Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 05.05.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25806

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET

KURABİLMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

               

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilecek öğretim elemanlarının görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

               

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

               

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 36 ncı maddelerine göre hazırlanmıştır.

               

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bölge: Teknoloji geliştirme bölgelerini,

Devamlı statüde görev yapanlar: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tanımlanan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde devamlı statüde görev yapan profesör ve doçentleri,

Kısmi statüde görev yapanlar: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentleri,

Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede geçiren öğretim elemanlarını,

Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki asli görevlerini yerine getirmek koşuluyla Enstitünün iznine bağlı olarak bölgede yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarını,

Yönetici Şirket: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu şirketi.

ifade eder.

 

Görevlendirilme

Madde 5 — (Değişik birinci fıkra:R.G.-11/1/2009-27107) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının bölgede tam zamanlı aylıklı, tam zamanlı aylıksız ve yarı zamanlı  olarak yapacakları araştırma çalışmaları, ilgili bölümün teklifi, fakülte yönetim kurulunun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayına bağlıdır.

Bölgede yer alan faaliyetler için gereksinim sahibi şirket, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne veya ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru, öğretim elemanı isimleri bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir.

(Değişik üçüncü fıkra:R.G.-11/1/2009-27107) Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak olan öğretim elemanları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmeler bir bölümden isteniyorsa, ilgili bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlığının görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde de aynı usul uygulanır. Proje bazındaki görevlendirmeler; Rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezinden istenilmesi halinde, ilgili merkezin teklifi, bölüm başkanının görüşü Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

(Mülga dördüncü fıkra:R.G.-11/1/2009-27107)        

Görevlendirmeler aşağıdaki esaslar gözönünde tutularak yapılır:

a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirilme: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde devamlı statüde görev yapan profesör ve doçentler ile öğretim elemanlarının tam zamanlı aylıklı olarak bu bölgelerde görevlendirilmelerinde; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde en az altı yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim elemanlarına bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen öğretim elemanlarına, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça tekrar izin verilmez.

Bu şekilde bölgede tam zamanlı ve aylıklı olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez. İdari görev verilemez. Bu öğretim elemanlarının bölgeden elde edecekleri gelirler, döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirilme: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim elemanlarından; bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine gereksinim duyulan personele, tam zamanlı olarak istihdam edilebilmesi için en son izin kullanım tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşulu ile bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak bölgede görev alabilmeleri için toplam görevlendirme süreleri kadar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.

Bu öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.

Bu şekilde tam zamanlı ve aylıksız olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez. İdari görev verilemez. Bu öğretim elemanlarının bölgeden elde edecekleri gelirler, döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

c) Yarı zamanlı görevlendirilme: Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine gereksinim duyulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim elemanları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki görevlerini yerine getirmek koşulu ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün uygun gördüğü sürelere bağlı olarak bölgede yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile yönetici şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının bölgeden elde edecekleri gelirler, döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

               

İzin Alma

Madde 6 — Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu bu başvuruyu; ilgili bölümün görüşü, fakülte yönetim kurulunun uygun görmesi ve Rektörün onayı ile inceleyerek, öğretim elemanına bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir.

Bu kapsamda, öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bu madde ile ilgili olarak, Enstitü Yönetim Kurulunca öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir komisyon kurulabilir. Bu Komisyon, enstitü öğretim elemanları arasından Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen en az üç, en çok beş kişiden oluşturulur.

Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddeleri uyarınca bölgede görevlendirilmeyi isteyen öğretim elemanları; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunun 9/11/2004 tarihli ve 13/1 sayılı kararı ile kabul edilen "Enstitü Dışında Mesleki Etkinlikler İçin Öğretim Üyelerinin Etik Sorumlulukları ve Taahhütleri"ni yerine getireceğine dair bir taahhütname imzalayarak başvuru evraklarına eklemek zorundadır.

 

Denetim

Madde 7 — Bölgede görev almayı isteyen ya da bölgede görev uzatma talebinde bulunan öğretim elemanları; görevlendirme ya da görev uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planını ekleyerek ilgili bölüm başkanlığına vermek zorundadırlar. Öğretim elemanları görev süreleri sonunda bölgede yürüttükleri çalışmalarla ilgili hazırlayacakları bir raporu değerlendirilmek üzere bölüm başkanlığına verirler.

               

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa

 

Sayfa