Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 08.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27313

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ahi Evran Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ahi Evran Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre ile ilgili alanlarda disiplinler arası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, çevre sorunlarının çözümüne yönelik yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışındaki ilgili yabancı kuruluşlara aktarmak ve çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek için proje, yayın ve eğitim çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Özellikle Kırşehir ili ve yakın çevresi olmak üzere, çevre sorunlarını belirlemek, çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamaları yapmak,

b) Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

c) Ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, yaz okulları açmak ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, çevre konusunda düzenlenen benzeri etkinliklere katılmak,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, bu kuruluşlar tarafından talep edilen proje çalışmalarını Merkez bünyesinde yürütmek,

d) Çevrenin korunması ve verimli kullanılması için öğrencilerin ve halkın bilinçlenmesine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek, gerektiğinde eğitim faaliyetlerine katılanlara katılım belgesi vermek,

e) Üniversitede çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, bu konudaki çalışmalar için alt yapı oluşturmak,

f)  Çalışma alanıyla ilgili yayın yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yayın çalışmalarına ortak olarak katılmak, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

g)  Referans laboratuarı kurmak,

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. (2) Rektör, Merkez Müdürünün Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği üç öğretim elemanından birini Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürüne vekâlet eder. Görev süresi üç yıldır. Merkez müdür yardımcısının görevi, Merkez Müdürünün görevinin bitmesiyle birlikte sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Merkez Danışma Kuruluna bilgi vermek,

d) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve yardımcı araştırıcıları belirlemek,

e) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ile malzeme ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu;  Merkez müdür yardımcısı ve Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine bir kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Merkez Müdürünce hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, burs, kurs, eğitim önerilerini, bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve üniversite birimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak,

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek,

f) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcısı Merkez Danışma Kurulunun daimi üyeleridir. Merkez Danışma Kurulu; daimi üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve bu konularda çalışmalar yapmış diğer Üniversite ve dışındaki öğretim elemanlarından oluşmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az on, en çok yirmi kişiden oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılması ile ilgili olarak her türlü öneriyi yapmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki tarımsal faaliyetlerde bulunan üreticilerle, sanayi kuruluşları ve diğer kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde öneriler sunmak.

ç) Merkezin amaç ve çalışma konularıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personelin ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15  – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa