Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27000

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AESEM): Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda; kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, sertifika programları, konferanslar ve benzeri faaliyetleri düzenler ve koordine eder.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) (Değişik:RG-28/2/2012-28218)  Rektör, Merkez Müdürünün önereceği Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere iki Merkez müdür yardımcısı görevlendirir. Merkez müdür yardımcılarından biri, Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürüne vekâlet eder. Merkez müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Merkez müdür yardımcılarının görevi, Merkez Müdürünün göreviyle birlikte sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkezin faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-28/2/2012-28218)  Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine ayda bir kez olağan, gerekli hallerde de olağanüstü toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/9/2008

27000

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

28/2/2012

28218

2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

 

Sayfa