Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27199

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesinde zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık eğitimi öngören programlarda kayıtlı tüm öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dillerde dil bilgi ve becerilerini lisans derslerini takip edebilecek düzeye getirmek için Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen ve yürütülen, isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-22/11/2009-27414) (1)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili birimler: Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı yabancı dil birimini,

b) Kur eğitimi: Eğitimi verilen yabancı dil seviyesini,

c) Kurlar: Başlangıç düzeyi, orta düzey ve ileri düzey olmak üzere üç gruptan oluşan ve Avrupa ortak ölçütler doğrultusunda A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kademelerine göre de sınıflandırılabilen yabancı dil seviyelerini,

ç) Müdür: Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

d) Müdürlük: Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

e) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

g) Sınıf içi performans: Sınıf içinde yapılan proje ve ödevleri,

ğ) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

h) Yabancı dil hazırlık sınıfları: Yabancı dil hazırlık eğitimi öngören programlarda okuyan öğrencilerden oluşan ve Yüksekokulun ilgili birimlerince yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi yapılan sınıfları,

ı) Yüksekokul: Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

i) Yüksekokul Kurulu: Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyet, Seviye Tespit Sınavı, Eğitim Öğretim Süresi, Devam Durumu, Sınavlar

Muafiyet

MADDE 5 – (Değişik:RG.22/11/2009-27414) (1)

(1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrenciler, aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamak kaydıyla ilgili dildeki zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar:

a) Her eğitim-öğretim yılının başında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere yapılan yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavında başarılı olmak,

b) (Değişik:RG:12/1/2016-29591) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak,

c) (Değişik:RG-15/10/2016-29858)  6 ncı maddede belirtilen program türüne göre, Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre belirlenen B1 düzeyi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 60 ve B2 düzeyi için en az 75 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Eşdeğerlikler Tablosunda gösterilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puanı almış olmak. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirilmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yılın geçmemiş olması gerekir.

 (2) Bu maddede yer alan muafiyet sağlayan belgeler, yabancı dil seviye tespit sınavından en geç bir hafta önce Müdürlüğe teslim edilir. (Ek cümle:RG-20/4/2011-27911) İstenen belgelerin aslı veya Yüksekokul tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavı

MADDE 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-22/11/2009-27414) (1)

(1) Üniversitede hazırlık sınıfı öngören öğretim programlarına ilk kez kayıt yaptırmış, ulusal ve uluslararası sınavlarda Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen başarı belgelerinden birine sahip olan öğrenciler, hazırlık okumadan doğrudan bağlı bulundukları lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Üniversiteye kayıt yaptıran, ancak muafiyet belgesi bulunmayan öğrenciler ders kayıt haftasında düzenlenen yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavına tabi tutulur. Yabancı dille eğitim yapılan programlarda kayıtlı bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; B2 düzeyindeki yabancı dil seviye tespit sınavından 100 üzerinden 60, derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlarda kayıtlı öğrencilerin B1 düzeyindeki yabancı dil sınavından 100 üzerinden 60 puan alması zorunludur. Yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavı notu; öğrencilerin girmiş oldukları okuma, duyduğunu anlama, yazma, konuşma, dilbilgisi sınavlarından alacakları notların aritmetik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler, hazırlık sınıfı öğretiminden muaf tutulur ve hazırlık sınıfında öğrenim görmüş ve başarılı olmuş öğrencilerle aynı haklara sahip olur. Bu öğrenciler Yüksekokuldan alacakları başarı belgesi ile kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına devam eder. Başarısız olan veya yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler ise süresi içinde Yüksekokulun hazırlık sınıfına kayıt yaptırır.

(2) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavında aldıkları puana göre A1, A2, B1 ve B2 düzeyi olmak üzere dört düzeye ayrılır ve eğitim öğretimlerine kur sistemi çerçevesinde devam eder.               

Yabancı dil hazırlık sınıfı öğretimi süresi ve esasları

MADDE 7 – (Değişik:RG.22/11/2009-27414) (1)

(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öngören programlara kaydını yaptıran ve yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavında başarısız olan veya bu sınava katılmayan öğrenciler için yabancı dil hazırlık sınıflarında öğretim süresi; haftalık ders saat yükü 20’den ve bir yarıyılda görülen ders saat yükü 260’dan az olmamak kaydıyla iki yarıyıldır. Hazırlık sınıfına devam edip ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan öğrenciler, Yüksekokuldan başarı belgesi alarak, belirli bir yabancı dille karma olarak veya tamamen yabancı dille verilen lisans ve lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda gerçekleştirilen sınavlara alınmaz.  İkinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı belirli bir yabancı dille karma olarak veya tamamen yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. (Değişik cümleler:RG:12/1/2016-29591) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim süresi iki yarıyıldır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan programlarda; önceden belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olduğu takdirde, öğrencilerin Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) giriş puanlarına göre sıralama yapılarak, kontenjan sayısı kadar hazırlık sınıflarına kayıt yapılır. (Mülga cümle:RG:12/1/2016-29591) (…) Hazırlık sınıfı öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Yüksekokuldan alacakları başarı belgesi ile doğrudan ilgili programın ilk sınıfından eğitim-öğretime başlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devam şartlarını yerine getiren, ancak başarısız olan öğrencilere Yüksekokul tarafından isteğe bağlı hazırlık sınıfı devam belgesi verilir.

(3) (Değişik:RG:12/1/2016-29591) Öğrencilerin hazırlık sınıfında geçirdikleri öğrenim süresi, kayıt oldukları programlar için 2547 sayılı Kanunda öngörülen sürelerin dışındadır.

(4) Hazırlık eğitiminde öngörülen sınavlarda başarılı olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt oldukları eğitim-öğretim programında yer alan ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Başarısız olan öğrenciler, kayıt oldukları programın birinci sınıfından eğitim-öğretime başlamaları halinde, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf tutulmazlar.

(5) (Ek:RG-12/1/2016-29591)  (Değişik:RG-20/9/2018-30541 mükerrer) Zorunlu ve İsteğe bağlı yabancı dil sınıfına kayıtlı öğrenciler dışında misafir veya dinleyici hiçbir kişi kabul edilemez.

Hazırlık sınıfı yaz okulu

MADDE 8 –  (1) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için Yüksekokul Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile hazırlık sınıfı yaz okulu açılabilir. Hazırlık sınıfında yaz okulu zorunlu değildir. Hazırlık sınıfı yaz okulunda eğitim, 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği hükümlerine ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencileri, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek ve katkı paylarını veya öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır.

Hazırlık sınıfı öğretim programı

MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıfı öğretim programı, dersleri ve içerikleri Yüksekokul tarafından belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir. Dersler iki yarıyıl olarak düzenlenir. Kurlara göre öğrencilere haftada 20-30 saat ders verilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (Değişik:RG-22/11/2009-27414) (1)

(1) İsteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfında öğrenciler tüm eğitim süresince derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler hazırlık sınıfını başaramamış sayılır.

Sınavlar ve değerlendirilmesi

MADDE 12 – (Değişik:RG-22/11/2009-27414) (1)

(1) Hazırlık sınıfında yarıyıl ve yıl sonu yabancı dil sınavları ile birlikte her yarıyılda iki ara sınav ve iki kısa süreli sınav yapılır. İlgili sınavlar, yazılı, sözlü veya yazılı/sözlü olarak yapılır. Sınav programları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınavların başlangıcından en az onbeş gün önce Müdürlükçe ilan edilir.

(2) Öğrencilerin ara sınavlara katılması gerekir. Ancak, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile ara sınava katılmayan öğrencilere mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Kısa süreli sınavların mazeret sınavı yoktur.

Başarı notu

MADDE 13 – (Değişik:RG-22/11/2009-27414) (1)

(1) 100 üzerinden en az 60 olması gereken hazırlık sınıfı geçme notu, yıl içi başarı ortalamasının % 50’sine yıl sonu sınavından alınan notun %50’si ilave edilerek hesaplanır. Akademik yıl içinde yapılacak sınavların ağırlık dağılımı; ara sınavların %60’ı, kısa süreli sınavların %20’si, sınıf içi performans notunun %20’si alınarak hesaplanır. Hazırlık sınıfında başarılı olanlar kaydoldukları programlarda eğitimlerine devam ederler. Hazırlık eğitimini başaramayıp, kendi imkânlarıyla yarıyıl sonu sınavına girmek isteyen öğrencilerden ara sınav, kısa süreli sınav ve sınıf içi performans not ortalaması şartı istenmez. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden 60 puan almaları durumunda başarılı sayılır. Kendi imkânlarıyla sınava girmek isteyenler için yarıyıl sonu sınavı öğrenci başvurusu üzerine açılır. Başvuru Müdürlüğe yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu yabancı dil sınav sonuçları; sınav tarihini izleyen en geç bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından Müdürlüğe teslim edilir ve sonuçlar Müdürlükçe ilan edilir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Müdürlüğe yazılı olarak yapabilir. Müdür itirazı, sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili birim başkanına inceletir. Maddi hata varsa düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde Müdür, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili öğretim elemanlarından en az üç kişilik bir komisyon kurarak itirazı inceletir. Komisyon kararı Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) (Değişik fıkra:RG-12/1/2016-29591) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 4/8/2006 tarihli ve 26249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2008-2009 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

__________

(1) 22/11/2009 tarihli ve 27414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2009

27199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

22/11/2009

27414

2

20/4/2011

27911

3

28/1/2013

28542

4

12/1/2016

29591

5

15/10/2016

29858

6

20/9/2018

30541 mükerrer

 

 

Sayfa