Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 18.05.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29004

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yaz döneminde uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-24/5/2015-29365)

(1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki lisans, lisansüstü ve önlisans programlara ilişkin yaz dönemindeki eğitim-öğretimle ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

b) Birim Kurulu: Üniversite birim kurullarını,

c) Birim Yöneticisi: Birimlerden fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında veya enstitülerde müdürü,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını,

d) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite (OMÜ): Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yarıyıl sonu sınavı: Yaz Okulu ders dönemi sonrası yapılan son sınavı,

h) Yaz dönemi: Ondokuz Mayıs Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,

ı) (Ek:RG-24/5/2015-29365) Misafir öğrenci: Başka üniversitenin öğrencisini,

i) (Ek:RG-24/5/2015-29365) UZEM: Uzaktan öğretim yapan programları düzenleyen birimi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

 

Yaz öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) OMÜ bünyesinde açılacak yaz dönemi eğitim-öğretiminin temel amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin Üniversitenin sağladığı eğitim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak suretiyle Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak,

b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri yaz döneminde almalarına imkân sağlamak,

c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamak, yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak,

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin Üniversitemiz eğitim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak,

d) Bahar yarıyılı sonunda Yabancı Dil Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilere, kendi öğretim programlarındaki yaz döneminde açılan 1 inci sınıf derslerini almak suretiyle öğretim programlarına başlayabilmelerini sağlamak.

Yönetim

MADDE 6 – (Değişik:RG-24/5/2015-29365)

(1) Yaz dönemi, eğitim-öğretimden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında Rektör tarafından atanan dört öğretim üyesi ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşan Yaz Dönemi Koordinasyon Kurulu tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Yaz döneminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

Süre

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Yaz öğretiminin süresi 6 haftadan az olamaz. Bu süreye ara sınavlar da dâhildir.

(2) Yaz dönemindeki bir ders güz veya bahar yarıyılında veya tüm yılda yapılan aynı kod ve isimli dersin toplam ulusal ve AKTS kredisine sahiptir.

(3) Yaz döneminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam (kuramsal ve uygulamalı) ders saatleri kadar ders yapılır. Yaz dönemi eğitiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Ücretler ve ek ders

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Açılması, Ders Sorumlularının Belirlenmesi, Ders Alma Esasları,

Devam ve Başarı Durumu

 

Derslerin açılması

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Yaz döneminde açılacak dersler her yıl; fakülteler ile yüksekokullarda ilgili bölüm kurulunun, meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının, enstitülerde ise ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu sınav döneminden onbeş gün öncesine kadar belirlenir.

(2) Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans ve lisans programlarında onbeş, lisansüstü programlarında iki kişinin altında olmamak üzere, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. İstisnai durumlar, birim yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Yaz dönemindeki bir ders, kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması halinde açılmaz. Bir dersin gruplara bölünmesi, ancak öğrenci sayısının her grupta en az 40 öğrenci bulunması durumunda gerçekleştirilebilir. Senato bu sayıları artırabilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısına, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir.

(4) Ondokuz Mayıs Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin açılmaları gereken yarıyıllarda açılmayarak yaz dönemine ertelenmesi mümkün değildir. Bu sınırlama lisansüstü eğitimi için uygulanmaz.

(5) Yıllık dersler yaz döneminde açılmaz.

(6) (Ek:RG-24/5/2015-29365) Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde yaz döneminde eğitim-öğretim yapılmamaktadır. Ancak, UZEM öğrencileri ilgili bölüm/programın örgün öğretiminde varsa ve ders açılmışsa bu dersi ilgili birimden alabilir.

Ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 11 – (Değişik:RG-24/5/2015-29365)

(1) Yaz döneminde açılacak dersi verecek öğretim elemanı, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim kurulunun onayı ile belirlenir.

(2) Bir öğretim elemanına, yaz döneminde en çok 13 ulusal kredilik dersin karşılığında ücret ödenir.

Başvuru ve ders alma esasları

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Yaz dönemi programına yapılacak misafir öğrenci ön başvuruları elektronik ortamda kabul edilir, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.

(2) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) OMÜ yaz döneminden bir öğrenci 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş ders alabilir. Bir öğrenci öğrenim süresi boyunca 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş dersi başka üniversiteden alabilir.

(3) Yaz döneminde kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak, 10 uncu maddedeki hükümlere göre bir dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran öğrencinin, bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler geçerli olmak kaydıyla, açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına imkân verilir. Öğrenci kapanacak olan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

(4) Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu veya not yükseltmek amaçlı olarak başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için yaz dönemindeki derslere kaydolabilir. Yaz döneminde açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

(5) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Yaz dönemine ait akademik takvim aralığında staj yapacak olan öğrenciler, yaz dönemi programıyla çakışmayacak şekilde stajını düzenlemek zorundadır. Ders dönemiyle staj takviminin aynı anda yürütülmesi, ilgili birimlerin sorumluluğu ve yetkisindedir.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı OMÜ öğrencisi yaz döneminde sadece OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan dersleri alabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan OMÜ öğrencisi; bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve birim kurulunun onayı üzerine, bölüm/program başkanlığınca belirlenmiş olan derslerden en fazla iki dersi alabilir. OMÜ İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi de bu kapsamda değerlendirilir.

(7) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Yaz döneminde, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan OMÜ öğrencilerinden, FF ve FD’li ya da alt yarıyıllardan almadığı dersi olan öğrenciler öncelikle bu dersleri alırlar.

(8) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz dönemine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Öğrencinin kaydolmak istediği ders kayıtlı olduğu birimde açılmadığı takdirde; bu dersi, Üniversite içinde bir başka birimden alabilmesi için o öğrencinin kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunca denk ders olarak tanımlanması gerekir.

(10) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin OMÜ yaz döneminde açılmaması durumunda, öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümün, yerleştiği yıla ait taban puanına eşit veya daha yüksek puanda öğrenci kabul eden üniversitenin yaz döneminden/okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, yaz dönemi akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine teslim eder. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir.

(11) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) OMÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, yaz döneminde açılan dersleri alabilirler.

Devam ve başarı durumu

MADDE 13 – (1) Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz döneminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devam zorunluluğu ile ilgili olarak 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği ile 21/4/2013 tarihli ve 28625 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği hükümleri uygulanır.

(2) Yaz döneminde açılan dersler için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır; ara sınava ve dönem sonu sınavına sadece yaz dönemine kayıtlı öğrenciler girer. Başarının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, başka yükseköğretim kurumlarının yaz döneminde/okulunda alıp başarmış olduğu dersleri için harfli başarı notu verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır ve genel ağırlıklı not ortalaması hesabına katılır.

(4) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO/GANO hesabında bu son not kullanılır.

(5) (Değişik:RG-24/5/2015-29365) Yaz dönemi tek ders sınavına, yaz dönemine kayıtlı öğrenciler, yaz döneminde kayıtlı oldukları ve devam şartını yerine getirdikleri dersler için başvurabilirler.

(6) Yaz döneminde aldığı ve başardığı derslerle mezuniyet hakkı kazanan önlisans, lisans öğrencisinin mezuniyeti gerçekleştirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/5/2015

29004

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

24/5/2015

29365

2.       

 

 

 

Sayfa