Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 26.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28479

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite içinde ve dışında kaydedilen bilimsel çalışmaları, gelişmeleri ve araştırmaları bilgisayar ortamında değerlendirmek,

b) Çok kullanıcılı bilgisayar sistemi kurmak,

c) Sistemin yurt dışındaki ve yurt içindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak, bölgedeki kurum ve kuruluşlara bilgisayarla yapılabilecek her türlü hizmeti vermek,

ç) Üniversite akademik personelinin ve öğrencilerinin bilimsel çalışmalarına yardımcı olmak,

d) Üniversite birimlerindeki eğitim-öğretime destek olmak,

e) Üniversitedeki çeşitli büroların görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerine yardımcı olmak,

f) Kamu veya özel sektör tarafından istenecek bilgisayar programları hazırlamak ve bölgede yetişmiş eleman sayısının artmasına yönelik eğitim ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin bütün akademik birimleri ile ilgili her türlü programları hazırlamak, almak, bir program arşivi oluşturmak, bu arşivi kullanıcıların çalışmalarını kolaylaştıracak biçimde hizmete sokmak,

b) İstenildiğinde her düzeyde eğitim-öğretim programlarına gerekli desteği sağlamak,

c) Üniversitenin idari işlerinin yürütülmesinde bilgisayar destekli düzenlemeler yapmak,

ç) Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak ve gereğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek,

d) Araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli bilgisayar alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçleri sağlamak, bunları bölgedeki kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak,

e) Kurum içindeki ve dışındaki çeşitli bilgisayar sistemlerinin üretim, bakım, onarım ve teknik hizmetlerini yapmak,

f) Bölgede bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek, talep olması halinde bu hizmetleri yapmak,

g) Merkezin çalışma alanlarına giren eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında; seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak, başarılı olanlara belge ve sertifika vermek,

ğ) Bilgisayar ile ilgili konularda nitelikli eleman yetiştirmek için, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve sertifika vermek,

h) Rektör tarafından verilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunda görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim kurulunu toplamak ve başkanlık etmek,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra bunları Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,

e) Birimlerin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna bilgi vererek birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az dört defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin çalışma düzenini sağlamak,

b) Rektörlüğe sunulacak olan faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, bilgisayar ile ilgili araştırma, yayın bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa