Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30225

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim ve öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim ve öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu, fakülte ve enstitülerdeki tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin almak zorunda oldukları hazırlık sınıfı eğitimi ile devam etmekle yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin eğitim ve öğretim ile sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünü,

b) Bölüm Akademik Kurulu: Bölüm Başkanı başkanlığında toplanan ve Bölüm Başkan Yardımcıları, Hazırlık Sınıfı seviye koordinatörleri ile önlisans ve lisans programlarındaki yabancı dil derslerini veren öğretim elemanlarından bir temsilcinin Bölüm Başkanı tarafından bir yıl süre ile görevlendirilmesi ile oluşan kurulu,

c) Bölüm Başkanı: Yabancı Diller Bölüm Başkanını,

ç) CAE: Cambridge English Advanced Exam uluslararası sınavını,

d) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesini,

e) Dış sınav: Öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olmak için girdikleri ulusal ve uluslararası sınavları,

f) Eğitim Devam Puanı (EDP): Hazırlık sınıfı eğitimine devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrencilere verilen ve öğrencinin hazırlık sınıfı başarı notuna etki oranı Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen puanı,

g) FCE: First Certificate in English uluslararası sınavını,

ğ) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını,

h) Hazırlık Sınıfı Başarı Notu: Öğrencinin Performans Değerlendirme Notu (PDN) ile eğitim-öğretim yılı veya yaz öğretimi sonunda yapılan YDYS’den aldığı puanın oransal toplamı ile oluşan notu,

ı) Öğretim elemanı: Yabancı diller bölümünde tam zamanlı veya ders saat ücretli görevlendirme usulü ile ders veren öğretim elemanlarını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Parçalı Geçiş Sistemi (PGS): YDYS’de başarılı olunan her bir beceriden (dinleme, okuma, yazma, konuşma) sonraki YDYS’lerde iki yıl süreyle muaf olma durumunu,

k) Performans Değerlendirme Notu (PDN): Bir eğitim-öğretim yılı ve yaz öğretimi içerisindeki değerlendirme araçları olan kısa sınav, sınav, sunum, ödev, proje ve benzeri çalışmalardan öğrencinin aldığı notu,

l) PTE (Academic): Pearson Test of English uluslararası sınavını,

m) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,

o) Seviye koordinatörü: Hazırlık Sınıfındaki her bir seviyedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu öğretim elemanını,

ö) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet Based Test uluslararası sınavını,

p) TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language Paper Based Test uluslararası sınavını,

r) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

s) Yabancı dil muafiyet sınavı: Öğretim dili Türkçe olan programların öğrencilerine zorunlu olarak verilen Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olabilmek için uygulanan yabancı dil muafiyet sınavını,

ş) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Hazırlık sınıfından muaf olabilmek için yabancı diller bölümü tarafından yapılan ve okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, konuşma ve yazma becerileri olmak üzere toplam dört beceriyi ölçen İngilizce Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,

t) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

u) YDSTS: Hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin seviyelerini belirlemek üzere Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,

v) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi

Eğitim-öğretimin esasları

MADDE 5 – (1) Yabancı diller bölümünde eğitim-öğretim ve sınavlar, Senato tarafından onaylanan akademik takvime göre yapılır.

(2) Yaz eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarının akademik paketlerinde yer alan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri ile akademik ve mesleki yabancı dil derslerinin içeriklerinin oluşturulması, uygulanması ve bu derslerle ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.

Hazırlık sınıfı öğrenim süresi ve başarı durumu

MADDE 6 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfında öğrenim süresine Senato tarafından karar verilir. Hazırlık sınıfına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik takvim Bölüm tarafından hazırlanır ve Rektör tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen güz ve bahar yarıyıllarından oluşan bir eğitim-öğretim süresi kadardır.

(2) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını karşılayamayan öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz öğretimine katılabilir. Yaz öğretimi başarı koşulları her yaz öğretimi başlangıcında en az bir ara sınav ve bir yaz öğretimi sonu sınavı olmak koşuluyla ilan edilir.

(3) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını karşılayamayan ve/veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılı başında Bölüm tarafından düzenlenen YDYS’ye girebilirler. Önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı okuyup başarısız olan öğrencilerden ilgili eğitim-öğretim yılında eğitime aktif olarak devam etmeyip 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında kendilerine tanınan iki yıllık hazırlık eğitimi süresini aşmamış öğrenciler de Bölüm tarafından düzenlenen YDYS’ye girebilirler. Bu sınavda, İngiliz dili ve edebiyatı ve yabancı diller eğitimi (İngilizce öğretmenliği programı için 80/100 puan ve yabancı dille eğitim yapan diğer programlar için 60/100 puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitim) öğretimlerine başlarlar.

(4) Bu maddede belirtilen sürelerde başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ikinci yıl sonuna kadar hazırlık sınıfı öğrenciliği statüsü devam eder. Bahse konu öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitimine ikinci yıllarında devam edebileceği gibi, derslere devam etmeyip bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girerek hazırlık sınıfı başarı koşullarını sağladıklarını gösterebilir.

(5) Hazırlık sınıfındaki devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrencilerin, hazırlık sınıfı başarı notuna, Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen oranda EDP eklenir. Bu oran her eğitim-öğretim yılı başında belirlenerek öğrencilere ilan edilir.

(6) Yarıyıllar sonunda ve yaz öğretimi sonunda yapılan YDYS’de öğrencinin aldığı puana, Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen oranda PDN etki ettirilerek hazırlık sınıfı başarı notu belirlenir.

(7) PGS’de öğrencinin her bir beceriden muaf olmak için yeterli görülen puanı her eğitim-öğretim yılı başında Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kendilerine verilen bu hak ile hazırlık sınıfı öğrencileri, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan farklı becerilerden farklı zamanlarda geçme olanağına sahiptir.

Derse devam yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim gören öğrenciler derse devam etmekle yükümlüdür. Öğrencilerin derse devam durumları Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen oranda hazırlık sınıfı başarı notuna etki eder.

(2) Hazırlık sınıfı öğretim elemanları öğrencilerin devam durumlarını günlük olarak Bölüm Başkanlığına sunar.

(3) Mazeretleri nedeniyle derse katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları koşuluyla İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre Bölüm Akademik Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde izinli sayılırlar.

(4) Sınav ve uygulamalara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları ve mazeretlerinin Bölüm Akademik Kurulu tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre uygun görülmesi halinde mazeret sınavına girebilirler.

(5) Özel durumlarını gösteren raporlarının Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanması koşuluyla, görme ve işitme engelli öğrencilere özel durumlarına uygun olarak sınav düzeni sağlanır.

(6) Bu maddede sayılan koşullar yaz öğretiminde de aynı şekilde uygulanır.

Eğitim-öğretim planı

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı CEFR’ye göre belirlenmiş farklı seviyelerden oluşur. Bu seviyeler başlangıç (Beginner), temel düzey (Elementary), orta-öncesi (Pre-Intermediate), orta düzey (Intermediate), orta-üstü (Upper-Intermediate) ve ileri (Advanced) şeklinde adlandırılır. Seviyeler ve seviyelerin ders saatleri Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretimi döneminde, Bölüm tarafından ilan edilen sınav programı ve ders dağılım tablosu uygulanır. İlgili yarıyılın PDN’sinin hesaplanmasında Bölüm Akademik Kurulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen değerlendirme araçları ve bu araçların öğrencinin PDN’ye olan etki oranı esas alınır.

Yabancı dil yeterlilik sınavı

MADDE 9 – (1) Üniversitenin yabancı dille eğitim-öğretim yapan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerine, her eğitim-öğretim yılı başında Bölüm tarafından YDSTS uygulanır. YDSTS’de Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen asgari oranda başarı sağlayan öğrenciler, YDYS’ye girmeye hak kazanırlar. Bu sınava önceki eğitim-öğretim yılında verilen hazırlık sınıfı eğitiminde ve yaz öğretiminde başarısız olmuş öğrenciler de girebilir.

(2) Eğitim-öğretim yılının başında Bölümün düzenlediği YDYS’den İngiliz dili ve edebiyatı ve yabancı diller eğitimi (İngilizce öğretmenliği programı için 80/100 puan ve yabancı dille eğitim yapan diğer programlar için 60/100 puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak) ve bölümlerindeki öğretimlerine başlarlar.

(3) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan YDYS’de başarılı olamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.

(4) Hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin eğitim alacakları seviyeler YDSTS başarı notlarına göre Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Yerleştirildikleri seviyeye uygun olmadıkları değerlendirilen öğrenciler yazılı ve gerekçeli talepte bulunmaları ve/veya öğrenciden sorumlu öğretim elemanının önerisi doğrultusunda Bölüm Akademik Kurulu kararı ile üst ya da alt seviyeye geçebilirler.

(6) YDYS’ye veya YDSTS’ye girmeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez. Zorunlu olmasına rağmen YDSTS’ye girmeyen öğrenci, Bölüm Başkanlığı tarafından en düşük seviyedeki hazırlık sınıfına yerleştirilir.

(7) YDYS her eğitim-öğretim yılının başında ve güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretimi sonunda yapılır. Ayrıca, Rektörlükten gelecek yazılı ve gerekçeli talepler doğrultusunda ve YÖK takvimine uygun biçimde Üniversitenin öğretim dili İngilizce olan bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Bölüm tarafından YDYS’ye kayıtları yapılabilir.

(8) Güz yarıyılı sonunda yapılan YDYS’ye;

a) Hazırlık sınıfında öğrenimine orta-öncesi (Pre-Intermediate) ve üzeri seviyede bir sınıfta başlayan öğrenciler,

b) Önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı eğitiminde başarısız olmuş öğrencilerden sınava girme talebini sınavın yapılacağı tarihten en geç yirmi (20) iş günü öncesine kadar Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak ileten öğrenciler,

katılabilir.

(9) Başarılı olarak hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olan öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(10) Ek kontenjan ve dikey geçiş öğrencileri için yapılan YDYS’ye yalnızca bu statüdeki öğrenciler alınır ve bu sınavdaki başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler Bölüm Akademik Kurulu kararıyla hazırlık sınıfında seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilirler.

(11) Öğretim dili Türkçe olan fakülte ve meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrenciler için hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları ve eşdeğerlik sınavları

MADDE 10 – (1) Eşdeğerliği kabul edilen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu aşağıdaki tabloya göre uygulanır:

 

     Dış Sınavlar Eşdeğerlik Tablosu

 

Fakülte / 
Bölüm

YDYS (İKÜ)

YDS

 

TOEFL

PBT

TOEFL IBT

CAE

FCE

PTE
(Academic)

YÖKDİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Öğretmenliği Programı Öğrencileri

80

75

550

 

80

 

B

 

B2

 

62

 

75

İngilizce eğitim-öğretim yapan diğer önlisans ve lisans programları

60

55

517

66

C

 

B1

 

44

 

55

 

(2) Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrenciler, hazırlık sınıfı muafiyetine ilişkin taleplerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verecekleri sınav sonuç belgelerine ekledikleri dilekçeleri ile başvururlar.

(3) TOEFL IBT sınavına girmek suretiyle hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrencilerin sadece devlet üniversitelerine ait binalarda girmiş oldukları TOEFL sınavlarının sonuç belgeleri eşdeğerlik için kabul edilir.

(4) Dış sınav eşdeğerlik belgelerinin geçerlilik sürelerinin belirlenmesinde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar dikkate alınır.

(5) Daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrenciler başarılı oldukları Hazırlık Muafiyet Sınavı tarihi ile başvuru tarihleri arasında geçen sürenin üç yılı aşmaması koşuluyla belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederler.

(6) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan ve aşağıdaki koşulları taşıyan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaftır:

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında en az son üç yılında, eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği puanla başarılı olanlar.

(7) Hazırlık sınıfı eğitimi alarak başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere bitirdikleri seviyeyi gösteren İngilizce Dil Yeterlilik Sertifikası düzenlenir.

Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 11 – (1) Zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir.

(2) Zorunlu yabancı dil dersleri için İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Öğretim dili Türkçe olan programlar için yabancı dil muafiyet sınavı esasları

MADDE 12 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim-öğretim yapan önlisans ve lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler.

(2) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılının başında yapılır. Bu sınava her öğrencinin sadece bir kez girme hakkı vardır. İlk kayıt, ek kontenjan ve diğer kayıt türleri ile gelen öğrencilere muafiyet sınavı, eğitime hak kazanılan yarıyılın başında ilan edilen tarihte bir kez yapılır.

(3) Zorunlu olmasına rağmen yabancı dil muafiyet sınavına katılmayan öğrenciler, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almakla yükümlüdürler.

(4) Muafiyet sınavında 60/100 ve 69/100 arası puan alan öğrenciler sadece Yabancı Dil I dersinden A notu ile 70/100 puan ve üzeri alan öğrenciler ise Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden A notu ile muaf olur. Muafiyet sınavında yeterli puanı alamayan öğrenciler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almakla yükümlüdürler.

(5) Muafiyet sınavına girmesi zorunlu olan öğrencilerden başka bir yükseköğretim kurumunda ya da Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında eğitim alıp başarıyla bitirdiğini belgeleyenler ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Dış Sınavlar Eşdeğerlik Tablosunda yer alan sınavlardan yeterli puana sahip olanlar Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden A notu ile muaf olurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 26/12/2016 tarihli ve 29930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 26/2/2017 tarihli ve 29991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 6/9/2015 tarihli ve 29467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Sayfa