Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 20.09.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30541 Mükerrer

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gazi Üniversitesi bünyesindeki Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık eğitiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesinin yabancı dil hazırlık programındaki eğitim-öğretime ve bu eğitimin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 5/9/2017 tarihli ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Eşdeğerlik belgesi: Yüksekokulun teklifi ile Üniversite Senatosunca hazırlık eğitimi yeterliğinin tanınması için eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınan belgeleri,

b) Hazırlık eğitimi: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

c) İlgili kurul: Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ç) Kısmen yabancı dilde eğitim: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

d) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ila altı yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler altında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,

e) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

f) Seviye belirleme sınavı:  Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi seviyeden devam edeceğini belirleyen sınavı,

g) Tamamen yabancı dilde eğitim: Programda verilen derslerin tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

ğ) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

h) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

ı) Yeterlik sınavı: Öğrencinin program için istenilen düzeyde yabancı dil yeterliğine sahip olup olmadığını belirleyen sınavı,

i) Yüksekokul: Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin amacı; Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre lisans programları için B2 seviyesinde yabancı dil yeterliğini kazandırmaktır.

Eğitim-öğretime tabi öğrenciler

MADDE 6 – (1) Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlarda kayıtlı olan ve yeterlik sınavına katılmayan, katılıp başarısız olan ya da eşdeğerlik belgesi ibraz etmemiş öğrenciler hazırlık programında eğitim görürler.

(2) Uluslararası geçerliği kabul edilen sınavlardan, Yüksekokulun internet sayfasında belirtilen taban puanlardan birine sahip olduğunu gösteren eşdeğerlik belgesini sunan öğrenciler kayıtlı oldukları programda eğitimlerine başlarlar.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık programında kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin tarihleri akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Hazırlık eğitiminde bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Azami eğitim süresi iki yıldır.

(3) Hazırlık eğitiminde geçirilen süre, öğrencinin lisans programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredileri/saatleri ile azami öğrenim süresi bakımından dikkate alınmaz.

Devam durumu

MADDE 8 – (1) Hazırlık eğitiminde öğrencinin derslere devam ile yükümlü olduğu süre ilgili kurul kararı ile belirlenir.

(2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına katılamaz.

(3) Devamsızlıktan dolayı yılsonu sınavına katılamayan öğrenci müteakip öğretim yılının başında yapılan yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir.

(4) Devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle ikinci yıl hazırlık eğitimini tekrar eden öğrencinin de derslere devamı zorunludur.

(5) Hazırlık programına kayıtlı öğrencilerin mazeretleri, izinli sayılmaları ve devam durumu ile ilgili işlemler, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesinde belirtilen koşullar çerçevesinde yürütülür.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan eğitim programlarına yerleştirilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, TYYÇ gözetilerek Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslar çerçevesinde, yüksekokul tarafından hazırlanan ve akademik yılın başında uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir.

(2) Herhangi bir nedenle yeterlik sınavına girmeyenlere telafi sınavı yapılmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öğrenciler, seviye belirleme sınavına girer.

(4) Akademik yılın başında yapılan yeterlik sınavından sonra kayıt yaptıran öğrencilerden ilgili kurulun belirlediği ölçütleri sağlayan öğrencilere seviye belirleme sınavı yapılır.

(5) Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak sınavlar ile diğer değerlendirme yöntemleri ve bunların yüzde ağırlıkları, ilgili kurul kararı ile belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(6) Yeterlik sınavını geçen veya hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere talep etmeleri halinde başarı belgesi verilir.

(7) Devam şartını sağlamasına rağmen hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilere, üçüncü akademik yılın başında yapılan yeterlik sınavına girme hakkı verilir. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfından başarısız sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin kayıtlı olduğu program ile ilişiği kesilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 10 – (1) Sınavlar, değerlendirme ve sınav sonuçları ile ilgili itiraz işlemleri, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre ilgili kurul tarafından belirlenen koşullar dikkate alınarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa