Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28095

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen tezli, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-25/12/2012-28508)

(1) Bu Yönetmelik, 4/1/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Başarı puanı: Öğrencinin başvurduğu programın puan türündeki ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat puanının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,

ç) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

d) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

e) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

h) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,

ı) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System sınavını,

i) İş yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,

j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavını,

k) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemini,

l) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli, tezsiz, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını,

m) Müdür: Enstitü Müdürünü,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde normal veya özel öğrenci olarak kayıtlı öğrenciyi,

o) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ö) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu hazırlayıp, yarıyıl sonunda sözlü olarak sunduğu ve tez yazım kurallarına göre yazılı olarak Enstitüye teslim ettiği çalışmayı,

p) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez: Yüksek lisans/doktora tezini,

s) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

t) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazırlık Programı,

Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme, Ders Tekrarı

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (Değişik:RG-25/12/2012-28508)

(1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABD tarafından belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) Eğitim dalı yönünden EABD tarafından uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya Uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları,

ç) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların bu fıkranın (c) bendinde geçen dil sınavlarından kendi alanının dışındaki başka bir yabancı dil sınavına girdiğine dair belge ibraz etmeleri,

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ise Senatoca belirlenen esasların dikkate alınması

gerekir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) (Değişik:RG-25/12/2012-28508) Eğitim dalı yönünden EABD’ce uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip olması, lisans diplomasıyla başvuranların ise lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3.5 veya eşdeğer mezuniyet derecesine sahip olması,

b) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 70, standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS gibi sınavların birinden buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

ç) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların bu fıkranın (c) bendinde geçen dil sınavlarından kendi alanının dışındaki başka bir yabancı dil sınavından en az 55 aldığına dair belge ibraz etmeleri,

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen esasların dikkate alınması

gerekir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilme ve programa yerleştirilme esasları şunlardır:

a) Yüksek lisans için başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Başvuruların değerlendirilmesi; ALES puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nın önerdiği, EYK’nun belirlediği en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakatın %20’sinden oluşan başarı puanlarına göre EYK’ca yapılır. Mülakata girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

2) Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

3) Mülakat sonuçları EABD başkanlığı adına jüri başkanı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir. Mülakat notları belirlenen adaylar Enstitü tarafından başarı sırasına göre ilan edilir.

b) Doktora için başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Başvuruların değerlendirilmesi; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nın önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakatın %20’sinden oluşan başarı puanlarına göre EYK’ca yapılır. Mülakata girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

2) Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet, yabancı dil ve Mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

3) Mülakat sonuçları EABD başkanlığı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir. mülakat notları belirlenen adaylar Enstitü tarafından başarı sırasına göre ilan edilir.

c) (Değişik:RG-25/12/2012-28508) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ve yerleştirilme esasları aşağıda belirtilmiştir.

1) Adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesi; Adaylar Lisans mezuniyet ortalamasına göre yerleştirilir. Notların eşit olması durumunda en genç olan adayın puanı dikkate alınır.

Mülakat sınavı

MADDE 7 – (1) Mülakatlar, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen jüri tarafından yapılır. Mülakatta adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir. Raportör olarak belirlenen üye, Mülakat sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(2) (Ek:RG-25/12/2012-28508) Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için mülakat yapılmaz.

Kesin kayıt

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, EYK’ca belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerinden birini başvurdukları doktora programı alanından almamış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması kararlaştırılan dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve bir takvim yılı içerisinde olmak üzere danışmanın teklifi, EABD’nın önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Hazırlık dönemi sonunda başarılı olunamayan dersler yüksek lisans ders döneminde tekrarlanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü ders almamak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler ilgili lisansüstü programda alınması gereken derslerin toplam kredisinin en fazla %50’sini alabilirler. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında Enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ca karara bağlanır.

Yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Enstitü bünyesindeki başka EABD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler Enstitünün lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla yapılan öğrenci kabulünde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4’lük not sistemi üzerinden en az 2, doktora için 4’lük not sistemi üzerinden en az 2.5 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci, katkı payını yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış sayılır, ancak bu dönemler normal öğrenim sürelerinden sayılır.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 13 – (1) Danışman; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek Enstitüye yazılı olarak bildirir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dâhil edilir. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar alırlar.

(2) Danışman, bir dönemde en fazla iki uzmanlık alan dersi açabilir. Ayrıca, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi için lisansüstü öğretimi boyunca en fazla dört, doktora öğrencisi için ise lisansüstü öğretimi boyunca en fazla sekiz dönem uzmanlık alan dersi açabilir.

(3) Uzmanlık alan dersi; EK’da görüşülüp karara bağlandıktan sonra danışmanın, uzmanlık alan dersi ders açma formunu Enstitüye teslim ettiği dönem başında başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam edebilir. Uzmanlık alan dersinin bu şekilde sona ermesi halinde öğrenci başarılı sayılır. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(4) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ca uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders için başarı notu ara sınav notunun % 50’ si ile yarıyıl sonu sınav notunun % 50’ sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için alacağı not yüksek lisansta en az 2, doktora için en az 2.5 olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde esas alınacak tablo ve diğer harfler aşağıda belirtilmiştir:

a) 

Puanlar

Notlar

Katsayılar

90-100

AA

4

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1

50-59

FD

0.5

0-49

FF

0

b) NA: Devamsız.

c) G: Başarılı.

ç) K: Başarısız.

(3) Uzmanlık alan dersleri ve seminer başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ca belirlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 15 – (1) Enstitüce açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Genel not ortalaması

MADDE 16 – (1) Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacı ile almış olduğu ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje, atölye ve benzerlerinin her birinden elde edilen başarı notu katsayısı ile ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje, atölye ve benzerlerinin kredilerinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının, krediler toplamına bölünmesi ile bulunur. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesinde belirtilir.

Ders saydırma

MADDE 17 – (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EABD’nin teklifi, EYK’nın kararı ile belirlenir.

Kayıt silme

MADDE 18 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Müdürlüğe başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre kaydı silinmesi gereken öğrencilerin kayıtları EYK ile silinir.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorundadır. Ancak gerekli görüldüğü hallerde danışmanın önerisi doğrultusunda EABD başkanlığının teklifi ve Müdürlüğe bildirmeleri şartı ile yeni bir ders alabilirler. Programdan kaldırılan dersler için bu şart aranmaz.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile Müdürlüğe yapılır. Öğrencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans

MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz olmak üzere üç şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’da ve nasıl yürütüleceği EYK’nın teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş; öğrencinin başvurusu, EABD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca dersler, bir seminer ve tez çalışması dâhil toplam en az 90 krediyi başarmak zorundadır. 60 krediyi, bir seminer dâhil, başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok iki tanesini alabilirler.

Süre

MADDE 23 – (1) Ders ve tez dönemini en fazla altı yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin katkı payını ilgili mevzuat hükümlerine göre faiziyle ödemesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması

MADDE 24 – (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, öğrencinin isteği de dikkate alınarak öğretim üyeleri arasından ilgili EABD başkanlığının teklifi, EYK’nın kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Danışman; lisansüstü programlarda açılması kararlaştırılan dersler arasından ve gerekli görüldüğü hallerde en fazla iki tane olmak üzere daha önce alınmamış olması şartıyla lisans dersleri arasından, öğrencinin alacağı dersleri öğrencinin görüşünü de dikkate alarak belirleyip, her yarıyılın ilk onbeş günü içerisinde enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

(3) Tez danışmanının uzun süreli yurtiçi veya yurtdışında görevlendirilmesi durumunda veya kurumdan ayrılması durumunda danışmanlıkla ilgili karar EYK tarafından verilir.

(4) Yüksek lisans kredili derslerinin ve seminerin başarı ile tamamlanmasından sonra tez konusunu belirlemek amacıyla, tez gerekçesi en geç bir sonraki dönem başına kadar danışman ve EABDK’nın önerisi ile EYK’da kabul edilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci hazırladığı tezi; enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak, altı nüshasını EABD başkanlığına teslim eder. EABD başkanlığınca enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) (Değişik:RG-25/12/2012-28508) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az üç asil, iki yedek üyeden oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır. Diğer iki üyeden en az birinin yükseköğretim kurumu içindeki başka bir EABD’nin veya başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olması gerekir. Jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanları savunulacak tez konusuna en uygun öğretim üyeleri arasından seçilmesine dikkat edilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları kişisel raporlar ile birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavının yeri ve tarihi EYK’ca belirlenir. Jüri, aralarında bir başkan seçer. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı; en az kırkbeş, en çok doksan dakikadır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu belirlemek zorundadır.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

Yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla, yüksek lisans tezinin orijinal ciltlenmiş iki kopyası ile beş adet CD/DVD kaydını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden EYK’nca uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Müdürlükçe bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’ndaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ders yükü

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, dersler ve dönem projesinden oluşmak üzere toplam en az 90 krediden oluşur. Dönem projesi dersi danışman gözetiminde üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Danışmanın önerisi EYK kararıyla diğer üniversitelerden de dersler alınabilir.

(3) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, Enstitünün uzaktan eğitim yapan başka anabilim dallarından ve diğer internet destekli uzaktan eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından veya örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından danışmanının ve ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile ders alabilir. Bu derslerin kredilerinin toplamı; alınması gereken toplam kredinin 1/3’ünü geçemez.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda dersten veya dönem projesinden başarısız olan öğrenciler, başarılı oluncaya kadar öğrenimine devam eder. Ancak, altıncı yarıyıldan sonraki dönemler için katkı payını zamlı öderler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı ile uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında, EABD başkanlığının önerisi ile EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde yardımcı olmak üzere, birinci yarıyılın başında danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi belirler.

(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin isteği, EABD Başkanlığının önerisi üzerine EYK kararı ile Üniversite dışından bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilebilir. Danışman değiştirme koşulları EYK tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’ndaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı İle İlgili Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 33 – (1) Doktora programı; dersler, iki seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 krediden ve yeterlilik sınavı ile tez önerisinden oluşur. 60 krediyi, bir seminer dahil başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden en az 120 krediyi, bir seminer dahil, başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki tanesini alabilirler.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 34 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en fazla oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en fazla ondört yarıyıldır. Doktora programını tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra yapılacak en az dört tez izleme komitesi toplantısından başarılı olunması gerekir. Ders ve tez dönemini toplam oniki yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin katkı payını ilgili mevzuat hükümlerine göre faizi ile birlikte ödemesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve dersler ve bir seminer olmak üzere toplam en az 60 krediyi başarı ile tamamlamış bir öğrenci doktora programına geçebilir.

Danışman atanması

MADDE 35 – (1) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından öğrencinin görüşü de dikkate alınarak ilgili EABD başkanlığının teklifi, EYK’nın kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programlarda açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri, öğrencinin isteğini de dikkate alarak belirleyip, her yarıyılın kayıt tarihleri içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

(2) Tez çalışmasının niteliği itibariyle birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda; EABD’den veya diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Tez danışmanının uzun süreli yurtiçi veya yurtdışında görevlendirilmesi durumunda veya kurumdan ayrılması durumunda danışmanlıkla ilgili karar EYK tarafından verilir.

(4) (Mülga:RG-25/12/2012-28508)

Yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez Enstitünün belirlediği akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girer. Yeterlik jürisi ve sınavın tarihi EABD kurulunun teklifi ve EYK’ca belirlenir.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Yeterlik sınav jürisindeki diğer iki üyeden biri Üniversite içindeki diğer ABD’ndan veya başka bir yükseköğretim kurumu içindeki öğretim üyelerinden olması gerekir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan en çok altı krediye kadar ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi, EABD kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka Üniversite içindeki diğer ABD’nin veya diğer yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesi yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EABD’nın önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilen tez izleme komitesi üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Bu üyenin yerine tez izleme komitesi üyesi seçimi esaslarına göre yeni bir üye seçilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafınca belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve tez gerekçesi, EABD başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Öğrencinin tez izleme komitesi raporlarının sonuçları, EABD başkanlığınca Enstitüye bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 39 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak, sekiz nüshasını EABD başkanlığına teslim eder. ABD başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili EABD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun doktoralı profesör veya doçent öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Tez savunma sınavının yeri ve tarihi EYK’nca belirlenir. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı en az kırkbeş, en çok doksan dakikadır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci yeni tez konusu sunmak zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci yeni tez konusu sunmak zorundadır. Yeni tez konusu bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan esaslara göre belirlenir.

Diploma

MADDE 40 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla doktora tezinin ciltlenmiş iki kopyası ile beş adet CD/DVD kopyasını, tez konusuyla ilgili hazırladığı bir makaleyi veya tez konusu ile Üniversitenin yüksek lisans ve doktora projeleri hariç, ilgili kurum ve kuruluş projelerinden veya uluslararası projelerden birinde burslu öğrenci olarak çalıştığını gösterir belgeyi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden EYK’nca uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez iade edilerek tekrar tamamlanabilmesi için Müdürlükçe bir aya kadar ek süre tanınır.

(2) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD’deki programın onaylanmış adı bulunan, Rektör ve Müdürün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 41 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 42 – (1) EYK, lisansüstü programına öğrencinin; kendisi ve birinci dereceden yakınının hastalığı, doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilmesi, görev yerinin değişmesi ve benzeri gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, en fazla iki yarıyıl kayıt dondurma hakkı verebilir. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz.

İtiraz

MADDE 43 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren bir hafta içinde Müdürlüğe yapılır. Not değişiklikleri EYK tarafından karara bağlanır.

Telif ücreti

MADDE 44 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen Enstitüce yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Ödül ve teşvik

MADDE 45 – (1) Üniversite Senatosunca belirlenen kriterlere göre dereceye giren lisansüstü çalışmalar ödüllendirilebilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 45/A – (Ek:RG-25/12/2012-28508)

(1) Engelli öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarında tabi olacakları uygulamalar Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilmesi için, bu öğrencilerin; tez sınavında başarılı olmaları ve diğer koşulları da sağlamaları şartıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmesi gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kayıt yaptıran doktora öğrencilerine doktora diploması verilmesi için, bu öğrencilerin; tez sınavında başarılı olmaları ve diğer koşulları da sağlamaları şartıyla, doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmesi gerekir.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/10/2011

28095

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

25/12/2012

28508

2.       

 

 

 

Sayfa