Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 16.10.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29504

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AEUTÖMER): Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek,

b) Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak,

c) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek,

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak,

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimi yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek,

f) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek,

g) Türkçenin ana dil olarak veya yabancılara öğretimi konusunda öğretim programları hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, halk bilimi, dil bilimi ve yabancı diller bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

h) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ı) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları yapmak,

i) Temel öğretim, ortaokul, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

j) Kamu personeli, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ve araştırma görevlilerine yönelik merkezi yabancı dil sınavına hazırlık amaçlı kurslar açmak,

k) Yabancı dil öğrenmek isteyenlere yabancı dil kursları açmak,

l) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet için kurslar açmak,

m) Sosyal hayata uyum sağlayabilmeleri için mültecilere Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak,

n) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT ile iş birliği yaparak Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan videolar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayımlamak, yayımlatmak,

o) Türk dili öğretiminin daha verimli hâle getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak,

ö) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek,

p) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde bulunmak,

r) Yurt içinde ve dışındaki Türkçe ve yabancı dil öğretimi ile ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, ortak seminer ve sempozyumlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün üç aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki müdür yardımcısı seçer.

(2) Müdür yardımcıları, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Müdüre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,

b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak,

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Malî hükümler

MADDE 12 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamandaki hizmetleri, 9/7/2008 tarihli ve 26931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

İta amiri

MADDE 13 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa