Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24490

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1- Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in  değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b) Danışmanlık, uygulama, deney ve analiz yapmak,

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek,  faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün onayı alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak,

Yönetim Organları

Madde 3- Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü' nün Yönetim Kuruludur. Döner Sermaye İşletmesinin ita amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine  devredebilir.

Enstitü Yönetim Kurulu, Yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu,İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Yönetim kurulunca seçilecek  bir rektör yardımcısı , üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir  sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşetmesinin sermaye limiti 1.000.000.000.- TL. dir. (Birmilyar)

Uygulanacak Hükümler

Madde 5- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1 ci maddede adı geçen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 11.08.1996 tarih ve 22724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesinin bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak olan döner sermaye işletmesine başka bir işleme gerek kalmaksızın devredilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut döner sermaye işletmesi yönetmeliğine göre başlanılmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.