Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 25.09.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23121

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLENME VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLENME VE  İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre, Kültür Koleji Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş ve  9/7/1997 tarih ve 4281 sayılı Kanunla kamu tüzel kişiliğini kazanmış bir yüksek öğretim kurumudur.

Tanımlar

Madde 2 – Bu Yönetmelikte yer alan terimler :         

Vakıf : Kurucu vakıf olan “Kültür Koleji Eğitim Vakfı”,

Üniversite : İstanbul Kültür Üniversitesi,

Mütevelli Heyeti : İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

Danışma Kurulu : İstanbul Kültür Üniversitesi Danışma  Kurulu,

Senato : İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu,

Yönetim Kurulu : İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulu,

Başkan : Mütevelli Heyeti Başkanı,

Rektör : İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü,

anlamında kullanılmıştır.

Genel Hükümler

Madde 3 – Üniversite, İlgili Kanunların hükümleri ve Mütevelli Heyetçe alınacak ilke kararları uyarınca, eğitim ve öğretimin en üst düzeyde yürütülmesini, çağdaş akademik çalışmaların yapılmasını, uluslararası nitelikteki öğretim elemanlarının görevlendirilmesini amaçlar.

Üniversite, Anayasa’ nın 133 üncü maddesi uyarınca Devlet’in gözetimi altındadır.

Mütevelli Heyeti

Madde  4 – Mütevelli Heyet Üniversitenin en yüksek karar organıdır. İlgili  mevzuata göre Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Madde  5 – (Değişik birinci fıkra:RG-9/4/2009-27195) Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, ilgili mevzuatta belirtilen koşullara ve niteliklere uygun kişiler arasından seçilir. Mütevelli Heyeti en az yedi kişiden oluşur. Bu yedi kişiye Rektör dahildir. Mütevelli Heyeti üyelerinin adları, seçildikleri tarihi izleyen bir ay içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-9/4/2009-27195) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.

Ayrılan üyelerin yerine seçilecek üyeler, kalan süre ile görevlerini yürütürler. Bir Mütevelli Heyet üyesinin görev süresi bitmeden görevden alınabilmesi için kurucu Vakıf  Yönetim Kurulunun üye tam sayısının  en az üçte iki çoğunluğunun öneri lehinde oy vermesi gerekir.

Mütevelli Heyeti yılda en az altı kez, en az üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy  kullanılmaz. Eşitlik  halinde Başkan’ın oyu belirleyicidir. Başkan gerekli hallerde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırabilir.

Başkan

Madde 6 – (Değişik birinci fıkra:RG-9/4/2009-27195) Mütevelli  Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan seçer.

Başkan, Üniversitenin Başkanı olarak Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Başkan, üyeler arasından 2 Başkan Vekili atar. Başkan vekillerinin görev süresi, Başkan’ın görev süresi ile sınırlıdır. Süreleri biten  Başkan ve Başkan Vekilleri yeniden görevlendirilebilirler.

Mütevelli Heyet üyesi olan Rektör, Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez.

Mütevelli Heyetin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 – Mütevelli Heyet’in yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir :

a. Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve planlarını biçimlendirip, saptayarak eğitim – öğretim, araştırma ve diğer akademik faliyetlerde akademik özgürlüğün varolmasını sağlar.

b. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile Üniversitenin organ ve birimlerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen yönetmelikleri kabul eder ve yürürlüğe koyar.

c. Fakülte, Entitü, Yüksekokulların kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi ile ilgili önerilerini  Yüksek Öğretim Kuruluna sunar.

d. Üniversitede teknoparkların, hazırlık okullarının, meslek yüksek okullarının, mali  ve idari yönden özel statülü uygulama ve araştırma merkezlerinin, Fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin kurulmasına, kapatılmasına  veya birleştirilmesine doğrudan karar verir. Her türlü lisansüstü öğretim için gerekli  organizasyonu yapar.

e. Öğretim faliyetlerinin en iyi şekilde yürütebilmesi için gereken önlemleri alır. Yerli ve yabancı üniversitelerle ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğinin ilkelerini saptar ve işleyişini denetler. Bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı ve öğrenci mübadelesi, know-how transferi gibi geniş kapsamlı anlaşma ve protokolleri onaylar.

f. Üniversitenin birimlerindeki akademik ve idari görev ve mevkileri tanımlar,  bu görevlere tayin yapar, terfileri ve görevden alınmalarını onaylar.

g. Rektörlükçe hazırlanan Üniversite bütçesini onaylar, uygulamasını denetler. Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetir. Bağışların kabul ve red işlemlerini yapar. Yeni kaynak yaratılmasını veya teminat karşılığı teminini gözetir.

h. Öğrencilerden alınacak üçretleri, alınma zamanlarını, burs kontenjanlarını ve koşullarını saptar. Öğretim elemanları ve diğer çalışanlarına ödenecek ücretleri tespit eder.

i. Üniversitenin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısını saptar.

j. Yüksek Öğretim Kurulunun uygun görüşünü almak koşulu ile, uygun gördüğü şartlar ve süre çerçevesinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre Rektör tayin eder. Rektörün görevden alınması aynı esaslara tabidir. Mütevelli Heyetin doğal üyesi olan Rektör, atanması ve özlük işleriyle ilgili toplantılara katılmaz.

k. Üniversiteyi içerde ve dışarda temsil eder. Üniversitenin temsili dahil, yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süre ile  Rektöre veya Ünivrsitenin diğer organlarına devredebilir.

I. (Değişik:RG-9/4/2009-27195) Harcama usullerini ve imza ve temsil yetkilerini belirler. Ayrıca kendi üyelerinden birini raportör olarak görevlendirir. Raportöre ve diğer Mütevelli Heyeti üyelerine yapılacak ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile Mütevelli Heyeti kararı ile tespit edilir.

m. Ayrıca diğer Üniversite mevzuatının gerektirdiği görevleri yerine getirir.

Danışma Kurulu

Madde 8 – İstanbul Kültür Üniversitesi’nin  küresel çağdaş gelişmeler ışığında büyük hedeflerinin belirlenmesi ve yurtiçinde ve yurtdışında  tanıtımının yapılabilmesi için  Mütevelli Heyetine öneri ve tavsiyeler hazırlayan bir “ Danışma Kurulu ” kurulur.

Danışma Kurulu  üyelerinin çoğunluğu Kültür Liselerinden yetişmiş kişiler arasından seçilir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışından seçkin bilim ve sanat adamları, yöneticiler ve amaca uygun diğer mümtaz şahsiyetler seçilirler.

Danışma Kurulu en az otuz, en çok yüz üyeden oluşturulur. Mütevelli Heyeti, Vakıf  Yönetim Kurulu eski ve yeni üyeleri, doğal üyelerdir. Diğer üyeler Kurucu  Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 4 yıl için seçilirler. Kurul yılda en az bir kez, Başkan’ın başkanlığında, çoğunluk aranmaksızın toplanır.

Senato

Madde 9 – Üniversite Senatosu, Rektör’ün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve her Fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden oluşur. Üniversite Genel Sekreteri Senato’nun raportörüdür.

Üniversite Yönetimine katılımı yaygınlaştırmak amaçıyla Senato, uygun gördüğü öğretim elemanlarını, idari personeli öğrenci temsilcilerini toplantılarına davet edip, görüşlerini alabilir.

Senato, yılda en az altı kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senato’yu toplantıya çağırır.

Mütevelli Heyeti  Başkanı, Senato’yu  olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senato’nun  Görevleri

Madde 10 – Senato, Üniversitenin Akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar :

a. Üniversitenin eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında görüşler, öneriler üretir kararlar alır.

b. Üniversiteyi ilgilendiren Kanun ve Yönetmelik taslaklarını hazırlar ve görüşünü bildirir.

c. Üniversitenin önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora gibi tüm eğitim programlarına hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alıcağını saptar ve önerir.

d. Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarını, kredi saati değerlerini, eğitim-öğretim süreçlerini  ve yarıyıllık dağılımlarını ve akademik takvimi karara bağlar.

e. Üniversite de İngilizce dışında bir yabancı dilin veya Türkçe’nin kısmen yada tamamen bir bölüm ya da  programda kullanılmasının önerilerini hazırlar.  

f. İkili, yaz, gece ve yetişkin eğitimi şeklinde eğitim programlarının açılmasını önerir ve bu programların içeriklerini  ve sürelerini saptar.

g. Profesörlüğe, doçentliğe ve yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atama başvuru dosyalarının içeriklerini belirler.

h. Bir sınava bağlı olmaksızın fahri akademik ünvanlar vermek üzere Fakülte kurullarının önerilerini karara bağlar.

i. Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Kurullarının kararlarına yapılacak itirazları sonuçlandırır.

j. Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçer.

k. Üniversitenin Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatının ön gördüğü veya Mütevelli Heyet veya Rektör tarafından kendisine verilen diğer akademik görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu

Madde 11 – Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör’ün başkanlığında, Rektör Yardımcıları ( oy hakkı olmaksızın  Dekanlar ve Üniversitenin değişik birim ve elemanlarını  temsilen Senato tarafından 4 yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nun Raportörüdür.

Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 12 – Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektör’e yardımcı bir organdır ve aşağıdaki görevleri yapar.            a. Yüksek Öğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyeti ve Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektör’e görüş bildirir, öneriler hazırlar.

b. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenler, öğrencilerin yabancı dil düzeyini belirlemekte kullanılacak ölçütleri ve sınav sürecini saptar.

c. Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmenin gereklerini karara bağlar.

d. Üniversitede bölümlerarası geçişlerin koşullarını ve kontenjanlarını belirler; yatay geçiş kontenjanlarını ve yatay geçiş koşullarını saptar; yatay geçiş önerilerini karara bağlar.

e. Dikey geçiş kontenjanlarını ve dikey geçiş koşullarını saptar; dikey geçiş önerilerini karara bağlar.

f. Üniversite’de “Özel Öğrenci” ya da “Konuk Öğrenci” statüsünde okuyacak öğrencilerin Üniversite’ye kabul  ve kayıt koşullarını belirler, bu durumdaki öğrencilerin kabul kararını verir.

g. Üniversite’nin yönetmelik ve yönergelerinde öngörülen veya Mütevelli Heyet veya Rektör tarafından verilen diğer yönetim ve disiplin konularındaki görevleri yerine getirir.

Rektör

Madde 13 – Rektör, üniversite yönetiminin en üst organıdır ve yürütmenin başıdır. Mütevelli Heyet tarafından Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak atanır. Görev süresi dört yıldır. Tekrar atanabilir . Üniversitenin mevcut eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitesinin yüksetilmesi hususlarında Mütevelli Heyete karşı sorumludur. Mütevelli Heyet tarafından alınan kararların uygulanmasını , üniversitenin gelecek yıllardaki gelişmesini teminle görevlidir. Kanun ve yönetmeliklerle Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır.

Rektör, üniversitenin bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını ilgili kurulların görüşlerini alarak hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Rektör, Üniversitenin akademik itibarını en üst düzeye çıkartmak sorumluluğunu taşır. Bütün öğretim elemanları ve idari personelle birlikte tüm öğrenciler için çağdaş ölçütlere göre özgür, bağımsız, yaratıcılığı ve bilimsel üretimi özendirici, dinamik, kaliteli ve sürekli motivasyonlu bir Üniversite atmosferi oluşturmak birinci derecede görevidir.

Rektör Üniversitenin akademik, idari, mali ve öğrenci ile ilgili işlerinin yoğunluğunu dikkate alarak belirli sayıda Rektör Yardımcısı teklifini Başkan’ın onayına sunar. Mütevelli Heyetinin onayı ile kendilerini öneren Rektörün görev süresi ile sınırlı Rektör Yardımcılarının atamaları kesinleşir. 

Rektör, görev başında bulunmadığı hallerde bir Rektör Yardımcısını vekil bırakır.

Rektörlük makamının boşaltılması halinde Mütevelli Heyet, Rektör Yardımcılarından birini en çok altı ay Rektör Vekili tayin eder  ve durumu Yüksek Öğretim Kuruluna bildirir. Rektör Vekili, Mütevelli Heyet toplantılarına da katılır.

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Kurulları ve Yönetim Kurulları

Madde 14 – Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu  Dekan’nın başkanlığında kanunda öngörülen üyelerden oluşur.

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kanunda belirtilen görevleri yürütürler.

Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu, kanunda öngörülen üyelerden oluşur ve kanunda öngörülen görevi yaparlar.

Yüksekokul Kurulu  ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kanunda belirtilen üyelerden oluşur ve Kanunda belirlenmiş işleri yerine getirirler.

Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Madde 15 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-10/9/2013-28761)

Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektörün Üniversite içinden veya dışından bir profesörü önermesi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tam zamanlı olarak atanır. Görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren Dekan yeniden üç yıl için atanabilir.  Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü atanması için aynı usul uygulanır. Önerilecek öğretim üyelerinin profesör ünvanına sahip olmaları zorunluluğu yoktur. Müdürlerin de görev süresi üç yıl olup yeniden üç yıl için atanabilirler. Dekanlar ve Müdürler, kendi kuruluşlarının yönetiminden sorumludurlar ve kanunda belirtilen görevleri yürütürler.

Dekanlar ve Enstitü Müdürleri öğretim üyeleri arasından, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri öğretim elemanları arasından Rektörün onayı ile kendilerine yardımcı seçebilirler.

Bölüm Kurulu

Madde 16 - Bölüm Kurulu, Bölüm Başkanının başkanlığında o bölümde görev alan bütün öğretim elemanlarının  katılımı ile toplanır. Kurulda akademik konular görüşülür ve öneriler hazırlanır. Kurul, başkanının daveti ile toplanılır.

Bölüm Başkanı

Madde 17 - Bölüm Başkanı, Dekan’ın belirleyeceği adayın Rektör tarafından onayıyla atanır. Görev süresi üç yıldır ve tekrar atanabilir.

Öğretim Elemanları

Madde 18 – Öğretim Üyelerinin atanması, ilgili Kurulların görüşü alındıktan sonra Rektör’ün önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile kesinleşir.

Profesörlerin görev süresi dört yıl, doçentlerin görev süresi üç yıl, yardımcı doçentlerin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Yurt içi veya Yurt dışı üniversitelerden  tam zamanlı görevlendirilecek öğretim üyelerinin görev süresi hakkında Mütevelli Heyeti karar verir.

Öğretim  Yardımcıları, Dekan’ın veya Müdür’ün önerisi ve Rektör’ün onayı ile atanırlar.

Görev süreleri iki yıldır. İlgili Bölüm’ün gerekçelendirmesi ile görev süresi uzatılabilir.

Öğretim Görevlileri, uzmanlar ve okutmanlar aynı usul ile bir yıl için görevlendirilirler. Görev süreleri uzatılabilir.

Kısmi statülü öğretim elemanlarının görev süreleri bir veya iki yarıyıl ile sınırlıdır.

Araştırma – Geliştirme Merkezleri ve Proje Danışmanlığı

Madde 19 – Üniversite, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi amacıyla Araştırma–Geliştirme Merkezleri kurar. Merkez Müdürlerini Rektör atar.

Merkez Müdürü, araştırma projelerini düzenler ve Rektör’ün  onayına sunar.

Üniversite’de dışardan istenen her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör tarafından bir sürekli “Proje Değerlendirme Komitesi” kurulur. Komitenin değerlendirilmeleri Mütevelli Heyeti’in onayından sonra uygulamaya konur.

Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacakları (telif hakkı dahil) ile ilgili esaslar, çıkarılacak Yönetmelikte belirlenir.

Öğretim Dili

Madde 20 – Üniversite’de öğretim dili İngilizcedir. Aksine bir karar olmadığı sürece, mevzuat gereği Türkçe verilmesi gereken dersler hariç, tüm derslerin sınavları ve ödevleri İngilizce yapılır. Rektör, sınavlara yurt içi veya yurt dışından başka yüksek öğretim kurumlarından mümeyyiz üye davet  edebilir. Mütevelli Heyeti, Üniversite’nin bazı bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya başka yabancı dillerde  eğitim yapılmasına veya İngilizce dışında yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar verebilir.

İta Amiri ve Mali Hükümler

Madde 21 – Üniversite’nin ita amiri Başkan’dır. Başkan bu yetkiyi tamamen veya kısmen Rektör’e veya diğer yöneticilere devredebilir.

Madde 22 – Üniversite ‘nin gelir kaynakları :

a. Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,

b. Araştırma – geliştime projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

c. Eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

d. Devlet bütçesi ve diğer kamu kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

e. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.

Madde 23 – Üniversite, eğitim-öğretim ve araştırma–geliştirme faaliyetlerini bir yükseköğretim kurumu olarak devam ettirdiği sürece, gelirleri geçiçi olarak dahi hiçbir suretle, Kurucu Vakıf  memalikine veya hesaplarına intikal etmez. Ancak, Üniversitenin faaliyetlerinin yetkili makamlarca temelli olarak durdurulması halinde taşınır ve taşınmaz mallardan dershaneler, laboratuvarlar, kitaplıklar gibi eğitim- öğretimle ilgili her türlü taşınmaz mal, araç-gereç ve malzeme, devralan yüksek öğretim kurumunun mülkiyetine geçer. Bunların dışında kalan ve gelir getirmesi amacıyla Üniversite’ye intikal ettirilmiş veya tahsis edilmiş bulunan taşınır ve taşınmaz mallar, varsa borçları ile birlikte  Vakfın yetkili organlarının karar vereceği oranda vakfın mülkiyetine intikal eder.

Onursal Ünvanlar

Madde 24 – Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında kendi bilim alanlarında olağanüstü başarı kazanmış  kişilere veya  Üniversiter yaşama üstün katkılarda bulunmuş şahsiyetlere, ilgili Fakülte Kurulunun önerisi  veya Danışma Kurulu’nun tavsiyesi üzerine Seneto’nun, Mütevelli Heyeti üyelerinin de hazır bulunabilecekleri bir özel oturumda alacağı kararla, Onursal Doktora veya Onursal Profesörlük ünvanı verilebilir. Bu özel oturuma , Başkan, başkanlık edebilir.

Yönetmelikte Değişiklik

Madde 25 – Bu Yönetmelik ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin tüm diğer Yönetmeliklerinde değişiklik yapılması veya bu Yönetmeliklerden maddeler çıkartılması  veya yeni maddelerin eklenmesi Mütevelli Heyeti kararı ile olur. Hiç bir diğer Yönetmelik, bu Yönetmeliğe aykırı hükümler içeremez.     

Yürürlük

Madde 26 – Bu Yönetmelik, 15/7/1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

Sayfa