Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 03.07.2003 Resmî Gazete Sayısı: 25157

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLAYICI BİRİM (LİSE DEVRESİ)

EĞİTİM-ÖĞRETİM SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

               

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birim (Lise Devresi) Eğitim -Öğretim ve Sınıf Geçme ile ilgili esas ve usûlleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı  Hazırlayıcı birim (Lise Devresi) öğrencilerinin kabul, kayıt, eğitim-öğretim, sınıf geçme ve sınavlar ile devam devamsızlıklarına ilişkin esasları içerir.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 3 ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

c) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

d) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

e) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Konservatuvar: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarını,

h) Konservatuvar Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Bölüm Başkanları ve Ana Sanat -Ana Bilim Dalı Başkanlarından oluşan kurulunu,

ı) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Konservatuvar Müdürü başkanlığında Konservatuvar Kurulu tarafından seçilen üyelerden oluşan Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

i) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

j) Hazırlayıcı Birim:  Lise Devresini,

k) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

1) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

m) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

n) Ölçme Araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,

o) Ortalama Yükseltme Sınavı: Öğrencilerin genel kültür derslerinden yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacı ile yapılan sınavı,

ö) Not Yükseltme Sınavı: Öğrencilerin, başarısız oldukları alan ve alan seçmeli derslerinden notlarını yükseltme amacı ile yapılan sınavı,

p) Sınıf Danışman Öğretim Elemanı: Konservatuvar Müdürü / Bölüm Başkanı tarafından kendisine verilen sınıf öğrencilerinin yönlendirilmesine yardımcı olan, öğrenci velileri ile yakın iş birliği yapan, öğrencilerin konservatuvar yönetimi, öğretim elemanları, öğretmen ve çevre ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde düzenleyip yürüten öğretim elemanını,

r) Sınıf Öğretim Elemanları Kurulu: Aynı sınıfta ders okutan öğretim elemanı ve öğretmenlerden oluşan kurulu,

s) Öğretim Elemanları Kurulu: Konservatuvarın Lise Devresinde ders okutan bütün öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

ş) Ortak Kültür Dersleri: Alan ve alan seçmeli dersleri dışındaki dersleri,

t) Alan ve Alan Seçmeli Dersleri: Hazırlayıcı Birimin sanat derslerini,

anlatır.         

Hazırlayıcı Birimin Amacı

Madde 5- Hazırlayıcı Birimin amacı öğrencilerin;

a) Çalgı çalımında metotlu, Türk ve uluslararası sanat müziğinin eserlerini gerektiği gibi icra edebilen, ileri icra bilgi ve becerilerini kazanmış,

b) Hedeflenen müzik bilgisi ve kültürü yanında, müzik ile ilişkili disiplinlere ait davranışları kazanmış, Türk ve uluslararası sanat müziğinin temel karakterini kavramış ve müzik kültürünü gereği gibi anlamış,

c) Eserleri Türk ve uluslararası sanat müziğinin klâsik ve genel tarzı içinde, kişisel üslubu da dikkate alarak,  icra edebilme yeteneğini kazanmış,  

d) Yorum bilinci ve kavramı yeterli derecede gelişmiş ve eserlerin özünü kavrayabilmiş, 

e) Genel kültür yanında araştırma teknikleri ile ilgili temel davranışları kazanmış

f) İlgi  ve yetenekleri doğrultusunda mesleğe ve alanında yüksek öğretime hazırlanmış,

g)  Genel müzik eğitimini özümseyip  kültürün “değerli” öğelerini koruyan takdir eden, benimseyen ve genel müzik kültürü ile Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen,

h) Sanatçı, eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı, yorumcu ve araştırmacı olarak yetişmiş kişiler olarak gelişmelerine yardımcı olmaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

İlkeler

Madde 6- Eğitim-öğretim sistem ve sürecine ilişkin tüm etkinliklerde Toplam Kalite Yönetimi anlayışına uygun olarak yeni bilimsel ve çağdaş yaklaşımları da içeren aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Her öğrencinin alanında gelişmesine ve ilerlemesine olanak sağlanır.

b) Bölüm ve bölüm seçmeli derslerinin her birinden başarılı olmak esastır. Başarı çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlenir.

c) Öğrencilerce alınacak alan seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin seçiminde sınıf danışman öğretim elemanının rehberliğinde öğrenci ve velisinin ortak görüşü alınır.

d) Sınıf danışman öğretim elemanının Konservatuvar rehberlik servisi ile yakın iş birliği içinde çalışması esas alınır.

e) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı alan ve alan seçmeli derslerinden ayrı ayrı başarılı olmasına genel kültür derslerinin tümünden başarılı olmasına veya yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

f) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.

g) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlar; geçerli, güvenilir, objektif, örnekleyici, kullanışlı ve ayırt edici özelliklere sahip olmalıdır.

h) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

ı) Ölçme ve değerlendirmede, okul ve yurt düzeyinde birlik, beraberlik ön planda tutulur.

i) Eğitim-öğretim etkinliklerinde demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Notlar

Not Düzeni

Madde 7- Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "Beşli not düzeni" kullanılır. Dersler iki ayrı kategoride değerlendirilir. Puanların aritmetik ortalaması alınırken, yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

a) Genel Kültür Dersleri

Bütün sınavlar ile ödev ve projeler yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dönem notu, o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.

Puanların not değerleri ve derecesi aşağıdaki gibidir:

 

Puan

 

Not

 

Derece

 

85-100

 

5

 

Pekiyi

 

70-84

 

4

 

iyi

 

55-69

 

3

 

Orta

 

45-54

 

2

 

Geçer

 

25-44

 

1

 

Geçmez

 

0-24

 

0

 

Etkisiz

 

 

b) Alan ve Alan Seçmeli Dersleri

Alan ve alan seçmeli derslerinde öğrenci başarısı, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Puanların not değerleri ve derecesi aşağıdaki gibidir:

 

Puan

 

Not

 

Derece

 

90-100

 

5

 

Pekiyi

 

80-89

 

4

 

iyi

 

70-79

 

3

 

Orta

 

60-69

 

2

 

Geçer

 

25-59

 

1

 

Geçmez

 

0-24

 

0

 

Etkisiz

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Programlar İle İlgili Esaslar

Program Çeşitleri

Madde 8- Hazırlayıcı Birimde, piyano, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar ve bale eğitiminde yüksek öğretim devresine hazırlayan programlar uygulanır. Hazırlayıcı Birim Lise Devresinde tam zamanlı olarak üç yıllık eğitim ve öğretim verilir.

Öğrenciler, orta öğretimleri ile müzik alanlarında bu düzeydeki mesleki öğrenimlerini Konservatuvarda sürdürürler. Konservatuvar Kurulunca "Çalışma Takvim"ine uygun olarak belirlenen eğitim programlarında öngörülen genel kültür dersleri, alan dersleri alan ve seçmeli derslerine ait programlar ve haftalık ders çizelgeleri, Bakanlığın uygun bulmasından sonra yürürlüğe girer.

a) Genel Kültür Dersleri; Bu derslerde öğrencilere;

1) Asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarını kavratmak, ekonomik, sosyo kültürel kalkınmaya katkıda bulunma bilinç ve gücünü kazandırmak,

2) Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda Türk Ulusunun milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini özümseyerek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını taşıyabilme bilinci kazandırmak.

b) Alan Dersleri; Alan dersleri, öğrencileri mesleğe ve bölümün yüksek öğretim programlarına hazırlayan ve onlara bu yönde gelişme olanağı sağlayan derslerdir.

c) Alan Seçmeli Dersleri; Alan seçmeli dersleri, öğrencilere yöneldiği alanda gelişme ve derinleşme olanağı sağlayan derslerdir.

d) Seçmeli Dersler; Seçmeli dersler, genel kültür, alan dersleri ile alan seçmeli dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda ders seçerek kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayıcı derslerdir.

Derslerin Duyurusu ve Seçimi

Madde 9- Konservatuvar Müdürlüğünce ders yılı sonunda okulun derslik sayısı ve kullanılabilme durumları ile mevcut dal öğretim elemanlarının aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları veya ücret karşılığı okutabilecekleri dersler göz önünde bulundurularak, izleyen ders yılında öğretime açılabilecek olan seçmeli dersler ile alan seçmeli derslerinin tümü ilan edilir. Ders kesiminin on gün öncesinden on gün sonrasına kadarki yirmi gün içinde, ilân edilen bu dersler arasında sınıf danışman öğretim elemanı, veli ve öğrencinin katılımı ile öğrencinin okumak istediği alan seçmeli dersleri ve seçmeli dersler belirlenir. Belirlenen dersler öğrenci velisi tarafından Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Alan seçmeli ve seçmeli derslerin seçiminde;

a) Gelişim dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, öğrencinin önceki yıllara ait başarı durumu,

b) Yöneldiği alanda alması gereken derslerin seçimi,

c) Hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı göz önünde bulundurulur.

Bu değerlendirmeler her sınıf için tekrar edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

Öğrenci Kabul Koşulları

Madde 10- Hazırlayıcı Birime alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar, Bölüm Kurulunun görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulunun kabul edeceği Yönerge ile belirlenir ve ilan edilir.

Alınacak Öğrenci Sayılarının Saptanması

Madde 11- Hazırlayıcı Birime alınacak öğrencilerin sayısı, Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

Aday Kaydı

Madde 12- Hazırlayıcı Birime başvuruda bulunan öğrenciler için saptanacak aday kayıt süreleri ve sınav tarihleri, Konservatuvar Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektörlük tarafından ilan edilir.

Adaylar ilan edilen süre içinde "Hazırlayıcı Birime Alınacak Öğrencilerde Aranacak Genel ve Özel Koşullara İlişkin Yönerge" de belirtilen esaslara göre başvurularını yapmak, istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp süresi içinde Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar.

İstenen belgeler;

a) Öğrenci adayı kayıt formu,

b) Resmi onaylı nüfus cüzdanı örneği(aslı aday kayıt sırasında gösterilecektir.),

c) Yeni çekilmiş 4.5X6 boyutlarında 12 adet vesikalık fotoğraf.

İstenen belgeleri süresi içinde teslim eden adaylara sınava giriş belgesi verilir. Bu belge olmadan öğrenci kabul sınavına alınmaz.

Adaylar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli Çalgılar, Piyano ve Bale Ana Sanat  Dallarından birine ya da birkaçına aday kayıtlarını yaptırabilirler. Adayların, ana sanat dalları ve sanat dallarına seçme ve seçilmeleri, bu Yönetmeliğin ilk kabul sınavlarına ilişkin 12 nci ve 13 üncü maddeleri hükümlerine bağlıdırlar.

Devamsızlık ve sağlık nedeni dışında, başarısızlık nedeni ile Konservatuvar ile ilişkisi kesilenler yeniden başvuramazlar.

Öğrenci aday kayıt formunda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir. Bu durumda öğrenci sayısı açığı yedek listeden tamamlanır.

Kabul Sınavları

Madde 13- Hazırlayıcı Birime öğrenci olarak kabul edilebilmek için kabul ve kayıt koşullarını taşıdıklarını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulunun saptayacağı komisyonlar tarafından yapılacak "Eleme Sınavı" ile "Kesin Kabul Sınavı"nda başarılı olmak zorundadırlar.

Adaylar Müdürlükçe ilân edilen gün ve saatlerde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava girmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Kesin Kabul Sınavı için sınav komisyonları, Eleme Sınavında başarılı olan adayın yeteneğini, fiziki uygunluğunu ve alınacak öğrenci sayılarını dikkate alarak en uygun sanat dalını tespit eder. Adaylar, sınav komisyonları kararına uymak ve saptanan sanat dalına göre ilgili ana sanat dalına kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Kaydını yaptırmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Kabul Sınavlarının Özellikleri

Madde 14- Kabul sınavları, Eleme Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

Konservatuvara öğrenci olarak kabul edilebilmek için öngörülen kayıt koşullarını taşıyan adaylar, önce Eleme Sınavına girmek zorundadırlar.

Bu sınavlarda; müzik yeteneği, zekâ, refleks ve fiziksel uygunluk değerlendirmesi yapılır.

Eleme Sınavında başarı gösteren adaylar Kesin Kabul Sınavına alınırlar. Bu sınavda, sanat  dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel uygunluk değerlendirmesi yapılır.

Eleme Sınavı ve Kesin Kabul Sınavında başarı puanı; yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) puandır. Kesin Kabul Sınavında başarılı olan adaylar, puan durumuna göre o yıl için belirlenen öğrenci sayısına göre sıralanarak öğrenci sayısı ve puan sıralamasına göre adayların kayıtları yapılır. Alınacak öğrenci sayısı açığı bulunduğu takdirde yedek sıralamaya göre adayların kayıtları yapılır.

Kayıt

Madde 15- Kabul sınavları sonuçlarına göre Konservatuvarın Hazırlık Birimine girme hakkını kazanan öğrenciler ile Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre ileri sınıflara girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları sınav sonuçlarının Yönetim Kurulu’nca onaylanmasından sonra yapılır. Belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt olma hakkını yitirirler. Bunların yerine not sırasına göre yedekler çağrılır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciden aşağıdaki belgeler istenir.

a)  En son öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı,

b)  Resmi onaylı nüfus cüzdanı örneği (aslı kayıt sırasında gösterilir),

c)  Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,

d)  Yeni çekilmiş 4.5x6 boyutlarında 12 adet vesikalık fotoğraf,

e)  Veli kayıt bildirim formu,

f)   İkametgah belgesi,

g)  Müdürlükçe istenecek diğer belgeler,

Öğrenci Nakilleri

Madde 16- Diğer konsevatuvarlardan ya da eşdeğer eğitim yapan okullardan gelen öğrencilerin kabulü ve kaydı:

Eğitim-Öğretim başlamadan en geç 30 gün içinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurması halinde ve

a) Ayrıldığı konservatuvarda ya da eşdeğer birimde bir üst sınıfa öğrenim hakkı kazanmış olması,

b) Ayrıldığı konservatuvarda ya da eşdeğer birimde; ana sanat ve sanat dalı programlarının Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı’nda var olması,

c)  Yönetim Kurulu tarafından isteğinin kabul edilmiş olması Kuralları ile yapılır.

Öğrencinin ana ve babasının memuriyet tayin durumunda (a) ve (b) bentleri uygulanmaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Takvimi ve Eğitim Programları

Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi

Madde 17- Hazırlayıcı Birimde ders yılı süresi en az 180 iş günüdür. Öğretim yılının başlangıç-bitiş ve sınav dönem tarihlerinin yeraldığı "Çalışma Takvimi", Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından onaylandıktan sonra  Konservatuvar Yönetimi tarafından duyurulur.

Eğitim Programları

Madde 18- Eğitim programları, ilgili Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Konservatuvar Kurulunca belirlenerek, Bakanlığa gönderilmek üzere Rektörlük’e sunulur. Alan dersleri ve Alan Seçmeli derslerinde öngörülebilecek değişiklikler, Bakanlık’ın uygun bulmasından sonra yürürlüğe girer.

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci  Başarısını Ölçme ve Değerlendirme

 

Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme

Madde 19- Hazırlayıcı Birim’de her dönem sonunda öğrenci başarısının belirlenmesi ders gruplarına göre aşağıdaki biçimde yapılır.

a) Genel Kültür derslerinde öğrencilerin her dönemde ulaşmaları amaçlanan genel başarı düzeyi dikkate alınır. Her dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla varsa ödev veya projelere verilen puanlara göre dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, varsa ödev ve projeler ile ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim etkinlikleri değerlendirilerek saptanır.

Öğretim elemanı ve öğretmen her türlü sınav, ödev, proje, ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim etkinlikleriyle öğrencilerin programlarda amaçlanan bilgi, beceri ve davranışları kazanıp kazanamadıklarını sürekli olarak izler.

Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sayısı, haftalık ders saati sayısı üç (3) ve daha çok olan dersler için üçten az, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz. Zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiği ile dönem notu verilebilir.

b) Alan derslerinde öğrenciler her dönemde, bu gruba giren her dersten en az iki ara sınavına ve bir dönem sonu sınavına alınır. Ara sınavlar, dersin öğretim elemanı tarafından, dönem sonu sınavları ise Konservatuvar Yönetim Kurulunun belirleyeceği komisyonlar tarafından yapılır. Lise son sınıfların ikinci dönem sonu sınavları, "Bitirme Sınavı" biçiminde ve dinleyiciye açık olarak yapılabilir.

c) Alan seçmeli derslerinde, öğrencinin bu gruba giren her hangi bir dersten dönemdeki başarısı, her dönemde iki defadan az olmamak koşuluyla dersin öğretim elemanı ya da Yönetim Kurulu kararı ile Komisyon tarafından, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı ya da bunlardan yalnızca biri ile yapılacak sınavlara göre belirlenir.

Sınavların Niteliği ve Zamanı

Madde 20- Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçemez.

Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu kısa cevaplı ölçme araçları ile yapılır. Derslerin özelliklerine göre gerektiğinde az sorulu uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.

Yazılı Sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.

Soruların Yıllık  Plan ve Öğretim Programlarına Uygunluğu

Madde 21- Öğretim elemanları ve öğretmenler yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık plânlarındaki ders konularını ve amaçlarını göz önünde bulundururlar.

Dönem Notu

Madde 22- Bir dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak ve nota çevrilerek belirlenir.

Bir dönemde, öğrenciye her dersten bir dönem notu verilir.

Verilen not; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelere verilen puanlarla açıklanabilmeli ve bu puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile elde edilen nottan aşağı olmamalıdır.

Ancak;

a) Kompozisyon ayrı, Dil ve Edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not verilir. Bu notun nasıl saptanacağı dersin programında belirtilir.

b) Yabancı Dil Dersinde yazılı, sözlü ve varsa ödev puanlarının aritmetik ortalaması nota çevrilerek dönem notu takdir edilir.

c) Öğretim elemanı ve öğretmenin raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlarda ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir.

Dönem Notlarının Belirlenmesi

Madde 23- Birinci ve ikinci dönemlerde her öğrenciye değişik ders gruplarındaki derslerden ayrı ayrı dönem sonu notu verilir.

Dönem notlarının belirlenmesi, ders gruplarına göre aşağıda gösterilmiştir.

a) Alan derslerinde bir dersin dönem notu, o döneme ait ara sınav notlarının %40'ı ile dönem sonu sınav notunun %60' ının toplanmasından elde edilen nottur.

b) Alan Seçmeli derslerinde bir dersin dönem sonu notu, o dönem içinde alınan notların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

c) Genel Kültür derslerinde bir dersin dönem sonu notu, o dönem içinde alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

Sınava Katılmayanlar

Madde 24- Öğrenciler, ders yılı içinde yapılan bütün sınavlara katılmak zorundadır. Sınavlara özürsüz olarak katılamayan öğrenciye sıfır (0) verilir ve öğrenci bu sınav hakkını kullanmış sayılır. Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından özürü kabul edilmiş olan öğrenci dersin öğretim elemanı veya öğretmeni tarafından sınava alınır. Bu sınav önceki sınavla denk olabilecek sorularla öğretim elemanının belirteceği bir zamanda yapılır. Bu yöntem, ara sınavlar için geçerli olup yıl sonu sınavlarının özrü yoktur.

Ancak, yatak istirahatını gerektirecek hastalığının olması veya sınavlarda başarısını engelleyecek sakatlık durumunu, resmî tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacağı raporla belgelendiren öğrencilerden, özürleri Yönetim Kurulu'nca kabul edilenler ile ülkeyi uluslar arası düzeyde temsil edenler, komisyonca tespit edilen ve müdürlükçe de onaylanan günde özür sınavına alınırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yıl Sonu Sınavları ve Derslerde Başarının Belirlenmesi

 

Ders Yılı Sonunda Öğrenci Başarısının Belirlenmesi

Madde 25- Öğretim yılı süresince okutulan derslerde ders yılı sonunda öğrenci başarısının tespiti değişik ders gruplarına göre aşağıda gösterilmiştir.

a) Alan derslerinde, bir dersin yıl sonu başarı notu, devam koşulunu yerine getirmiş olmak ve ikinci dönem notunun en az "geçer" olması koşulu ile birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu not, o derse ait sınıf geçme notudur.

İkinci dönem notu ve aritmetik ortalaması en az "geçer" olmayan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

b) Alan Seçmeli derslerinde, bir dersin yıl sonu notu, koşulunu da yerine getirmiş olmak koşuluyla öğrencinin birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Öğrencinin herhangi bir dersten yıl sonunda başarılı sayılması için, bu derse ait iki dönem notu aritmetik ortalamasının en az "geçer" olması gerekir.

Bir sınıfın alan ve alan seçmeli derslerinden başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edemez. Ancak, sınıfında bulunan alan derslerinin tümünden başarılı olup da sadece alan seçmeli derslerinin birinden başarılı olamayanlar, başarısız bulundukları bu dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Öğrenciler, izleyen yıl sonunda sorumlu bulundukları o dersten başarılı olmak zorundadırlar.

Bu sorumluluk, başarısız olunan dersin bir üst sınıfta devamı varsa ve öğrenci üst sınıfta aynı dersi başarırsa kalkar.

Başarısız olunan dersin bir üst sınıfta devamı ders yoksa, öğrenciye iki sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda başarılı olamayan öğrencinin okul ile ilişkisi kesilir.

c) Genel kültür derslerinde, öğrencinin, ders yılı sonunda her hangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

1) İkinci dönem notunun en az "geçer", ancak birinci dönem notu "etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "orta",

2) Yalnız bir dönem notu aldığı derste dönem notunun en az "geçer"

olması gerekir.

Ders Yılı Sonunda Bir Dersten Başarılı Sayılma

Madde 26- Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir genel kültür dersinden başarılı sayılması için ikinci dönem notunun en az "geçer", ancak birinci dönem notu "etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "orta" olması gerekir.

Ders Yılı Sonunda Doğrudan Geçme

Madde 27- Ders yılı sonunda;

a) Her dersten başarılı sayılan,

b) Alan ve Alan Seçmeli ders veya dersleri ile Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışındaki ders veya derslerden başarısızlığı olanların yıl sonu başarı ortalaması 3.00 ve daha yukarı olan öğrenciler,

doğrudan sınıf geçer.

Eleme Sınavı

Madde 28-  (Değişik:RG-14/07/2005-25875)

Konservatuvarın 9 uncu sınıfına alınan öğrenciler, alan derslerinden birinci yılın sonunda eleme sınavına alınırlar. Eleme sınavı, yıl sonu sınavları sırasında müdürlükçe ilan edilen gün ve saatlerde, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonca yapılır. Öğrenciler, belirtilen gün ve saatlerde sınavlara girmek zorundadırlar. Eleme sınavında, alan derslerinin birinden başarılı olamayan öğrenci, not yükseltme sınavına alınır. Eleme sınavında iki veya daha fazla alan dersinden başarısız olan öğrencinin Konservatuvar ile ilişkisi kesilir. Eleme sınavında alan dersleri başarı puanı, 100 tam puan üzerinden 70 puandır.

Not Yükseltme Sınavı

Madde 29- (Değişik:RG-14/07/2005-25875)

Not yükseltme sınavı, yıl sonu sınavlarını izleyen en erken on beş gün içinde müdürlükçe belirtilen tarihte yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için, başarısız olduğu alan ve seçmeli derslerinden en az 70 puan alması zorunludur. Eleme sınavında başarısız olduğu alan dersinden, not yükseltme sınavında da başarısız olan öğrencinin Konservatuvarla ilişiği kesilir. Bu sınavlara özürsüz olarak girmeyen öğrenciye sıfır (0) puan verilir.

Not Yükseltme Sınavları Sonuçlarına Göre Öğrencinin Durumu

Madde 30- Not Yükseltme sınavları sonunda alan derslerinin herhangi birinden veya birden çok alan seçmeli dersten başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edemez ve aynı sınıfı tekrar eder.

Bir üst sınıfa devam etmek hakkını kazanamayan öğrenciler, aynı sınıfı bir defaya mahsus olmak üzere daha önce başarılı oldukları alan ve alan seçmeli derslerini de kapsamak koşuluyla tekrar etmek zorundadırlar.

Öğrencilerin tekrarladıkları sınıftaki başarı durumu, bir yıllık öğrenciler gibi belirlenir. Aynı sınıfta iki yıl üst üste başarısız duruma düşen öğrencilerin Konservatuvar ile ilişkileri kesilir.

Genel Kültür Derslerinde Ortalama Yükseltme Sınavı ile Sınıf Geçme

Madde 31- Ortalama yükseltme sınavı sonunda; başarısız olduğu derslerin her birinden en az "geçer" not alan veya bu sınavlar sonunda bu derslere ait ağırlıklı yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı olanlar bu derslerden başarılı sayılırlar.

Ortalama Yükseltme Sınavı

Madde 32- Ders bitiminde, yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den aşağı olan öğrenciler, ders bitimini izleyen on beş (15) gün içinde istedikleri en çok üç (3) genel kültür dersinden ortalama yükseltme sınavına girebilirler.

Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrenci, sınava gireceği ders veya dersleri velisi ve sınıf danışman öğretim elemanı ile birlikte belirler, yazılı olarak Konservatuvar Müdürlüğü’ne bildirir.

Lise son sınıfta okuyan ve genel kültür derslerinden başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilere, ayrıca ders yılının başlamasından önceki hafta içinde aynı koşullarda ikinci bir ortalama yükseltme sınavı yapılır.

Sınıf Tekrar Etme

Madde 33- Ortalama yükseltme ve not yükseltme sınavları sonunda;

a) Dokuzuncu (lise I)sınıflarda;

1) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, yıl sonu başarı ortalaması 2.00'ın altında olanlardan birden fazla dersten; 2.00-2.49 arasında olanlardan ikiden fazla dersten başarısız genel kültür dersi bulunan,

2) Not Yükseltme Sınavı sonunda birden fazla başarısız alan seçmeli dersi bulunan,

3) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan.   

b) Diğer sınıflarda,

1) Not Yükseltme sınavı sonunda başarısız olduğu alan dersi bulunan,

2) Not Yükseltme Sınavı sonunda birden fazla alan seçmeli dersten başarısızlığı bulunan,

3) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan, öğrenciler sınıf tekrar ederler.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

Madde 34- Dokuzuncu sınıfta(lise I); genel kültür derslerinden, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayan dersler de dahil olmak üzere;

a) Başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler, bu dersten,

b) Yıl sonu başarı ortalaması 2.00 - 2.49 arasında olanlardan başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse indirenler, bu derslerden sorumlu olarak onuncu (lise 2)sınıfa geçerler.

Diğer sınıflarda; başarısız olduğu genel kültür dersi bulunmasına rağmen yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olanlar ile alan seçmeli derslerin birinden başarısızlığı bulunanlar, başarısız oldukları bu ders/derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler.

Sorumluluk sınavları, Şubat ayı içinde ve ders bitiminden sonra olmak üzere yılda iki defa yapılır. Sorumluluk sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı çalışma takviminde belirlenir.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile Başarılı Sayılmayacak Dersler

Madde 35- Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile programda belirtilen Alan ve Alan Seçmeli derslerinden başarılı olmadıkça yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar.

Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu

Madde 36- Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Çıkan sayı o dersin ağırlıklı notudur.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması

Madde 37- Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı öğrencinin "Yıl Sonu Başarı Ortalaması" dır.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. "Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile başarılı sayıldı" yazılır.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterine yazılır ve bitirme notunun hesaplanmasında esas alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Devam – Devamsızlık

 

Ders Yılı Süresi ve Devamsızlığın Hesaplanması

Madde 38- Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar, Hazırlayıcı Birimin açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve yerel bayram günleri sayılarak hesaplanır.

Hazırlayıcı Birimde tam zamanlı eğitim-öğretim yapılır. Sabah veya öğleden sonraki derslere katılan öğrencilerin devamı yarım gün sayılır.

Geç kalan öğrenci, birinci ders süresince okul yönetiminden alacağı izin belgesi ile derse alınır.

Birinci dersten sonra derse gelen öğrenci, yönetimden alacağı izin belgesi ile derse alınır; ancak devamı yarım  gün sayılır.

Birinci derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır ve 40 ıncı maddeye göre işlem yapılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 39- Öğrenciler Hazırlayıcı Birime devam etmek zorundadırlar.

a) Bir ders yılı içinde toplam on (10) gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

b) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı otuz (30) günü aşamaz. Özürlerin, resmi ya da özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alınan ve süresi içinde okul yönetimine verilen belge ile belirlenmiş olması; özür belgesinin, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir .

c) Bir ders yılı içinde her Alan dersi ile Alan Seçmeli dersinin % 90'ına, özürsüz olarak girmeyen öğrenciler, o dersten yıl sonu notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar ve o yıl için sınav haklarını kaybederek sınıf tekrarı yaparlar.

d) Yurt içinde ve yurt dışında, müzik, spor, folklor ve benzeri eğitici kültürel etkinliklere Rektörlükçe katılmaları uygun görülen öğrenciler okula devam edemedikleri süre için izinli sayılırlar.Yurt içindeki etkinliklere katılan öğrencilere o ilin Milli Eğitim Müdürlüğünce, yurt dışındaki etkinliklere katılanlara ise Valilikçe izin verilir. Uluslararası, yurt içi ve yurt dışı yarışmalarla bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin bu etkinlik süresince izinli sayıldıkları günler, devamsızlıktan sayılmaz.

Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için en az iki dönem notu almış olmaları gerekir.

Geç Gelme

Madde 40- Derslere zamanında gelmeyen öğrenciler, özürleri Bölüm Yönetimi tarafından kabul edildiğinde derslere alınırlar. Geç gelmeyi alışkanlık edinenler ile izinsiz olarak sınıftan ve Bölümden ayrılanlar için disiplin işlemi yapılır.

Özel Durumlar

Madde 41- Okula devam ederken, yangın, deprem gibi doğal afet veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi nedenlerle kendilerine izin verilenler, sürekli tedaviyi gerektiren bir hastalıktan dolayı yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gören ve sonrasında tedavisi devam ettiğinden sağlık kurulu raporuna dayalı olarak devam edemeyen öğrenciler ile tutuklanıp serbest bırakılan veya tutuklandıktan sonra serbest bırakılarak yargılaması devam eden veya beraat eden öğrenciler;

a) Devam süresinin en az yarısını doldurmuş ve bir dönem notu almış bulunmak,

b) Özürleri resmi tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış ve zamanında yönetime verilmiş bir belge ile belirlenmiş ve bu belgenin, özrün sona erdiği tarihten yedi (7) gün içinde vermiş olması koşulu ile, devam süresini dolduran öğrenciler gibi işlem görürler. Ancak; kaza, ölüm, yangın ve benzeri durumlarda yedi (7) günlük süre yönetimin takdirine bırakılır.

Özürler

Madde 42- Yönetmeliğin 23 üncü maddesi dışında, genel kural olarak sınavlara girmemenin özrü yoktur. Ancak, Ortalama Yükseltme ve Not Yükseltme sınavları sırasında yatakta tedavi gerektiren bir hastalık nedeniyle bu sınavlara girecek durumda olmadıklarını tam teşekküllü bir hastaneden alacakları raporla belirleyenlere ve yangın, deprem ve benzeri afet ya da ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ölümü nedeniyle sınavlara giremeyenlere Yönetim Kurulu tarafından "Özür Sınavı" hakkı tanınır. Özür sınavı, Ortalama Yükseltme ve Not Yükseltme sınavlarının bitiminden itibaren en geç on beş (15) gün içinde müdürlükçe belirlenen günde yapılır. Bu sürenin dışında özür sınavı yapılamaz.

Ana Sanat Dalı Değiştirme

Madde 43- Sonradan ortaya çıkan sağlık koşulları nedeniyle, devam ettiği ana sanat dalını başaramayacağı anlaşılan ve bu durumu tam teşekküllü bir hastaneden almış olduğu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen Hazırlayıcı Birim öğrencisi hakkında kurulacak komisyonun hazırlayacağı rapor, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Sınav Komisyonu

Madde 44- Alan ve Alan Seçmeli derslerinin dönem ve yıl sonu sınav komisyonları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Her komisyon en az üç (3) asil, iki (2) yedek üyeden oluşur.

 

ONUNCU BÖLÜM

Öğretim Elemanı, Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi

 

Öğretim Elemanı ve Öğretmen Not Defteri

Madde 45- Her öğretim elemanı, bir not defteri tutar ve deftere bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre belirlediği puanları ve dönem notlarını yazar.

Öğretim yılı başında Konservatuvar yönetimi tarafından sağlanan not defterleri, imza karşılığında öğretim elemanına verilir.

Puan ve notlar mürekkepli kalemle yazılır. Silinti ve kazıntı yapılmaz.

Öğretim elemanı ve öğretmen, not defterini ve not cetvellerini istendiği zaman Konservatuvar Müdürüne veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.

Ders yılı sonunda not defterleri Yönetime teslim edilir. Bu defterler Yönetimce bir öğretim yılı saklanır. Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle Konservatuvardan ayrılan öğretim elemanları da not defterlerini tutanak karşılığında yönetime teslim ederler.

Not defterlerinde, dönemlere ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanlar ve bu puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır.

Öğrenci Karnesi

Madde 46-(Değişik:RG-14/07/2005-25875)

Her dönem sonunda öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere başarı, gelişme ve devam durumlarını gösteren karne verilir. Karneler, yönetimce düzenlenir ve Konservatuvar müdürü ile müdür yardımcısı tarafından imzalanır.
ONBİRİNCİ BÖLÜM

Diploma Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar

 

Diploma

Madde 47- Hazırlayıcı Birim (Lise Devresi) eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili ana sanat dalının sanat dalında "Lise Diploması" verilir.

Öğrenim Belgesi

Madde 48- Diploma almaya hak kazanan öğrenciye kimliğini, diploma bilgilerini, öğrenim boyunca aldığı dersleri, ders notlarını ve bitirme notunu gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

Bitirme Notu

Madde 49- Bitirme notu; öğrenim süresince alınan yıl sonu başarı not ortalamalarının aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

Bitirme notu belirlenirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Diploma Tarihi

Madde 50- Diplomaların tarihi;

a) Doğrudan mezun olanlarla, ders kesimini izleyen on beş (15)gün içinde yapılan "Ortalama Yükseltme Sınavı" nda mezun olanlar için derslerin bittiği tarih,

b) Ders yılının başlama tarihinden önceki haftada yapılan "Ortalama Yükseltme Sınavı"nda mezun olanlar için, bu sınavın sona erdiği tarih,

c) Not yükseltme sınavı sonunda mezun olanlar için bu sınav veya sınavların sona erdiği tarih olarak  belirlenir.

Diplomaların Düzenlenmesi ile İlgili Diğer Hususlar

Madde 51- Diplomaların düzenlenmesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Okul Birincisi, Not Çizelgeleri ve Karne Verilme Zamanı

Okul Birincilerinin Seçimi

Madde 52- Konservatuvarın son sınıflarında, her ders yılı sonunda Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak alan ayırımı yapılmaksızın bitirme notu en yüksek olan öğrenciler arasında Öğretim Elemanları ve Öğretmenler Kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak, "Kısa Süreli Uzaklaştırma" ve daha ağır ceza almış öğrenciler okul birincisi seçilemezler.

Bitirme notlarının eşit olması halinde, son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit edilir. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa ; son ders yılından başlanarak derslerin dönem notlarına esas olan puanlarının ağırlıklı ortalaması alınır. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması halinde Öğretim Elemanları Kurulunda, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından kura çekilerek Okul Birincisi belirlenir.

Belirlenen okul birincileri, Konservatuvar Müdürlüğü’nce zamanında "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne bildirilir.

Not Çizelgelerinin Teslimi

Madde 53- Birinci döneme ait not çizelgeleri dönem sona ermeden en geç üç (3) gün önce, ikinci döneme ait not çizelgeleri ise dönemin son gününde öğretim elemanları tarafından bilgisayar ortamına aktarılır ve alınan çıktı imzalanarak Bölüm Başkanlığına verilir. Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla ödev ve projelere verilen puanlar belirtilir ve puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenen dönem notu rakamla yazılır.

Karnelerin Verilme Zamanı

Madde 54- Birinci döneme ait karneler dinlenme tatilinden önce verilir ve öğrenci velisi tarafından imzalandıktan sonra, dinlenme tatili sonunda Sınıf Danışman Öğretim Elemanına geri verilir. İkinci dönem sonunda verilen karneler öğrencide kalır.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 55- Konservatuvarda;

a) Genel Kültür ve diğer derslerde Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen öğretim programları ve ders kitapları ile eğitim araçları kullanılır. Bölüm derslerinde okutulacak kitap ve diğer eğitim araçları ise Hazırlayıcı Birimin bünyesinde dal elemanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyona inceletilerek hazırlatılacak raporla birlikte Başkanlık’a gönderilir. Bu kitaplar Başkanlıkça onandıktan sonra kullanılır.

b) Hazırlayıcı Birimde disiplin işleri Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülür.

c) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Ders ve uygulama ile görevlendirilen kişilerin 2547 Sayılı Kanundaki öğretim elemanı niteliğini taşımaları gerekir. Genel Kültür dersleri için atanacak öğretim elemanları ile yöneticiliğe atanacaklar, en az Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerinde ve benzeri kurumların yöneticilerinde öngörülen nitelikleri taşırlar.

e) Denetim görevi Milli Eğitim Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile yürütülür.

f) Kullanılan diploma, karne, öğrenim belgesi ve benzeri basılı evrak, Bakanlık’a bağlı ortaöğretim kurumlarında kullanılan standartlara uygun olarak hazırlanır. Kitaplar, Başkanlıkça onandıktan sonra kullanılır.

Yürürlük

Madde 56- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 57- Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü  yürütür.

                                                                             

03.07.2003 tarih ve 25157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 


 

 

Sayfa