Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 07.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28346

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi hastanelerinde, sağlık bilimleri alanındaki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma gereklerinin en üst düzeyde karşılanmasına, sağlık hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonuna ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi hastanelerinin yönetimi ve organizasyonu, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: İstanbul Üniversitesine bağlı her bir hastanenin başhekimini,

b) Bilgi İşlem Direktörü: İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin bilgi işlem hizmetlerini koordine eden, Hastaneler Genel Direktörüne karşı sorumlu olan üst yöneticiyi,

c) Bölüm Sorumlusu: İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin yapı işleri, hukuk, biyomedikal, çevre yönetim, izleme değerlendirme, iletişim, yazı işleri gibi bölümlerinin Hastaneler Genel Direktörüne karşı sorumlu olan yöneticisini,

ç) Dekan/Müdür: İstanbul Üniversitesine bağlı fakülte dekanlarını/yüksekokul ve enstitü müdürlerini,

d) Direktör: İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin bilgi işlem, finans, kalite, tıbbi gibi çalışma alanlarının Hastaneler Genel Direktörüne karşı sorumlu olan üst yöneticisini,

e) Finans Direktörü: İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin gelir ve gider yönetimi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri koordine eden, Hastaneler Genel Direktörüne karşı sorumlu olan üst yöneticisini,

f) Hastane: İstanbul Üniversitesi Hastanelerinin her birini,

g) Hastaneler Danışma Kurulu: İstanbul Üniversitesi Hastanelerinin Danışma Kurulunu,

ğ) Hastaneler Direktör Kurulu: İstanbul Üniversitesi Hastaneleri direktörlerinden oluşan kurulu,

h) Hastaneler Genel Direktörü: İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin tıbbi, idari ve mali hizmetlerini koordine eden, doğrudan Rektöre ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumlu olan ve aynı zamanda Hastaneler Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yapan en üst yöneticisini,

ı) Hastane Yönlendirme Kurulu: Başhekimin başkanlığında, tıbbi hizmetler, gelir idaresi, gider idaresi, taşınır mal yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi işlem, kalite, genel idari hizmetler gibi hizmet alanlarının sorumluları ile başhemşireden oluşan, hastane hizmetlerinin yönetiminden doğrudan Hastaneler Genel Direktörü ile Hastaneler Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan ve Hastaneler Yönetim Kurulu kararlarını uygulayan, İstanbul Üniversitesi Hastanelerinin her birinde oluşturulan kurulu,

i) Hastaneler Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Hastanelerinin Yönetim Kurulunu,

j) Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı: Rektör tarafından Rektör yardımcıları arasından görevlendirilen İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin tıbbi, idari ve mali hizmetlerinin koordine edilmesinde doğrudan Rektöre karşı sorumlu olan ve aynı zamanda Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan en üst yöneticisini,

k) Hemşirelik Direktörü: İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin hemşirelik hizmetlerinin koordine edilmesinde Hastaneler Genel Direktörüne karşı sorumlu olan üst yöneticisini,

l) İstanbul Üniversitesi Hastaneleri: İstanbul Üniversitesine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri olarak İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile Kardiyoloji Enstitüsü ve Onkoloji Enstitüsü Hastanelerini,

m) Kalite Direktörü: İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin kalite politikalarını hizmetlerini koordine eden, Hastaneler Genel Direktörüne karşı sorumlu olan üst yöneticisini,

n) Koordinatör: İstanbul Üniversitesi Hastanelerinin organ nakli, laboratuvar hizmetleri, insan kaynakları, genel idari hizmetler, yazılım, donanım, süreç uygulama, gelir, gider ve taşınır mal gibi çalışma alanlarının Direktöre karşı sorumlu olan yöneticisini,

o) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ö) Tıbbi Direktör: İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin tıbbi hizmetlerini koordine eden, Hastaneler Genel Direktörüne karşı sorumlu olan üst yöneticisini,

p) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Organları,

Çalışma Şekli ve Görevleri

İstanbul Üniversitesi hastaneleri organları

MADDE 5 – (1) İstanbul Üniversitesi Hastaneleri organları şunlardır:

a) Hastaneler Yönetim Kurulu,

b) Hastaneler Genel Direktörü,

c) Hastaneler Danışma Kurulu.

Hastaneler yönetim kurulu

MADDE 6 – (1) Hastaneler Yönetim Kurulu; Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısı başkanlığında, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Hastaneler Genel Direktörü,

b) Hastaneler Tıbbi Direktörü,

c) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanları,

ç) Onkoloji Enstitüsü ve Kardiyoloji Enstitüsü Müdürleri,

d) İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Başhekimleri,

e) Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürü.

Hastaneler yönetim kurulunun çalışma şekli

MADDE 7 – (1) Hastaneler Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanır, gerektiğinde Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. Rektör, Hastaneler Yönetim Kuruluna toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir, görüş bildirebilir. Hastaneler Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanları salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Hastaneler Yönetim Kurulunun tüm kararları Rektörün onayına sunulur. Rektörce onaylanmayan kararlar tekrar görüşülmek üzere Hastaneler Yönetim Kuruluna iade edilir.

Hastaneler yönetim kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Hastaneler Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Hastanelerdeki tıbbi hizmetler, gelir idaresi, gider idaresi, taşınır mal yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi işlem, kalite, genel idari hizmetler gibi süreçlerin görev tanımlarının yapılmasını ve yapılandırılmasını sağlamak,

b) Hastane Yönlendirme Kurulunun kararlarını değerlendirmek,

c) Tanımlanan süreçlerin temel değerlerini belirleyip, sağlık hizmetleri açısından hastanelerin stratejik planlarını, norm kadro çalışmalarını planlamak ve gerektiğinde bu çalışmaların günün koşullarına göre yeniden yapılanmasını sağlamak ve onaylamak,

ç) Hastanelere ilişkin tasarlanan süreçlerin iş akışlarını onaylamak,

d) Her yıl parasal sınırı belirlenecek yatırımlara karar vermek, Hastanelerin gelir ve gider raporlarına göre idari kararları almak,

e) Kalite, performans ve benzeri Hastane hizmetlerinin sunulmasına ilişkin her türlü ölçüm verilerini değerlendirmek,

f) Genel Direktör tarafından önerilen; direktörlük, koordinatörlük, bölüm sorumluluğu, komite ve komisyonların oluşturulması ile bu konuda görevlendirilmelere karar vermek,

g) Genel Direktör tarafından önerilen; insan kaynakları, lojistik ve fon yönetimi gibi ilgili alanlarda danışmanlık hizmeti alımına karar vermek, bireysel danışman istihdam edilmesine karar vermek,

ğ) Gereken durumlarda ayrı binalarda hizmet veren her bir Hastane birimlerinin yönetiminden sorumlu olmak üzere, ilgili Başhekimliğin teklifi ve Genel Direktörün uygun görüşü ile Başhekim yardımcısı görevlendirmek,

h) Gereken görevlendirmelere karar vermek,

ı) Hastaneler ile ilgili her türlü mevzuatın hazırlanmasını koordine etmek.

Hastaneler genel direktörü

MADDE 9 – (1) Hastaneler Genel Direktörü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Hastaneler genel direktörünün görevleri

MADDE 10 – (1) Hastaneler Genel Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Hastaneler Yönetim Kurulunun tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, gerekli gündemi ve dosyaları hazırlamak, Hastaneler Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların hastanelerde uygulanmasını sağlamak,

b) Hastaneler arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak, Hastane Yönlendirme Kurulu kararlarını değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktörünü Hastaneler Genel Direktörü yardımcısı olarak görevlendirilmelerine karar verilmesi için Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak,

ç) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktörünce yapılacak çalışmaların Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,

d) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktöründen oluşan ve ayda en az iki kez toplanan Direktör Kuruluna başkanlık etmek,

e) Hastaneler Genel Direktörlüğü bünyesinde oluşturulan Yapı İşleri, Hukuk, Biyomedikal, Çevre Yönetim, İzleme Değerlendirme, İletişim, Yazı İşleri Bölümlerinin oluşumunu ve işleyişini sağlamak,

f) Tıbbi Direktöre bağlı olarak çalışacak; Organ Nakli, Laboratuvar Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Genel İdari Hizmetler alanlarındaki Koordinatörleri Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

g) Hemşirelik Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Yoğun Bakımlar, Acil Hizmetler, Klinik ve Poliklinik Birimler ile Ameliyathane Hizmetleri alanlarında çalışacak Koordinatörleri Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ğ) Bilgi İşlem Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Yazılım, Donanım ve Süreç Uygulama alanlarında oluşacak Koordinatörleri Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

h) Kalite Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Çapa, Cerrahpaşa Yerleşkesi ve İzleme Ölçme Analiz Koordinatörlerini Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ı) Finans Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Gelir, Gider ve Taşınır Mal Koordinatörlerini Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

i) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktörünce yapılacak çalışmaların Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,

j) İhtiyaç duyulması halinde; yeni Direktörlük, Koordinatörlük, Bölüm Sorumluluğu, Komite ve Komisyonlar ile Hastane Yönlendirme Kurulu ve Süreç Yöneticiliklerinin kurulması, birleştirilmesi, kaldırılması ile bunlara yönelik görevlendirme önerilerini Hastaneler Yönetim Kuruluna sunmak,

k) Hastanelerde, Başhekime bağlı, ilgili Başhekimliğin teklifi Hastaneler Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Rektörlük tarafından görevlendirilen ve Başhekim Yardımcılığı görevini üstlenen; Tıbbi Hizmetler, Genel İdari Hizmetler, Bilgi İşlem Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Kalite, Gider Yönetimi, Gelir Yönetimi, Taşınır Mal Yönetimi alanlarındaki süreç yöneticilerinin faaliyetlerinin Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,

l) Rektör tarafından Hastanelere ilişkin verilen diğer görevleri yapmak.

Hastaneler danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Hastaneler Danışma Kurulu; Rektör veya Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Hastaneler Genel Direktörü,

b) Direktörler, Koordinatörler, Bölüm Sorumluları,

c) Fakülte yönetim kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesinden birer öğretim üyesi temsilci,

ç) Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite mezunları arasından bir temsilci, Üniversite bünyesinden görevlendirilen bir hemşire temsilcisi, fakülte yönetim kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesini temsilen birer uzmanlık öğrenci ve intörn hekim temsilci, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinden bir uzmanlık öğrencisi temsilcisi, hasta derneklerinden görevlendirilen bir temsilci,

d) İstekleri halinde aşağıdaki kuruluşlar tarafından görevlendirilen birer temsilci yer alır;

1) İstanbul Tabip Odası temsilcisi,

2) İstanbul Diş Hekimleri Odası temsilcisi,

3) İstanbul Eczacı Odası temsilcisi,

4) Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi,

5) İstanbul Ticaret Odası temsilcisi,

6) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcisi,

7) Özel hastaneler temsilcisi,

8) Üniversitede yetkili işçi ve memur sendikalarından birer temsilci,

9) İstanbul İl Özel İdare temsilcisi,

10) İstanbul Büyükşehir ve Fatih Belediye Başkanlığından birer temsilci,

11) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi,

12) Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü temsilcisi,

13) Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi.

Hastaneler danışma kurulunun çalışma şekli

MADDE 12 – (1) Hastaneler Danışma Kurulu; yılda en az iki kez toplanır. Gerektiğinde daha fazla toplanabilir, bu toplantı çağrıları Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından yapılır. Kurul gerektiğinde ilgili kişileri bilgilerine başvurulmak üzere toplantıya davet edebilir.

Hastaneler danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Hastaneler Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İstanbul Üniversitesi hastanelerinin iç ve dış çevre analizlerine ilişkin genel değerlendirmeler yapmak,

b) Hastaneler Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Hastaneler Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 3/7/2010 tarihli ve 27630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa