Yazdır 
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından oluşur.

Öğrenci Kabulü

Madde 2 — a) Yüksek lisans programlarına kayıt olunabilmesi için lisans, doktora programlarına kayıt olunabilmesi için lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekir.

b) (Değişik:RG-23/1/2008-26765) Lisansüstü programlarına başvurabilmek için adayların, başvurulan programın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puan türünden sahip olması gereken standart puanlar, Enstitü anabilim dalı başkanlıklarının (EADB) önerisi dikkate alınarak Senatoca belirlenir.

c) Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans genel not ortalamasının 3.00’den az olmaması şartı aranır.

d) Lisansüstü öğretime girişle ilgili başvurular İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak vermek zorundadır. Aday kaydı ile ilgili konular her yarıyılın başlangıç tarihinden önce, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından duyurulur.

e) (Değişik:RG-23/1/2008-26765) Lisansüstü programlarına bu fıkranın (b) bendinde belirtilen  (ALES) puanı ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyi, mülakat ve EADB’ce  istenen bilgi ve belgeler değerlendirilerek, öğrenci kabul edilir. Bu değerlendirmede, ALES puanının, öğrencinin toplam puanının %50’sinden az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. EADB başarılı bulunanları bir başarı sıralamasına göre belirterek Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderir. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile programlara öğrenci kabul edilir. Sonuçlar Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilir.

f) (Değişik:RG-23/1/2008-26765) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan, eğitim-öğretim dili lisans seviyesinde tümü ile İngilizce olan kurumlardan gelenler, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan Enstitü Senatosunca belirlenen puanı elde eden öğrenciler kazandıkları programa doğrudan kayıt yaptırabilirler. Doktora programlarına başvurabilmek için ise adayların, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan Enstitü Senatosunca belirlenen puanı almaları gerekir.

g) (Değişik:RG-23/1/2008-26765)  Bu fıkranın (f) bendindeki koşullardan en az birini sağlayamayan yüksek lisans öğrencileri, İYTE İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavdan başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırırlar.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 3 — a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda, en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki, ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı, ayrıca belirtilir. Yarıyıl uzunluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden farklı üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği EADB tarafından önerilir ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş için başvuran öğrencilerden, Madde 2/f bendinde yer alan koşullardan en az birini sağlamış olmaları şartı aranır.

c) (Değişik:RG-23/1/2008-26765)  Yüksek lisans öğrencilerinin doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için, en az  ikinci yarıyılı tamamlamış ve program için belirlenmiş başarı ölçütlerini sağlamış olmaları gerekir. Bu ölçütler; her dönem için ortalama üç ders, 9 kredilik ders yükümlülüğünü sağlamak; lisans ve yüksek lisans genel not ortalamaları 3.00’den az olmamak; başvurulan programın ALES puan türünden Senatoca belirlenecek standart puana sahip olmak üzere EADB tarafından belirlenir.

İngilizce Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 4 — (Değişik:RG-23/1/2008-26765)

Bilimsel başarı düzeyleri yüksek lisans programlarına kabul için yeterli görülen, ancak bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının  (f) bendindeki şartlardan en az birini sağlayamadığı için İYTE İngilizce yeterlik sınavını almak zorunda olan öğrencilerden bu sınavda başarısız olan veya bu sınava girmeyenler, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümünün İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırırlar. İngilizce hazırlık programı öğrencileri; 2/12/1998 tarihli ve 23541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 5 — a) Bilimsel hazırlık programı, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğrenciler EADB tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

b) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

c) (Değişik: RG-11/12/2006-26371) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans ya da doktora öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

d) Bilimsel hazırlık programında başarılı olmak için; yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin, bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile, doktora programına kabul edilen öğrencilerin ise bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DC notu ve programı en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir.

Özel Durumlarda Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Yurtdışında ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü yukarıdaki esaslara göre yapılır. Ancak gerekli hallerde belgelere dayalı kabul, ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 7 — a) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili EADB’nin olumlu görüşü üzerine Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü derslere "özel öğrenci" olarak kabul edilebilir.

b) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslerin kayıt süresi içinde olmak koşulu ile, lisans veya yüksek lisans diploması ve bir dilekçe ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne başvururlar.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

d) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, derslere kayıt yaptırabilmeleri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun her yarıyıl başında özel öğrenciler için belirleyeceği kredi başına ders ücretini ödemek zorundadırlar.

e) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin lisansüstü derslere girebilmeleri için Madde 2/f bendindeki koşullardan en az birini sağlamış olmaları şartı aranır.

f) Özel statüdeki öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde, o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

g) Özel öğrenciler, derse devam, sınav ve başarısının değerlendirilme, disiplin ve diğer hususlarda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde uygulanan yönetmelik, yönerge ve esaslara uymak zorundadırlar.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 8 — Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 9 — Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğu teorik derslerde %70, tasarım, laboratuvar, atölye ve uygulamalarda %80'dir.

Lisansüstü Derslerin Kredi Değerleri

Madde 10 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, EADB’nin önerisi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla saptanır. Seminer ve tez çalışması dersleri kredisiz olup başarılı, başarısız veya gelişmekte olan şeklinde Madde 12 de belirtilen S, U veya P notları ile değerlendirilir.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 11 — Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, bir de yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır.

Yarıyıl sonu sınavları, EADB’leri tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders başarı notu, ara sınavları, yarıyıl içi ödev ve proje çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirilmesi ile derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

Enstitü anabilim dallarında yapılacak seminer, tasarım, laboratuvar ve atölye derslerinde yarıyıl sonu sınavı yapılmaz, başarı notu yıliçi notudur. Hangi derslerin bu şekilde değerlendirileceği EADB’nin önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulunca belirlenir. Her yarıyıl başında öğretim üyesi dersi ile ilgili değerlendirme esaslarını EADB kanalıyla, öğrenciye yarıyılın ilk 15 günü içerisinde duyurur.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin en az (CB) alması gerekir.

Ders Notları

Madde 12 — Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

 

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

49 ve aşağısı

FF

0.0

 

Ortalamalara Katılmayan Notlar

I-Eksik

P-Gelişmekte Olan

S-Yeterli

U-Yetersiz

EX-Muaf

NA-Devamsızlık Nedeniyle Başarısız

NI-Not Ortalamasına Katılmayan

(Değişik:RG-17/6/2010-27614) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslimi tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak yeni bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde, Öğrencinin başvurusu, EADB’nın önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun kararıyla bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından en az beş gün öncesine kadar uzatılabilir.

(P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Öğrencinin tez çalışmalarını başarıyla tamamlaması durumunda, ÖİDB tarafından (P) notu (S) notuna değiştirilir.

(S) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ve kredisiz olarak alınan dersler için başarılı olma durumunda verilir.

(U) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen ve zamanında tamamlayamayan öğrencilere verilir. (U) notu, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler için başarısız olma durumunda verilir.

(EX) notu, İYTE dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili EADB’nca muaf olunan dersler için verilir.

(NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.

(NI) notu, öğrencinin "not ortalamasına katılmamak koşuluyla" aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

Yarıyıl sonu ders notları ÖİDB'na verildiği anda kesinleşir ve aynı başkanlık tarafından açıklanır.

Notlarda Maddi Hata

MADDE 13 – (Değişik:RG-17/6/2010-27614)

ÖİDB tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, öğrenci EADB’ye başvurur. Öğrencinin düzeltme istemi, EADB’nin önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından en az beş gün öncesinde sonuçlandırılmış olması gerekir.

Not Ortalamaları

Madde 14 — Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonraki iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren EADB’ce belirlenen ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Ders Saydırma

Madde 15 — Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, EADB önerisi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İlişik Kesilmesi

Madde 16 —  (Değişik:RG-23/1/2008-26765)

Lisansüstü öğrencilerinin aşağıda belirtilen hallerde kayıtlı oldukları  programla ilişikleri kesilir:

a) Bilimsel hazırlık programını bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen süre içinde tamamlayamayan veya bu Yönetmeliğin 5 inci  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen not şartlarını sağlayamayan öğrencilerin,

b) İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.50'den az olan öğrencilerin,

c) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin,

d) EADB’ce belirlenen en az ders yükünü, tezli yüksek lisans programlarında ve yüksek lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programında ya da lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında altı yarıyılda tamamlamayan veya bu yarıyıllar sonunda genel not ortalaması 3.00'ın altında olan öğrencilerin,

e) Kredisiz dersinin/derslerinin notu, birbirini izleyen iki yarıyılda veya aralıklı olarak üç kez (U) notu olarak takdir olunan öğrencilerin,

f) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

g) Doktora yeterlik komitesinin almasını istediği dersleri ilk alışında, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen gerekli başarı koşullarını sağlayamadığı için ikinci kez alan ve aynı maddeye göre yine başarılı olamayan öğrencilerin,

h) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

ı) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ve (U) notu verilen doktora öğrencilerinin,

i) Tezi jüri tarafından reddedilen öğrencilerin,

j) Tezi hakkında düzeltme kararı verilmiş olup, ikinci savunma sınavının sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencilerin,

k) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin.

Ders Tekrarı

Madde 17 — Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya bu derslere EADB’ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl başında EADB tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir.

Yüksek Lisans Programı

Madde 18 — a) Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 19 — Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Süresi ve Ders Yükü

Madde 20 — a) Yüksek Lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Ancak, sonraki dönemlerde fazladan (NI) statüsünde kredili dersler ve kredisiz uzmanlık alanı dersleri danışman onayı ile alınabilir.

b) (Değişik:RG-18/5/2008-26880)2 Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilir. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için her defasında bir yarıyıl olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

c) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir ve bu dersler ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

d) Öğrenci, EADB’nin önerisi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki üniversitelerden ve yüksek teknoloji enstitülerinden en fazla iki lisansüstü ders alabilir.

e) Öğrencinin yüksek lisans kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak (NI) olarak not çizelgelerinde belirtilir.

f) (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Öğrenciye tez danışmanı; en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EADB’nin önerisi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Disiplinlerarası programlarda ise, biri asıl olmak üzere en az iki tez danışmanı atanır. Bu danışmanların farklı alanlarda çalışıyor olmaları gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

g) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

h) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 21 — a) Yüksek lisans tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini bir jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içersindeki başka bir enstitüsü Enstitü Anabilim Dalından veya İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur. Jüride salt çoğunluğu, öğrencinin danışmanları dışında kalan üyeler oluşturur.

c) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB’ye başvurur. EADB tez jürisi önerisiyle birlikte Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünce belirlenen sayıda ciltlenmemiş tez kopyasını Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne iletir.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı EADB tarafından en geç üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 22 — a) (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

b) (Değişik: RG-11/12/2006-26373) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 23 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Süresi ve Ders Yükü

Madde 24 — a) Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

c) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

d) Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

e) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

f) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 25 — a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) (Değişik: RG-11/12/2006-26373) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

 

Doktora Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 26 — Doktora programının amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

I) Bilime yenilik getirme,

II) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

III) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora Süresi ve Ders Yükü

Madde 27 — a) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en çok 6 yarıyıldır. Ancak, sonraki dönemlerde fazladan (NI) statüsünde kredili dersler ve kredisiz uzmanlık alanı dersleri danışman onayı ile alınabilir.

b) (Değişik:RG-18/5/2008-26880)2 Doktora programının tamamlanma süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en çok on yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını öngörülen süre içerisinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için her defasında bir yarıyıl olmak üzere en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

c) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en çok iki lisans dersini ders yüküne ve doktora kredisine saydırabilirler.

d) Öğrenci, EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinden lisansüstü ders alabilir. Bu derslerin sayısı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 2, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 4 den fazla olamaz.

e) Öğrencinin doktora kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak (NI) olarak not çizelgelerinde belirtilir.

f) (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Doktora tezi danışmanları doktoralı öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Disiplinlerarası programlarda ise biri asıl olmak üzere en az iki tez danışmanı atanır. Bu danışmanların farklı alanlarda çalışıyor olmaları gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

g) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

h) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 28 — (Değişik: RG-28/12/2004-25684)

Doktora yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Doktora yeterlik sınavı, yılda iki kez Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

b) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavının tümü İngilizce olarak yapılır.

c) (Değişik: RG-23/1/2008-26765) Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları EADB’ce Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne bildirilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınır.

d) (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Yeterlik sınavları, EADB tarafından önerilen ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

e) Doktora Yeterlik Komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından en geç üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne tutanakla bildirilir.

f) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak en çok üç ders almasını isteyebilir. Bu dersler (NI) statüsünde olup en az CB notu alınması gerekir. Bu dersleri başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programla ilişkisi kesilir.

g) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir. Ancak lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler yüksek lisans derecesi almak istedikleri takdirde, en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile, EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakı yapılır.

Tez İzleme Komitesi

Madde 29 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez izleme Komitesi’nin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 30 — a) Tez izleme komitesi atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, o zamana kadar yaptığı çalışmasını, tez çalışmasının yöntemini ve ileriye dönük çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu tez önerisini kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne tutanakla bildirilir.

c) (Değişik: RG-23/1/2008-26765) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirlenir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından (S) veya (U) olarak belirlenir.Yapılan  değerlendirme sonucu; üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne  bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ilişiği kesilir.

d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlanması

Madde 31 — a) Doktora tez çalışmasını 27 nci Madde’de belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

b) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB’ye başvurur. EADB, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş belirlenen sayıda kopyasını Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne iletir.

c) Doktora tez jürisi EADB’nin önerisi ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü'ne tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Öğrenci uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora Diploması

Madde 32 — a) (Değişik:RG-17/6/2010-27614) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla danışmanınca onaylanan doktora tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

b) (Değişik: RG-11/12/2006-26373) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve derecesi bulunur.

Diğer Konular

Madde 33 — Lisansüstü öğrencileri ilgilendiren kayıt, izin ve benzeri işlemler "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kayıt ve Kabul İşleri Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 34 — 25/3/2002 tarih ve 24706 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği", ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrencilere bütünüyle uygulanır. Ancak bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde İYTE’de herhangi bir Enstitü anabilim dalında halihazırda kayıtlı olup bu Yönetmelik nedeniyle ilişik kesilme durumuna düşen öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından durumları yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde de incelenir ve haklarında lehlerine olan hükümler uygulanır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilişiği kesilmiş öğrencilere, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir doktora programına kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış öğrencilere yabancı dil ile ilgili olarak bu Yönetmelik ile getirilen hükümler 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren uygulanır.

Geçici Madde 4 — (Değişik:RG-6/3/2008-26808)(1)

2007-2008 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından önce; doktora eğitimine başlamış olup, doktora yeterlik sınavına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrenciler hakkında; KPDS veya ÜDS’den, beş yıldan daha eski olmamak koşuluyla, 100 üzerinden en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden Senato tarafından belirlenmiş olan bu puana eşdeğer bir puan almış olma şartı aranır.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

______________________________________________

(1) 6/3/2008 tarihli ve 26808 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği  23/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 18/5/2008 tarihli ve 26880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler 1/9/2008’de yürürlüğe girer.

 

Sayfa