a) Müdür ve müdür yardımcısı,

   b) Yönetim Kurulu,

   c) Danışma Kurulu.

   Müdür ve müdür yardımcısı

   Madde 8 — Müdür; Yönetim Kuruluna seçilmiş öğretim üyeleri arasından üç yıllığına, Enstitü Yönetim Kurulunun görüşü de alınarak, Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

   Müdür; Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumlu olup, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici sürelerle görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

   Müdürün görevleri

   Madde 9 — Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

   a) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

   b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

   c) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

   d) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

   e) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

   f) Her yıl sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

   Yönetim kurulu

   Madde 10 — Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan ve jeotermal enerji ile ilgili konularda yayınları, araştırmaları,  uygulama deneyimi ve birikimi bulunan Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş ve Rektör tarafından görevlendirilmiş üç ve yine Rektör tarafından Mühendislik Fakültesi veya diğer fakültelerin öğretim üyeleri arasından seçilen ve görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

   Yönetim Kurulunun ilk oluşturulma işlemi, Rektörlüğün fakülteler kanalıyla öğretim üyelerine konuyu duyurması ve adayların bölüm başkanlıklarına başvurmasıyla başlar. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan, görevi düşen veya üç aydan fazla bir süre Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, ait olduğu kontenjandaki yöntemle seçim ve görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. İki kez arka arkaya veya toplam üç kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

   Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

   Madde 11 — Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır.

   Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

   a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

   b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

   c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

   d) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

   e) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

   f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

   Danışma kurulu

   Madde 12 — Danışma kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildirir ve yeni çalışma konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararlar alır.

   Personel ihtiyacı

   Madde 13 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından  görevlendirilecek personel tarafından  karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

   Yürürlük

   Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.