Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 07.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28731

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

c) EADB: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

ç) EK: Enstitü kurulunu,

d) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

e) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,

f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

g) Ortak danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

ğ) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi  Senatosunu,

i) Tez: Yüksek lisans veya doktora tez çalışmasını,

j) TİK: Tez izleme komitesini,

k)  Üniversite (AGÜ): Abdullah Gül Üniversitesini,

l) ÜYK: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Programlara başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Programlara başvuru

MADDE 5 – (1) Yüksek Lisans programlarına, bir lisans diplomasına sahip olan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya Graduate Record Examination (GRE) genel veya Graduate Management Admission Test (GMAT) puanı, İngilizce bilgi düzeyi ve EADB'ce uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek başvurular alınır. Yüksek lisans programlarına kabul edilmek için başvurulan programın puan türünde 60 puandan aşağı olmamak şartıyla, Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50'den az olmamak şartıyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programlarına lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya GRE genel veya GMAT puanı, İngilizce bilgi düzeyi ve EADB'ce uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek başvurular alınır. Doktora programlarına kabul edilebilmek için yüksek lisans veya lisans diplomasına ve başvurulan programın puan türünde 70 puandan aşağı olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50'den az olmamak şartıyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Doktora programlarına lisans diplomasıyla başvuran adayların kabul edilmesi için genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvurularda ALES şartı aranmaz.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların İngilizce bilgi düzeyleri Üniversite tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavı veya eşdeğerliği Üniversite Senatosunca belirlenen diğer İngilizce bilgi düzeyi belirleme sınavları sonuçlarına göre ölçülür. Başarı notunun alt sınırı Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında, İngilizce ön şartının hangi bölümlerde uygulanacağı ve başarı notunun alt sınırının ne olacağı Senato tarafından belirlenir.

(5) Lisansüstü programlara kabul edilebilmek için gerekli sınav başarı notu her bir EADB'nin önerisi ve EK kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Başvurular, doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına veya internet üzerinden yapılabilir.

(2) EYK, başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere ilgili her bir enstitü anabilim dalında, en az üç öğretim üyesinden oluşan komisyonlar kurar. Komisyonlar, adayların daha önceki eğitimlerini, akademik başarılarını, başvuru ilanında belirtilen şartları ve İngilizce dil becerilerini göz önüne alarak hangi adayların mülakata çağırılacağına karar verir ve mülakat sonuçlarını değerlendirerek kabul önerilerini EADB’ye iletir.

(3) Yüksek lisans programını Üniversitede tamamlayan öğrenciler, doktora programlarına, EADB’nin de görüşü alınarak, yeni bir başvuru sürecinden geçmeksizin, doğrudan kabul edilebilirler. Üniversitede yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yıl ara vererek doktora programlarına devam edecek öğrencilerin dosyalarında yer alan ve giriş koşullarının sağlanmış olduğunu gösteren belgeler, tekrar istenmez.

(4) Bir anabilim dalındaki programı tamamlamadan kendi isteği ile ayrılmış öğrencilerin, yine bu anabilim dalındaki lisansüstü programlara kabulü durumunda, daha önce tamamlanmamış programda geçirilmiş sürelerin ne kadarının, yeni kabul edildikleri programda geçirilmiş sayılacağına, kabul sırasında EADB önerisi ile EYK karar verir.

İngilizce hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilecek adaylardan, tüm diğer şartları yerine getirdiği halde, yalnızca İngilizce becerileri ile ilgili koşulları sağlayamayanlar, başvurdukları lisansüstü programa koşullu olarak kabul edilebilir ve İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için bir yıl süre verilir. Adaylar bir yıllık sürede, dil becerilerini geliştirip ilgili dil koşullarını sağladıktan sonra, lisansüstü programlarına başlarlar.

(2) İngilizce dil koşulları sağlanmadan, bilimsel hazırlık ve sanatsal hazırlık programları da dahil, lisansüstü programlar kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.

(3) Öğrenci kendine tanınan süreden daha önce İngilizce dil şartını sağlaması durumunda, gelecek ilk akademik dönemde, kesin kayıt yaptırıp derslere başlayabilir.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan İngilizce sınavından muaf tutulacaklar şunlardır:

a) Herhangi bir lisansüstü programına, Üniversitenin bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok dört yarıyıl içinde başvurmuş olanlar.

b) Üniversitenin bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra, en çok dört yarıyıl içinde bir doktora programına başvuranlar.

(5) Öğrenimine dört yarıyıl üst üste ara veren ve/veya kayıt yaptırdığı halde derslere devam etmeyen öğrencilerin, yeniden kayıt yaptırabilmeleri için Üniversite tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavı veya Senato tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav ile İngilizce yeterliklerini kanıtlamaları gerekir.

Lisansüstü öğrenci kabulü sınav jürilerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Sınav jürileri, ilan edilen her program için, EADB’nin önereceği en az yedi öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları EADB dışındaki programlardan almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla, EADB’nin uygun görmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması gereken zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın önerisi ve EADB'nin onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programının normal öğretim süresi iki yarıyıldır. Bu süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı normal ve azami sürelerine dahil edilmez. Ancak, normal öğretim süresi dışındaki geçirilen süreler, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı normal ve azami sürelerine dahil edilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrenciler, lisansüstü programa başlayamazlar.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Değişim öğrencileri, Üniversitenin uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yurt dışı yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, muafiyet, kredi ve kabul işlemleri, özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler,  EADB’nin görüşü ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez, ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

(3) Ders aldığı dönemi takip eden altı yarıyıl içerisinde, Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrencilerin başardıkları dersler, EADB'nin önerisi ve EYK'nın onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Ancak özel öğrenci olarak, lisansüstü program mezuniyet kredi sayısının en çok yarısı alınabilir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı ve en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrencilerin, yatay geçiş ile eşdeğer bir programa kabulüne ilişkin olarak, EYK’nın belirlediği esaslar uygulanır. Üniversite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce dil düzeyleri, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlaması gerekir.

(2) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Geçişi uygun görülen öğrencinin EADB'nin önerisi ve EYK kararı ile programa intibakı yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Katkı payı ve öğrenim ücretleri 2547 sayılı kanunun 46 ncı maddesince hesaplanarak Senato tarafından ilan edilir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri  EYK’ca kabul edilmeyen öğrenciler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, katkı payı ve öğrenim ücreti hesaplamalarında azami öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt yenileme, derslerin durumu, kredi aktarma ve farklı üniversiteden ders alma

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde EYK’nın belirlediği esaslara göre yürütülür.

Danışman, proje danışmanı belirleme, ortak danışman atama

MADDE 16 – (1) Danışman, proje danışmanı belirleme, ortak danışman atama ve danışman, proje danışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar, EADB’nin önerisi ve EYK’nın kararına göre belirlenir.

Tez ve proje yazım dili

MADDE 17 – (1) Tez ve proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan Üniversite Tez Yazım Kılavuzunda belirtilir. Tez ve projeler, İngilizce yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 18 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, iki yarıyıldan oluşur. Senato tarafından kabul edilen bazı tezsiz yüksek lisans programlarında bir akademik yıl üç yarıyıldan oluşabilir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.

(3) Derslerin akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde düzenlenmesi, ilgili bölümlerin görüşü alınarak öğrenci işleri tarafından yapılır ve ilan edilir.

(4) Öğrenciler, derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ve diğer bütün çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(5) Lisansüstü öğretim süresinde izlenecek öğretim programları, mezuniyet için gerekli şartlar, EADB tarafından hazırlanan programlar, EK’nın olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(6) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar, EYK tarafından belirlenir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 19 – (1) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları dersler için öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tabloda yer alan notlardan birisi verilir:

a) (Değişik:RG-24/2/2015-29277) (1)

Not                        Katsayı

A                             4,00

A-                           3,67

B+                          3,33

B                             3,00

B-                           2,67

C+                          2,33

C                             2,00

C-                           1,67

D+                          1,33

D                             1,00

F                             0,00

NA                         0,00

b) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Ortalamaya katılmayan notlar:

1) S: Yeterli.

2) U: Yetersiz.

3) P: Devam ediyor.

c) Bilgilendirme harfleri:

1) EX: Muaf.

2) NI: Program dışı dersler.

3) RM: Tamamlayıcı bilimsel hazırlık dersi.

4) R1, R2, … Rn: Ders tekrarı sayısı.

5) W: Dersten çekildi.

6) Q:  Yeterliğe hazırlanıyor.

(2) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Öğrenciler, yüksek lisans için C ve doktora için C+ notunun altında aldıkları zorunlu dersleri tekrarlayarak tamamlamak zorundadır. Eğer bu ders sonraki dönemlerde açılmazsa, danışmanın olumlu görüşü alınarak ve  EYK onayı ile başka bir ders alınabilir. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenci aynı dersi tekrarlayabileceği gibi, danışmanın uygun göreceği başka bir dersi de alabilir.

(3) “NA” notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. “NA” notu, not ortalamaları hesabında “FF” notu gibi işlem görür.

(4) “S” notu;

a) GANO hesabına dahil edilmeyen bir dersin tamamlandığını göstermek üzere, dersin öğretim üyesi tarafından,

b) Tez jürisinin onayladığı teze, tez danışmanı tarafından,

verilir.

(5) “U” notu;

a) GANO hesabına dahil edilmeyen bir dersin başarısızlığını göstermek üzere dersin öğretim üyesi tarafından,

b) Tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere, tez danışmanı tarafından,

verilir.

(6) “EX” bilgilendirmesi, Üniversite dışındaki üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler için ve EADB tarafından muaf tutulan dersler için verilir.

(7) “NI” bilgilendirmesi, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir. Ortalamaya dahil edilmeyen bu dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

(8) “RM” bilgilendirmesi, yüksek lisans öğrencilerine ön koşul olarak aldığı derslere verilir.

(9) “R” bilgilendirmesi, öğrencinin tekrar etmekte olduğu zorunlu dersi ya da öğrencinin başarısız olduğu seçmeli ders yerine aldığı başka bir seçmeli dersi tekrarladığını belirtmek için verilir. Dersin kaçıncı defa tekrar edildiği R1, R2, … Rn ile belirtilir.

(10) “W” bilgilendirmesi, tez ve ön koşul dersleri dışında, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla öğrencinin çekildiği ders için verilir.

(11) “Q” bilgilendirmesi, derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere verilir.

(12) Notunda hata olduğunu düşünen öğrenci, notların ilanından sonra en geç yedi gün içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Notlarda herhangi bir hata tespiti halinde ilgili öğretim elemanı gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili enstitü müdürlüğüne, itiraz başvurusundan itibaren bir hafta içerisinde bildirir. Notların düzeltilmesine ilişkin karar,  EYK tarafından verilir.

Ders tekrarlama

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde başarılı olamayan öğrencilerin, program değişikliği veya ismi değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi durumunda, kayıtlı bulundukları programın mevcut mezuniyet kredisini sağlayacak şekilde, daha önce başarılı oldukları derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği  EADB tarafından belirlenir ve  EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Başarıyla tamamlanan derslerin alınmasının üzerinden yüksek lisans için üç, doktora için altı yıl geçmesi durumunda bu derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiğine öğrencinin kayıtlı olduğu EADB ve EYK karar verir.

(3) Öğrenciler başarmış oldukları dersleri danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilir. Bu derslerden alınan son not geçerlidir.

Sınavlara katılmama

MADDE 21 – (1) EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye, EYK kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması hesabı

MADDE 22 – (1) GANO, not ortalamasına dahil her bir dersin karşılığı olan katsayısının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(2) GANO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

Kayıt silme

MADDE 23 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin EYK kararıyla kaydı silinir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

(2) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliği kazandırmaktır.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS kredisinden az olmamak üzere, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve/veya seçimlik en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.

(2) (Mülga:RG-24/2/2015-29277) (1)

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise,  EADB tarafından yürütülür.

(4) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren, her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Öğrenci, yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla ve danışmanının onayıyla lisans dersleri alabilir. Lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, danışmanın önerisi ve EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden, EYK’nın belirlediği sayıyı aşmamak şartıyla, lisansüstü ders alabilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’su 3.00'dan az olamaz. Öğrenci ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadır.

(2) Öğrenci, ilk iki yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

Süre

MADDE 28 – (1) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.

(2) (Mülga:RG-24/2/2015-29277) (1)

Tez danışmanının ve tez konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 29 – (1) EADB’nin görüşü alınarak, EYK tarafından her öğrenciye en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tam zamanlı bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak atanır. Tez çalışmasının niteliğinin, birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, enstitünün ilgili anabilim dalı dışından olmak şartıyla, ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

(2) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve  EADB’nin görüşü alınarak, EYK yeni bir tez danışmanı atayabilir.

(3) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Öğrenci en geç iki yarı yıl sonunda tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde EADB’ye teslim eder. EADB kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi, EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Öğrenci akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını taşıyan tez değişikliği öneri formunu, EADB’ye teslim eder. EADB kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden altı aydan önce tezini teslim edemez.

(6) Tez süresince üst üste iki kere U notu alan veya üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenciler, tez danışmanının önerisi ve  EYK kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB'ye başvurur. EADB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi,  EADB'nin önerisi ve EYK kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite içindeki başka bir EADB’den veya Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye  EYK kararı ile yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları da tamamlayarak enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine “Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EADB programının onaylanmış adı bulunur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları, uzaktan eğitim olarak da yürütülebilir. Uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, doksan AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EADB başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçimlik en az on adet ders ile proje çalışmasından oluşur. Dönem projesi dersi ortalamaya katılmaz ve başarılı “S” veya başarısız “U” olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) (Mülga:RG-24/2/2015-29277) (1)

(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(4) Öğrenci, EADB'nin önerisi ve EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite  dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

Süre

MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-24/2/2015-29277) (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.

(2) (Mülga:RG-24/2/2015-29277) (1)

Danışman atanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı tarafından yürütülür. Danışman atanmamış ise atanıncaya kadar  EADB tarafından yürütülür.

Başarı denetlemesi

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmalıdır. Ayrıca mezuniyet için GANO’su 3,00/4,00 olmalıdır.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine kayıt olduğu yarıyılın başladığı tarihten itibaren danışmanının onayladığı proje konusunu bir ay içinde enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje ve yeterlik sınavı

MADDE 38 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, proje çalışmasında elde edilen sonuçları bir rapor halinde, enstitü proje yazım kılavuzuna uygun bir biçimde İngilizce dilinde hazırlar ve proje savunma sınavına alınır.

(2) Öğrenci, proje raporunun üç kopyasını ilgili enstitüye teslim etmek ve jüri önünde İngilizce olarak savunmakla yükümlüdür.

(3) Proje savunma ve yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EADB’nin teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere en az üç kişilik jüri önünde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı “S” veya başarısız “U” olarak değerlendirir. Bu karar, üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile  EADB’den yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı ile yeni proje konusunu belirler.

(4) Proje sınavından başarılı bulunan öğrenci, AKTS kredi yükünü tamamlamak ve gerekli not ortalaması şartını sağlamak kaydıyla aynı jüri önünde yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı sözlü olarak yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı bulanan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Öğrenci, EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EADB programının onaylanmış adı bulunur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlıyor olması gerekir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 41 – (1) (Değişik:RG-24/2/2015-29277) (1) Doktora programı için gerekli kredi ve ders yükleri şunlardır:

a) Doktora programına Yüksek Lisans derecesiyle kabul edilenler için 180 AKTS krediden az olmamak şartıyla, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az 7 ders ve akademik formasyon  ile yeterlik sınavı, seminer çalışması, tez çalışması ve 3 üncü yarı yıldan sonra her yarı yıl alınacak uzmanlık alan derslerinden oluşur.

b) Doktora programına Lisans derecesiyle kabul edilenler için  180 AKTS krediden az olmamak şartıyla, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve seçmeli, en az 14 ders ve akademik formasyon ile yeterlik sınavı, seminer çalışması, tez çalışması ve 3 üncü yarı yıldan sonra her yarı yıl alınacak  uzmanlık alan derslerinden oluşur.

(2) (Mülga:RG-24/2/2015-29277) (1)

(3) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar  EADB'nin önerisi ve EYK kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirmesi halinde ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve varsa ikinci danışmanı doktoralı öğretim üyeleri, görevlileri, elemanları arasından seçilir.

(4) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve  EADB’nin görüşü alınarak, EYK yeni bir tez danışmanı atayabilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı tarafından yürütülür. Danışman atanmamış ise atanıncaya kadar  EADB tarafından yürütülür.

(6) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Öğrenci, danışmanın önerisi ve EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden, EYK’nın belirlediği sayıyı aşmamak şartıyla, lisansüstü ders alabilir.

(8) Öğrenci, lisans ve/veya yüksek lisans programında başarılı olduğu dersleri, doktora öğreniminde alamaz, ders yüküne saydıramaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 42 – (1) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Doktora yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’sunun en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadır.

Süre

MADDE 43 – (1) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Doktora programında azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.

(2) (Mülga:RG-24/2/2015-29277)

Yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Yeterlik sınavları akademik takvimde belirtilen zamanlarda yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci  en geç 4 üncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç 6 ncı yarıyılın sonuna  kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, başvurusunu ilgili enstitüye yapar.

(3) Yeterlik sınavları, EADB tarafından  EADB’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK’ca üç yıllığına onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Doktora yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alandan üçü asil ikisi yedek beş kişilik sınav jürisini oluşturur. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(7) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az iki ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

Tez izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,  EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde TİK oluşturulur.

(2) TİK, EADB’ce önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanı dışında  EADB içinden ve dışından birer üye olmak üzere, sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları, bu komite tarafından yapılır. TİK üyesi olmayan ortak danışman, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) TİK’in kurulduktan sonraki dönemlerde,  EADB’nin gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi sunumu ve TİK raporları

MADDE 46 – (1) TİK atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, EYK’nın belirlediği formatta hazırlanmış tez önerisini, sunum tarihinden on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır ve yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilen yer ve saatte, TİK önünde sözlü olarak sunar.

(2) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan, komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sunumu gerçekleştirmeyen öğrencinin tez önerisi başarısız sayılır.

(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından sunumu izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci için, EADB’nin önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve TİK atanır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından “S” veya “U” olarak belirlenir.

(6) TİK sunumunda üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün talebi, EADB’nin önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve TİK atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, TİK konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK, sunulan TİK raporunu inceler ve uygun görmesi halinde, tez konusu değişikliğine karar verir. EYK’nın karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı değişen veya tez konusu değiştirilen öğrenci, süre dışındaki süreçlerde tez çalışmalarına yeni başlamış öğrenci gibi işlem görür.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Doktora tezini tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen ve EYK tarafından belirlenen yayın şartlarını sağlayan öğrenci, tez sınavına girmek için EADB'ye başvurur. EADB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir.

(3) Doktora tez jürisi, EADB'nin önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir. İki danışmanın olması durumunda, danışmanlardan sadece birisi üye olarak jüride yer alır.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en fazla altı ay içinde eksiklerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda tekrar başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile,  EADB kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

(7) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde TİK’i oluşturulur. TİK’in oluşturulmasından sonra öğrenci en fazla altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

Doktora diploması

MADDE 48 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder, tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine "Doktora Diploması" verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EADB’deki programın onaylanmış adı bulunur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüz seksen AKTS krediden az olmamak şartıyla, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve seçimlik, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için en az yedi ders, lisans derecesiyle başvuranlar için en az on dört ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 50 – (1) (Değişik:RG-24/2/2015-29277)(1) Sanatta yeterlik programında azami süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere on iki yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye EADB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde  en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(3) (Mülga:RG-24/2/2015-29277)(1)

Danışman atanması

MADDE 51 – (1) Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar EADB tarafından, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi, EYK kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman atanabilir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Öğrencinin yazılı başvurusu ve EADB’nin görüşü alınarak, EYK yeni bir danışman atayabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 52 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Üniversite Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce yazmak ve ayrıca tez, sergi veya projesini jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri,  EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, EADB’ce sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en fazla üç ay içinde gereğini yaparak tez, sergi veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 54 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_______

(1) Bu değişiklik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2013

28731

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

24/2/2015

29277

2.       

 

 

 

Sayfa