Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30013

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Merkez (İKÜSEM): İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları; amaçları doğrultusunda kamu, özel, ulusal, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, sertifika programları, konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin bu alandaki olanaklarını tanıtmaktır.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin yıllık faaliyet plân, program ve bütçesini hazırlamak, onaylanan plân, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı diğer kararları uygulamak, yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlar.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları ile Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden ve Rektörün belirlediği başarılı ve tanınmış kişilerden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görevlendirme ve mali hükümler

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet alanı kapsamında görev alacak personelde uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite personelinin Merkezde görevlendirilmesi için, Yönetim Kurulunun önerisi ve ilgili birim başkanının/dekanın/müdürün onayı gerekir.

b) Üniversite personeli olmayan ancak alanında uzman ve yetkin olan kişilerin görevlendirilmesi için, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektör onayı gerekir.

(2) Merkezin tabi olacağı mali konulara ilişkin esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 13/6/2006 tarihli ve 26197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa