Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28095

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Bahar yarıyılı: Bahar dönemi eğitim-öğretimin başladığı günden güz dönemi eğitim-öğretimin başladığı güne kadar olan süreyi,

c) Başarı puanı: Öğrencinin ALES sayısal puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat puanının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,

d) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünü,

e) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim dalını,

f) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu (EABDK): Anabilim Dalı Başkanının başkanlığında, varsa yardımcıları ile o enstitü anabilim dalını oluşturan bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,

i) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

j) Güz yarıyılı: Güz dönemi eğitim-öğretimin başladığı günden bahar dönemi eğitim-öğretimin başladığı güne kadar olan süreyi,

k) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System Sınavını,

l) İş yükü: Bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm öğrenim faaliyetlerini; derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj için gerekli zamanı,

m) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan krediyi,

o) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli-tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını,

ö) Müdür: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciyi,

r) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

s) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu araştırıp, inceleyip veya derleyip, yarıyıl içerisinde sözlü olarak sunduğu ve enstitü tez yazım kurallarına göre hazırladığı çalışmayı,

ş) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

u) Tez izleme komitesi (TİK): EABDce teklif edilip EYKce belirlenen ve doktora tezini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,

ü) Tez ön inceleme komitesi (TÖİK): EABDce hazırlanan tezlerin şekli olarak inceleme görevini üstlenen komiteyi,

v) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

y) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

z) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazırlık Programı,

Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme, Ders Tekrarı, İkinci Öğretim

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EKde görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın;

1) Eğitim dalı yönünden ilgili EABDce uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması,

2) ALESten sayısal puan t