Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 25.07.2003 Resmî Gazete Sayısı: 25179

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ  LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin lisans eğitim ve öğretim esaslarıyla sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülteler ile 4 yıllık yüksekokullarda uygulanacak eğitim-öğretim ile değerlendirme usul ve esaslarını kapsar.

Öğrenim Süresi

Madde 3 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)  

(Değişik fıkra:RG-27/4/2014-28984) Abant İzzet Baysal Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi sekiz dönemdir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olurlar.

(Değişik fıkra:RG-27/4/2014-28984) Öğrenciler, dört yıl süreli eğitim programındaki eğitim-öğretimlerini en fazla ondört dönem içinde tamamlamak zorundadır.

Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenciler bu  Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak koşuluyla, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek mezuniyet için eksik kalan derslerini tamamlamak üzere eğitimlerine devam ederler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Öğrencinin yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alması veya izinli sayılması nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim süresine dâhil edilmez.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 4 — Bir Eğitim-Öğretim yılı yaklaşık olarak 18’er haftalık iki dönem sürer. Dönemlere ders kayıt süresi ve sınav süresi dahildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Gerektiğinde yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 5 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalar için %80’dir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dahildir.

Öğrencilerin derslere devam durumları ilgili öğretim elemanları tarafından izlenir.

Daha önce devam zorunluluğunun yerine getirilmesi koşuluyla, tekrar edilen derse devam şartı aranıp aranmayacağına ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunda karar verilir.

Ders Programları

Madde 6 — Lisans öğrenim süresince izlenecek ders programları ve derslerin dönemlere dağılımı ilgili bölümce düzenlenerek Fakülte/Yüksekokul Kurulu Kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Zorunlu, Seçmeli ve Ön-Şart Dersleri

Madde 7 — Öğrencilerin her dönemde izleyebilecekleri ders programları kayıtlı oldukları bölümce kararlaştırılır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır. Ancak, Üniversite Senatosunca belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında çok başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutuldukları dersler için öğrencilere (EX) notu verilir.

Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse Ön-şart dersi denir. Ön-şartlı dersler ve ön-şartları, ön-şartı veren bölümce Fakülte/Yüksekokul Kuruluna önerilir ve bu kurulun görüşü ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Dersin Kredi Değeri

Madde 8 — (Değişik:RG-27/4/2014-28984)

Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile ve varsa Bir dersin kredi değeri, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri gibi öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerini kapsayan iş yükü değeridir ve “AKTS” olarak gösterilir. Kredi değerleri Üniversite Senatosu tarafından onaylanır.

Ders Yükü

Madde 9 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

(Değişik fıkra:RG-27/4/2014-28984) Ders yükü; diploma programının bölüm ve fakülte/yüksekokul önerisi ile Üniversite Senatosunca onaylanan öğretim planında, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde tanımlanan kredi değeri (AKTS) olarak belirtilir.

(Değişik fıkra:RG-27/4/2014-28984) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü 30 AKTS’dir.

(Değişik fıkra:RG-27/4/2014-28984) Genel not ortalaması en az 2.00 ve daha fazla olan öğrencilerin ders yükü, kendi istekleri ve danışmanının onayı ile en fazla 12 AKTS arttırılabilir. Bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri kapsamına giren öğrenciler için bu sınır aşılabilir.

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, ancak ders programının zorunlu kıldığı veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması halinde; genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ise, istekleri halinde danışmanının onayı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde bırakılan derslerin, açıldığı ilk dönemde öğrencinin programında yer alması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri, ilk açıldığı dönemde almak zorundadır. Bu derslerin seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler olması durumunda ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrencinin mazeretsiz olarak ders almadan geçirdiği dönem, eğitim süresinden sayılır.

Çift Anadal Lisans Programları

Madde 10 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinde veya dışında ilk bölüme konu bakımından yakın olan başka bir bölüm lisans öğrenimini aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa Çift Anadal Programı denir. Çift Anadal Programlarını izleme izni en erken lisans öğreniminin 3. döneminin başlangıcında belirli bir başarı elde etmiş öğrencilere verilebilir. Çift Anadal Programlarına ait hususlar, ilgili fakültelerin önerileri üzerine Senato tarafından tespit edilir.

Yan Dal Programları

Madde 11 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinden veya dışından başka bir bölümün lisans programında yer alan temel dersleri aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa yandal programı denir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yandal programlarını izleme izni, en erken lisans öğreniminin 3. döneminin başlangıcında belirli bir başarı elde etmiş öğrencilere verilebilir. Yandal programlarına ait hususlar, ilgili fakültelerin önerileri üzerine Senato tarafından tespit edilir.

Staj

Medde 12 — Eğitim-öğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları ve endüstriye dayalı öğretim, Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunca düzenlenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

 

Madde 13 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734)  

Öğrenciler ara sınav ve çalışmalardan başka bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar her dönemde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlıklarınca dönemin ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Dönem sonu sınavları fakülte/yüksekokul tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem içinde yapılan sınavlar ile dönem sonu sınavlarından aldıkları notlar, sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde öğrencilere duyurulur. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

Bir dersin ara sınavına ya da dönem sonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, ilgili bölüm başkanlığınca mazeretinin uygun görülmesi halinde mazeret sınavına alınır. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senato kararları ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölümce saptanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, dönem sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

Değerlendirmeye ilişkin esaslar ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur.

Dönem sonu notları akademik takvimde belirlenen süre de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Dönem sonu ders notu bölüm başkanlıklarınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir.

Sınav evrakının saklanması, ilgili fakülte/yüksekokul tarafından sağlanır.

Notlar

Madde 14 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Öğrencilerin aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                      Başarı Notu              Katsayı

90-100                    AA                             4.0

85-89                      BA                              3.5

80-84                      BB                              3.0

75-79                      CB                              2.5

65-74                      CC                              2.0

60-64                      DC                              1.5

55-59                      DD                              1.0

50-54                      FD                              0.5 (Başarısız)

49 ve aşağısı        FF                               0 (Başarısız)

                               I                                  0 Eksik

                               NA                             0 Devamsız

                               S                                 Yeterli (Ortalamaya Katılmaz)

                               U                                 Yetersiz (Ortalamaya Katılmaz)

                               P                                 Gelişmekte Olan (Ortalamaya Katılmaz)

                               EX                              Muaf (Ortalamaya Katılmaz)

Yukarıdaki fıkrada belirtilen harf notlarından;

a) (I) notu; hastalık ve geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için geçerli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, öğretim üyesince takdir olunur. Öğrenci herhangi bir dönem (I) notu aldığı takdirde, dönem için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. (I) notu, öğrencinin not dökümünde gösterilir ve (FF) notu işlemi görür.

b) (S) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve bölüm başkanının önerisi üzerine fakülte yönetim kurulunca denkliği tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip, bu Yönetmelik hükümleri gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere S notu verilmez. S notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

c) (P) notu; not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

ç) (U) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

d) (EX) notu; Üniversite Senatosunca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

e) (NA) notu; ilgili dersin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. (NA) notu, not ortalamasında (FF) notu işlemi görür.

Dönem sonu ders notları, bölümler tarafından ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

Notlarda Maddi Hata

Madde 15 — Bölüm Başkanlıkları tarafından ilan edilerek açıklanan ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, notun ilanından itibaren 15 gün içerisinde olduğunda ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine bölüm başkanlığınca, 15 günden fazla olması halinde ise ilgili öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalamaları

Madde 16 — (Değişik:RG-27/4/2014-28984)

Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

Herhangi bir dönemin not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlandığı her bir dersin AKTS’si ile dönem sonundaki başarı notu katsayısının çarpımı sonucu elde edilen değerin toplamının AKTS toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamanın, virgülden sonrası iki hane olarak gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü hane değerine göre yuvarlama yapılmaz.

Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Başarı Denetimi

Madde 17 — (Değişik: RG -24/3/2005-25765)

Öğrencilerin kayıtlı oldukları programları başarılı bir şekilde zamanında bitirebilmeleri için, her dönemin sonunda not ortalamalarının en az 2.00 olması ve aldıkları derslerden de (DD) ve üstünde not almaları gerekir.

Buna göre;

a) Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden en az normal ders yükü ile kayıtlı oldukları dönem sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50 – 4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılırlar.

b) (Değişik:RG-22/6/2011-27972) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans öğrencileri başarısız sayılır. Başarısız öğrencilerden, eğitimlerinin ikinci ve daha üst dönemlerindeki genel not ortalamaları 1.75’in altında olanlar akademik yetersizliğe düşmüş sayılırlar. Bu durumda öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Akademik Yetersizlik Uyarısı

Madde 18 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerine göre başarısız sayılan ve/veya akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenciler gerekli harç ve ücretlerini ödeyerek eğitimlerine devam ederler.

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

Madde 19 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nedeniyle zorunlu olarak başarısız olunan dersler alınır. İkincisinde ise öğrenci bazı dersleri not yükseltmek için alır.

Bir dersten (FF), (FD), (I), (U), (P) veya (NA) notu alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrenciler geçer not aldıkları dersleri, dersin öğretim planında yer alması ve herhangi bir dönemde açılması koşuluyla öğrenimleri süresince tekrarlayabilir.

Alınan dersin daha önce alınan bir dersin yerine sayılması ve/veya fazladan alınan dersin silinmesi, en geç dönem sonu sınavlarından önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Mezuniyet kararı verilen öğrenciler için yerine saydırma ve ders sildirme işlemi yapılmaz.

Tekrarlanan derste önceki not dikkate alınmadan alınan son not geçerlidir.

Son Dönemde Başarısız Öğrenciler

Madde 20 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünü tamamlayan ve en çok iki dersten (FF), (FD), (I) veya (U) notu olan öğrencilere, bu iki ders için ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavlardan alınan not dönem sonu notu yerine geçer ve böylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek sınavlar sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Bir dersten, (NA) notu olan öğrenci, daha önce devam şartını yerine getirmediyse bu ders için verilen sınav haklarından yararlanamaz.

Başarısız dersi olmadığı halde genel not ortalamaları 2.00’ın altına düşen öğrencilere, dönemine bakılmadan öğrencinin belirleyeceği en çok iki dersten ek bir sınav hakkı verilir.

Bu sınava/sınavlara giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra, bir hafta içinde öğrencisi oldukları bölüm başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Bölüm başkanlığı; öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi derslerden ek sınav hakkı tanındığını bildirir.

Bu sınavlar, her dönem sonunda bir kez olmak üzere dönem sonu sınavlarından itibaren bir ay içerisinde fakülte/yüksekokul tarafından yapılır.

Mezuniyet ve Lisans Diploması Verme Şartı

Madde 21 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bir öğrencinin mezun olabilmesi ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler şeref, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine geçerek mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumları diplomalarında belirtilir.

Başka bir üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az son iki dönemi Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okumuş olması şarttır.

Önlisans Diploması Verilme Şartları

Madde 22 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin lisans programından kaydı silinerek önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirmeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Önlisans diploması için lisans programındaki ilk iki yılın derslerinin her birinden en az (DD) veya (S) notu alınması zorunludur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 23 — 23/08/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin 22/6/2011 tarihinden önceki hükümlerine göre azami öğrenim süresi sonunda yapılan sınavlar, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonunda son kez yapılır.

Geçici Madde 2 — (Mülga:RG-22/6/2011-27972) (Yeniden düzenleme:RG-27/4/2014-28984)

Bu Yönetmeliğin 8 inci 9 uncu ve 16 ncı maddelerindeki ders yükü ve ortalama ile ilgili hükümler, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencilere uygulanır. Diğer öğrenciler önceki hükümlere göre eğitimlerini sürdürür.

Geçici Madde 3 —  (Mülga:RG-22/6/2011-27972)

Geçici Madde 4 —(Ek: RG -19/9/2003-25234) (Mülga:RG-22/6/2011-27972)

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör’ü  yürütür.

 

 

 

 

Sayfa