Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 03.02.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28193

GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim Programları öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim Programları öğrencilerinin kayıt ve kabulüne, eğitim ve öğretime, sınavlar ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Meslek Yüksekokulu: Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunu,

b) Müdür: Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

c) Öğrenci: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencileri,

ç) Program: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarını,

d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ğ) Yüksekokul Kurulu: Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

h) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim, ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Meslek Yüksekokulunda, bu Yönetmelik kapsamında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim yapılır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim gününden (en az 14 hafta) oluşur. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Senatonun onayı ile yaz dönemi açılabilir. Yüksekokul akademik takvimi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Öğretim programında öğretim dili Türkçe'dir. Zorunlu yabancı dil İngilizce'dir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Uzaktan öğretim sistemine göre öğretim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süresi iki yıldır (4 yarıyıl). Öğrenciler, yarıyıl kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 4 yılda (8 yarıyıl) eğitim-öğretimlerini tamamlamak zorundadırlar. Eğitim-öğretimini azami süresi içinde tamamlayamayanlar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 10 – (1) Meslek Yüksekokuluna kayıt için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olması, yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin ise Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Meslek Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanmış olması.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Öğrencilerin Meslek Yüksekokuluna kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

Kayıt yenileme ve geçici kayıt

MADDE 11 – (1) Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl başında öğrenim ücretini yatırarak ve ders alma işlemlerini yaparak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrenci, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını şahsen yenilemek zorundadır.

(3) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

Danışmanlık

MADDE 12 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunca her program için bir akademik danışman ve her ders için bir ders danışmanı görevlendirilir. Ders danışmanları, öğrenciyle, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda internet üzerinden eş zamanlı ve/veya eş zamanlı olmadan iletişim kurmakla yükümlüdür.

Öğretim programları ve dersler

MADDE 13 – (1) Bölüm dersleri ile bu derslerin yarıyılına göre dağılımları, haftalık saatleri, kredileri ve ön şartları, öğretim türleri ve türler için öngörülen dönem ve süreleri, Yüksekokul Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğretim programlarında Yüksekokul Kurulunca yapılacak değişiklikler sonucunda toplam ders saatlerinde ortaya çıkabilecek değişmeler; yapılacak uyum programı ile eski ve yeni girişli tüm öğrencilere uygulanır. Öğretim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda, yeni programa intibak, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre yapılır.

Sınıf geçme, ders geçme ve ön şartlı dersler

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programları, Meslek Yüksekokulunun yarıyıllarına göre düzenlenmiş ders seçme esaslarına göre uygulanır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki çeşittir. Öğrenciler mezun olabilmek için, Senatoca onaylanan ders müfredatını tamamlamak zorundadır.

(2) Gerektiğinde, ön şart olan dersler ve bunlara bağlı ön şartlı dersler Yüksekokul Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Ön şartlı derslerden başarısızlık halinde bu derse dayalı dersler alınmaz.

Ders alma

MADDE 15 – (1) Öğrenciler; her eğitim-öğretim yarıyılında Meslek Yüksekokulunun akademik takviminde belirlenen süre içinde ders kayıtlarını internet üzerinden yapar. Meslek Yüksekokulunun her program için belirlediği akademik danışman da gerekli durumlarda ders kaydını yapmaya yetkilidir.

(2) Öğrenciler, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç akademik takvimde belirtilen süreler içinde danışmanın onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirmek veya yeni ders ekletmek üzere Yüksekokul Müdürlüğüne başvurabilir.

(3) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(4) Alınması gereken yarıyılda alınmamış veya alındığı halde başarısız olunan dersler, verildikleri ilk yarıyılda tekrar alınır.

(5) Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin toplam kredi/saat miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş toplam kredi/saat miktarı ile bu miktarın 1/3’ü oranındaki kredi/saat miktarının toplamıyla bulunacak kredi/saat miktarını aşamaz. Yüksekokul Yönetim Kurulu bu oranı değiştirebilir.

(6) Öğrenciler derslerini kendileri seçerler, danışmanlar tarafından belirlenen dersler öğrenci işleri bilgi sistemi tarafından otomatik olarak da atanabilir.

(7) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine program danışmanları tarafından uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 16 – (1) Meslek Yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi gün içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir. Derslerin muafiyetinde dersin uzaktan öğretimde alınıp alınmadığı dikkate alınır.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve hangi döneme intibak ettirileceğini karara bağlar.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak verilen derslere %60, uygulamalı derslere %80 ve stajlara %100 oranında devam zorunluluğu vardır. Buna ilişkin esaslar Senatoca belirlenir. Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenle devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, bu ders veya uygulamalardan başarısız sayılır ve yılsonu sınavlarına giremezler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden yarıyıl içi ara sınavına; araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalar için bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Sınavlar, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği usulle ve belirtilen gün, yer ve saatlerde yapılır.

Ara ve dönem sonu sınavları, dönem içi çalışmalar

MADDE 19 – (1) Ara sınavlar, kısa sınavlar ve ödevler internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Dönem sonu sınavları yazılı, sözlü ya da test biçiminde olabilir. Yıl içi ara sınav ve değerlendirmelerinin sayısı, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Uzaktan eğitimde dönem sonu sınavlarının başarı notuna katkısı %70, yarıyıl içinde yapılan çalışmaların başarı notuna katkısı %30’dur. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmaların ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Dönem sonu sınavları (yarıyıl sonu ve bütünleme), öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt olmak, yarıyıl içinde açılacak en az bir ara sınava katılmak ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen devam zorunluluğu şartını sağlamak gerekir.

Bütünleme sınavı

MADDE 20 – (1) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin dönem sonu sınavlarının bitiminden sonra Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Bu sınava dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda başarısız olan öğrenciler girebilir.

Mazeret sınavı

MADDE 21 – (1) Mazeret sınavı Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci mazeretinin bitiminden itibaren 7 gün içinde mazeretini belirten bilgi ve belgeleri dileçke ile Yüksekokul Müdürlüğüne iletir. Mazeret sınav hakkı sadece sınav programı hazırlanarak yapılan ara sınavlar için verilir.

Tek ders sınavı

MADDE 22 – (1) Tek ders sınavı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yıl dönem sonu sınavlarının bitiminde Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Bu sınavda başarılı olmak için en az (CC) notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Sınavın geçerliliği

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(2) Sınavlarda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenciler, o dersten FF notu ile başarısız sayılır. Ayrıca, haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 24 – (1) Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde yer alır. Sınav tarihleri ise, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Sınavlar hafta içi veya hafta sonu yapılabilir.

Sınav evraklarının saklanması

MADDE 25 – (1) Öğretim elemanı tarafından imzalanarak kapatılan zarflar içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilen her türlü sınav kâğıdı/evrakı ile eğitim yönetim sisteminde kayıtlı bulunan ders devam ve ara sınavlara ait veri tabanı sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları ve sınav evrakı, sınav döneminin bitiş tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edildiği anda kesinleşir. Sonuçlar internet üzerinden ilan edilebilir.

(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok yedi iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir.

(3) Program danışmanınca yapılan inceleme sonunda öğrencilere sorulan sorularda bir maddi hata tespit edilirse, Yüksekokul Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa durum öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notu

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin, aldıkları derslerdeki başarı notu, 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenir. Not yükseltmek isteyen öğrenciler, aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre not yükseltebilir. Final sınavında DC notu alan öğrenciler için DC+ ve DC- belirlemesi yapılmaz. Bütünleme sınavı sonunda DC notları DC+ ve DC-’ye çevrilir. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin dönem sonu sınav notları dikkate alınır.

(2) Öğrencilerin başarı durumu (not ortalamaları); Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesine göre belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenime Ara Verme, Yatay Geçişler, Mezuniyet ve Diploma

İşlemleri, Öğrenim Ücreti Ödemeleri, İlişik Kesme

Öğrenime ara verme

MADDE 28 – (1) Öğrencilere; belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile önlisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak, bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

(2) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere Yüksekokula müracaat etmeleri gerekir.

Yatay geçişler

MADDE 29 – (Değişik:RG-11/4/2012-28261) (1)

(1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yapılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 – (1) Önlisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Genel not ortalaması 3,00-3,50 arasında olan öğrenciler onur, 3,51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomalarını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

Öğrenim ücreti ödemeleri

MADDE 31 – (1) Öğrenciler; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(2) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan öğrenim ücretleri iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 32 – (1) Aşağıdaki durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla, öğrencinin Meslek Yüksekokulu ile ilişiği kesilir;

a) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Meslek yüksekokulundan çıkarma cezası almış olmak,

b) Kendi isteği ile kaydının silinmesi için yazılı başvuruda bulunmak,

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Uzaktan öğretime kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde geçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, Üniversitenin tesislerine ve eğitim yönetim sistemine giremezler.

Tebligat ve adres bildirimi

MADDE 34 – (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır. Tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun elektronik ortamda tebligat hükümlerine göre yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 18/9/2008 tarihli ve 27001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

___________

(1)     Bu değişiklik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2012

28193

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

11/4/2012

28261

2.       

 

 

 

 

 

Sayfa