Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 25.07.2003 Resmî Gazete Sayısı: 25179

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında yürütülen önlisans eğitim-öğretimiyle sınavlarında uygulanacak esasları düzenler.

Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere ve Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitelerarası Kurulca yayımlanan ilke ve kararlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelikte yer almamış bazı durumlarda söz konusu mevzuattaki genel kurallar geçerlidir.

Kayıt-Kabul İşlemleri

Madde 2 — Her türlü kayıt-kabul işlemleri ile kayıt sildirme, ilişik kesme, izin ve sağlık izni işlemleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt – Kabul Yönetmeliğindeki kurallara uygun olarak yürütülür.

Nakil ve İntibak

Madde 3 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi meslek yüksekokullarından veya başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler; 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yatay geçişler yetkili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre  gerçekleştirilir.

Derslerin Kredi Değerleri

Madde 4 — (Değişik:RG-27/4/2014-28984)

Bir dersin kredi değeri, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri gibi öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerini kapsayan iş yükü değeridir ve “AKTS” olarak gösterilir. Kredi değerleri Üniversite Senatosu tarafından onaylanır.

Öğrencilerin Ders Yükü

MADDE 5 – (Değişik:RG-27/4/2014-28984)

Ders yükü; diploma programının, bölüm ve yüksekokulun önerisi ile Üniversite Senatosunca onaylanan öğretim planında, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) değeri olarak belirtilen yüktür.

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu diploma programının öğretim planında derslerin AKTS değeri esasına göre belirtilen yüktür.

Öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyıllarda alacakları dersler, programlarında yer alan derslerdir. Öğrencilerin dönemde alacakları ders yükü toplam otuz AKTS’dir. Ancak, bu yük, öğrencinin isteği, danışmanın onayı ve programdaki diğer derslerle çakışmaması kaydı ile en fazla oniki AKTS artırılabilir.

Bölüm başkanlıkları haftalık ders programlarını kayıt haftasından önce hazırlayarak öğrencilere ilan ederler. Devam zorunluluğu bulunan bir ders haftalık programda bir başka dersle çakışıyorsa, öğrenciler bu derslerin ikisine birden kayıt yaptıramazlar. Bu durumda öğrencilerin alt yarıyıllara ait dersleri tercih etmeleri zorunludur. Ancak çakışan dersin aynısı bir başka programda açılıyorsa, kendi haftalık programında çakışma yaratmaması koşuluyla dersi o programdan alabilirler.

Öğrenciler daha önce başarısız oldukları dersleri açıldığı ilk dönemde almak zorundadır.

Öğrencilerin Ders Muafiyetleri

Madde 6 — Meslek Yüksekokuluna ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış oldukları dersler için, bunların üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması koşuluyla, muafiyet için Bölüm Başkanlığına başvurabilirler. Muafiyet istekleri Bölüm Başkanlıklarınca oluşturulacak İntibak Komisyonunda değerlendirilerek bir rapor düzenlenir. Bu rapor Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

Devam Zorunluluğu

Madde 7 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Öğrenciler teorik derslere %70 oranında, uygulamalara %80 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin derslere devam durumları ilgili öğretim sorumlularınca, devam tutanaklarıyla izlenir. Devam koşulunu yerine getirememiş olan öğrencilerin listesi dönem sonu sınavlarından önce ilan edilir. Bir dersin devam koşulunu yerine getirememiş olan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

 Öğrencinin devamsızlık sürelerine, öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdikleri süreler dâhildir.

Daha önce devam zorunluluğu yerine getirilmesi koşuluyla, tekrar edilen derse devam şartı aranıp aranmayacağı ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunda karara bağlanır.

Ders Programları

Madde 8 — (Değişik:RG-27/4/2014-28984)

Öğrenim süresince izlenecek dersler ve içerikleriyle, bunların teorik ve uygulama saatleri ve yarıyıllara dağılımı, teorik ve uygulama saatleri ve AKTS’leri, ön koşullu olup olmadıkları gibi her türlü düzenleme ve değişiklik Bölümce hazırlanır, Meslek Yüksekokul Kurulunun kabulü ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Dersler yarıyıllık esasa göre düzenlenir.

Eğitim Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 9 — Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Her dönemin eğitim-öğretim süresi Üniversite Senatosunca onaylanan akademik takvimlerde belirtilen sürelerdir. Meslek Yüksekokullarının akademik takvimi Üniversitenin genel akademik takvimi ile aynı olabileceği gibi gerekli hallerde farklı da olabilir.

Eğitim- Öğretim Süresi

Madde 10 — (Değişik:RG-11/3/2018-30357)  

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde önlisans öğreniminin normal süresi dört dönemdir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olur. Öğrencinin yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alması veya izinli sayılması nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim süresine dâhil edilmez.

Önlisans öğrencileri, bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmadan, öğrenimlerini en fazla sekiz dönem içinde tamamlamak zorundadır. Sekiz dönem içinde mezun olamayan öğrencilere, daha önce devam koşulunu yerine getirmiş olması şartıyla başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

Ek sınavların ne zaman yapılacağı akademik takvimde belirtilir. Sınav programı (sınavın günü, saati ve yeri) ilgili bölüm başkanlığınca belirlenerek öğrencilere ilan edilir ve uygun görülen öğretim elemanları bu derslerin sınavlarını yapmak üzere görevlendirilir. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan (başarısız, hiç alınmayan ve devam koşulu yerine getirilmeyen) ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu durumda olanların, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Üç ya da dört yarıyıl ek süre hakkı elde eden öğrenciler, bu süreler sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını bire indirmeleri halinde sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenci statüsünde değerlendirilir.

Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Akademik Danışmanlık

Madde 11 — Bölüm Başkanlıklarınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal ve psikolojik yönden yardımcı olmak üzere danışmanlar görevlendirilir. Danışmanlar danışmanlık hizmetlerini Rektörlükçe belirlenecek ilke ve talimatlara uygun olarak yürütürler. Danışmanlık hizmetlerinin gereği gibi yürüyüp yürümediği Bölüm Başkanlarınca izlenir ve aksayan durumlarda gerekli önlemler alınır.

Harçlar

Madde 12 — Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında Bakanlar Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen harç ödeme ve diğer mali yükümlülüklerini, belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirmek zorundadırlar. Kayıt silme veya sildirme durumlarında alınan harçlar iade edilmez.

EDE/Stajlar

Madde 13 — Meslek Yüksekokulları öğrencileri öğrenimini yaptıkları programın uygulama alanlarında endüstriye dayalı eğitim (EDE)/staj yapmak zorundadırlar. EDE/Stajlar Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve bu konuda Senatoca belirlenmiş kurallara göre yürütülür.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 14 — (Değişik:RG-24/12/2012-28507)

(Değişik cümle:RG-6/6/2016-29734) Eğitim-öğretim süresince öğrencilerin katılacakları sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve mazeret sınavları adlarıyla düzenlenen sınavlardır. Sınavlar kural olarak yazılı yapılır. İlgili öğretim sorumlusunca önceden yazılı olarak Bölüm Başkanlığının resmi onayı ile duyurulmak kaydıyla, sınavlar uygulamalı veya hem yazılı hem uygulamalı yapılabilir. Sınavlar tam not = 100 üzerinden değerlendirilir.

Ara Sınav Programları ve Ara Sınavlar

Madde 15 — Teorik ders saati olan her dersten her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı her yarıyılın başında dördüncü hafta sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığınca, ders sorumlularının önerileri alınarak hazırlanır ve öğrencilere ilan edilir. Ara sınavlar dolayısıyla öğretime ara verilmez. Bu konuda Senatoca alınabilecek özel kararlar saklıdır. Teorik ders saati olmayan uygulamalı derslerde arasınav yapılabileceği gibi, dönem içi çalışmalarına verilmiş olan notlar da ara sınav notu olarak kabul edilir. Ara sınav notları, ders sorumluları tarafından dönemin bitmesinden en geç bir hafta önce ilan edilir.

Yarıyıl Sonu Sınavları ve Ders Başarı Notu

Madde 16 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734)  

Yarıyıl sonu sınav programları akademik takvimde gösterilen tarih aralığında, ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanıp Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra, sınavların başlamasından en az on beş gün önce ilan edilir. Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için o derse kayıtlı olması ve devam koşulunu yerine getirmiş olması zorunludur.

Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin ara sınavlarından aldığı notların ortalamasının % 30’u ile dönem sonu sınavının % 70’i toplanarak bulunan nottur. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun yüz tam not üzerinden en az elli beş olması zorunludur. Dönem içi çalışmalardan alınan notların başarı notunu hangi oranda etkileyeceği, ilgili ders sorumlularının bölüm başkanlığı aracılığı ile Müdürlüğe sunulan önerileri ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve en geç yarıyılın beşinci haftası içinde duyurulur.

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı kâğıtları ve sınav sonuçları; ilgili öğretim sorumlularınca, sınav tarihinden sonraki en geç on gün içinde bölüm başkanlığına, bölüm başkanlığınca da Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne kilitli dolaplarda arşivlenmek üzere teslim edilir. Sınav sonuçlarının birer örneği ilgili bölümce dosyalanır ve öğrencilerin not kütüğüne kaydedilir, asılları ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yarıyıl sonu başarı notları bölüm başkanlıklarınca ilan edilir.

Mazeret Sınavları

Madde 17 — (Değişik:RG-6/6/2016-29734)  

Bir dersin ara sınavına ya da dönem sonu sınavına sağlık mazeretleri dolayısıyla girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senato kararları ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Diğer mazeretlerde öğrenciler mazeret belgelerini bir form dilekçeye ekleyerek Bölüm Başkanlığına başvururlar. Bölüm Başkanlığınca Müdürlüğe gönderilen mazeret dilekçeleri MYO Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul veya reddedilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları Bölüm Başkanlıklarınca planlanarak uygulanır.

Planlanmış mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

Notlardaki Maddi Hata

Madde 18 — Öğrencilere ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına ait notlarda bir maddi hata yapılmış olduğu belirlenirse, notun ilanından sonraki 15 gün içinde ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığınca, sürenin 15 günü geçmesi halinde ise, Bölüm Başkanlığından gelecek öneri üzerine MYO Yönetim kurulunca durum incelenerek karara bağlanır. Düzeltme kararlarının en geç 15 gün içinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da resmi yazıyla iletilmesi gerekir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 19 — Ara sınavlara ve/veya yarıyıl sonu sınavları sonuçlarına, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz eden öğrenci, form dilekçe ile Bölüm Başkanlığına başvurur. Bölüm Başkanlığı sınav kağıdını ders sorumlusuna yeniden incelettirir ve sonucu form dilekçeye kaydederek Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda görüşülerek kararlaştırılmak üzere Müdürlüğe sunar. Yönetim Kurulunda alınan karar, yargı yolu açık olmak kaydıyla, öğrenciye duyurulur. Yönetim Kurulu gerekli görürse sınav kağıdını içinde ders sorumlusunun bulunmadığı üç kişilik bir komisyona da incelettirebilir.

Notlar ve Dereceleri

Madde 20 —(Değişik: RG 19/9/2003-25234)

 Öğrencinin bir dersten aldığı ara sınav notu ile yarıyıl sonu sınavından aldığı notu yukarıda 16 ncı maddede ifade edilen oranlarda hesaplanarak o dersteki başarı notu bulunur. Başarı notlarının harflerle ifade edilen karşılıkları aşağıdaki gibidir.

 Not (Puan)

Harf Notu

Katsayı

Ortalamaya Katılmayan Notlar

90-100

AA

4.0

S

Yeterli

 

85-89

BA

3.5

U

Yetersiz

 

80-84

BB

3.0

EX

Muaf

 

75-79

CB

2.5

 

 

 

65-74

CC

2.0

 

 

 

60-64

DC

1.5

 

 

 

55-59

DD

1.0

 

 

 

50-54

FD

0.5/Başarısız

 

 

 

49 ve altı

FF

0 /Başarısız

 

 

 

 

I

0 /Eksik

 

 

 

 

NA

0 /Devamsız

 

 

 

(Ek fıkra:RG-22/6/2011-27972) (Değişik:RG-27/4/2014-28984) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dönemin not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlandığı her bir dersin AKTS’si ile dönem sonundaki başarı notu katsayısının çarpımı sonucu elde edilen değerin toplamlarının AKTS toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamanın, virgülden sonrası iki hane olarak gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü hane değerine göre yuvarlama yapılmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Son dönemde başarısız öğrenciler

Madde 21 — (Ek:RG-23/03/2005-25764)(1) (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bir öğrenci; kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Zorunlu ve seçmeli ders kredi yükünü tamamlayan ve en çok iki dersten (FF), (FD), (I) veya (U) notu olan öğrencilere, bu iki ders için ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavlardan alınan not dönem sonu notu yerine geçer ve böylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek sınavlar sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Bir dersten, (NA) notu olan öğrenci, daha önce devam şartını yerine getirmemesi durumunda bu ders için verilen sınav haklarından yararlanamaz.

Sınava giremeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra, bir hafta içinde öğrencisi oldukları bölüm başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Bölüm başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra; öğrenciye ve ilgili öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, öğrenciye hangi dersten ek sınav hakkı tanındığını bildirir.

Bu sınavlar; her dönem sonunda bir kez olmak üzere, dönem sonu sınavlarından itibaren bir ay içerisinde ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yapılır..

Mezuniyet Derecesi ve Diploma

Madde 22 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bir öğrencinin önlisans diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu olduğu programdaki bütün derslerden DD veya üzerinde bir not alması ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Bir programın mezunları arasından ilk üçe girenlerle, meslek yüksekokulu mezunları arasından ilk üçe girenlerin belirlenmesinde, mezuniyet katsayıları virgülden sonra ayırt edici basamağa kadar yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte (Düzeltme ibare: RG-15/08/2003-25200) 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına Dair Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-22/6/2011-27972)

Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 22/6/2011 tarihinden önceki hükümlerine göre azami öğrenim süresi sonunda yapılan sınavlar, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonunda son kez yapılır.

Geçici Madde 2 – (Ek:RG-27/4/2014-28984)

Bu Yönetmeliğin 4 üncü, 5 inci ve 20 nci maddelerindeki ders yükü ve ortalama ile ilgili hükümleri, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencileri kapsar. Diğer öğrenciler önceki hükümlere göre eğitimlerini sürdürür.

Yürürlük

Madde 24 —  Bu Yönetmelik, 2003-2004 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 —  Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

________________________

(1) Yönetmeliğe, 23/03/2005 tarihli ve 25764 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle, 21 inci madde eklenmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.

 

 

Sayfa