Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27198

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FİKRİ HAKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FİKRİ HAKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı olarak kurulan Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (FİHAMER): İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkez;  disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk alanında, bilimsel yöntemlerle fikri hukuka ilişkin sorunların çözümü ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile fikri hukuk alanında uyum sağlaması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile, öğretiye ve uygulamaya dönük olarak aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:

             a) Fikri hukuk ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kollokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,

             b) Fikri hukuk ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

             c) Konusu ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları alanındaki diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

             ç) Konusu ile ilgili gerekli arşiv ve tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,

             d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde, geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

             e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla, düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

             f) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin Hukuk Fakültesinin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

             (2) Müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1)  Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkezin yıllık çalışma programını, bütçesini ve yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak,

             c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

             (2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan, boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir.

             (3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve Merkez tarafından verilecek katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlamakla görevlidir.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin Hukuk Fakültesi Fakülte ve Yönetim Kurulu üyelerinden, her fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden ve Rektörün belirlediği alanında başarılı ve tanınmış kişilerden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Danışma Kurulu; Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa