Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28376

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında yapılacak olan Yaz Okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Yaz Okulunda yapılan eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı ilgili fakülteleri, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünü ve Yabancı Diller Yüksekokulunu,

b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c) Enstitü Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

d) Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Enstitüye bağlı ilgili fakülteleri, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Esaslar

Yaz okulunun amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz Okulunun amaçları şunlardır:

a) Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında da eğitim ve öğretim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak.

b) Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede zaman kazandırmak.

c) Başarılı öğrencilerin üst yarıyıla ait derslerini yaz aylarında alabilmelerine imkan sağlamak.

ç) Diğer üniversite öğrencilerinin, Enstitüden ders almalarına imkan sağlamak.

d) Kendilerinden ancak yaz aylarında yararlanılabilecek Enstitü dışından ve yurt dışından gelecek akademik elemanların Enstitü öğrencilerine katkısını sağlamak.

e) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında açmak suretiyle öğrencilere imkan sunmak.

f) Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidermek ve eğitim verimini arttırmak.

Zorunlu dersler

MADDE 6 – (1) Enstitünün lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmesi gereken yarıyıllarda açılmaması ve Yaz Okulunun ertelenmesi mümkün değildir.

Başlangıç tarihi

MADDE 7 – (1) Yaz Okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Enstitü Senatosu tarafından belirlenir. Yaz Okulunda öğretim süresi altı haftadır. Bu süre Yaz Okulu final sınavlarını da kapsar. Yaz Okulunda açılan her ders için, bir yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ders alması

MADDE 8 – (1) Lisans veya lisansüstü programlarında İngilizce Hazırlık Sınıfını bitirmiş, dil yeterliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan Enstitü öğrencileri de Yaz Okulunda ders alabilirler.

Ön koşullu ve yan koşullu dersler

MADDE 9 – (1) Yaz Okulunda öğrenciler ön koşullu ve yan koşullu derslerin koşullarını sağlamaları durumunda bu dersleri alabilirler.

Kayıt işlemi

MADDE 10 – (1) Yaz Okulu kayıt işlemi bir bütündür. Ders seçme, danışman onayı ve katkı payı ücreti ödeme işlemlerinden birisini tamamlamayan öğrencilerin Yaz Okulu kayıtları iptal edilir. Yaz Okulunda kayıt işlemleri akademik takvimde belirlenen tarihler içinde tamamlanır.

Ders kredisi

MADDE 11 – (1) Yaz Okulunda toplam en fazla dokuz kredilik ders alınabilir.

(2) Yaz Okulunda alınan dersler için ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme işlemi uygulanmaz.

Enstitü dışından öğrencinin alacağı dersin kredisi

MADDE 12 – (1) Bir öğrenci öğrenimi süresince Yaz Okulunda Enstitü dışından en fazla dokuz kredilik ders alabilir. Zorunlu dersler ilgili bölüm kurulu kararı ile Enstitü dışından alınabilir.

Enstitü dışından alınan derslerin programa sayılması

MADDE 13 – (1) Enstitü dışından alınan derslerin programa sayılabilmesi için tamamı İngilizce olan bir bölümden/anabilim dalından alınması zorunludur. Eşdeğerlik konusuna ilgili yönetim kurulları karar verir.

Yaz Okulunda açılması öngörülen lisans ve lisansüstü dersleri

MADDE 14 – (1) Yaz Okulunda açılması öngörülen lisans ve lisansüstü dersler akademik birimler tarafından en geç ilkbahar döneminin ilk iki haftası içinde belirlenir. Yaz Okulu ilanı, bu bilgiler esas alınarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve öğrencilere ilan edilir.

Öğrenci sayısı

MADDE 15 – (1) Yaz Okulunda yer alan derslerin açılabilmesi için öğrenci sayıları lisans programlarında en az beş lisansüstü programlarda ise en az üç olmalıdır. Kayıtlar sonunda yeterli sayıya ulaşmayan dersler kapatılır. Öğrenci sayısı otuzu aşmadıkça aynı ders için yeni bir şube açılamaz.

Ders veren öğretim elemanları

MADDE 16 – (1) Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri uygulanır. Misafir öğretim üyelerinin verebilecekleri ders sayıları ve diğer işlemler sözleşme hükümlerinde yer alır.

Mazeret sınavı

MADDE 17 – (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav veya final sınavına ilgili bölüm başkanlığınca geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı verilebilir.

Kayıt silme

MADDE 18 – (1) Geçerli bir nedenle öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile Yaz Okulu kaydı iptal edilebilir.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından, 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile (Değişik ibare:RG-5/12/2012-28488) 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Yaz Okulunda alınan dersler ve notları, not döküm belgesinde “Yaz Okulu” adı altında açılacak bir bölümde gösterilerek bir önceki yarıyılın genel not ortalaması ile birleştirilir. Yaz Okulu yarıyıldan ve azami süreden sayılmaz.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin (Değişik ibare:RG-5/12/2012-28488) 17 nci maddesi uyarınca ders tekrarı durumunda olan öğrencilerin Yaz Okulu sonunda genel not ortalamasını 1,80’e çıkarmaları durumunda ders tekrarı zorunluluğu kalkar.

(2) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamında olan öğrenciler, istemeleri durumunda ek sınav haklarını kullanmayıp Yaz Okuluna devam ederek mezun olabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri, Enstitü Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 5/6/1999 tarihli ve 23716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2012

28376

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

5/12/2012

28488

2.       

 

 

 

Sayfa