Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28676

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Başarı puanı: Öğrencinin başvurduğu programın puan türündeki ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat puanının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,

ç) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünü,

d) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

e) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü Müdürünün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

h) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,

ı) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System sınavını,

i) İş yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,

j) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemini,

k) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını,

l) Müdür: Enstitü Müdürünü,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde normal veya özel öğrenci olarak kayıtlı öğrenciyi,

n) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

o) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu hazırlayıp, yarıyıl sonunda sözlü olarak sunduğu ve tez yazım kurallarına göre yazılı olarak Enstitüye teslim ettiği çalışmayı,

ö) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Yüksek lisans/doktora tezini,

r) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

s) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

ş) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazırlık Programı,

Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme, Ders Tekrarı

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’da  görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) EABD tarafından uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları,

ç) Yabancı dil eğitimi programlarına başvuracak adayların bu fıkranın (c) bendinde geçen sınavlardan başvurduğu dil alanından en az 85 puan almış olmaları,

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen esaslar,

dikkate alınır.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) EABD tarafından uygun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 veya muadili bir puan olması, lisans diplomasıyla başvuranların ise lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen TOEFL, IELTS gibi sınavların birinden buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

ç) Yabancı dil eğitimi programlarına başvuracak adayların bu fıkranın (c) bendinde geçen sınavlardan başvurduğu dil alanından en az 85 puan almış olmaları,

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden bu fıkranın (c) bendinde geçen sınavlardan en az 55 puan almış olmaları ve Senatoca belirlenen şartları taşıması,

gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilme ve programa yerleştirilme esasları şunlardır:

a) Başvuruların değerlendirilmesi; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nin önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakatın %20’sinden oluşan başarı puanlarına göre EYK’ca yapılır. Mülakata girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

b) Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır. Mezuniyet notunun 100’lük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) dönüşüm tablosu kullanılır.

c) Mülakat sonuçları EABD başkanlığı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir.

ç) Mülakat notları belirlenen adaylar Enstitü tarafından başarı sırasına göre ilan edilir.

d) Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilme ve programa yerleştirilme esasları şunlardır:

a) Başvuruların değerlendirilmesi; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nin önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakatın %20’sinden oluşan başarı puanlarına göre EYK’ca yapılır. Mülakata girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

b) Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır. Mezuniyet notunun 100’lük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) dönüşüm tablosu kullanılır.

c) Mülakat sonuçları EABD başkanlığı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir.

ç) Mülakat notları belirlenen adaylar Enstitü tarafından başarı sırasına göre ilan edilir.

d) Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ve yerleştirilme esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Adayların lisans diplomalarına sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesi, adayların lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Notların eşit olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir.

c) Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır. Mezuniyet notunun 100’lük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) dönüşüm tablosu kullanılır.

Mülakat sınavı

MADDE 7 – (1) Mülakatlar, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen jüri tarafından yapılır. Mülakatta adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir. Raportör olarak belirlenen üye, mülakat sınavının soru ve cevaplarını kayıt altına alır.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Programları için mülakat yapılmaz.

Kesin kayıt

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, EYK’ca belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerinden birini başvurdukları doktora programı alanından almamış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak derslere EABD karar verir. Bu dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Hazırlık dönemi sonunda başarılı olunamayan dersler yüksek lisans ders döneminde tekrarlanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında Enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ca karara bağlanır.

Yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Enstitü bünyesindeki başka EABD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler Enstitünün lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla yapılan öğrenci kabulünde mülakata katılma hariç bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4’lük not sistemi üzerinden en az 2, doktora için 4’lük not sistemi üzerinden en az 2,5 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EABD Başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir.

Kayıt yenileme ve dondurma

MADDE 12 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Kaydı yenilenmemiş dönemler ilgili programın normal öğretim süresinden sayılır.

(2) EYK, öğrencinin; kendisi ve birinci dereceden yakınının hastalığı, doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilmesi, görev yerinin değişmesi ve benzeri gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı lisansüstü programına devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, en fazla iki yarıyıl kayıt dondurma hakkı verebilir. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz. Azami süresini dolduran öğrenciler kayıt dondurma hakkından yararlanamazlar.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 13 – (1) Danışman; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dâhil edilir.

(2) Uzmanlık alan dersleri dönemlik olup, danışman, öğrenci ve ders sayısına bakılmaksızın haftalık en fazla sekiz ders saati kadar ücretlendirilir.

(3) Danışman, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi için lisansüstü öğretimi boyunca en fazla dört, doktora öğrencisi için ise lisansüstü öğretimi boyunca en fazla sekiz dönem uzmanlık alan dersi açabilir.

(3) Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar alırlar.

(4) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ca uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders için başarı notu ara sınav notunun % 50’si ile yarıyıl sonu sınav notunun % 50’sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için alacağı not yüksek lisansta en az 2, doktora için en az 2.5 olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde esas alınacak tablo ve diğer harfler aşağıda belirtilmiştir:

a)                     

Puanlar

Notlar

Katsayılar

90-100

AA

4

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1

50-59

FD

0.5

0-49

FF

0

 

b) NA: Devamsız.

c) G: Başarılı.

ç) K: Başarısız.

(3) Uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ca belirlenir.

(5) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 15 – (1) Enstitüce açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren bir hafta içinde Müdürlüğe yapılır. Not değişiklikleri EYK tarafından karara bağlanır.

Genel not ortalaması

MADDE 16 – (1) Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacı ile almış olduğu ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje, atölye ve benzerlerinin her birinden elde edilen başarı notu katsayısı ile ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje, atölye ve benzerlerinin kredilerinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının, krediler toplamına bölünmesi ile bulunur. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesinde belirtilir.

Ders saydırma

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir lisansüstü programdan ders almış öğrenciler, başarılı oldukları derslerden EABD’nin uygun gördüklerini, EYK’nın kararı ile kabul edildikleri lisansüstü programa saydırabilirler.

Kayıt sildirme

MADDE 18 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Müdürlüğe başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre kaydı silinmesi gereken öğrencilerin kayıtları EYK ile silinir.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorundadır. Ancak gerekli görüldüğü hallerde danışmanın önerisi doğrultusunda EABD başkanlığının teklifi ve Müdürlüğe bildirmeleri şartı ile başka bir ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans

MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği EYK’nın teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarından ilgili alandaki tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş; öğrencinin başvurusu, EABDAK’nın  önerisi ve EYK’nın onayı ile yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programları

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, öğrenimleri boyunca dersler, bir seminer ve tez çalışması dâhil toplam en az 90 krediyi başarmak zorundadır. 60 krediyi, bir seminer dâhil, başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 23 – (1) Programı tamamlama süresi azami üç yıldır. Ders ve tez dönemini azami üç yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin katkı payını veya öğrenim ücretlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre ödemesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 24 – (1) EABDAK, EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından, her öğrenci için; öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. Ancak, öğrenciler için EABDAK kararı ile Üniversitedeki diğer öğretim üyelerinden de danışman önerilebilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından önce atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile EYK’ce atanır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini EABD Başkanı yürütür.

(2) Tez danışmanının uzun süreli yurtiçi veya yurtdışında görevlendirilmesi durumunda veya kurumdan ayrılması durumunda danışmanlıkla ilgili karar EYK tarafından verilir.

(3) Yüksek lisans kredili derslerinin ve seminerin başarı ile tamamlanmasından sonra tez konusunu belirlemek amacıyla, tez önerisi en geç bir sonraki dönem başına kadar danışman ve EABDAK’ın önerisi ile EYK’da kabul edilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi ve EABDAK’ın kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Yüksek lisans tez jürisi; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları kişisel raporlar ile birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri, aralarında bir başkan seçer. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili EABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla, yüksek lisans tezinin orijinal ciltlenmiş üç kopyası ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden EYK’ca uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Müdürlükçe bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programları

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, en az on adet ders ve dönem projesinden oluşmak üzere toplam en az 90 krediden oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Dersleri ve dönem projesini azami üç yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin katkı payını veya öğrenim ücretlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre ödemesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders, sınavlara katılma ve ders projesi hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 30 – (1) EABDAK’ın önerisi ile EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde yardımcı olmak üzere, danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini EABD Başkanı yürütür.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler ilgili alanın tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EABDAK’ın önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı İle İlgili Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 33 – (1) Doktora programı; dersler, iki seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 krediden ve yeterlilik sınavı ile tez önerisinden oluşur. 60 krediyi, bir seminer dahil başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden en az 120 krediyi, bir seminer dahil, başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 34 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için azami dokuz yıldır. Programını tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra yapılacak en az dört tez izleme komitesi toplantısından başarılı olunması gerekir.

(2) Program için gerekli ders dönemini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Ders dönemini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin  birinci fıkrasında belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD Başkanlığının önerisi EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki süre içinde ders dönemini, birinci  fıkrasındaki süre içinde tez çalışmasını başarıyla tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş, dersler ve bir seminer olmak üzere toplam en az 60 krediyi başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Danışman atanması

MADDE 35 – (1) İlgili EABD’de veya Üniversite içindeki diğer öğretim üyeleri arasından, EABDAK her öğrenci için öğrencinin; önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. Danışman, EYK’nın kararı ile yarıyıl başlangıcından önce atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD Başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun Üniversitedeki kadrolu öğretim üyelerinden veya başka bir yüksek öğretim kurumu öğretim üyelerinden EYK’ca atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD Başkanı yürütür.

(2) Tez danışmanının uzun süreli yurt içi veya yurt dışında görevlendirilmesi durumunda veya kurumdan ayrılması durumunda danışmanlıkla ilgili karar EYK tarafından verilir.

(3) Tez çalışmasının niteliği itibariyle birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile EYK’ca, EABD’den veya diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlilerinden ikinci tez danışmanı atanabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez Enstitünün belirlediği akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABDAK kararıyla önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az üç kişilik sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisinde öğrencinin danışmanı ve üniversite içindeki diğer anabilim dallarından veya başka bir yükseköğretim kurumu içindeki konu ile ilgili bir öğretim üyesi olması gerekir. Yeterlik jürisi ve sınavın tarihi EABDAK’ın teklifi ve EYK’ca belirlenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi, EABDAK’ın önerisi ve EYK’nın kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EABDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilen tez izleme komitesi üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Bu üyenin yerine tez izleme komitesi üyesi seçimi esaslarına göre yeni bir üye seçilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafınca belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve tez gerekçesi, EABD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Öğrencinin tez izleme komitesi raporlarının sonuçları, EABD Başkanlığınca Enstitüye bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 39 – (1) Öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi ve EABDAK’ın kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.

(2) Doktora tez jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili EABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenci bu Yönetmeliğin 38 inci maddesindeki esaslara göre yeni bir tez konusu belirler.

(5) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 40 – (1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla doktora tezinin orijinal ciltlenmiş üç kopyası ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden EYK’ca uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Müdürlükçe bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye doktora diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 41 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Telif ücreti

MADDE 42 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen Enstitüce yayımlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Ödül ve teşvik

MADDE 43 – (1) Üniversite Senatosunca belirlenen kriterlere göre dereceye giren lisansüstü çalışmalar ödüllendirilebilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 44 – (1) Engelli öğrencilerin eğitim - öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarında tabi olacakları uygulamalar Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Senato kararları uygulanır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa