Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 12.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27198

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ GEOMATİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ GEOMATİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (GEOMER): İstanbul Kültür Üniversitesi Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan veya dolaylı olarak geomatik, doğal afetler ve atmosfer ile ilgili konulara yönelik araştırma, etüt, proje, yayın ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek gerekli hizmetleri vermek,

             b) Araştırma, etüt, proje, yayın ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde ulusal, uluslararası, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, çalışma grupları kurmak ve faaliyet alanları için gereken donanımları, kütüphaneyi ve arşivi temin etmek ve merkezde çalışacak ekibi oluşturarak yetiştirmek,

             c) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılar organize etmek, bu tür faaliyetlere katılmak ve mesleki hizmet içi eğitim niteliğinde kurs, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak,

             ç) Merkezin faaliyet alanlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin, geomatik mühendisliği konusunda uzmanlığı olan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı durumlarda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

              (2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede görevli tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre müdür yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,

             b) Yönetim ve Danışma kurullarının gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya çağırmak, kurullara başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını ve bütçeyi hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

             d) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi üzerine Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Müdür yardımcısı oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usülle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla  yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

             (3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,

             b) Merkezin yıllık çalışma programını, bütçeyi ve yıl sonu faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,

             c) Çalışma gruplarını oluşturmak,

             ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişiler ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından, en az beş en çok on kişi olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için seçilir. Danışma Kuruluna seçilen üye sayısı içinde Üniversite öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz. Üyeliği sona eren Danışma Kurulu üyeleri aynı usul ile tekrar seçilebilir.

             (2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek, geliştirilen projelere, ulusal ve uluslararası işbirliğine ilişkin konularda yapılan ve planlanan çalışmalara tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Mali hükümler

             MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa