Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26736

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

             b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

             c) Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; çevre ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, bu konuda disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

             a) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak,

             b) Çevre ile ilgili elde edeceği her türlü bilgi ve veriyi arşivlemek ve yaymak,

             c) Enstitü tarafından lisansüstü düzeyde yapılacak çalışma ve araştırmalar ile diğer araştırmalarda, Merkezin laboratuar, donanım gibi imkanlarından yararlanılmasını sağlamak,

             ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için araştırmalar planlamak, gerçekleştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek,

             d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu sistem ve bileşenlerini, sanayi ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

             e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak,

             f) Çevre konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür ve Müdür Yardımcısı,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür ve müdür yardımcısı

             MADDE 7 – (1) Müdür; Yönetim Kurulunun görüşü de alınarak, Yönetim Kurulundaki öğretim üyeleri arasından üç yıllığına, Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdür yardımcısı; Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder, vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Merkeze bağlı personelin ve fiziki altyapının, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmasını ve kullanılmasını sağlamak,

             ç) Yönetim Kurulu kararlarını ve çalışma programını uygulamak,

             d) Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak çalışmalar ve verilecek hizmetlere ilişkin protokollar hazırlamak ve ilgili mevzuata göre işleyişi sağlamak,

             e) Her yıl sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) (Değişik:R.G.-30/1/2008-26772) Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan ve çevre ile ilgili konularda yayınları, araştırmaları, uygulama deneyimi ve çalışmaları bulunan, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen; Mühendislik Fakültesinden iki, Fen Fakültesinden iki, Mimarlık Fakültesinden bir öğretim üyesi ile Enstitüdeki diğer öğretim üyeleri arasından belirlenen iki olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

             (2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Yönetim Kurulu toplantısına, iki kez arka arkaya veya toplam üç kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi sona ermiş sayılır. Görev süresi dolmadan ayrılan, görevi sona eren veya üç aydan fazla bir süre ile Enstitü dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, ait olduğu kontenjandaki yöntemle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

             b) Merkezin çalışma ilkelerini belirlemek,

             c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve bu raporları Rektörlüğe sunmak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kez toplanır.

             (2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

                        Tarihi                                                           Sayısı

24/12/2006

      26736

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Resmi Gazete

                       Tarihi                                                            Sayısı

1

30/1/2008

                               26772

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

Sayfa