Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 02.03.1998 Resmî Gazete Sayısı: 23274

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI LİSANS EĞİTİM-

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI LİSANS EĞİTİM-

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

I. BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokullarında, lisans eğitim-öğretimi ve öğrencilerle ilgili işlemlerde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Yüksek Öğretim Kanunu ve yükseköğretimle ilgili diğer kanunlarla, yükseköğretim üst kuruluşlarının çerçeve ilke ve kararlarına göre, Üniversiteye bağlı Sağlık Yüksekokullarında lisans eğitim-öğretim programlarının nasıl düzenleneceğine, sınav ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına, öğrenci kabulüne, diploma ve ünvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, klinik ve saha uygulamaları, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin ortak hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- (Değişik birinci fıkra:RG-26/7/2009-27300) Eğitim-Öğretim Yılı : Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; ondört hafta ders, bir hafta ara sınav ve iki hafta yarıyıl sonu sınav haftası olmak üzere onyedi haftadan oluşur. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır ve bu hafta içerisinde ders yapılmaz.

Eğitim-Öğretim Planı: Eğitim-öğretim süresince, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu dersleri ve Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dallarında seçilecek bir ders ile Yükseköğretim Kurulunun, ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Üniversite Senatosunca kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, ilgili kurulca onaylanan ve tümüyle başarıldığında, ilgili diplomaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür.

Eğitim-Öğretim Çalışmaları: Ders ve derse bağlı olan ve olmayan çalışmalar, seminer ve meslek çalışmaları, laboratuvar, klinik ve saha uygulamaları, bitirme çalışması ve diğer benzer çalışmalardır. Eğitim-öğretim çalışmaları bir yarıyıl sürelidir.

Eğitim-Öğretim Çalışmaları Yükü: Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kururlunun tespit edeceği derse yazılım esaslarına göre belirlenir.”

Ders: Öğrenci grubu karşısında yapılan bilgi aktarmasıdır.

Derse Bağlı Çalışmalar: Dersin ve bilim dalının niteliğine göre yapılan uygulamalardır. Uygulama, dersin daha iyi kavranabilmesi için tamamlayıcı unsur olup, ödev, bilgisayar kullanımı, laboratuvar, saha çalışmaları, klinik uygulama ve benzeri çalışmalardır. Hangi dersin uygulamasının klinikte yapılacağı ders programında belirtilir.

Derse Bağlı Olmayan Çalışmalar: Mesleğin ve bilim kolunun özelliklerine göre, eğitim-öğretim planında herhangi bir derse bağlı olmadan yer alan uygulama çalışmalarıdır.

Seminer: Eğitim-öğretim programına ilişkin bir konu çerçevesinde hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmadır.

Bitirme Çalışması: Öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler, Önşart Dersleri: Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir bölümün lisans eğitim-öğretim planı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve programına uygun biçimde, akademik genel kurullarda görüşülür ve yüksekokul müdürlüklerince önerilerek, senatonun onayından geçtikten sonra kesinleşir.

(Değişik onbirinci fıkra:RG- 10/1/2008-26752)(1) Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse ön-koşul dersi denir. Önkoşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte anabilim dalı kurulu, bölüm kurulu ve yüksekokul kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerden en az DC notu almış olma şartı aranır.

Kredi-Saat: Eğitim-öğretim çalışmalarının, öğretim bakımından değerlendirilmesi, kredi-saat esası üzerinden yapılır. Her eğitim-öğretim çalışmasının kredi-saat değeri aşağıda gösterilmiştir.

 

Eğitim-Öğretim Çalışması

Kredi-Saat

a) Haftada (1) saatlik ders

1

b) Haftada (2) saatlik derse bağlı uygulama

1

c) Haftada (1-4) saatlik laboratuvar, bitirme çalışması, klinik, saha uygulaması vb.

1

d) Haftada (5-8) saatlik laboratuvar, klinik, saha uygulaması, seminer, bitirme çalışması vb.

2

e) Haftada (9-13) saatlik laboratuvar, klinik, saha uygulaması, seminer, bitirme çalışması vb.

3

f) Haftada (14-16) saatlik laboratuvar, klinik, saha uygulaması, seminer, bitirme çalışması vb.

4

 

Akademik Danışman: Bir öğrenciye, üniversiteye girişinden itibaren, üniversiteyle ilişkisi kesilene kadar geçen süre içinde, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak üzere, ilgili bölüm başkanınca görevlendirilen öğretim elemanıdır.

Normal Eğitim-Öğretim Çalışmaları Yükü: Her yarıyıl için eğitim-öğretim planında gösterilen, o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır.

Eğitim-Öğretim Çalışmaları Yükü: Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, öğrencinin isteği ve bölüm başkanının kararı ile bulunduğu yarıyılın normal eğitim-öğretim çalışmaları yüküne göre, yaklaşık 1/3 oranında artırılabilir. Ancak, son yarıyılda bulunan öğrenciler için, bölüm başkanının veya okul müdürünün kararıyla, bu oran aşılabilir. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, 23 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve  ancak haftalık eğitim-öğretim programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir mazeretin bulunması halinde, ilgili bölüm başkanı ve okul müdürünün kararı ile o yarıyılın normal eğitim-öğretim çalışmaları yüküne göre azaltılabilir.

 

II. BÖLÜM

Yüksekokul Eğitim-Öğretimi ve Eğitim-Öğretim Düzeyleri

 

Lisans Eğitim-Öğretimi

Madde 4- Normal sekiz yarıyıllık bir eğitim programını, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Madde 5- Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

 

III. BÖLÜM

Kayıt ve Kabul ile İlgili Esaslar ve Lisans Programlarına

 

Öğrenci Kabulü

Madde 6- Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulları birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Yüksek Öğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Kurulu Kararları çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen, Seçme ve Yerleştirme Sınavları sonuçlarına göre yapılır.

Üniversiteye kayıtla ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

İlk Kayıt İşlemleri

MADDE 7- (Değişik:RG-23/8/2011-28034)

Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir:

a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek,

b) Katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmış olmak.

Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Oryantasyon ve Akademik Danışmanlık

Madde 8- Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine üniversiteyi tanıtmak amacıyla, derslerin başlamasından önce, (Değişik ibare:RG-23/8/2011-28034) ilgili birimlerce oryantasyon programları düzenlenebilir.

Her öğrenci için kayıtlı oldukları bölüm başkanlığınca derslerin başlamasını takip eden en geç 15 gün içinde bir akademik danışman görevlendirilir.

Yatay ve Dikey Geçiş Yoluyla Kabul ve İntibak

Madde 9- (Değişik:RG-21/7/2010-27648) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konudaki Üniversite Senatosu kararlarına göre Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin, öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencinin geldiği kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanun ile belirlenen azami süreyi aşamaz.

Yatay geçiş başvuruları, öğrencinin girmek istediği bölümün başkanının görüşü alınarak ve ders intibakları yapılarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Meslek Yüksekokulu mezunlarının, lisans programlarına dikey geçişleri, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Lisans öğrenimine kayıt olan öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere, ek intibak programları düzenlenebilir. Bu öğrencilerin kullanacağı öğrenim süreleri ve ders intibakları, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenimine başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer Yükseköğretim Kurumlarında başardıkları derslerden, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilirler. Bu takdirde, öğrencinin intibakı yapılır.

Yarıyıl Kayıtları

Madde 10- Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden  öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

(Değişik ikinci fıkra:RG-26/7/2009-27300) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamaz. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını Akademik Takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.

Mazereti ilgili Yüksekokul Müdürlüğünce kabul edilen öğrencinin Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırması mümkündür.

(Mülga fıkra:RG-23/8/2011-28034)

Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için ayrı ayrı ve iki nüsha halinde Öğrenim Durumu Kütüğü tutulur. Bunlar, ilgili Bölüm Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.

 

IV. BÖLÜM

Dersler ve Pratik Çalışmalar

 

Madde 11- Lisans Eğitim-Öğretim programında dersler teorik, laboratuvar çalışmaları, pratik öğrenim (klinik uygulama, saha uygulaması gibi.), ilgili kuruluşları inceleme gezileri, seminerler, bitirme tez çalışması ve benzeri öğretim faaliyetlerini kapsayacak biçimde yapılır.

Madde 12- Sağlık Yüksekokullarında okutulan dersler, Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenir.

Sağlık Yüksekokulları bölümlerinde;

a)  Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri, zorunlu ve kredili ders olarak, ilk iki yarıyılda;

b)  Yabancı Dil Dersi: Temel İngilizce zorunlu ve kredili ders olarak, ilk iki yarıyılda ve Mesleki İngilizce zorunlu ve kredili ders olarak 3 üncü ve 4 üncü yarıyılda;

c)   Güzel Sanatlar veya Beden Eğitimi dersi, zorunlu olmamak kaydıyla, ilk iki yarıyılda okutulur.

Ders ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu

Madde 13- Öğrenciler, ilk defa alınan teorik derslerin %70'ine, Laboratuvarların %80'ine, klinik ve saha uygulamalarının %90'ına devam etmek zorundadırlar. Klinik ve saha uygulamalarından başarısız olan öğrenci,  uygulamayı tekrarlar.

Madde 14- Uygulamalı dersler, haftalık çalışma programı içinde veya toplam ders saatini kapsamak şartıyla, yarıyıl içinde blok olarak yapılabilir. Mesleki uygulamalar Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile çalışma programının içinde, hafta sonu veya gece yapılabilir.

Uygulamalı Derslerin Değerlendirilmesi

Madde 15- Uygulama, belirlenen kurumların mesai saatlerine uyularak, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında, öğretim elemanlarının denetiminde yapılır.

a)  Uygulamalı meslek derslerinin değerlendirilmesinde, her dersin özelliğine göre, geliştirilen değerlendirme formundaki ölçüler esas alınarak, uygulama başarı notu verilir. Uygulama sırasında, öğrencinin bakım verdiği hastalara/ailelere ilişkin, geliştirdikleri bakım süreci raporları, mesleğe özgü davranış nitelikleri dikkate alınır.

b)  Uygulamalı öğretim, üniversite hastanesinde, Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile hasta bakımının en iyi uygulandığı diğer sağlık kurumlarında yapılır.

Klinik Uygulama Kıyafetleri

Madde 16- Uygulama alanlarının özelliğine göre, öğrenci ve öğretim elemanları, mesleki forma giyerler. Mesleki forma; öğrenci kepi, pantolon, tunik ya da diz altında etek tunikten oluşur. Baş açık, saçlar düzgün taranmış ve toplanmış olmalıdır.

Hemşirelik Bölümü öğrenci ve mezunlarının kep rengi "koyu mavi ve açık mavi şerit"; Ebelik Bölümü öğrenci ve mezunlarının kep rengi ise, "koyu pembe ve açık pembe şerit" olacaktır.

 

V. BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

 

Sınavlar

Madde 17- (Değişik:RG-10/1/2008-26752)

Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

Sınavlara ve yarıyıl içi çalışmalara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Bir dersten her yarıyılda bir ara sınav mecburi olup, diğeri yarıyıl içi çalışmaları şeklinde yapılır.

2) Ara sınavın harf notuna katkısı %30’ dur. Yarıyıl içi çalışmaların, harf notuna katkısı %20’ dir. Bu çalışmaların notlandırılması sekizinci haftadaki ara sınavdan sonra yapılır.

3) Klinik, saha çalışması gibi uygulamalı meslek derslerinin uygulama notunun harf notuna katkısı %50’dir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıklı ortalamasının % 50’si ile uygulama notunun % 50’si harf notunu oluşturur. Uygulama notları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. (Ek cümle:RG-2/5/2011-27922)(2)  Klinik ve saha uygulaması bulunan mesleki derslerin uygulamalarından 50 notu alamayan öğrenciler dersi tekrar almak zorundadır.

4) Yarıyıl içi çalışmalar ve bu çalışmalara ilişkin takvim, yarıyıl başında bölüm başkanlığınca Yüksekokul Kuruluna sunulur ve ilan edilir. Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde program hazırlanır.

5) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.

6) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere, yarıyılın son haftasında bir mazeret sınavı yapılır.

7) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri, birinci sınıfta isteğe bağlı olarak seçilebilir. Başarılı öğrenciler geçer (G), başarısız öğrenciler kalır (K) notları ile değerlendirilir.

b)Yarıyıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır;

1)Yarıyıl sonu sınavları, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bu konuda bilgi verilir.

2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen şartları yerine getirmek zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

3) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak ara sınav, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam şartı aranır.

4) (Değişik:RG-23/8/2011-28034) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve bunlara mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu devamdan sayılmaz. Sadece ara sınav ve sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalara mazeret sınav hakkı verilir.

5)Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %50’ dir.

6) Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.

7) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 45 puan alamayan öğrencilerin, ara sınavı ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

c) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır;

1) (Değişik:RG-21/7/2010-27648) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok üç dersten bütünleme sınavına girebilir.

2) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Öğrenciler, bütünleme sınavına girmek istedikleri dersleri, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, interaktif olarak kaydetmek zorundadırlar. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

3) (Değişik:RG-26/7/2009-27300) Öğrenciler, DC ve daha düşük notlu derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak zorunludur. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.

4) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere (E) verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.

d) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır;

1) (Değişik:RG-21/7/2010-27648) Mezuniyetlerine en çok üç dersi kalan öğrencilere; yarıyıl sonu sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri DC harf notlu en çok üç dersten mezuniyet sınavına girebilir.

2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur. Mezuniyet sınavı, bütünleme sınavından sonra yapılır.

3) (Değişik:RG-26/7/2009-27300) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin harfli başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

e) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır;

1) Mazeret sınavı, sadece ara sınav için kullandırılır. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır.

2) Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını, Üniversite hastanesi veya diğer sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir.

3) Mazeret belgelerinin, bu belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen bir hafta içerisinde bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüklerine verilmesi gerekir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili akademik kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bu konuda bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

Harf notları, öğretim elemanı tarafından, interaktif olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir. Bundan sonra notlar interaktif olarak ilan edilir. Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu notları iki suret olarak listeler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünde, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

Her yarıyılın sonunda yüksekokul kurulu tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlendirilmesi yapılır.

Notlar

Madde 18- (Değişik:RG-14/08/2005-25906)

Sınavlar 100   puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır. Öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harfli not verilir.

 

Puan

Harf Notu

Katsayısı

Başarı Durumu

Not Ortalamasına

81-100

AA

4.0

Başarılı

Katılır

76-80

BA

3.5

Başarılı

Katılır

70-75

BB

3.0

Başarılı

Katılır

60-69

CB

2.5

Başarılı

Katılır

50-59

CC

2.0

Başarılı

Katılır

45-49

DC

1.5

Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre Başarılı/Başarısız

Katılır

40-44

DD

1.0

Başarısız

Katılır

30-39

FD

0.5

Başarısız

Katılır

0-29

FF

0.0

Başarısız

Katılır

0

D

0.0

Devamsız

Katılır

 

G

 

Geçer

Katılmaz

 

K

 

Kalır

Katılmaz

 

S

 

Süren Çalışma

Katılmaz

 

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyılda yarıyıl sonu sınavında (DC) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar.

(Mülga:RG-10/1/2008-26752)(1)

(Değişik dördüncü fıkra:RG-26/7/2009-27300) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır. Ayrıca, mezuniyet sınavında öğrenciler, DC harf notu alınan derslerden, yarıyıl ortalamalarına bakılmadan başarısız sayılır.

(G) harf notu, kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir. Ayrıca (G) harf notu üniversite dışından yatay geçiş, dikey geçiş ve  ÖSYS ile  Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (G) harf notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(K) harf notu, kredisiz dersler ile beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden başarısız öğrencilere verilir. (K) harf notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(S) harf notu bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

Notlarda Maddi Hata

Madde 19- a) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili öğretim elemanınca karara bağlanır ve durum bölüm başkanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne iletilir. Bu işlemin, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç bir hafta içinde yapılmış olması gerekir.

b) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine, dersin bağlı olduğu bölüm veya yüksekokul tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç, ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri, yüksekokul yönetim kurulu onayını gerektirir.

c) (Ek:RG-14/08/2005-25906) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan  ilgili bölüm başkanlığına yapılır.

Not Ortalaması

Madde 20- Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam kredi, o çalışmanın kredi değeri ile, aldığı yarıyıl notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarı, alınan çalışmaların kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Onur Öğrencileri

Madde 21- Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda, en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 arasındaki öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir.

Başarılı Öğrenciler

Madde 22- (Değişik:RG-14/08/2005-25906)

Bir yarıyılın not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenciler; başarılı sayıldıkları yarıyılda (DD), (FD), (FF),  (K) ve bütünleme ve mezuniyet sınavında (DC) harf notu aldıkları dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, verildikleri ilk yarıyılda tekrar ederler.

Madde 23--(Değişik:RG-14/08/2005-25906)

Güz ve bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın not ortalaması o yarıyıla etki eder.

Madde 24- (Değişik:RG-10/1/2008-26752)(1)

Bir yarıyılın not ortalaması 2.00’den az olan öğrenciler, bu yarıyılda (DC), (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu aldıkları dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, verildikleri ilk yarıyılda tekrar ederler.

Dördüncü yarıyılın sonunda genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları derslerden tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır.

Madde 25- (05.02.2004 tarih ve 25364 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

Madde 26-(Değişik:RG-14/08/2005-25906)

Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yarıyılında almadıkları dersleri, verildikleri yarıyılda öncelikle tekrar ederler.  Bu durumda; bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi  uygulanır.

Öğrenciler, tekrarlanması gereken seçmeli derslerinin yerine bölüm başkanlığı veya yüksekokulca açılan diğer seçmeli dersleri alabilirler. Bu taktirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılamaz.

Öğrenciler isterler ise başarılı oldukları (DC) harf notlu derslerini, not yükseltmek amacı ile tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak geçerlidir.

Madde 27- (Mülga:RG-14/08/2005-25906)

 

VI. BÖLÜM

Öğrenim Süresi

 

MADDE 28 – (Değişik:RG-23/8/2011-28034)

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan  lisans programını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan  öğrencilik statüleri devam eder.

Azami Öğrenim Süresi Sonundaki Sınavlar

Madde 29- (Mülga:RG-23/8/2011-28034)

 

VII. BÖLÜM

Bitirme Çalışmasına İlişkin Esaslar

 

Madde 30- (Değişik birinci fıkra:R.G-26/7/2009-27300) Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bitirme çalışması dersine yazılabilmenin ön şartı başka bir derse bağlı değilse, ayrıca bir şart aranmadan altıncı yarıyılın sonunda bitirme çalışması konusu verilebilir.

Bitirme çalışmasını almak isteyen öğrenci, ilgili bölüm başkanlığından temin edeceği "Bitirme Çalışması Başvuru ve Değerlendirme Formu'nu doldurarak, yarıyılın ilk iki haftası içinde veya altıncı yarıyılın sınavları sonunda, bölüm başkanlığına teslim eder. Bu formlar, bölümce, incelenir ve bitirme çalışması yapacak öğrencilerin yöneticileri belirlenerek, en geç yarıyılın üçüncü haftası sonuna kadar ilan edilir. Yönetici için belirtilen görevler, öğretim görevlisi tarafından yürütülebilir. Bitirme tez çalışması, grup olarak öğrencilere verilebilir.

Bitirme Çalışmasının Teslimi ve Değerlendirilmesi

Madde 31- Bitirme çalışması, metin kısımları daktilo veya bilgisayar ile A4 formundaki kağıda yazılmış, ekleri standart boyutlara uygun olarak hazırlanmış ve dosyalanmış 3 nüsha halinde, ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Bu süre içinde, bitirme çalışmasını yapıp teslim edemeyen öğrenci, o yarıyıl bitirme çalışmasından başarısız sayılır ve takip eden ilk eğitim-öğretim yarıyılında, yeniden bitirme çalışmasına yazılır. Bu yazılmada, öğrenci dilerse ilk konuya devam edebilir. Bitirme çalışması, öğrencinin normal eğitim-öğretim planındaki yedinci yarıyıl veya onu izleyen yarıyılların en geç son günü, derslerin sona erdiği günün mesai saatinin bitimine kadar teslim edilir. Ancak, zorunlu hallerde ve ilan edilmek şartıyla, bu süre bölüm başkanlığınca uzatılabilir.

Beklemeli öğrenciler, bitirme çalışmasını almaya hak kazandıklarında, güz yarıyılı başında konuyu alıp aynı yarıyıl sonunda sınavına girebilirler.

Jüriler ve Değerlendirme

Madde 32- Jüriler, bölüm başkanlığınca anabilim dalı ve gerektiğinde yakın anabilim dalları dikkate alınarak, yüksekokul yönetim kuruluna önerilir ve bu kurulda kesinleşir. Yönetici, 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan jürinin tabii üyesidir. Jüri başkanı, akademik ünvanı en kıdemli olan üyedir. Diğer durumlarda, bitirme çalışmasının yöneticisi jüri başkanıdır.

Madde 33- Bölüm başkanlığı, teslim tarihini izleyen 3 gün içinde, bitirme çalışmasını jüri üyelerine gönderir. Jüri, çalışmayı bir hafta içinde inceler ve kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Çalışmanın kabul edilmiş sayılması için, jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının ayrı ayrı en az (CC) olması gerekir. Eksik ve yanlışların düzeltilmesi gerekçesi ile başarısız sayılan bir çalışmayı, öğrenci bulunduğu yarıyılı izleyen ilk yarıyılda tamamlar. Öğrenci isterse, yeni bir bitirme çalışması konusu da alabilir.

Madde 34- Bitirme çalışması kabul edilen öğrenci, çalışmasını jüri üyeleri önünde dinleyicilere, açık ve sözlü olarak, bölüm başkanlığının belirleyeceği gün, saat ve yerde savunur. Sözlü sunuş ve bitirme çalışması ile ilgili savunma, en çok 45 dakika sürer.

Madde 35- Jüri, öğrencinin bitirme çalışmasını sözlü sunuş ve savunmasından sonra, başarı notunu bölüm başkanlığına bildirir. Kabul edilmiş olan çalışmanın başarılı sayılması için, jüri üyelerinin sözlü sunuş ve savunma için verdikleri notların ortalamasının, en az (CC) olması, ayrıca yönetici ve bir başka jüri üyesinin de, en az (CC) vermiş olmaları gerekir. Bitirme çalışması başarı notu, bitirme çalışması ile sunuş ve savunma notunun aritmetik ortalamasıdır. Sözlü sunuş ve savunmada başarısız olan öğrenciler, takip eden dönemde, tekrar aynı konuda sunuş ve savunma sınavına girebilirler.

 

VIII. BÖLÜM

Diploma Verilme Şartları

 

Madde 36- Bir öğrencinin diploma almaya hak kazanabilmesi için:

a)  Hemşirelik Bölümünde: Dört yıllık eğitim-öğretim planındaki bütün dersleri ve uygulamaları tamamlaması gerekir.

b)  Ebelik Bölümünde: Ebelikte lisans diploması alabilmesi için öğrencinin doğum öncesi muayene, doğum sonrası anne ve yeni doğan izlemi, gebe izlemi, riskli gebe izlemi, riskli yenidoğan izlemi, normal doğum yaptırma, doğru pelvik muayene, rahim içi araç (RİA) uygulaması gerekir. Bu uygulamaların sayısı ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri

Madde 37- Lisans Diploması verilebilmesi için, öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Genel not ortalamaları 3.00-3.50 olan öğrenciler Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla "onur", 3.51 veya daha yukarı olanlar "yüksek onur" listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumlar diplomalarda belirtilir.

Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir. Diplomalarda Müdür ve Rektörün imzaları bulunur.

Madde 38- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki programı başarı ile tamamlayanlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu mezunu sayılırlar ve bunlara "Lisans Diploması" verilir. Hemşirelik Bölümünü bitirenlere "Hemşire", Ebelik Bölümünü bitirenlere "Ebe" ünvanı verilir.

 

IX. BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma

 

Kayıt Sildirme

Madde 39- Öğrenciler istedikleri anda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu taktirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencilerin,  yeniden kayıt olma haklarını elde etmeleri halinde, isterlerse, intibakları 9 uncu madde hükümlerine göre yapılır.

İlişik Kesme

Madde 40- Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olarak üniversiteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, üniversitece tespit edilen ilişki kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

İzinli Ayrılma

Madde 41- (Mülga:RG-23/8/2011-28034)

İzin Süreleri

Madde 42- (Mülga:RG-23/8/2011-28034)

İzin Gerekçeleri

Madde 43- (Mülga:RG-23/8/2011-28034)

Müracaat Şekli ve Süresi

Madde 44- (Mülga:RG-23/8/2011-28034)

İzinden Dönüş

Madde 45- (Mülga:RG-23/8/2011-28034)

 

X. BÖLÜM

Yaz Dönemi

 

Madde 46- Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokullarında yaz dönemi uygulaması, "Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Anadal, Yandal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği" esaslarına göre yürütülür.

 

XI. BÖLÜM

Son Hükümler

 

Madde 47- Burada belirtilmeyen diğer hususlar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda tarif edilen esaslar içinde, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar ve hükümlerine göre yürütülür. Özel durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu, yukarıda sayılan esaslar ve kararlar çerçevesinde kararını verir.

Geçici Madde 1- 2003 - 2004 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı not ortalaması 2,00'den az olduğu için 2003 - 2004 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılına sınamalı geçen öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere 24 üncü maddenin bu Yönetmelikle yapılan değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu öğrencilerin 2003 - 2004 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılına ait (DC) ve (DD) notu bulunan derslerinden başarılı olabilmeleri için 2003 – 2004 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

Geçici Madde 2- 2003 - 2004 Eğitim-Öğretim yılında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca verilen sınav haklarını kullanacak öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 29 uncu maddenin bu Yönetmelikle yapılan değişiklikten önceki hükmü uygulanır.

Yürürlük

Madde 48- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

____________

(1) 10/1/2008 tarihli ve 26752 sayılı  Yönetmelik  değişikliği ile  yapılan bu değişiklikler 2008-2009 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında yürürlüğe girer.

  

Sayfa