Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29446

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Akademik anabilim kurulu: İlgili anabilim dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ç) Bütünleşik doktora: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora programını,

d) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,

g) Enstitü: Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü anabilim dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip kişiyi,

j) ÖİBS: Öğrenci/Akademik Bilgi Sistemini,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans mezunlarını,

l) Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

n) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

o) Temel Tıp Puanı: TUS’da Temel Tıp Bilimleri Testi – 1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

ö) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

p) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

r) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, öğrenciyi yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ş) Uzmanlık Alan Dersi: Tez danışmanlığı yapılmakta olan öğrenciyle yürütülen ve tüm yıl süren dersi,

t) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

u) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

ü) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az yetmiş günü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

v) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında dönem sonu sınavları hariç başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitimi ile İlgili Esaslar

Eğitim düzeyleri ve dönemleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora düzeylerinden oluşur.

(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(3) Yüksek lisans düzeyindeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülür. Bu programlar uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

(4) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve sanatsal faaliyetleri kapsar.

(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; akademik anabilim kurulunun önerisi, enstitü kurulunun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü programların açılıp yürütülmesinde enstitü anabilim dalları esas alınır.

(3) İlgili akademik anabilim kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü programı da açabilir.

(4) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(5) Anabilim dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolü yaparak ortak programlar açılabilir. Ortak programlar Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(7) Lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar akademik anabilim kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Yabancı dilde eğitim ve hazırlık sınıfı

MADDE 7 – (1) İlgili akademik anabilim kurulunun önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dilde programlar açılabilir.

(2) Tez çalışmasının dili program dilidir. Ancak enstitü yönetim kurulu kararı ile farklı bir dilde tez çalışması yapılabilir.

(3) Yabancı dilde eğitim yapan programlara kabul edilen öğrenciler için 26/8/2013 tarihli ve 28747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı ve Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim ve Öğrenim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla sınav jürisinin önerisi ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dahil edilmez. Ancak ders başarı notları not çizelgesine başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) şeklinde işlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı aşamasındaki bir öğrenci aynı zamanda anabilim dalı lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlıkta alınan ders ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan dersin bulunduğu eğitim düzeyi programının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok bir takvim yılı veya iki yarıyıldır. Bu süre lisansüstü programların azami sürelerine dahil edilmez.

Derslerin açılması

MADDE 9 – (1) Her yarıyıl, açılacak dersler enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) İlk defa açılacak dersler, kapatılacak dersler, dersin isminde veya AKTS kredisinde yapılacak değişiklikler ilgili akademik anabilim kurulunun teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek öğretim elemanlarını görevlendirme hususunda enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili fakülte veya yüksekokulun uygun görüşü alınır.

(4) Uzmanlık alan dersi tez danışmanları tarafından açılır ve tüm yıl sürer. Tez çalışmasının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci tez danışmanı tarafından açılır.

(5) Lisansüstü düzeydeki dersler, genel olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora, tıpta uzmanlık, dişte uzmanlık, sanatta yeterlik derecesi almış öğretim görevlileri ile sanatçı öğretim elemanları görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Danışman ve tez danışmanı

MADDE 10 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, akademik anabilim kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen programlarda ve belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç öğrencinin derslere başladığı dönemin ders kayıtları süresi başlamadan enstitüye önerir. Danışman ataması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Bir danışmana en çok kaç tane tezsiz yüksek lisans öğrencisi verileceği ilgili enstitü anabilim dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, enstitü anabilim dalı kurulu, her öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tez danışmanı tercihini dikkate alarak tez danışmanı önerisini, en geç öğrencinin derslere başladığı dönemin ders kayıtları süresi başlamadan ilgili enstitüye yapar.

(4) Tez danışmanı, öncelikle enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim dalı öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, yüksek lisans programları için üniversite kadrosu dışında görev yapan en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler, doktora programlarında ise üniversite kadrosu dışında görev yapan yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip kişiler ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.

(6) Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya %50’ye kadar artırılmasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur. Bir yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(7) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(8) Öğrenciler enstitü müdürlüğüne ya da akademik anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle danışman/tez danışmanı değişikliği talebinde bulunabilirler.

(9) Tez danışmanı/danışman, öğrencisi ara vermeden mazeretsiz olarak iki dönem kayıt yenilemediği takdirde, anabilim dalı başkanlığına yazılı müracaat yaparak üzerindeki danışmanlığın alınmasını ve altıncı fıkrada belirlenen sayıdan bu öğrencinin düşürülmesini talep edebilir. Enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışmanlık iptal edilir.

(10) Mazeretsiz olarak ara vermeden iki dönem kayıt yenilemeyen öğrenci, ÖİBS üzerinden pasif öğrenci konumuna alınır ve danışman/tez danışmanı ataması iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kontenjanları, Giriş Koşulları ve İlanı, Lisansüstü Programlara

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Öğrenci kontenjanları

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları enstitü anabilim dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ayrıca Senato, belirlenen kontenjanların bir katına kadar artırılması için, sınav jürisinin önerisi ve anabilim dalı kurulunun uygun görüşü olmak şartıyla enstitü yönetim kuruluna yetki verebilir.

(2) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanacak araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre Üniversitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile belirlenen protokol çerçevesinde öğrenci alımlarında ilan edilen kontenjan haricinde öğrenci alımı yapılabilir.

Giriş koşullarının belirlenmesi ve ilanı

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri, akademik anabilim kurulunun önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü programlara başvuruda istenilecek asgari ALES puanı ve puan türü, asgari mezuniyet not ortalaması, asgari yabancı dil puanı ve türü ve diğer özel şartlar programı açan akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleşir.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla iki yarıyıl ara vererek doktora programına başvuran adayların ALES puanı olarak tezli yüksek lisans programına başvuruda geçerli olan puanı dikkate alınır.

(4) ALES puanı yerine ÜAK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavlarından alınan belgeler geçerli sayılır.

(5) Başvuru yapılacak lisansüstü programda ilan edilen yabancı dil için, bir alt düzey eğitiminin tamamını bu yabancı dilde yapmış olanlardan yabancı dil belgesi istenmez. Değerlendirmede belgesi olmayan bu adayların puanları ilgili enstitü anabilim dalının istediği en az puan üzerinden değerlendirmeye alınır.

(6) Senato, lisansüstü program başvuru koşullarında ilan edilen yabancı dil şartını sağlayamayan adayların başvurularının alınmasına, programa şartlı olarak kontenjan dahilinde ders ve sınavlara girme haricinde öğrencilik haklarını elde etmeden kabul edilmelerine, eksik olan dil seviyesini ne zamana kadar sağlaması gerektiğine, belirtilen süre sonunda dil seviyesini istenilen düzeye getiremeyenlerin programdan ilişiğinin kesilmesine karar verebilir. Bu kararın öğrenci alım ilanlarında duyurulması gerekir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımları ile ilgili başvuru şartları, başvuruların değerlendirmesi ve öğrenci kabulü akademik anabilim kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(8) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dille yürütülen programlarda Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(9) Lisansüstü programlara öğrenci alımı yılda en fazla iki defa yapılır.

(10) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, başvuru tarihlerini, mülakat/yazılı sınav tarihlerini ve diğer hususları Üniversite internet sayfası üzerinden ilan eder.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair belgeye sahip olmaları gerekir.

b) Giriş koşulu olarak ilan edilen lisans not ortalamasını sağlamış olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programları için ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.

ç) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı dil koşulu aranabilir. YDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile öğrenci alımlarında protokol şartlarına göre değerlendirme yapılır.

Doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 14 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans/yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair belgeye sahip olmaları gerekir.

b) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler.

c) Yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.0 veya muadili bir puan olması gerekir.

ç) Bu fıkranın (b) bendine göre başvuran adayların lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.50 veya muadili bir puan olması gerekir.

d) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların ALES’den başvurdukları programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranların ALES’den başvurdukları programın puan türünde 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

e) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

f) Doktora ve Temel Tıp programlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseltilebilir. YDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.

g) Doktora ve Temel Tıp programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulünde ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Başvuru, başvuruların kabulü ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvurular ÖİBS üzerinden yapılır. Başvuruda istenilen evraklar aday tarafından şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda ilanda belirtilen adrese teslim edilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuruları değerlendirmek ve mülakat/yazılı sınav yapmak üzere, enstitü anabilim dalı kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üç asıl ve iki yedek üye olacak şekilde jüriler oluşturur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde oluşturulan jüri tarafından mülakat/yazılı sınav yapılmadan, başvuru belgeleri üzerinden öğrenci kabulü yapılabilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

(5) Doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora programında adaylar mülakat/yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden bu eğitimi yapmak istediği ile hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. Mülakat veya yazılı sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30’u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Jüri, sıralamada başarılı sayılacak minimum puan seviyesini belirleyerek hangi adayların yüksek lisans programına asil ve yedek olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Jüri tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.

(8) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri veya klinik tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya ilgili TUS puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya ilgili TUS puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30'u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en aşağıya doğru sıralanır ve toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Jüri, sıralamada başarılı sayılacak minimum puan seviyesini belirleyerek hangi adayların doktora programına asil ve yedek olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Jüri tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.

(9) Sınav jürisi ilan edilen kontenjandan fazla öğrenci alınmasını uygun gördüğünde, bunun gerekçesini belirten bir tutanakla teklifini enstitüye bildirir. Enstitü yönetim kurulu enstitü anabilim dalının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kontenjan artırılmasına karar verebilir.

Kesin kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen lisansüstü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır.

(3) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar şahsen veya noter tasdikli vekili ile istenilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(4) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya Üniversite, enstitü veya yetkili merci tarafından onaylı suretlerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar istenmez.

(5) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, yedek adaylar başarı sırası esas alınarak kabul edilir. Asıl kontenjan dolana kadar yedek adayların kabul edilmesine devam edilir.

(7) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(8) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre kabul edilen adayların kayıtları öğrencilik hakkı olmadan şartlı olarak yapılır. Bu öğrencilere öğrenci kimlik kartı verilmez.

(9) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe dil yeterliği ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları yapılabilir.

(10) Öğrenim ücreti yatırması gereken adayların kesin kayıtları o döneme ait öğrenim ücretini ödedikten sonra yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Üniversitede veya yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

(2) Yatay geçiş başvurularının kabul edilebilmesi için öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın en son öğrenci alım ilanındaki kabul koşullarını sağlamış olması gerekir. Ayrıca akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir.

(3) Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin intibak işlemleri ve hangi aşamada programa devam edeceği ilgili akademik anabilim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Doktora veya bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin bütünleşik doktora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim dalı bütünleşik doktora programının en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş kabulü, ilgili akademik anabilim kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler azami öğretim süresinden sayılır.

(7) Üniversite içindeki aynı enstitü anabilim dalında açılmış tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçiş başvurusunda bulunacakların tezsiz yüksek lisans programının tüm derslerini başarı ile tamamlaması, ilgili anabilim dalının bu derslerden istediği asgari  ağırlıklı genel not ortalamasını ve tezli yüksek lisans programının en son öğrenci alım ilanındaki asgari ALES puanı ve asgari yabancı dil puanını sağlamış olmaları gerekir. Bu şekilde yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kabulünde; ALES puanı, tezsiz yüksek lisans programında aldıkları derslerin ağırlıklı genel not ortalaması ve yabancı dil puanı değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, ağırlıklı genel not ortalamasının % 35'i ve yabancı dil puanının % 15'inin aritmetik toplamı yapılarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. İlgili anabilim dalı başkanlığı ilan ettiği kontenjan kadar adayın tezli yüksek lisans programına asil ve yedek olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Anabilim dalı başkanlığı tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler, bir dönem seminer çalışması aldıktan sonra tez çalışmasına geçer. Bu öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında geçirdikleri süreler azami öğretim süresinden sayılır.

(9) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş izni enstitü anabilim dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir.

(10) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(11) Programlar arası geçişte, her bir programda geçirilen süreler azami süre hesabında dikkate alınır.

(12) Lisansüstü programlarında yatay geçiş bir kez yapılır.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü

MADDE 18 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili öğretim üyesinin görüşü, akademik enstitü anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilik başvuruları derslerin başladığı ilk hafta yapılır.

(2) Özel öğrencilerin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki ders kredileri toplamının yarısını geçmemek koşuluyla, akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir.

(3) Yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, özel öğrenci olarak doktora programlarından ders alamazlar.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Kayıt yenileme

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar, kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

(2) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği toplam ders kredisinin en az yarısını kendi programlarından almak zorundadırlar.

(2) Öğrencinin ders kaydı, ÖİBS üzerinden enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından ders seçimini yaparak kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders kayıtları ÖİBS tarafından kabul edilmez ve öğrenci ders kaydı yapmamış sayılır. Ders kaydı aşamalarının sonuçlandırılmasından öğrenci sorumludur.

(3) Bir yarıyılda alınabilecek kredi miktarının üst sınırı enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(4) Akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü dersler alabilirler.

(5) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa saydırılabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler için bu hüküm uygulanmaz.

(6) Yabancı dil ile eğitim yapılan lisansüstü programlarda ders saydırma işleminin yapılabilmesi için, daha önce alınmış derslerin eğitim dilinin kabul edilecek programın eğitim diliyle aynı olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler için bu hüküm uygulanmaz.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 22 – (1) Ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, isteyen öğrenciler tarafından lisansüstü akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ÖİBS üzerinden yapılır. Ders ekleme ve bırakma işlemi, öğrencinin kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders ekleme ve bırakma kayıtları ÖİBS tarafından kabul edilmez.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere dört türdür.

(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, lisansüstü akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Lisansüstü akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu yarıyıl sınav sonucu yerine sayılır.

(5) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 70'ine devam etmiş olmaları gerekir. Ayrıca akademik anabilim kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

(6) Mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde kullanır.

(7) Yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır, ayrıca bir sınav hakkı verilmez. Bir dersin yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı tarihini kapsayacak şekilde aralıksız oluşan ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilen mazeretlerde o ders için takip eden yarıyılda mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavında alınan harf başarı notu o dersin alındığı yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile bunların yarıyıl sonu sınavına nasıl katılacağı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk haftasında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu değerlendirilmesi dersi veren öğretim elemanı veya elemanları tarafından yapılır. Bir dersten başarılı sayılmak için tezli/tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin en az (CB) harf başarı notu, doktora öğrencilerinin ise en az (BB) harf başarı notu almaları gerekir.

(3) Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler. Bu şekilde ders tekrarlarında en son alınan harf başarı notu yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

(4) Ders ile ilgili puanlar dersi veren öğretim elemanı tarafından ÖİBS’ye girilip sonuçlandırıldıktan sonra, aşağıdaki (a) bendinde yer alan tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf başarı notuna çevrilir:

 

Açıklama

Harf Başarı Notu

Katsayı

Puan

 

AA

4.00

90-100

 

BA

3.50

80-89

-

BB

3.00

70-79

-

CB

2.50

65-69

-

CC

2.00

60-64

-

DC

1.50

55-59

-

DD

1.00

50-54

 

FF

0.00

49 ve aşağı

Devamsız

DZ

0.00

--

Başarılı

--

--

Başarısız

BŞZ

--

--

Devam Ediyor

DE

--

--

Sınava Girmeme

GR

0.00

--

Mazereti nedeniyle sınava girmedi

MZ

--

--

Eksik

E

--

--

 

b) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere devam ediyor (DE) notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora eğitiminde tez izleme komitesi raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için başarısız (BŞZ) notu verilir.

c) Tez çalışması sonucu başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.

ç) Seminer ve uzmanlık alan dersleri başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.

d) GR notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) harf başarı notu olarak işleme alınır.

e) (DZ) notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında (FF) harf başarı notu işlemi görür.

f) (MZ) notu; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilere verilir.

g) (E) notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrenci, notların tesliminden sonra onbeş gün içerisinde eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (FF) harf başarı notuna dönüşür.

(5) Dersi veren öğretim elemanı, harf başarı notunun karşılığı olan puan aralıklarını daha alt limitlere çekebilir.

(6) Başarılı (BŞ) ve başarısız (BŞZ) harf başarı notları akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 25 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, ilgili enstitü anabilim dalının belirlediği AKTS kredisi kadardır.

(2) Öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki çeşit akademik başarı not ortalaması bulunur.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı 4’lük katsayı üzerinden değerlendirilen tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu 4’lük katsayı üzerinden değerlendirilen derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını ilgili derslerin sınav sonuçları açıklandıktan itibaren en geç beş iş günü içinde enstitü anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapar. Bu itiraz dersi veren öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı tarafından yapılan yeniden değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Yapılan incelemeden sonra öğretim elemanı tarafından verilen not kesindir. Sonuç ilgili öğrenciye onbeş gün içinde duyurulur.

Azami süre ve azami süre aşımı

MADDE 27 – (1) Lisansüstü programların normal ve azami öğrenim sürelerinin belirlenmesi ve azami süre aşımında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma ve ilişik kesme

MADDE 28 – (1) Senato tarafından kabul edilen kayıt dondurma esaslarına uygun olarak lisansüstü öğrencileri üst üste ya da aralıklı olmak üzere en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencinin, kendi talebi üzerine veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması halinde veya diğer ilgili mevzuat hükümlerinin oluşması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, en az 90 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, ilgili enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Birden fazla yüksek lisans programını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler, toplamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

Tez çalışması aşaması ve sonuçlanması

MADDE 30 – (1) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve en az yedi ders, bir seminer ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilikte aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.

(2) Tez çalışması konusu ve önerisi, öğrenci ve tez danışmanı tarafından belirlenir ve hazırlanır. Öneri hakkında ilgili akademik anabilim kurulunun uygun görüşü anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişikliklerde de aynı usul izlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal raporu ilgili enstitüye teslim edilir.

(4) İlgili akademik anabilim kurulu kararıyla öğrencinin, tez çalışması ile ilgili en az bir adet bildirisinin bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış veya benzeri bir çalışmasının olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından en az birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranabilir.

(5) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri kurum dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması hâlinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans tez jürisi için biri kurum dışı olmak üzere iki adet yedek jüri üyesi belirlenir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tez danışmanının önerdiği sınav günü ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini jüri önünde yeniden savunur. Ek süre en fazla iki defa verilir. İkinci ek süre sonunda tezi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve konu ile yüksek lisans çalışmasına devam edebilir.

(8) Tez çalışması sürecinde iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin tez çalışması danışmanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile reddedilir. Tez çalışmasına devam etmek isteyen öğrenci yeni bir konu ve isterse yeni bir danışman ile çalışmaya başlayabilir.

(9) Tez çalışmasına yeni bir konu ile başlayan öğrenci için danışmanı ilave dersler almasını talep edebilir.

(10) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(11) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe, Üniversiteye aittir.

(12) Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans programlarında tezler ilgili dilde hazırlanır ve tez savunması bu dille yapılır.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde yürütülebilir. Bu program, asgari 90 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü anabilim dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 180 AKTS kredisi olmak üzere en az yedi ders ile ilgili enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri (seminer, makale, konferans, bildiri vb.), yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Doktora programı; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 240 AKTS kredilik en az ondört ders, ilgili anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri (seminer, makale, konferans, bildiri vb.), yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(5) Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(6) Yüksek lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin alacağı lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından seçebilirler.

(8) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan ders/dersler genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmez ve danışmanın teklifi ile enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun göreceği ders/dersler enstitü yönetim kurulunca öğrenciye tekrar aldırılır.

(9) İki doktora programını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler, her iki programda da geçerli olmak üzere toplamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora programında kayıtlı bir öğrencinin yeterlilik aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve en az yedi ders ve enstitü anabilim dalının zorunlu tuttuğu diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş, özel öğrencilik ve doktora programında aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.

(3) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Doktora yeterlilik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Yeterlilik aşamasına gelmiş ve yeterlilik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlilik aşamasını seçmelidir. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer.

(5) Yeterlik sınavları, akademik anabilim kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi iki yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Jüri; biri danışman ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş asil öğretim üyesi ile biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen yedi gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava girmek zorundadır.

(9) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılırlar.

(10) Üçüncü defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyılda doktora yeterlilik komitesinin belirleyeceği ilgili doktora programındaki toplam ders sayısının en fazla yarısı kadar daha ders veya dersleri almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(6) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(7) Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir tez konusu ve danışmanla çalışmalarına devam etme imkânı verilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Tez önerisi savunma sınavından sonra en az üç adet başarılı/olumlu tez izleme raporu olan ve istenmişse yayın şartını yerine getiren öğrenci jürisi belirlenmek üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal raporu ilgili enstitüye teslim edilir.

(3) Doktora tez jürisi, ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve ikisi kurum dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden; ikinci danışmanın yer alması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan, biri anabilim/bilim dalı içinden, ikisi kurum dışından ve birisi de ikinci danışman olmak üzere yedi öğretim üyesinden oluşur.

(4) Doktora tez jürisi için, biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesi belirlenir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve en fazla 90 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer. Bu sınav sonunda tezi reddedilen öğrenci yeni bir konu ve danışman ile doktora çalışmasına devam edebilir.

(7) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterlerse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilirler.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, enstitü yönetim kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 9/8/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Sayfa