Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 12.05.1994 Resmi Gazete Sayısı: 21932

İzmİr Yüksek Teknolojİ Enstİtüsü

BİLGİSAYAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş:

Madde 1- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin” ek 1 inci maddesi uyarınca kurulan Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tanımlar:

Madde 2- Bu Yönetmelikte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü “İYTE”, Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi ise “Merkez” olarak ifade edilmiştir.

Çalışma Alanı:

Madde 3-

a) Bilgisayarla ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak,

b) Uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı öğrenci yetişmesini teşvik etmek ve sağlamak,

c) Uygulama ve araştırma için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

d) Faaliyet alanları ile ilgili seminer, kurs, konferanslar ve diğer bilimsel toplantıları düzenlemek ve sertifikalar vermek,

e) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Organlar:

Madde 4- Merkezin organları Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur.

Müdür:

Madde 5- Merkez Müdürü tercihen öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür, tekrar atanabileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Merkezde Müdürün önerip, Rektörce atanan bir veya iki Müdür Yardımcısı bulunur.

            Müdürün Görevleri

Madde 6-

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak,

c) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, öğretim, araştırma ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu:

Madde 7- Yönetim Kurulu, tabii üye olan müdür dahil 3 kişiden teşekkül eder. Diğer 2 üye, tercihen öğretim üyesi olmak üzere, öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından 3 yıl süreyle atanır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar verir.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde 8-

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görüleni ve destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Hazırlanan yıl sonu faaliyet raporu hakkında görüş bildirmek,

d) Merkezce desteklenen uygulama ve araştırmalar ile ilgili araştırma ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

Madde 9- Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanır.

Madde 10- Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür Yardımcılarının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Madde 11- Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Merkezin Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 12- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük:

Madde 13- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 14- Bu Yönetmeliği İYTE Rektörü yürütür.