Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 07.10.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27722

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 a) Üniversitenin tüm birimlerinde araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının imkânlar dâhilinde bakımının yapılması, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, sağlık ve iyilik hallerini devam ettirebilecek yeterlikte yaşam ve hareket alanı, yem, su ve çevresel şartların sağlanması,

b) Deney hayvanı kullanılacak araştırma ve eğitim projelerinde görev alacak tüm elemanlara deney hayvanı bakımı ve kullanımı eğitimini vermek,

c) Araştırmalarda hayvan kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkez bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Merkeze kabul edilen tüm araştırma, test ve eğitim faaliyetlerini desteklemek,

b) Üretilen ve projelerde kullanılacak hayvanlara uygun ve yeterli veteriner hekim bakımı sağlamak,

c) Dünyadaki deney hayvanı kullanımına ilişkin teknolojik gelişmeleri izlemek, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlamak,

ç) Üniversiteye ait birimlerdeki öğrencilere Merkezin imkanları dahilinde eğitim ve uygulama imkanı sunmak,

d) Deney hayvanı kullanılacak araştırma, test ve eğitim projelerinde görev alacak tüm elemanlara deney hayvanı bakımı ve kullanımı eğitimini vermek,

e) Merkezde üretilen ve kullanılan hayvanların, mevcut ekipman ve malzemelerin kayıtlarını tutmak ve yıllık raporlar halinde Rektörlük Makamına sunmak,

f) Rektörlükçe belirlenen diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Diğer Görevliler

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 (1) Merkez Müdürü, yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında kendini kanıtlamış, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürü tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürüne, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilebilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Kurulun gündemini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlayarak Rektöre sunmak,

ç) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek,

d) Merkezde laboratuvar hayvanlarının sağlıklı olarak bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak,

e) Merkezi temsil etmek,

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan, Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört üye ve Merkez Müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak,

b) Kurallara uygun olarak yapılan deney hayvanı talebini değerlendirerek karara bağlamak,

c) Merkezde üretilen deney hayvanlarının satış fiyatını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her yılbaşında belirlemek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasında Merkez Müdürüne görüş vermek,

d) Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Diğer görevliler

MADDE 12 (1) Merkezde, müdür ve müdür yardımcısının yanında, sorumlu yönetici, veteriner hekim ve yeterli sayıda teknik ve idari personel çalışır. Bunlardan, sorumlu yönetici ve veteriner hekimin çalışma usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 16/5/2004 tarihli ve 25464 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa