Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28667

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bulunduğu  bölgedeki su sporlarına yönelik tesisleri aktifleştirmek, eğitim ve araştırmalara hazır hale getirmek; aktif hale getirilecek olan tesislerde su sporlarına yönelik kurslar düzenlemek; düzenlenecek kurslar ile üniversite personeline  ve öğrencilerine su sporlarına yönelik eğitimler vermek ve eğitimlerini bitirenlerin bir üst kurslardan yararlanmalarını sağlamak; üniversiteler arası su sporları şenliğini düzenleyerek Üniversitenin ve bölgenin  tanıtımına katkı sağlamak; çevre göllerde gezi ve araştırma amaçlı faaliyetler düzenleyerek bölgedeki diğer göllerden de sportif amaçlı yararlanmak ve elde edilen bilgileri derleyerek kitapçıklarını çıkartmak; bölgede su sporlarına yönelik hizmet veren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmalar yapmak; ilgili federasyonların düzenlemiş olduğu eğitim ve yarışmalara katılmak ve yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Su ürünleri ve ilgili alanlarda araştırma ve uygulamaları desteklemek, kültür balıkçılığı, avcılık, ekoloji ve çevre gibi konularda ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretmek, su ürünlerini ilgilendiren her türlü idari ve teknik sorunlar ile bunların dışındaki problemlere bilimsel çözümler getirmek, su ürünleri ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek verileri toplamak, Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Su sporlarına yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, bunları teşvik ve kontrol etmek,

b) Su sporları ile ilgili federasyon başkanlıkları ve diğer üniversiteler ile işbirliği içinde olmak, federasyonların ve üniversitelerin düzenlediği konferans, seminer, sempozyum, kongre, kurs ve yarışmalara katılmak, katılacak olan personel ve öğrenciye destek olmak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve yarışmalar düzenlemek veya bunlara katılmak,

ç) Yurt dışında ve yurt içindeki üniversiteler ile işbirliği içinde  bölgede su sporlarına yönelik ortak faaliyetler düzenlemek,

d) Su sporlarına yönelik araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı, personel ve öğrencileri desteklemek; çalışmaları gerçekleştirebilecekleri uygun eğitim ortamını sağlamak,

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü yayın yapmak, yayın çalışmalarına katılmak ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

f) Yurt içi, yurt dışı, kamu ve özel kesimler ile gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda proje ve destek çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

g) Göller ve göletlerde eğitim ve keşif amaçlı çalışmalar yapmak, elde edilen bilgi,  fotoğraf  ve görüntüleri bölgede çalışan diğer birimler ile paylaşmak,

ğ) Modern su sporları tesisleri, kayıkhane, antrenman salonu, barınma alanları ve benzeri inşa etmek, su sporları için gerekli teknik malzemeyi temin etmek, mevcut malzemelerin bakım ve onarımının yapılabileceği bir atölye kurmak ve ilgili uzman personel istihdamını sağlamak,

h) Yıl içinde Üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik sportif amaçlı su sporları yarışmaları düzenlemek ve düzenlenecek bu yarışlara en üst düzeyde katılımı sağlamak için su sporlarının tanıtımını yapmak,

ı) Çorum ilinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile spor kulüplerinin katılımıyla su sporları şenliği düzenlemek,

i) Üniversite bünyesinde açılacak olan su sporları eğitimleri ile bölge halkına yönelik kurslar düzenlemek,

j) Su ve su ürünleri konusunda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar, nedenler ve çözüm yolları üzerinde araştırmalar yapmak,

k) Gerektiğinde, su ve su ürünleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak, konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak,

l) Su ürünleri çalışma alanı ile ilgili yayınları takip ve temin etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri, Çalışma Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, merkezin amaçları konusunda çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı ve kadrolu, öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversitesinin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Gerekli görülmesi durumunda müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Müdürün, görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık yapmak,

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık yapmak,

ç) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

d) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde  Yönetim Kuruluna rapor vermek,

e) Merkez bünyesinde görevlendirilecek her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

g) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücüleri ve yönetim sorumlularını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Merkezin tüm idari işlerini yürütmek, gerekli eş güdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

h) Yönetim Kurulunun hazırladığı Merkezin yıllık bütçesini ve yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,

ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından en az iki kişi, Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdüre çalışmalarında yardımcı olur ve Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.  Müdür yardımcısı da bulunmazsa  Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekalet eder. Müdürün görev süresi sona erince müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş üyeden oluşur Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Üç yıl için seçilen üyelerden süresi sona ermeden ayrılanların veya altı ayı aşan süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, aynı yöntem ile Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler seçilir. Yönetim Kuruluna,  Müdür  başkanlık eder ve görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, başkanı bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısının yönetiminde toplanır. Yönetim Kurulu gerekli olduğunda, Müdürün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yılık bütçe ve faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektörün bilgisine sunmak,

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

c) Merkezin bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koordinatör, antrenörler, cankurtaranlar, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin Müdürün  önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkez tarafından desteklenecek araştırma, uygulama ve eğitim için araştırıcı destekleme esaslarını belirlemek ve taleplerini karara bağlamak,

d) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik personelinin niteliklerini belirlemek, kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

e) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak,

f) Merkeze atanacak olan idari ve teknik personelin seçimini yapmak,

g) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Gerek görülmesi halinde konunun uzmanları arasından Üniversite içinden veya dışından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Müdür tarafından üç yıl için seçilen en az beş, en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilir. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma, uygulama ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturmak ve Merkezin çalışma programlarının hazırlanmasına katkı sağlayarak çalışma önceliklerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktır.

Çalışma birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturulur. Her çalışma birimi için, ilgili alanda faaliyet gösteren Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıllığına birim sorumluları görevlendirilir. Birim sorumluları aynı usul ile görevden alınabilir, görev süresi bitenler tekrar görevlendirilebilir. Birim sorumluları; alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, proje hazırlamak ve sonuçlandırmak ve çalışma birimlerindeki bilimsel ve idari alanda gerekli işleri yapmakla yükümlüdürler. Birim sorumluları kendi gelişimleri için kurslara, konferanslara ve eğitimlere katılabilir ve katılmış oldukları kurs, konferans ve eğitimlerin içeriğine uygun uygulamalar yapabilirler. Birim sorumluları Müdüre karşı sorumludur. Müdürün onayı ile birim sorumlusu yardımcıları görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa