Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29031

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AHİ UZEM): Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak.

b) Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

c) Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek meslekî bilgi güncellemesine yardımcı olmak.

ç) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek.

d) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.

e) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programlarını planlamak; uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek; uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik alt yapı işlerini yürütmek; uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak iletişim ve bilişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan eğitim kapsamındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim imkânlarından yararlanma ve işbirliği taleplerini ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek.

c) Uzaktan eğitimle ilgili sunucu/istemci altyapı örgütlenmesini, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını gerçekleştirmek; öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

ç) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim uygulamalarını, dersleri ve programları belirlemek, kredilendirmek; sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.

d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak.

e) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek; ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, uygulamaları bu kapsamda düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim yoluyla kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere verilecek eğitim derslerini/programlarını ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek.

ğ) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcıları

b) Yönetim Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcılarından biri, Müdür Yardımcılarının da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bu konudaki raporlarını Rektörün onayına sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak.

c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya meslekî bilgi-beceri programlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak.

ç) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Öğrenci katkı paylarını tespit ederek Senatoya sunmak.

g) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Sayfa