Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23996

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 – İstanbul Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3’ncü maddesinin (j) bendine ve 2809 Sayılı Kanunun 3’ncü maddesine dayanılarak, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Amaç Ve Görevler

Madde 2 – Merkez, destek faaliyetlerinde bulunmak üzere Güzel Sanatlar alanlarında görev yapar.

Madde 3 – Merkezin amaç ve görevleri şunlardır :

a.        Toplumun sanatsal oluşumuna katkı sağlamak amacıyla sergiler, gösteriler, konserler, kurslar ve yarışmalar düzenleyerek yönlendirme yolu ile sanatı öğretmek, sevdirmek ve bireyleri sanata teşvik etmek.

b.       Sanat ürünlerimizin korunması, yayılması ve tanıtımı için yayın hazırlamak, konferans, açık oturum, söyleşi, sempozyum düzenlemek ve araştırmalar yaparak yaygın eğitim yolu ile katkıda bulunmak.

c.        Türk sanatının gereksinim duyduğu bilimsel ve sanatsal çalışmalara yön vermek, araştırmak, inceleme yaparak bu alanda çalışan kurum ve kişilere danışmanlık hizmeti sunmak.

d.       Sanatsal üretime kaynak oluşturmak amacıyla her türlü yerli ve yabancı doküman ve örnekleri bağış olarak kabul etmek, gerekirse satın almak, arşiv oluşturmak, toplanan dökümanların günümüz bilgisayar teknolojisi yardımı ile tasniflenmesini, saklanmasını ve kurulacak olan bilgisayar ağları ile bu bilgilere ulaşım imkanlarını sağlamak.

Merkezin Öğretime Destek Görevi :

Madde 4 – Merkezin öğretim alanındaki görevi, İKÜ eğitim programları içinde eğitim görmekte olan meslek adamlarının, güzel sanatlar alanlarında sanatsal ve bilimsel inceleme yapabilen, kültürümüzü koruyan, yayan ve tanıtan, sanattan anlayan, yaratma gücüne sahip kültürlü kişiler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla, kadro ve fiziksel imkanları ile destek hizmeti yapmaktır.

                Organlar

Madde 5 – Merkezin organları şunlardır :

a.        Yönetim Kurulu

b.       Merkez Müdürü

                Yönetim Kurulu

                Madde 6 – Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu tarafından seçilen 4 üye ve Merkez Müdürü’nden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü’nün daveti ile ayda en az bir kere toplanır. Toplantı için yarıdan bir fazla çoğunluk aranır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

Madde 7 – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :

a.     Merkez çalışmalarını  kanun ve yönetmelikte belirtilen amaçlar ve görevler doğrultusunda yürütmek.

b.    Merkezin bütçesini hazırlamak.

c.     Merkezin destek, eğitim ve öğretim ile uygulama ve araştırma planlarını Rektörün onayına sunmak.

d.    Yıllık çalışma programlarını ve raporlarını hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

e.     Merkezin yapacağı uzun ve kısa vadeli sanatsal ve kültürel faaliyet programlarını tesbit etmek.

                Merkez Müdürü

Madde 8 – Merkez Müdürü, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Merkez Müdürü’nün görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan Müdür tekrar atanabilir. Müdür bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler içinde Rektör’e karşı sorumlu olarak görev yapar ve belirtilen amaçları gerçekleştirmek için çalışır.

Madde 9 – Merkez Müdürü’nün görevleri şunlardır :

a.     Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b.    Müdür Yardımcılarını Rektör’e önermek.

c.     Yönetmelikte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için görev ve yetkilerin gerektiği gibi kullanılmasını ve yürütülmesini sağlamak.

Çeşitli Hükümler

Madde 10 – Bu yönetmelikte açıklık bulunmayan durumlarda, genel hükümler uygulanır.

Madde 11 – Merkezin mali konuları İKÜ Araştırma ve Geliştirme Merkezi İşletme Yönergesi kapsamında yürütülür.

                Madde 12 – Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Madde 13 – Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.