Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 24.08.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23443

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek öğrencilerin kayıt - kabul işlerinde uyulması gereken esasları belirlemektir.

Eğitim - Öğretim Türleri

Madde 2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde ve kanun, yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Kararlarıyla belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde eğitim-öğretim yapılır.

Eğitim - öğretim süresinde uygulanacak sınav ve değerlendirme esasları ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

Öğretim Dili

Madde 3.  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde eğitim - öğretim dili İngilizce'dir. Ancak, Türkçe veya başka bir dilde yapılmasında zorunluluk bulunan dersler Enstitü Senatosunca belirlenir.

Öğrencilerin Kabulü

Madde 4. Enstitüye öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu Kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenecek esaslara göre düzenlenir. Enstitüye giriş ile ilgili bütün başvurular Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına yapılır.

Hazırlık Sınıfı ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

MADDE 5 – (Değişik:RG-24/9/2011-28064) (2)

Enstitünün hazırlık sınıfı ve lisans programlarının birinci sınıflarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir.

Yurt dışından öğrencilerin kabulü Enstitü Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

Madde 6.  Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili esaslar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Geçiş Yolu ile Kabul

MADDE 7 – (Değişik:RG-24/9/2011-28064) (2)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisans programlarına Enstitü dışından veya içinden yatay geçiş başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Enstitü tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Lisansüstü programlara, 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yolu ile öğrenci kabul edilir.

Lisans ve lisansüstü programlara geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır.

Özel Öğrenciler

MADDE 8 – (Değişik:RG-24/9/2011-28064) (2)

Özel öğrenciler, herhangi bir üniversitenin öğrencisi veya mezunu olup, Enstitünün normal eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadan, kendilerine sadece derslere katılma izni verilen öğrencilerdir. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

Özel öğrencilerin derslere kabulü, bölüm/anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde Enstitü Yönetim Kurulu kararı, Yabancı Diller Yüksekokulunda ise ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Özel öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru ve kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekir.

Özel öğrencilere diploma verilmez. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci statüsünde alınan dersler ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

Enstitüye Kayıt ve Kayıt İçin Gerekli İşlem ve Belgeler

Madde 9. Enstitünün herhangi bir düzeydeki eğitim - öğretim programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca, Rektörlük onayı ile belirlenen  günlerde yapılır. Kayıt için belirlenen zamanda başvurmayan ve gerekli belgeleri  sağlayamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Enstitüye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır;

a ) İngilizce hazırlık sınıfı ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin Türkiye’de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan, lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ise yurt içinde veya dışında lisans diploması almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak,

b ) Sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi vb. yönünden engeli olmamak,     

(Değişik fıkra:RG-24/9/2011-28064) (2) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların Senatoca belirlenecek diğer belgeleri de sağlamaları koşulu ile kayıt için belirlenen harç ve ücretleri ödemeleri halinde kayıtları kesin olarak yapılır. Belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir. İstenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt Yenileme

MADDE 10 – (Değişik:RG-24/9/2011-28064) (2)

Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt döneminde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilemek için; katkı payının veya öğrenim ücretinin ödenmesi, ders seçme işleminin yapılması ve danışman onayının alınması gerekir.

Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur. Bu işlemlerden birini eksik yapan öğrencinin kaydı tamamlanmamış sayılır.

Kayıt döneminde, kayıt sürecini tamamlamayan öğrencinin, mazeretini belirterek ve belgeleyerek en geç kayıt yenileme süresinin bitiminden itibaren dört işgünü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrencinin kaydı yenilenebilir. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülmeyen öğrenci o yarıyıl için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı yarıyıllarda kaybettiği süre öğrenim süresinden sayılır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı

MADDE 11 – (Değişik:RG-24/9/2011-28064) (2)

Lisans ve lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil düzeyleri 20/5/2009 tarihli ve 27233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

İngilizce seviye tespit sınavında başarılı olamayanlar ile dil düzeyleri yeterli görülmeyenler İngilizce hazırlık sınıfına alınırlar.

İngilizce hazırlık sınıfında öğretim, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Önlisans

Madde 12. Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden, ilk dört yarıyılın derslerini başarılı olarak tamamladıkları halde lisans diplomasını alamayacak duruma düşenlerle, aynı durumda olup meslek yüksek okullarına devam etmek isteyenlere verilecek “Önlisans Diploması” ile ilgili esaslar, Yükseköğretim Kurulu Kararları çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir. Bu durumdaki öğrencilerin lisans programlarındaki kayıtları silinir.

Not Belgeleri

Madde 13. Enstitüde öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten Enstitüden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca öğrencinin not belgesine geçirilir. Öğrencinin isteği üzerine, not belgelerinin onaylı kopyaları öğrenciye elden verilir veya bildireceği adreslere posta ile gönderilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri bu kuruluşlara gönderilir.

Not belgelerinin düzenlenmesi, öğrenciye verilmesi veya ilgili kuruluşlara gönderilme işlemi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılır.

Diplomalar

Madde 14. Öğrenimlerini yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre başarı ile tamamlayanlara aşağıda belirtilen diploma ve sertifikalar verilir.

a  ) Önlisans Diploması: Lisans programı uygulayan fakülte bölümlerinde önlisans diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Verilen diplomalarda öğrencinin görmüş sayıldığı öğrenim süresi belirtilir.

b ) (Değişik: RG-24/07/2002-24825) Lisans Diploması: İlgili Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, bölümü varsa programı belirtilir.

c ) Çift Ana Dal Diploması: Çift ana dal programı uygulayan fakülte bölümlerinde çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programının adı belirtilir.

d ) Yan Dal Sertifikası: Yan dal programı uygulayan fakülte bölümlerinde yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yan dal programının adı belirtilir.

e ) (Değişik: RG-24/07/2002-24825) Lisansüstü Diploması: İlgili Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Lisansüstü diplomalarda öğrencinin Enstitüsü, Enstitü Anabilim Dalı ve izlemiş olduğu programın adı bulunur.

Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(Mülga:RG-05/10/2007-26664 Mükerrer)

Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili Dekan/Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomaların kaybı durumunda bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan edilmesi, gerekli harcın yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile, yeni bir diploma verilir. İkinci olarak verilen bu diploma üzerine “İkinci Nüsha” ibaresi konur.

Diploma

MADDE 15 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-24/9/2011-28064) (2)

Diplomalarda öğrenim görülen programın adı ve derecesi belirtilir.

Kayıt Sildirme

Madde 16. Öğrenciler istedikleri anda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili bölüm, dekanlık ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne bildirilir. Kaydını sildiren öğrenci tekrar Enstitüye dönmek isterse ilk başvuran veya geçiş yapan öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

Kaydını sildiren öğrenciye ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

İlişik Kesme

Madde 17. Kendi isteği ile veya Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinen, çıkarılan ve mezun olmak suretiyle Enstitüden ayrılanların diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Enstitünün belirlediği ilişki kesme işlemlerini yerine getirmeleri şarttır.

İzinli Ayrılma

Madde 18. Öğrenciler tekrar enstitüye dönmek üzere 19. maddede belirtilen koşullarda izinli ayrılabilirler.

Bu durumdaki öğrenciler;

a )  Hazırlık  sınıflarında, Yabancı Diller Bölümü kararı ve Rektörlük onayı ile,

b )  Lisans programlarında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile,

c )  Lisansüstü programlarda Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilirler.

Öğrencilere hazırlık sınıfında en fazla 2 (iki) yarıyıl, lisans programlarında en fazla 4 (dört) yarıyıl, lisansüstü programlarında en fazla 4 (dört) yarıyıl izin verilebilir.

İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz.

İzinli Sayılma Koşulları

Madde 19. Öğrencilere aşağıdaki gerekçelere ve belgelere dayalı olarak yarıyıl izni verilebilir.

a ) (Değişik:RG-24/9/2011-28064) (2) Hastalık izni: Yarıyıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere yarıyıl izni verilebilir.

b ) Askerlik İzni: Öğrencilerin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir.

c ) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda verilebilir.

d )Yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili görevlendirmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.

Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler geçen süre için izinli sayılabilirler.

İzin İçin Başvuru

Madde 20. İzin istemleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili bölüm veya Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır. İlgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve sonuç Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca öğrenciye duyurulur.

İzin isteklerinin yarıyıl bazında ve ders alma süreleri içerisinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik durumlar  dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

İzinden Dönüş

Madde 21. İzin kullanan öğrencilere Enstitüye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır.

a ) Öğrenim görmek amacıyla yurt dışına belirli bir süre için izin alan öğrencilerin yurt dışında gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

b ) Diğer nedenlerle izin almış olan öğrenciler izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

c ) Hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler ise öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.

Danışmanlık

Madde 22. Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere öğretim üyeleri arasından ilgili yönetmelikler çerçevesinde danışmanlar görevlendirilir.

Stajlar

Madde 23. Eğitim - öğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından düzenlenir.

Disiplin İşleri

Madde 24. Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenciler hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektiren toplu olaylarda, Rektörün onayı ile Enstitü düzeyinde soruşturmacı veya soruşturmacılar kurulu atanabilir. Soruşturmacı veya soruşturmacıların hakkında disiplin kovuşturması açılan öğrencilerle aynı fakülte veya birimin mensubu olması koşulu aranmaz.

Burs ve Yardım İşleri

Madde 25. Öğrencilere burs ve yardımların tahsisi, düzenlenecek bir yönetmeliğe göre Rektörlükçe kurulacak bir komisyon tarafından yapılır.

Sağlık İşleri

Madde 26. Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Harçlar ve Ücretler

Madde 27. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen öğrenim harçları dışında öğrencilerden alınacak ücretler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenim harcını ve diğer ücretlerini süresi içinde ödemeyen öğrenciler hakkında yapılacak işlem Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yürürlük

Madde 28. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29. Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

_________________________

(1) 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu Yönetmelikte yer alan “dönem” kelimeleri “yarıyıl” olarak değiştirilmiştir.

(2) Bu değişiklik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa