Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22693

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FINDIK VE DİĞER SERT KABUKLU MEYVELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FINDIK VE DİĞER SERT KABUKLU MEYVELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1- (Değişik:R.G.-4/5/2008-26866)

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca kurulan Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak çalışır.

Amaç

Madde 2- (Değişik:R.G.-4/5/2008-26866)

Merkezin kuruluş amacı, Karadeniz Bölgesinin en önemli bitkisi olan fındık ve diğer sert kabuklu ceviz, kestane, badem, antepfıstığı gibi meyvelerin yetiştirilmesi; zararlıları, hastalıkları, yabancı otları ile mücadelesi; gübrelenmesi; ıslahı; mekanizasyonu; depolanması; gıda sanayiinde kullanımı; yan ürünlerinden yararlanılması ve ekonomik analizi başta olmak üzere bütün bilimsel disiplinlerde araştırmalar yapmak, uygulamak ve uygulamada yararlanmaya sunmak, kamu ve özel kuruluşların bu bitkilerle ilgili başvurularını ele almak, bunlar üzerinde araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak, bu konudaki ulusal ve uluslararası kurumlarla ilişki kurmak ve bu bitkilerin Türkiye ekonomisine katkısını korumak ve artırmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3- a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 12. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarına verilen görevleri adı geçen bitkiler ile ilgili bilim dallarında yerine getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak, verimi artırmak, kaliteyi korumak ve yükseltmek, kayıpları azaltmak, ihracat zorluklarını gidermek, yeni kullanım alanları geliştirerek tüketimi artırmak, uluslararası ekonomik politikayı izlemek ve fındık ve diğer sert kabuklu meyveler politikası geliştirmek ve bütün bunlar için gerekli değişik bilimsel disiplinler arasındaki organizasyonu sağlamaktır.

b) Üniversite içerisinde, adı geçen bitkiler ile İlgili konularda temel ve uygulamalı araştırmalar düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçlarla yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak ve  birim alandan maksimum faydayı elde etmek amacıyla yeni teknolojiler geliştirmek ve gerektiğinde danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Adı geçen bitkilerle ilgili çağdaş ve bilimsel yöntem ve teknolojilerin incelenerek Türkiye şartlarına uyarlanmasını temin ederek, mevcut sorunlara çok yönlü yaklaşımlarla çözümler aramak.

d) Türkiye'deki çeşitli kurumlarda bulunan elamanların koordinasyonunu temin ederek ortak projeler yapmak, kurumlar arasındaki işbirliğini sağlamak.

e) Yurt içinde ve dışında düzenlerin bilimsel toplantılara katılmak.

f) Ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi değişimi hizmeti sunmak,  bu amaçla kitaplık ve dokümantasyon merkezi ile çeşitleri, hastalık, zararlı, yabancıot, vs. yi içeren bir botaniksel ve zoolojik müze ve koleksiyon tesis etmek.

g) Üniversite içerisinde her düzeydeki bu konu ile ilgili eğitimi geliştirici çalışmalar yapmak, eğitim/öğretimi desteklemek ve bu amaçla diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

h) Yürütülen araştırma ve faaliyetler için gerektiğinde laboratuar ve diğer uygulama alanları tesis etmek.

Organlar

Madde 4-  Merkezin organları, Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu'dur.

Merkez Müdürü

Madde 5- (Değişik birinci fıkra:R.G.-4/5/2008-26866) Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün önerisi üzerine, kendisine  çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından biri kendisine vekalet eder.

Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun görüşlerini almak, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

b)  Merkezin çalışmaları hakkında her yıl veya istendiğinde Dekan'a bilgi sunmak,

c) Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını gerekçeleri ile Dekanlığa bildirmek. Merkez Müdürü, Merkezin uygulama, araştırma ve yayım Maliyetlerinin düzenli bir şekilde  yürütülmesinde,  bütün  faaliyetlerin  gözetim ve  denetiminin  yapılmasında ve sonuçların alınmasında Dekan'a karşı birinci derecede sorumludur.

 

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6- (Değişik birinci fıkra:R.G.-4/5/2008-26866) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve konu ile ilgili bölümlerin önerisi doğrultusunda Rektör tarafından görevlendirilecek altı öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usul ile yenileri görevlendirilir.

 

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü'nün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkezin çalışma programını düzenlemek ve yürütmek,

b) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.

Kadrolar

Madde 7- (Değişik:R.G.-4/5/2008-26866)

Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından  karşılanır.

Mali Hükümler

Madde 8- Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

b) Yurtiçi ve yurtdışı araştırma faaliyetleri ve uygulamalı projelerden elde edilen gelirler.

c) Yardım ve bağışlar.

d) Diğer gelirler.

Madde 9- Merkezin giderleri şunlardır:

a)  Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler.

b)  Yönetim giderleri.

c)  Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak giderler.

Madde 10- Araştırma ve Uygulama Merkezinin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Merkezin Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 11- Merkezin ita Amiri Rektör'dür. Bu yetki 2547 sayılı kanunun 57. maddesine göre Ziraat Fakültesi Dekanı'na devredilebilir.

Madde 12- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 13- Bu Yönetmelik Resmi-Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer

Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör'ü yürütür.

Sayfa

 

Sayfa