Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30160

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Baş koordinatör: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının program değerlendirme süreci içinde yürütülmesi ve sınıf koordinatörlerinin uyum içinde çalışmasını sağlamak için görevlendirilmiş öğretim üyesini,

b) Dekanlık: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

c) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Ders/staj kurulu: Tıp Fakültesi öğretim üyelerince verilen eğitim programının tematik akışı içinde bir araya toplanmış kuramsal konu ve uygulamaları tanımlayan kurulları,

ç) Dikey koridor dersleri: Eğitim programının içeriğine uygun, sınıflar arası bağlam devamlılığı olan, belirli bir tema içerisinde kurgulanmış dersleri ve/veya sınıf amaç ve hedeflerine uygun olarak yapılandırılmış özel çalışma parçalarını,

d) Eğitim bileşenleri: Eğitim faaliyetleri çerçevesinde, eğiticileri, öğrencileri ve temsilcilerini, eğitim ortamını, eğitim programlarını, eğitim ile ilgili kurul, birim, komisyon ve komitelerini,

e) Eğitim komisyonu: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim komisyonunu,

f) Entegre sistem: Ders/staj kurullarında sistem temelli, zaman ve tematik açıdan uyumlaştırılmış konuların, ilgili öğretim üyeleri/anabilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp sunulmasını,

g) Fakülte: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

ı) ÖİDB: Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

j) Seçmeli ders: İlk beş sınıfta Tıp Fakültesi öğretim üyelerince alan içi, Üniversite öğretim üyelerince de alan dışı olarak verilen, tanımlanmış, bir veya daha fazla tema etrafında bir araya toplanmış kuramsal konu ve/veya uygulamaları,

k) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim düzeyi ve programı

MADDE 5 – (1) Fakülte, ortaöğretime dayalı altı yıllık eğitim-öğretim programını, YÖK ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak sürdürerek mezunlarına tıp doktoru unvan ve yetkisi verir.

Kesin kayıt ve kayıt koşulları

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin Fakülteye kayıt işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları YÖK tarafından belirlenen günlerde ÖİDB tarafından yürütülür.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya yetkili resmi makamlar tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Haklı ve geçerli mazereti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler dışında, zamanında başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlayamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

(6) Öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, devam durumları ve akademik başarılarıyla ilgili işlemler ÖİDB tarafından yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 8 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencinin, bir önceki dönemdeki başarı durumuna göre, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen katkı payını yatırması halinde kaydı yeniden yapılır.

(2) Dekanlığın, ilgili mevzuata uygun olarak, ilan edeceği tarihler arasında kaydını yenilemeyen öğrenci, o eğitim-öğretim yılına devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen o yıl eğitim süresinden sayılır.

(3) Devamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla, süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde yenilenir.

Kayıt alma

MADDE 9 – (1) Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydını alan öğrenciye girişte teslim ettiği diploması veya resmi onaylı örneği geri verilerek durum ilgili belgenin arkasında belirtilir. Bu durumdaki öğrenciler, önceden yatırmış oldukları katkı paylarını geri alamazlar.

Kayıt silme

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin kaydı silinir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Fakülte Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine, sağlık kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, ilgili öğrencinin hekimlik yapmasının uygun olmadığına dair rapor verilmiş olması veya vefatı halinde.

Öğrenci statüsü

MADDE 11 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir.

(2) Öğrencilerin azami süre içerisinde öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için ilgili eğitim-öğretim yılının başında katkı paylarını yatırmış ve kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir.

(3) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde, ilgili eğitim-öğretim yılına ait katkı payını ödeyerek ders/staj kaydı yaptırmak şartıyla derslere ve sınavlara katılırlar. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yatay geçiş

MADDE 12 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü; YÖK’çe belirlenen esaslar ve Senato tarafından belirlenen koşullar doğrultusunda, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkında eğitimi komisyonunun görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yatay geçişlerde genel zorunlu derslerde başarılı olma şartı aranır.

Üst sınıflara intibak

MADDE 13 – (1) 6 ncı maddeye uygun olarak Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce sürdürmüş ve başarmış oldukları eğitim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliliği Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, süreleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami eğitim süresinden düşülerek intibakları yapılır.

Eğitim süresi

MADDE 14 – (1) Normal eğitim süresi altı yıl olup, azami eğitim süresi için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Eğitim süresinin hesaplanmasında öğrencinin Fakülteye ilk kesin kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başlama tarihi gün, ay ve yıl olarak esas alınır.

(2) Belirtilen sürenin sonunda mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş ve intibaklarda eğitim süresi

MADDE 15 – (1) Başka bir fakülteden yatay geçişle gelen veya üst sınıfa intibak ettirilen öğrencilerin kalan eğitim-öğretim sürelerinin hesaplanmasında, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler ile intibak ettirildikleri sınıf dikkate alınır.

Eğitim dili ve şekli

MADDE 16 – (1) Fakültenin eğitim dili Türkçedir.

(2) Eğitim-öğretimin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında eğitim-öğretim, ders kurulları şeklinde düzenlenir. Her sınıftaki ders kurullarının sayı ve süreleri, eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

(3) Eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında eğitim-öğretim, staj kurulları şeklinde düzenlenir. Her sınıftaki staj kurullarının sayıları ve süreleri, eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

(4) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Üçüncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenci, staj kurullarına başlar. Staj kurullarının tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci, intörnlük dönemine başlar. İntörnlük dönemi dilimlerini, eğitim-öğretim yılı başlangıcında ilan edilmiş program dâhilinde eksiksiz olarak tamamlayan ve dilimlerin tümünden yeterlilik belgesi alan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile mezun olurlar.

Eğitim programları

MADDE 17 – (1) Eğitim programları, Fakülte Kurulu tarafından kabul edilmiş mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının amaç, hedef ve ilkeleri doğrultusunda yapılandırılır.

(2) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında eğitim, esas olarak entegre sistem şeklinde yapılandırılan ders kurulu programları ile yürütülür.

(3) Eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında eğitim, esas olarak entegre sistem şeklinde yapılandırılan staj kurulu programları ile yürütülür.

(4) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) İntörnlük dönemi dilimler şeklinde düzenlenir, beşinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencinin intörnlük dönemine intibakı yapılır.

(5) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Eğitim programları, intörnlük dönemi eğitim programı ve intörnlük dilimlerine dönüşümlü olarak devam edecek olan öğrenci grupları, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Ders kurulu

MADDE 18 – (1) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfının eğitim programları içinde yer alan ders kurulları, programın tematik akışı içinde, sınıfın amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda belirlenmiş kurul amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir araya toplanmış kuramsal konu ve uygulamalardan oluşur. 

(2) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında verilen eğitimlerle öğrencilerin, temel ve klinik tıp konularında öngörülen temel hekimlik bilgi, tutum ve becerilerine ulaşması sağlanır.

(3) Ders kurullarının kuramsal konu ve uygulama içeriği insan doğasına uygun bir tematik akış içinde sunulur. Ders kurullarının konu, bütünlük ve uyumu ile lisans eğitiminin gereklerine uygunluğu eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Kurulun amaç ve hedefleri ile ilişkili olarak ders kurulları içinde yer alacak anabilim dalları, eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Her ders kurulu için eğitim komisyonunun önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenen kuramsal konuyu hazırlayıp sunacak ve uygulamaları yürütecek olan öğretim üyeleri, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca kurul yürütme komitesi başkanlığına bildirilir.

(6) Ders kurulu yürütme komitesi, kuramsal konu ve uygulamaların kurul içi yerleşimini ve tarihlerini, tematik akışı bozmayacak ve bir bütünlük oluşturacak şekilde belirler.

(7) Ders kurulunun eğitim-öğretim yılı içindeki programının tamamlanmasının ardından, en geç on beş gün içinde; öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerini, başarı analizlerini ve eğitim programını değerlendirmek amacıyla ilgili ders kurul yürütme komitesi; sınıf koordinatörü eşliğinde kurul eğitim programına katkıda bulunan tüm öğretim üyelerinin katılımı ile toplanır. Tamamlanan eğitim-öğretim yılında tespit edilen aksaklıklar ve bu aksaklıkların giderilmesi için yapılan önerilerle birlikte sınıf koordinatörünün görüşlerini de katarak hazırladığı değerlendirme raporunu ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslağını sınıf koordinatörleri kurulu ve ardından eğitim komisyonunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunar.

(8) Tüm ders kurullarına ait rapor ve taslakların yedinci fıkra hükümlerine uygun olarak Dekanlığa ulaşmasından sonra on beş gün içinde eğitim komisyonu toplanır ve tüm ders kurullarının yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslaklarına son şeklini vererek Fakülte Kurulunun onayına sunar.

(9) Ders kurulu eğitim programları, eğitim komisyonunun önerileri de dikkate alınarak Fakülte Kurulunca onaylanır ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Staj kurulu

MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarının eğitim programları içinde yer alan staj kurulları, programın tematik akışı içinde, sınıfın amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda belirlenmiş kurul amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir araya toplanmış kuramsal konu ve uygulamalardan oluşur.

(2) Kurulun amaç ve hedefleri ile ilişkili olarak staj kurulları içinde yer alacak anabilim dalları, eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Her staj kurulu için eğitim komisyonunun önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenen kuramsal konuları hazırlayıp sunacak ve uygulamaları yürütecek olan öğretim üyeleri, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca kurul yürütme komitesi başkanlığına bildirilir.

(4) Staj kurulu yürütme komitesi; kuramsal konu ve uygulamaların kurul içi yerleşimini ve tarihlerini tematik akışı bozmayacak ve bir bütünlük oluşturacak şekilde düzenler. Staj kurulunun her döngüsünün sonunda eğitim programını değerlendirir. Aksaklık tespit etmesi durumunda sınıf koordinatörü eşliğinde ve gerekli gördüğü durumlarda eğitim programına katkıda bulunan öğretim üyeleriyle birlikte olağanüstü toplanır. Aksaklıkların giderilmesi için alınan tedbir ve önerileri Dekanlığa sunar.

(5) Staj kurulunun eğitim-öğretim yılı içindeki son döngüsünün tamamlanmasının ardından en geç on beş gün içinde; öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerini, başarı analizlerini ve eğitim programını değerlendirmek amacıyla ilgili staj kurul yürütme komitesi; sınıf koordinatörü eşliğinde kurul eğitim programına katkıda bulunan tüm öğretim üyelerinin katılımı ile toplanır. Tamamlanan eğitim-öğretim yılında tespit edilen aksaklıklar ve bu aksaklıkların giderilmesi için yapılan önerilerle birlikte sınıf koordinatörünün görüşlerini de katarak hazırladığı değerlendirme raporunu ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslağını sınıf koordinatörleri kurulu ve ardından eğitim komisyonunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunar. 

(6) Tüm staj kurullarına ait rapor ve taslakların beşinci fıkra hükümlerine uygun olarak Dekanlığa ulaşmasından sonra on beş gün içinde eğitim komisyonu toplanır ve tüm staj kurullarının yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslaklarına son şeklini vererek Fakülte Kurulunun onayına sunar.

(7) Staj kurulu eğitim programları, eğitim komisyonu önerileri de dikkate alınarak Fakülte Kurulunca onaylanır ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Seçmeli ders

MADDE 20 – (1) Eğitimin ilk beş sınıfında öğrenciler sınıf geçmek için gerekli olan toplam 60 kredinin, en fazla %75’ini ders/staj kurullarında başarılı olarak, en az %25’ini ise bulunduğu sınıfın eğitim süresi boyunca devam eden seçmeli derslerde başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar.

(2) Seçmeli derslerin toplam kredisi; %80’i alan içi, %20’si alan dışı derslerin başarı ile tamamlanmasıyla elde edilir.

(3) Seçmeli dersler, Fakülte öğretim üyelerince alan içi, Üniversite öğretim üyelerince de alan dışı dersler olarak verilen, tanımlanmış bir veya daha fazla tema etrafında bir araya toplanmış kuramsal konu ve/veya uygulamalardan oluşur.

(4) Öğrencilerin alan içi seçmeli derslerde başarılı olabilmeleri için derslere devam etmeleri ve yapılacak değerlendirmede yeterlilik almaları zorunludur. Devamsızlık ve/veya yetersizlik durumunda; öğrenci alan içi seçmeli dersi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst sınıfa devam edemez.

(5) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Öğretim üyeleri her eğitim-öğretim yılı için en az bir alan içi seçmeli ders hazırlığı yapmaktan sorumludur. Öğretim üyeleri tarafından yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan alan içi seçmeli ders başvuru teklifleri ile tamamlanan eğitim-öğretim yılına ait alan içi seçmeli ders değerlendirme raporları haziran ayı içinde sınıf koordinatörleri kurulu ve ardından eğitim komisyonunda görüşülür. Ayrıca, tıp eğitimi anabilim dalı veya baş koordinatörlük, yeni eğitim-öğretim yılında ders/staj kurullarında sınıf amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olan alan içi seçmeli derslerin açılmasını dekanlığa teklif edebilir.

(6) Yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak alan içi seçmeli dersler Fakülte Kurulunun onayı sonrası Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(7) Alan dışı seçmeli derslerde başarı için öğrencinin eğitim programına devamı yeterli kabul edilir.

Dikey koridor dersleri

MADDE 21 – (Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1)Dikey koridor derslerinde başarı değerlendirmesi eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Dikey koridor ders önerileri, tıp eğitimi anabilim dalı veya baş koordinatörlük tarafından yapılır ve program değerlendirme sürecine girerek karara bağlanır. Programın yürütülmesinden sınıf koordinatörleri sorumludur.

(3) Her eğitim-öğretim yılı sonunda dikey koridor dersleri de program değerlendirme sürecine uygun olarak değerlendirilir.

Temel hekimlik uygulamaları eğitimi

MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Temel hekimlik uygulamaları; birinci sınıftan başlayıp intörnlük dönemi tamamlanana kadar geçen eğitim süresi boyunca, sınıflar içinde bütünlük oluşturacak ve öğrencilerin klinik becerilerini geliştirecek şekilde eğitim programları içinde yer alır.

(2) Bu eğitim, temel hekimlik uygulamaları ilkelerine uygun olarak ve tam öğrenme prensibiyle verilir.

(3) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Temel hekimlik uygulamaları eğitiminin kapsamı, Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı (UÇEP)’ nda yer alan ve bunlara ek  olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇEP kapsamına alınmış eğitim etkinliklerini içerir.

(4) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Temel hekimlik uygulamaları eğitiminin verileceği zaman dilimi ve uygulama yerleri, sınıf koordinatörleri, kurul yürütme komiteleri ve intörnlük dilimi sorumluları tarafından sınıf amaç ve hedefleri ile bütünlük oluşturacak şekilde temel hekimlik uygulamaları komisyonu ile birlikte eğitim programı içinde düzenlenir.

(5) Temel hekimlik uygulamaları eğitimini değerlendirmede yeterlilik aranır.

İntörnlük dönemi

MADDE 23 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1) Fakültenin altıncı sınıfında uygulanan eğitimin bütünü intörnlük dönemi olarak tanımlanır. İntörnlük dönemi içinde öğrencilerin eğitim aldıkları anabilim dalları ise intörnlük dilimi olarak tanımlanır ve intörnlük dönemi eğitim süresi kesintisiz on iki aydır.

(2) İntörnlük dönemi eğitimi; Fakülte Kurulu kararları doğrultusunda uygulanır ve eğitim-öğretim yılı içindeki öğrenci rotasyonları Dekanlık tarafından düzenlenir.

(3) Altıncı sınıf koordinatörü ve yardımcıları, intörnlük dilimlerinin koordinasyonundan sorumludur ve üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere Dekanın önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir. Görev süresi sorumlu oldukları intörnlük dilimlerinin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programlarının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(4) İntörnlük dilimi sorumlusu, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden ve öğrenci geribildirimlerinin alınmasından sorumludur ve iki eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere Dekanın önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından seçilir. Görev süresi sorumlu olduğu intörnlük diliminin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(5) İntörnlük dilimlerinde yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslakları, intörnlük dönemine katkı veren anabilim dallarının akademik kurullarında Mayıs ayı içinde görüşülerek belirlenir ve en geç Mayıs ayının son haftasında anabilim dalı intörnlük dilimi sorumlusu tarafından altıncı sınıf koordinatörüne sunulur.

(6) Eğitim komisyonu, her yıl en geç Haziran ayının son haftasında toplanarak intörnlük dilimlerinde uygulanacak yeni intörnlük dönemi eğitim programı taslağına son şeklini verir ve Fakülte Kurulunun onayına sunar.

(7) Yeni eğitim-öğretim yılı içinde uygulanacak olan intörnlük dönemi eğitim programı eğitim komisyonu önerileri de dikkate alınarak Fakülte Kurulunca onaylanır ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Eğitim komisyonu

MADDE 24 – (1) Eğitim komisyonu; Fakülte Dekanı başkanlığında eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, baş koordinatör, sınıf koordinatörleri, ders/staj kurul yürütme komitesi başkanları, tıp eğitimi anabilim dalı başkanı, ölçme ve değerlendirme birimi başkanı ve gündem ile ilgili sınıfın öğrenci temsilcisinden oluşur.

(2) Eğitim komisyonu, her eğitim-öğretim yılının sonunda yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan eğitim programı taslaklarını görüşmek amacıyla Haziran ayı içinde toplanır. Değerlendirme ve sonuç raporlarını da dikkate alarak yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak tüm eğitim programı taslaklarına son şeklini verir ve Fakülte Kurulunun onayına sunar.

Tıp eğitimi anabilim dalı

MADDE 25 – (1) Tıp eğitimi dalında lisansüstü eğitim almış en az üç öğretim üyesi göreve başlayıncaya kadar tıp eğitimi anabilim dalında görev yapacak öğretim üyeleri, diğer anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından gönüllülük esasına uygun olarak Dekanın önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Tıp eğitimi anabilim dalı başkanı ve öğretim üyeleri, üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapar ve görev süreleri, yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim faaliyetlerinin Fakülte Kurulunda onaylanmasından sonra sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(3) Tıp eğitimi anabilim dalı, Fakülte amaç ve hedefleri doğrultusunda program değerlendirme, eğitim programının analizi ve oluşturulmasında aktif, dinamik ve yol gösterici rol üstlenir.

(4) Eğitim bileşenleri ile ilişkili süreçleri değerlendirir ve bu bağlamda Dekanlığa danışmanlık yapar.

(5) Dinamik tıp eğitimi süreci içerisinde eğitim ortamını ve faaliyetlerini izler, gerek eğitim programını geliştirmeye gerekse eğiticilerin eğitim becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler, projeler üretir ve değerlendirme raporu halinde Dekanlığa sunar.

Sınıf koordinatörleri kurulu

MADDE 26 – (1) Sınıf koordinatörleri kurulu; Fakülte Dekanının teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim programı yapılandırmasında deneyimli ve idari görevi olmayan bir baş koordinatör ve yardımcısı, sınıf koordinatörleri, tıp eğitimi anabilim dalı başkanı, ölçme ve değerlendirme birimi başkanından oluşur. Baş koordinatör ve yardımcısı üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere Fakülte Dekanının teklifiyle Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(2) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Sınıf koordinatörleri ve yardımcıları, üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapar, görev süreleri, sorumlu oldukları kurulların/ intörnlük dilimlerinin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programlarının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süreleri biten öğretim üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(3) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) İlk beş sınıf koordinatörleri ve yardımcıları, sınıflarında bulunan kurulların, seçmeli ve dikey koridor derslerinin, altıncı sınıf koordinatörü ve yardımcıları da intörnlük dilimlerinin Fakültenin ve sınıfların amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda Fakülte Kurulunca kabul edilmiş eğitim programı yapılandırma ilkelerine göre düzenlenmesinden ve koordinasyonundan sorumludur.

(4) Sınıf koordinatörleri ve yardımcıları sorumlu oldukları sınıflarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin sınıfın amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesini koordine eder, sınıfında yatay ve dikey entegrasyonu geliştirir, dikey koridor dersleri ve alan içi seçmeli derslerin koordinasyonunu sağlar. Eğitim-öğretim yılının sonunda kurul yürütme komiteleri ve seçmeli ders sorumlu öğretim üyelerinin düzenlemiş oldukları toplantılara eşlik eder, tespit ettiği aksayan noktaları paylaşır ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunur.

(5) Sınıf koordinatörleri kurulu, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan ders/staj kurulu toplantıları ile seçmeli ve dikey koridor dersleri için yapılan toplantılardan en geç bir hafta sonra tüm eğitim-öğretim yılını görüşmek üzere program değerlendirme faaliyetleri kapsamında toplanır ve bir sonuç raporu ile birlikte önerilerini Dekanlığa sunar.

Ders/staj kurulu yürütme komitesi

MADDE 27 – (1) Ders/staj kurulu yürütme komitesi, kurul eğitim programının yürütülmesinden sorumludur.

(2) Ders/staj kurulu yürütme komitesi, Dekanın teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.

(3) Ders/staj kurulu yürütme komitesi başkan ve üyeleri iki eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapar, görev süreleri, ilgili kurulun yeni eğitim-öğretim yılı programının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(4) Yeni eğitim-öğretim yılında ders/staj kurulunda görev alan katılımcı öğretim üyelerinin, eğitim programı içinde yer alan kuramsal ve uygulamalı eğitim konularını sınıf ve kurulun amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olarak hazırlamalarını sağlar.

(5) Eğitim-öğretim yılı içinde zorunlu hallerde ders/staj kurulu eğitim programında yapılan değişiklikleri Dekanlığa bildirir ve yapılan değişiklikler Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(6) Sınav hazırlığı aşamasında ölçme ve değerlendirmede kullanılacak soruların içerik açısından incelemelerini yapar, sınav sonrası teknik açıdan inceleme yapılması gereken durumlarda ölçme ve değerlendirme birimi ile birlikte çalışır.

Alan içi seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi (1)

MADDE 28 – (1) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Alan içi seçmeli dersin eğitim programının hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

(2) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Dersin amaç ve öğrenim hedefleri ile ders programı ve değerlendirme sürecinden oluşan eğitim programı taslağını her yıl mayıs ayı içinde Dekanlığa sunar. Alan içi seçmeli dersin yeni eğitim-öğretim yılında eğitim programına konulup konulmayacağı tıp eğitimi anabilim dalı ve eğitim komisyonunun önerileri gözetilerek Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

(3) Yeni eğitim-öğretim yılında uygulanması planlanan alan içi seçmeli derse katkı sağlayan katılımcı öğretim üyeleri varsa; katılımcı öğretim üyelerinin kuramsal ve varsa uygulamalı eğitim konularını sınıf ve kurulun amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olarak hazırlamalarını sağlar.

(4) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Alan içi seçmeli dersin eğitim-öğretim yılı içindeki her döngüsünün sonunda eğitim programını değerlendirir. Aksaklık tespit etmesi durumunda sınıf koordinatörü ile birlikte olağanüstü toplanır. Aksaklıkların giderilmesi için alınan tedbir ve önerileri Dekanlığa sunar.

(5) Alan içi seçmeli derslerin eğitim-öğretim yılı içindeki tüm döngülerinin tamamlanmasının ardından en geç on beş gün içinde; öğrenci geri bildirimlerini, başarı analizlerini ve eğitim programını değerlendirmek amacıyla ilgili seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi, sınıf koordinatörü ile toplanır. Tamamlanan eğitim-öğretim yılında tespit edilen aksaklıklar ve bu aksaklıkların giderilmesi için yapılan önerilerle birlikte hazırladıkları değerlendirme raporunu ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslağını sınıf koordinatörleri kurulu ve ardından eğitim komisyonunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunar.

(6) Eğitim-öğretim yılı içinde zorunlu hallerde alan içi seçmeli ders eğitim programında yapılan değişiklikleri sınıf koordinatörü ve Dekanlığa bildirir ve yapılan değişiklikler Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Program değerlendirme süreci

MADDE 29 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1) Program değerlendirme süreci ve çalışma esasları Senato tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından yürütülür.

(2) Program değerlendirme sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri alınır. Her türlü geri bildirimin uygulanması ve değerlendirilmesi, ilgili yönergeler ile düzenlenir.

Ölçme ve değerlendirme birimi

MADDE 30 – (1) Ölçme ve değerlendirme birimi, Fakülte Dekanının teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen en az biri tıp eğitimi anabilim dalından olmak üzere en az yedi öğretim üyesinden oluşur.

(2) Ölçme ve değerlendirme birimi başkanı, ölçme ve değerlendirme biriminde görevli öğretim üyeleri arasından Fakülte Dekanının teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir.

(3) Ölçme ve değerlendirme biriminde görevli öğretim üyeleri iki eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapar, görev süreleri, ikinci yılın sonunda eğitim-öğretim yılının son bütünleme sınavının yapılıp kesin sonuçlarının ilanı ile sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(4) Ölçme ve değerlendirme biriminin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından yürütülür.

Akademik takvim

MADDE 31 – (1) Fakülte akademik takvimi; her yıl en geç Haziran ayı içinde eğitim komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafından onaylanır ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 32 – (Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1) Tüm ders ve staj kurullarına devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulları eğitim programı içindeki kuramsal veya uygulamalı derslerin mazeretli olsun ya da olmasın %20’sindenfazlasına devam etmeyen öğrenci, ders kuruluna devam etmemiş sayılır ve ilgili ders kurullarının sonunda yapılan hiçbir sınava giremez. Ders kurul sonu başarı notu “0” (sıfır) olarak kabul edilir.

b) Staj kurulları eğitim programı içindeki kuramsal veya uygulamalı derslerin mazeretli olsun ya da olmasın %10’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, staj kuruluna devam etmemiş sayılır ve ilgili staj kurullarının sonunda yapılan hiçbir sınava giremez. Staj kurulu bitirme başarı notu “0” (sıfır) olarak kabul edilir. Devamsızlıktan kalan öğrenci, staj kurulunu bütün öğeleri ile tekrar eder.

c) Eğitim süresi boyunca devam eden dikey koridor dersleri ve alan içi/dışı seçmeli derslerin devamlılık durumu için (a)bendinde belirtilen hükümlere uyulur.

ç) Genel zorunlu derslerin devamlılık durumu için ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

d) Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz.

(2) İntörnlük dilimine devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) İntörnlük dilimlerinde belirlenmiş eğitim programı süresinin her iki haftası için bir günden fazla süre ile eğitim programına katılmayan öğrenci devam etmemiş ve ilgili intörnlük diliminde başarısız olmuş kabul edilir.

b) Mazeretleri nedeni ile intörnlük dilimi süresinin her bir haftası için en fazla bir güne kadar devamsızlığı olan öğrencilerden mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, devamsız oldukları günleri İntörnlük eğitiminin sonunda ilgili intörnlük dilimi sorumlusu denetiminde telafi ederler. Devamsızlıktan kalan öğrenciler ise ilgili intörnlük dilimini bütün öğeleri ile tekrar eder.

c) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerden ilgili intörnlük dilimi programı sonunda devamsızlık süresi her iki haftası için bir günden az olanlar, telafiden muaf tutulur.

ç) Mazeretli devamsızlık sınırını aşan, sınırı aşmamakla birlikte mazeret bildirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ve telafi çalışmalarını yapmayan öğrenciler ilgili intörnlük dilimini tekrar ederler.

Mazeretler

MADDE 33 – (Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1) Öğrencilerin her türlü mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(2) Geçerli mazeretlere ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrencinin hastalığını Fakülte hastanesinden alacağı, bu mümkün olmadığı takdirde yataklı tedavi kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık raporları rapor alındığı tarihten itibaren iki iş günü içinde dilekçe eşliğinde Fakülteye teslim edilir.

b) Öğrencilerin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması veya kaza, doğal afet, ailevi ve ekonomik nedenlerden mazeretli sayılabilmesi için mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir.

c) 32 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen devam zorunluluğu haricinde, (b) bendinde ifade edilen durumdaki öğrenciler ve Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını ders/staj kurulları için anabilim dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatlerde, intörnlük dilimi öğrencileri için ise, devamsız olduğu günleri İntörnlük eğitiminin sonunda telafi eder. İlan edilen telafi uygulamasına katılmayan öğrenciler, bulunduğu ders/staj kurulu veya intörnlük diliminin devam koşulunu karşılamadığı durumda devamsızlıktan kalır. Öğrenciler bu süreler içerisinde katılamadıkları sınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Ancak zorunlu veya seçmeli ders/staj kurullarında kuramsal ders veya uygulama çalışmalarının veya intörnlük diliminin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler her koşulda devamsız sayılırlar, bitirme sınavlarına alınmazlar ve ilgili ders kurulundan sıfır (0) notunu alırlar, ilgili staj kurulu veya intörnlük dilimini ise tekrar ederler.

(3) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin başlangıç tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yapılır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(4) Mazeret sınavlarına ilişkin esaslar, aşağıdaki şekildedir:

a) Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca geçerli kabul edilen öğrenciler, mazeret sınavına girerler.

b) Ara sınav ve ders kurul sonu sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunur.

c) Sınıf geçme/staj kurulu bitirme sınavına devamsızlık haricinde giremeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girerler.

ç) Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

d) Belirlenen sınav tarihinden 10 takvim günü öncesine kadar ikinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mazereti oluşan öğrencinin mazeret sınav hakkı vardır.

Kayıt dondurma

MADDE 34 – (Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1) Uzun süreli hastalıklar, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik, ekonomik nedenler, Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması gibi haklı ve geçerli bir mazeretinin olması ve bunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde öğrencinin kaydı bir defada en çok bir eğitim-öğretim yılı için dondurulabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı Durumları ve Mezuniyete İlişkin Esaslar

Sınav türleri

MADDE 35 – (Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1) Öğrencilerin başarı durumunu belirlemek amacı ile aşağıdaki değerlendirmeler ve sınavlar yapılır:

a) Ara sınav ve formatif değerlendirme,

b) Ders kurul sonu sınavları,

c) Temel hekimlik uygulamaları yeterlilik sınavı,

ç) Sınıf geçme sınavları,

d) Staj kurulu bitirme sınavları,

e) Alan içi seçmeli ders yeterlilik değerlendirmesi,

f) Sınıf geçme bütünleme sınavları,

g) Staj kurulu bütünleme sınavları,

ğ) Alan dışı seçmeli değerlendirmesi,

h) İntörnlük yeterlik değerlendirmesi,

ı) Hazır bulunuşluk yeterlik değerlendirmesi,

i) Gelişim sınavı,

j) Probleme dayalı öğrenim değerlendirmeleri.

Ara sınavlar ve formatif değerlendirmeler

MADDE 36 – (1) Ara sınav kuramsal bilgiyi ölçmek amacıyla yapılır ve ara sınavın uygulandığı tarihe kadar işlenmiş olan kuramsal konuları değerlendirmede kullanılır.

(2) Eğitim süresi; beş hafta ve daha kısa olan ders kurullarında ara sınav yapılmaz, altı hafta ve üzerinde olan ders kurullarında ise kurul süresince en az bir ara sınav yapılır.

(3) Ara sınavlara mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciler ara sınavdan sıfır (0) not alırlar.

(4) Ara sınav/sınavlardan alınan not/notların eşit ağırlıklı aritmetik ortalaması ders kurulu kuramsal notuna %30 oranında katkıda bulunur.

(5) Formatif değerlendirme; ders/staj kurulları süresince öğrencilerde varsa öğrenme eksikliğini ve/veya kavram yanılgılarını belirlemek, öğrencinin gelişimine destek olmak, öğrencilerin düzenli çalışmasını ve öğrendikleri bilginin kalıcı olmasını sağlamak, öğrenim ve öğretimin verimliliğini artırarak öğrencinin eğitim sonucuna yönelik başarısını geliştirmek amacıyla yapılır.

(6) Formatif değerlendirme ders/staj kurullarında katılımcı öğretim üyeleri tarafından eğitim-öğretim yılı sürecinde kendilerinin belirledikleri tarihlerde ve sürelerde yapılır. Sonuçlar öğrencilerle paylaşılır ve kurul yürütme komitesine bildirilir.

(7) Değerlendirmede, mini sınavlar, konunun bitiminde veya dersin sonunda uygulanan kısa soru cevap şeklinde yapılan yeterlilik sınavları veya sözlü değerlendirme sınavları, ev ödevleri ile laboratuvar ortamlarında yapılan pratik değerlendirme sınavları gibi sınav yöntemleri kullanılabilir.

Ders kurul sonu sınavları

MADDE 37 – (1) Ders kurulu sonu sınavları kuramsal ve uygulama sınavlarından oluşur.

(2) Ders kurulu kuramsal notu; ara sınav/sınavlarından alınan not/notların aritmetik ortalamasının %30’u ile kurulun sonunda yapılan kuramsal değerlendirme sınav notunun %70’i toplanarak hesaplanır.

(3) Ders kurul sonu başarı notu; ders kurulu kuramsal notunun %70’i ile kurulun sonunda yapılan uygulama sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

(4) Ders kurulu uygulama sınav notu tam notun en az %50’si olmak zorundadır. Uygulama sınavına katılmayan veya tam puanın %50’sinin altında not alan öğrencinin uygulama sınav notunun ders kurul sonu başarı notuna %30’luk katkısı değerlendirmeye alınmaz. 

(5) Devamsızlık nedeniyle ders kurul sonu sınavına giremeyen öğrencinin kurul sonu başarı notu sıfır (0) olarak kabul edilir.

Temel hekimlik uygulamaları yeterlik değerlendirmesi ve sınavı

MADDE 38 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1) Temel hekimlik uygulamaları yeterlik değerlendirmesine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Ders/staj kurulları ve intörnlük dönemi boyunca devam eden her bir temel hekimlik uygulaması bitiminde yeterlik değerlendirmesi yapılır. Yeterlik alan öğrenci başarılı kabul edilir.

b) Devamsızlık veya yetersizlik durumundaki öğrenciler, temel hekimlik uygulamaları yeterliklerini ilgili ders/staj kurullarının sonundaki sınav haftasında, intörnlük diliminde ise, intörnlük dilimi sorumlusunun gösterdiği gün ve saatlerde yapılacak ek yeterlik değerlendirmeleri ile tamamlamaları gerekir.

c) (b) bendinde tanımlanan zaman dilimlerinde başarısız ya da devamsız olan ilk üç sınıftaki öğrenciler, yıl sonunda belirlenen telafi günlerinde yeterliklerini tamamlamak durumundadırlar. Yine başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının sonunda yapılacak telafi günlerinde eksikliklerini tamamlarlar. Ancak 3. Sınıfın sonunda yapılan telafilerde de temel hekimlik uygulamalarında yeterliklerini tamamlayamayan öğrenciler, 3. sınıfın sonunda yapılacak temel hekimlik uygulamaları yeterlik sınavına giremezler.

ç) (b) bendinde tanımlanan zaman dilimlerinde başarısız ya da devamsız olan 4. ve 5. sınıftaki öğrenciler, yıl sonunda belirlenen telafi günlerinde yeterliklerini tamamlamak durumundadırlar. Yine başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının sonunda yapılacak telafi günlerinde eksikliklerini tamamlarlar. Ancak 5. Sınıfın sonunda yapılan telafilerde de temel hekimlik uygulamalarında yeterliklerini tamamlamayan öğrenciler intörnlük dilimine başlayamazlar.

d) Telafi ve temel hekimlik uygulamaları yeterlik sınavına girecek öğrencilerin listeleri dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Temel hekimlik uygulamaları yeterlik sınavına ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrencilerin staj kurulları öncesi temel hekimlik uygulama eğitimlerinin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla uygulanır ve ilk 3. sınıfta temel hekimlik uygulamalarının tamamından yeterlik almış öğrenciler sınava girmeye hak kazanırlar.

b) Sınavın kapsamı, ilk 3. sınıf temel hekimlik uygulamalarından (hasta başı, maket, demonstrasyon vb.) oluşur. Telafiler, sınavın hazırlığı ve yürütülmesinden 3. sınıf koordinatörü sorumludur.

c) Yapılandırılmış temel hekimlik uygulaması sınavında başarı için yeterlik aranır.

ç) Sınav üçüncü sınıfın sonunda, son ders kurulu süresi içinde en az iki öğretim üyesi tarafından yapılır.

d) Sınav tarihi üçüncü sınıfın son ders kurulu başlamadan önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

e) Sınavda yeterlik alamayıp başarılı olamayan öğrencileri çin sınıf geçme sınavı öncesi ek yeterlik sınavı yapılır.

f) Sınavda başarısızlık durumunda sınıf geçme sınavına giremez, bir üst sınıfa devam edemez ve üçüncü sınıfı bütün öğeleri ile tekrar eder.

Sınıf geçme sınavları

MADDE 39 – (1) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında sınıf geçme sınavları yapılır. Sınıf geçme sınavında başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

(2) Öğrencinin; sınıf geçme sınavına girebilmesi için eğitim-öğretim yılı boyunca sınıf içi tüm ders kurullarının kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması tam notun en az %50’si olmak zorundadır. Tam notun %50’sinin altında kalması durumunda öğrenci, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınıf geçme sınavına giremez ve sınıfı tekrar eder.

(3) Sınıf geçme sınavı, kuramsal değerlendirme sınavı olarak yapılır.

(4) Sınıf geçme sınav notu; tam notun en az %50’si olmak zorundadır.

(5) Sınıf geçme başarı notu; sınıf geçme sınav notunun %40’ı ile sınıf içi tüm ders kurullarının kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasının %60’ı toplanarak hesaplanır ve bu not tam notun en az %60’ı olmak zorundadır.

(6) Sınıf geçme başarı notu; tam notun %60’ının altında olması durumunda öğrenci sınıf geçme bütünleme sınavına girer.

(7) Sınıf geçme sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınıf geçme sınavına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

(8) Ders kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması tam notun en az %85 ve üzerinde olması durumunda, yazılı talebi üzerine öğrenci sınıf geçme sınavına alınmaz. Bu durumdaki öğrencilerin sınıf geçme başarı notu, ders kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması olarak kabul edilir. Üçüncü sınıf için ek olarak temel hekimlik uygulamaları sınavında başarılı olma şartı aranır.

Staj kurulu bitirme sınavları

MADDE 40 – (1) Staj kurulu bitirme sınavları kuramsal ve uygulama sınavlarından oluşur.

(2) Uygulama sınavına katılmayan ya da sınav notu tam notun %50’sinin altında kalan öğrenci staj kurulu kuramsal değerlendirme sınavına giremez, ancak staj kurulu bütünleme sınavına girer.

(3) Staj kurulu bitirme başarı notu; kurulun sonunda yapılan kuramsal değerlendirme sınav notunun %70’i ile uygulama sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

(4) Staj kurulu kuramsal ve uygulama sınav notları tam notun en az %50’si, staj kurulu bitirme başarı notu ise tam notun en az %60’ı olmak zorundadır.

Alan içi seçmeli ders yeterlilik değerlendirmesi

MADDE 41 – (1) Ders/staj kurulları içinde eğitim süresi boyunca devam eden alan içi seçmeli derslerin bitiminde yeterlilik değerlendirmesi yapılır. Yeterlilik alan öğrenci başarılı kabul edilir.

(2) Yeterlilik değerlendirmesi; alan içi seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından Fakülte Kurulunun belirlediği değerlendirme yöntemleri ile yapılır.

(3) Öğrencinin yeterlilik alabilmesi için alan içi seçmeli derse devam etmesi ön koşuldur.

(4) Devamsızlık veya yetersizlik durumunda; öğrenci alan içi seçmeli dersi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst sınıfa devam edemez.

Sınıf geçme bütünleme sınavı

MADDE 42 – (1) Sınıf geçme sınavlarına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler sınıf geçme bütünleme sınavına girerler.

(2) Sınıf geçme sınav notu, tam notun %50’sinin altında olması ya da sınıf geçme başarı notu tam notun %60’ının altında olması durumunda öğrenci sınıf geçme bütünleme sınavına girer.

Staj kurulu bütünleme sınavları

MADDE 43 – (1) Staj kurulu kuramsal ve/veya uygulama sınavlarına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler staj kurulu bütünleme sınavına girerler.

(2) Staj kurulu kuramsal ve uygulama sınavlarından tam notun %50’sini alamayan öğrenciler ve staj kurulu bitirme başarı notu %60’ın altında olan öğrenciler staj kurulu bütünleme sınavına girerler.

Sınavların değerlendirilmesi ve not hesabı

MADDE 44 – (1) Sınavlarda tam not, 100 üzerinden değerlendirilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyükse bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir. Sınav sonuçlarının rakamsal değerlerinin harf notu ve katsayıları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Ders kurul sonu başarı notu

MADDE 45 – (1) Ders kurulu kuramsal notu; ara sınav/sınavlarından alınan not/notların aritmetik ortalamasının %30’u ile kurulun sonunda yapılan kuramsal değerlendirme sınav notunun %70’i toplanarak hesaplanır.

(2) Ders kurul sonu başarı notu; ders kurulu kuramsal notunun %70’i ile kurulun sonunda yapılan uygulama sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

(3) Ders kurulu uygulama sınav notu tam notun en az %50’si olmak zorundadır. Uygulama sınavına katılmayan veya tam puanın %50’sinin altında not alan öğrencinin uygulama sınav notunun ders kurul sonu başarı notuna %30’luk katkısı değerlendirmeye alınmaz.

Staj kurulu bitirme başarı notu

MADDE 46 – (1) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Staj kurulu bitirme başarı notu; kurulun sonunda yapılan kuramsal değerlendirme sınav notunun %60’ı ile uygulama sınav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır.

(2) Staj kurulu kuramsal ve uygulama sınav notları tam notun en az %50’si, staj kurulu bitirme başarı notu ise tam notun en az %60’ı olmak zorundadır.

Sınıf geçme başarı notu

MADDE 47 – (1) Sınıf geçme başarı notu; aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

a) Eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında sınıf içi ders kurullarının kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasının %60’ı ile sınıf geçme sınav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır ve tam notun en az %60’ı olmak zorundadır.

b) Eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında staj kurulu bitirme başarı notlarının eşit ağırlıklı aritmetik ortalamasından oluşur.

(2) Genel zorunlu dersler, dikey koridor dersleri ve alan içi/dışı seçmeli dersler sınıf geçme başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz.

Sınavlarla ilgili genel hükümler

MADDE 48 – (1) Sınav tarihleri, ders/staj kurulu yürütme komitesi tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(2) Sınav günleri ilan edildikten sonra zorunlu haller dışında değiştirilmez.

(3) Sınavlara girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşulları yerine getirmek gerekir.

(4) Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saati dışında da yapılabilir.

(5) Ders/staj kurulu kuramsal değerlendirme sınavları; kurul yürütme komitesi ile ölçme ve değerlendirme birimi sorumluluğunda düzenlenir.

(6) Ders/staj kurulu uygulama sınavları; kurul yürütme komitesi tarafından düzenlenir ve kurula katkı yapan öğretim üyeleri tarafından uygulanır.

(7) Sınıf geçme sınavı; eğitim-öğretimin ilk üç sınıf koordinatörleri, kurul yürütme komiteleri ile ölçme ve değerlendirme birimi sorumluluğunda düzenlenir.

(8) Ara sınav sonuçları en geç yedi iş günü içinde açıklanır.

(9) Uygulama sınav sonuçları ders kurullarında beş iş günü içinde, staj kurullarında ise aynı gün Dekanlığa bildirilir. Kuramsal değerlendirme sınav sonuçları ise ilk beş sınıfta sınav bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içinde ilan edilir.

(10) Sınavlara tespit edilen gün ve saatte girmeyen öğrenciye sıfır (0) notu verilir.

(11) Sınav sonuçları Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(12) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Ara sınav/ders kurulu sonu sınavlarına mazeretli olarak katılamayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere, katılamadıkları sınav için mazeret sınav hakkı verilir.

(13) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Bütünleme sınavları akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan bütünleme haftasında yapılır. Bütünleme sınavları ile sınıf geçme sınavı veya staj kurulu bitirme sınavı arasında en az on gün süre bulunur.

(14) Bütünleme sınavları, bitirme sınavları ile aynı koşullarda yapılır. Bütünleme sınavı geçme esasları, sınıf geçme sınavı esasları ile aynıdır.

(15) Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yoktur.

(16) Bütünleme sınavlarına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler ile başarısız olan öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında ilgili sınıfı/stajı tekrar ederler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 49 – (1) Öğrenciler uygulama sınav sonuçları ilan edildikten sonra ilk iş günü içinde sonuçlara itirazlarını Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Yapılan itirazlar, staj kurullarında kuramsal değerlendirme sınavları uygulanmadan önce, ders kurullarında ise iki iş günü içinde kurul yürütme komiteleri tarafından incelenerek karara bağlanır, Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenciler yapılan tüm kuramsal değerlendirme sınavlarında hatalı olduğunu düşündükleri sorularla ilişkili itirazlarını ilgili sınavın bitiminden itibaren bir iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. İtirazlar sınav bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlanarak sınav sonuçları ile birlikte Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(3) Öğrenciler yapılan tüm kuramsal değerlendirme sınav sonuçları ilan edildikten sonra, sınav sonuçlarına itirazlarını en geç iki iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Yapılan itirazlar değerlendirilir, maddi hata tespit edilirse gerekli not düzeltmeleri yapılır ve en geç iki iş günü içinde karara bağlanarak Dekanlık tarafından ilan edilir.

(4) Alan içi seçmeli derslerde yetersizlik durumunda yapılan itirazlar dekan yardımcısı, sınıf koordinatörü ve seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından sonuçlandırılır. Dekanlık tarafından ilan edilir.

(5) (Mülga:RG-3/10/2018-30554)

Sınıf geçme

MADDE 50 – (1) İlk üç sınıfta sınıf geçme esastır.

(2) Sınıf içi tüm ders kurullarında kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması tam notun en az %50’si olması durumunda öğrenci sınıf geçme sınavına girmeye hak kazanır.

(3) Üçüncü sınıfta sınıf geçme sınavına girmeye hak kazanması için temel hekimlik uygulamaları yeterlilik sınavında da başarılı olması gerekir.

(4) Sınıf geçme sınav notu, tam notun en az %50’si olmak zorundadır.

(5) Sınıf geçme başarı notu, sınıf geçme sınav notunun %40’ı ile ders kurul sonu başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasının %60’ı toplanarak hesaplanır. Sınıf geçme başarı notu tam notun en az %60’ı olması gerekir.

(6) Üçüncü sınıfın eğitim-öğretim yılı tamamlanana kadar genel zorunlu derslerin tümünden başarılı olması zorunludur.

(7) Dördüncü ve beşinci sınıflarda, sınıf içi tüm staj kurulları kuramsal ve uygulama sınavlarından tam notun en az %50’si ve kurul bitirme başarı notları ise tam notun en az %60’ı olması gerekir.

(8) Alan içi seçmeli derslere devam ve yeterlilik almış olması zorunludur.

(9) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Dikey koridor derslerinden başarılı olmak zorundadır.

(10) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Alan dışı seçmeli derslere devam etmiş olması zorunludur.

(11) (Ek:RG-3/10/2018-30554) İntörnlük döneminde öğrencinin başarılı kabul edilmesi için, tüm intörnlük dilimlerinden yeterlik alması gereklidir.

(12) (Ek:RG-3/10/2018-30554) Koşulların tümünü yerine getirmesi durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçmeye hak kazanır.

Başarısızlık durumunda tekrarlar

MADDE 51 – (1) Eğitim öğretimin ilk üç sınıfında başarısız olan öğrenci aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Bütünleme sınav haklarını kullandıktan sonra bütünleme sınavlarında da başarılı olamazsa bir üst sınıfa devam edemez, dikey koridor ve alan içi seçmeli derslerde devam ve/veya yeterlilik almış olsa bile bir eğitim-öğretim yılı kaybeder. Ancak yeni eğitim-öğretim yılında; sadece sınıf içi tüm ders kurullarını tekrar eder.

b) Bütünleme sınavlarında başarılı olup dikey koridor derslerinde devamsızlık ve/veya alan içi seçmeli derslerde devamsızlık ve/veya yetersizlik durumu söz konusu olduğunda; öğrenci başarısız olduğu dikey koridor ve/veya alan içi seçmeli dersleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst sınıfa devam edemez.

(2) Eğitim öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında başarısız olan öğrenci aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Bütünleme sınav haklarını kullandıktan sonra bütünleme sınavlarında da başarılı olamazsa bir üst sınıfa devam edemez. Yeni eğitim-öğretim yılında başarısız olduğu staj kurul/kurullarını tekrar eder.

b) Tekrarın sonunda başarılı olması ve yazılı olarak talepte bulunması halinde yeni eğitim-öğretim yılını beklemeden devamsızlık limitlerinin aşılmamış olması koşuluyla aynı eğitim-öğretim yılı içinde bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanır.

c) Tekrarın sonunda da başarısız olması ve yazılı olarak talepte bulunması halinde ilgili staj kurulunun ilk döngüsünün sonunda yapılan staj kurulu bitirme sınavında bütünleme hakkını kullanabilir.

ç) (Değişik:RG-3/10/2018-30554) Bütünleme sınavlarında başarılı olup dikey koridor derslerinde ve/veya alan içi seçmeli derslerde devamsızlık ve/veya yetersizlik durumu söz konusu olduğunda, öğrenci başarısız olduğu dikey koridor ve/veya alan içi/alan dışı seçmeli dersleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst sınıfa devam edemez.

Genel zorunlu dersler

MADDE 52 – (1) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfta öğrencilere genel zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili dersleri, ders geçme esasına göre okutulur ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere programlanır.

(3) İkinci ve üçüncü sınıflarda öğrencilere genel zorunlu derslerden; yabancı dil dersi, mesleki yabancı dil eğitimi olarak ders geçme esasına göre okutulur ve eğitim-öğretim yılında 60 saatten az olmamak üzere programlanır. Bu dersin uygulama esasları ve hangi dillerde mesleki yabancı dil eğitim programı açılacağı, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Genel zorunlu derslerin sınav tarihleri Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(5) Genel zorunlu derslerde başarılı olmadan staj dönemine başlanmaz.

(6) Genel zorunlu derslerden alınan notlar, sınıf geçme ve başarı notu hesaplamasında kullanılmaz.

Derslerin kredi değeri ve not ortalamaları

MADDE 53 – (1) Ders kredileri; YÖK programının yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş kuramsal veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır. AKTS’ye göre hesaplanan krediler de bu maddedeki hükümlere göre belirlenir.

(2) Öğrencilerin başarı durumları, eğitim-öğretimin ilk üç sınıfında sınıf geçme başarı notu, eğitim-öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında bitirdikleri yılda almış oldukları stajlara ait not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Not ortalamasını bulmak için; o yılda öğrencinin her bir ders ya da staj kurulundan aldığı not, o ders ya da staj kurulunun kredisi ile çarpılır ve tüm derslerin kredili puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren almış olduğu ders ve stajların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel zorunlu dersler ve alan içi-dışı seçmeli ders başarı notları genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilen dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Not ortalaması hesaplanmasında ortaya çıkan ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyükse bir üst tam sayıya yükseltilir. Mezuniyet dereceleri belirlenirken genel not ortalaması esas alınır.

Mezuniyet

MADDE 54 – (1) Tüm yükümlülüklerini yerine getirip eğitim programlarını tamamlayarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Fakülte öğrenimini tamamlayan ve genel not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olur ve onur öğrenci listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fakülte dışında eğitim

MADDE 55 – (Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1) Ulusal ve uluslararası değişim programları çerçevesinde fakülte dışında eğitim alacak öğrenciler, ilgili programın yürürlükteki mevzuatına tabidirler.

(2) Ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesi dışında öğrencinin yurt içi/yurt dışında eğitim alması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

a) İlgili staj kurulu başlamadan en az bir ay önce yazılı talebi olması,

b) Her eğitim-öğretim yılında en fazla bir staj kurulunu geçmemesi,

c) İlgili kuruldaki başarı sırası dikkate alınarak, öğrenci sayısının %10’unu aşmaması,

ç) Fakülte dışında eğitim göreceği kurumdan kabul yazısı alması,

d) İçeriği ve süresi göz önüne alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunun kabulü.

(3) Öğrencinin yaz tatili döneminde yurt dışında seçmeli ders karşılığı eğitim alması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

a) Yaz tatili başlamadan en az bir ay önce yazılı talebi olması,

b) Her eğitim-öğretim yılında en fazla iki seçmeli dersi geçmemesi,

c) Fakülte dışında eğitim göreceği kurumdan kabul yazısı alınması,

ç) İçeriği ve süresi göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun kabulü.

(4) İntörnlük döneminin seçmeli diliminde bulunan öğrencilerin en fazla %20’sini aşmamak koşuluyla, Fakülte dışında eğitim alınması Fakülte Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Kontenjan sınırını aşan başvuru olması halinde genel başarı ortalama notuna göre sıralama yapılır.

(5) Yurt dışında eğitim başvuruları önceliklidir.

Rehber danışmanlık hizmetleri

MADDE 56 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, Dekanlık tarafından bir öğretim üyesi, rehber/danışman olarak görevlendirilir. Düzenleme ve uygulama esasları Senato kararlarına göre yapılır.

Disiplin

MADDE 57 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Fakülte Yönetim Kurulu, Senato ve YÖK kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59 – (1) 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-3/10/2018-30554)

(1) Ardışık ders kurullarına düzensiz devam eden öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) 2013 yılı yönetmeliğine göre ardışık ders kurullarını düzensiz alan öğrencilere çapraz öğrenci denir.

b) 2017 yılı yönetmeliğine göre çapraz olan öğrencilerin durumları 4. sınıfa kadar devam eder.

c) Ancak çapraz durumu sona erenler diğer öğrencilerle birlikte eğitime devam ederler.

ç) 2017 yılı yönetmeliğinin geçici maddelerinde yer alan borçlu öğrencilerin borçlu oldukları ders kurulundan başarısız olmaları halinde intibaklarının yapıldığı sınıftaki başarı durumlarından bağımsız olarak borçlu oldukları ders kurulunu tekrar ederler. Bu ders kurulunun açılmasını beklerken herhangi bir ders veya staj kurulu alamazlar. Borçlu oldukları ders kurulunu geçmeleri halinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasını beklerler, bu sürede herhangi bir ders kurulu alamazlar. En yakın akademik yılın başından itibaren öğrenimlerine devam ederler. Borçlu oldukları ders kurulundan başarısız olmaları durumunda, ilgili kurulu, akademik takvimde ilan edilen zaman diliminde ve başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler. Bu durumdaki öğrencilere herhangi bir ek sınav hakkı verilmez. Ancak kurul bitirme sınavından başarısız olan öğrencilere kurulun sonunda bütünleme sınavı hakkı verilir. Bütünleme sınavının tarihine yönetim kurulu karar verir, aynı durumdaki tüm öğrenciler için sadece bir kez sınav açılır.

d) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde bulundukları sınıfı tamamlayıp, bir üst sınıfın ders kurullarını alan çapraz öğrenciler, bu sınıfın tüm ders kurullarını tamamladıktan sonra bu Yönetmelikte belirtilen şartlara göre sınıf geçme sınavına girerler. Sınav tarihi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler sadece bir kez sınıf geçme ve sınıf geçme bütünleme sınavına girebilirler.

e) 3. sınıfı çapraz olarak tamamlayan öğrenciler sınıf geçme sınavına girebilmek için temel hekimlik uygulama sınavına girip başarılı olmak zorundadırlar. Temel hekimlik uygulama sınavı ve bütünleme tarihi bu öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler bu sınava sadece bir kez katılabilirler, başarısız olmaları durumunda 3.sınıfı yeni eğitim-öğretim yılından itibaren tekrar ederler.

f) Çapraz öğrenciler bulundukları sınıfın genel zorunlu dersler haricindeki tüm ögelerini başarı ile tamamlamaları durumda bir üst sınıfa geçerler.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

__________________

(1)     3/10/2018 tarihli ve 30554 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı ‘’Seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi’’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Sayfa