Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 07.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27987

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOMÜHENDİSLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOMÜHENDİSLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c) Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; genomik, proteomik, endüstriyel biyoteknoloji, biyomedikal, nanobiyoteknoloji, biyomühendislik ve ilgili diğer biyotabanlı alanlarda ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda gerçekleştirilecek projelerin ve lisansüstü çalışmaların yürütülmesine destek vermek, üretilen bilginin uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla endüstri ile ortak çalışmalar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek ve yürütülmesine destek olmak,

b) Faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek,

c) Bilgi birikimi ve laboratuvar imkanlarını kullanarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının biyoteknoloji ve biyomühendislik alanında ihtiyaç duyacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

ç) Biyoteknoloji ve biyomühendislik yöntemleriyle elde edilmiş, ülke ihtiyaçlarına uygun, katma değeri yüksek ürünlerin laboratuvar veya pilot ölçekte üretimini sağlamak veya endüstriyel boyutta üretimine bilimsel açıdan destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulunun görüşü de alınarak, Yönetim Kurulundaki öğretim üyeleri arasından üç yıllığına, Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür bir defaya mahsus olarak yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını ve çalışma programını uygulamak,

b) Merkezi temsil etmek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Merkeze bağlı personelin ve fiziki altyapının, Merkezin amaçları doğrultusunda  çalışmasını ve kullanılmasını sağlamak,

d) Merkezde yürütülen çalışmalarda insan sağlığı ve çevrenin korunması ile ilgili hususlarda gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

e) Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak çalışmalar ve verilecek hizmetlere ilişkin protokoller hazırlamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işleyişi sağlamak,

f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan ve biyoteknoloji ve biyomühendislik ile ilgili konularda yayınları, araştırmaları, uygulama deneyimi ve çalışmaları bulunan, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile önerilen ve Rektör tarafından Mühendislik Fakültesinden üç ve Fen Fakültesinden üç üye ile Enstitüdeki diğer öğretim üyeleri arasından görevlendirilen bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Mühendislik ve Fen Fakülteleri kendilerine ayrılan üç kişilik kontenjanın iki katı kadar adayı Rektöre önerir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, bir üye üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Yönetim Kurulu toplantısına, iki kez üst üste veya aralıklı olarak toplam üç kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi sona ermiş sayılır. Görev süresi dolmadan ayrılan, görevi sona eren veya altı aydan fazla bir süre ile Enstitü dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, ait olduğu kontenjana uygun şekilde görevlendirme yapılır. 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin çalışma ilkelerini belirlemek,

c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek ve daha verimli çalışması için öneride bulunmak,

ç) Merkezin geliştirilmesinde yeni projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından önerilen ve daha sonra imkanları kullanılarak yürütülen projeler kapsamında alınan her türlü sarf malzemesi ve demirbaşlar projeler tamamlandıktan sonra merkezin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

Sayfa